Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posob_D.doc Укр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
715.78 Кб
Скачать

Контрольні питання

  1. Які функції виконує мова ?

  2. Які функції мовлення ви знаєте ?

  3. Чим відрізняються поняття “мова” і “мовлення” ?

  4. Яке місце займає українська мова серед інших мов ?

  5. Які характерні риси визначають сучасну українську літературну мову ?

Завдання

  1. Запишіть українською мовою.

Инженер, институт, информация, инициалы, история, физика, химия, иллюстрация; Украина, Киев; Енакиево, Евпатория, Европа.

2. Прочитайте слова. Складіть з ними (на вибір) 5 речень.

Газ, газифікація, гайка, ґрати, ґальмо, гілка, голова, грати, ґрунт, грати, гратчастий, ґрунтовий, ґумовий, група.

3. Перекладіть подані слова українською мовою і запишіть в алфавітному порядку.

Имя, съезд, подъехать, пять, девять, семья, память, доверие, поя-виться, подъезд, компьютер, объединение, каръера, обязательство, долг.

4. Перепишіть слова і поставте наголос.

Перепис, стовбур, діалог, випадок, експерт, квартал, мережа, пере-пустка, середина, приязнь, достеменний, дотримування, новий, каталог, показ, рукопис, уродженець, успіх.

5. Від поданих слів утворіть форми, у яких було б чергування голосних: о,е з і та о,е з нулем звука.

Вартість, більшість, цінність, звітність, присутність, платіж, доз-віл, дріт, договір, відомість, власність, заборгованість, папір, рік, захід, засіб, кількість, якість, привід, діяльність, власність, домовленість, вибір, відповідальність, необхідність, підсумок.

6. Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис.

Швидкість, контраст, випуск, гігант, вартість, почесть, тиждень, якість, область, почесть, пропуск, відпустка, баласт, цілість, проїзд.

7. Прочитайте наведені нижче речення, випишіть слова, у яких є складні злиті звуки [дж], [дз], [дз΄].

1. Доцент Джура Микола Петрович оголосив рішення Вченої ради енергетичного факультету ДонНТУ відносно пільг для студентів, що вчасно захистили курсові проекти. 2. Новий прилад демонстрував дзеркальночисте зображення інформації на екрані. 3. Команда ДонНТУ посіла 1-е місце у змаганнях дзюдоїстів на першість України. 4. Пере-можці у фіналі отримали приз – фігуру птаха за ім´ям Ківін, у якого навіть дзьоб розтягувався у посмішці.

8. Виберіть з наведених нижче іменники IV відміни і про-відміняйте.

Пам΄ятайте, що у непрямих відмінках вони мають суфікси -ен-, -ат-.

Ім΄я, коліща.

9. Поставте іменники у родовому відмінку однини; поясніть, чому вони мають закінчення -а (я) чи -у (ю).

Вівторок, квадрат, рукопис, листопад, спосіб, дозвіл, комп΄ютер, університет, інститут, цех, контролер, калькулятор, банк, факультет, прогрес, інтелект, маршрут, бюджет, будинок, корпус, аналіз, синтез, атом, вектор, інтеграл, відсоток.

10. Прочитайте документи, які наводяться нижче. Зверніть увагу на особливості оформлення інформації про одержувача. Зробіть висновки на підґрунті аналізу документів.

Директорові заводу

порошкової металургії

Кириленку О.І.

Астахова М.П., майстра

експериментального цеху

З А Я В А

Прошу надати мені відпустку на три дні без збереження заробітної плати у звязку з екзаменаційною сесією у Київському університеті з 05.01.02 по 20.01.02.

2 січня 2002 р. (підпис)

Генеральному директору

виробничого швейного об´єднання

“Дніпрянка”

Коваленкові Л.Д.

Кривенка Д.Т., економіста

планового відділу

З А Я В А

Прошу надати мені чергову профспілкову відпустку з 24.09.02 по 20.10.02.

18.09.02 (підпис)

11. Перечитайте запропоновані нижче фрагменти документів. Поясніть форму закінчення виділенних іменників.

1. Акт ліквідації малоцінного інвентаря складений комісією затверджується директором. 2. Головою зборів внесено пропозицію, яка викликає сумніви.

12. Перекладіть фрагменти документів українською мовою. Охарактеризуйте особливості україномовного оформлення під-креслених слів.

1. Предлагаю рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания господина Сердюка И.Я. на занимаемой должности ( з пояснювальної записки). 2. Я, Иванов Олег Петрович, ассистент кафедры философии поручаю получить в кассе ДонНТУ принадлежащую мне зарплату

Шевченко Татьяне Алексеевне… (з приватного доручення). 3. Просим прислать информацию о наличии у Вас изделий новых марок (з листа). 4. Высылаем проектную документацию на строительство жилого дома (з листа). 5. Уважаемый Анатолий Вячеславович, прошу Вас дать информацию о прибытии студентов на преддипломную практику (з листа).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]