Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Козаченко Укр мова

.pdf
Скачиваний:
13796
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
14.46 Mб
Скачать

А

Альберте!

Анатолію!

Андрію!

Андріяне!

Антипе!

Антоне!

Аркадію!

Арсене!

Артеме!

Артуре!

Архипе!

Аскольде!

Б

Богдане!

Борисе!

Бориславе!

Броніславе!

В

Вадиме!

Валентине!

Валерію!

Валер'яне!

Василю!

Веніаміне!

Вікторе!

Вільгельме!

Віталію!

Вітольде!

Владилене!

Владиславе!

Володимире!

Всеволоде!

В'ячеславе!

Г

Гавриле!

Герасиме!

Геннадію!

Генріху!

Георгію!

Глібе!

Гнате!

Григорію!

Додаток 3. Чоловічі та жіночі імен м у кничі и іму ИІДМІІ у

Чоловічі імена у кличному відмінку

дЛеонарде! Р

Давиде!

Леоніде!

Радиславе!

Даниле!

Луко!

Рафаїле!

Дем'яне!

Лук'яне!

Роберте!

Денисе!

Любомире!

Родіоне!

Дмитре!

Людвігу!

Романе!

 

 

Ростиславе!

Е

М

Руслане!

Едмунде!

Макаре!

С

Едуарде!

Максиме!

 

Марате!

Саво!

Є

Маркіяне!

Савелію!

Євгене!

Марку!

Свириде!

Святославе!

Євгенію!

Мар'яне!

Семене!

Єгоре!

Матвію!

Серафиме!

 

Мечиславе!

З

Сергію!

Микито!

Захаре!

Миколо!

Симоне!

Станіславе!

Зеноне!

Мироне!

Степане!

Зиновію!

Мирославе!

 

І

Михайле!

Т

Мойсею!

Іване!

 

Тадею!

Н

Тарасе!

Ігорю!

Тимофію!

Ілле!

 

Назаре!

Тихоне!

Інокентію!

 

Трохиме!

Іполите!

О

 

й

Олегу! й Олеже!

Ф

Олександре!

Федоре!

Йосипе!

Олексію!

Феодосію!

 

Омеляне!

 

 

К

Оскаре!

X

Казимире!

Остапе!

Харитоне!

Карле!

Охріме!

Карпе!

П

Ю

Кириле!

Климе!

Павле!

Юлію!

Климентію!

Панасе!

Юрію!

Кіндрате!

Панкрате!

Юхиме!

Костянтине!

Пантелеймоне!

Я

 

Петре!

Якиме!

ЛПилипе! Якове!

Лаврентію!

Платоне!

Яне!

Лев, Леве!

Потапе!

Яремо!

Леоне!

Прокопію!

Ярославе!

331

Сііиоокліі<!|);ііу|)и

Список літератури

Лнтисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: посібник / за заг. ред. О. Сербенської. — Львів : Світ, 1994. — 152 с.

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф.С. Бацевич. — Вид. центр "Академія", 2004. — 344 с.

Бондарчук Л.І. Культура ділового мовлення: навч. посіб. / Л.І. Бондарчук. — 2-ге вид. допов. і переробл. — Житомир : Рута, 2008. — 244 с.

Г.О. Золотухін, Фахова мова медика : навч. посіб. / Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. — К.: Здоров'я, 2001 — 392 с.

Зубков М.Г. Українська мова: універсальний довідник. — 4-те вид., випр. й доповн. — X.: Школа, 2009. — 496 с.

Іванишин В. Мова і нація / Я. Радевич-Винницький — Дрогобич: Відродження, 1994. — 218 с.

Коваль АЛ. Ділове спілкування. / А.П. Коваль — К.: Либідь, 1992. — 280 с.

Культура української мови : довідник / за ред. В.М. Русанівського. — К.: Либідь, 1990. — 394 с.

Лещенко Т.О. Професійна мова медика. — Полтава : Форміка, 2004. — 140 с.

Лісовий МІ. Культура професійного мовлення: навч. посіб. / М.І. Лісовий. — Вінниця: Нова книга, 2010. — 176 с.

Стилістика української мови: підручник. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько — К. : Вища шк., 2003. — 462 с.

Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. Культура української фахової мови: навч. посіб. — К. : Академія, 2007. — 360 с.

Мова ділових паперів: навч. посіб. / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець — К.: Либідь, 1993. — 192 с.

Пультер С.О. Українське ділове мовлення / С.О. Пультер — К.: В-во Європейського університету, 2003. — 180 с.

Практикум зі стилістики української мови: науковий та офі- ційно-діловий стилі : навч. посіб. / Є.І. Світлична, А.А. Берестова, Ю.О. Цвяшко та ін. — X.: НФаУ ; Золоті сторінки, 2002. — 256 с.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради / О. Пономарів. — К.: Либідь, 1999. — 240 с.

Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / укл.: Н.П. Горголюк, І.А. Казімирова; за ред. В.М. Брицина. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: Довіра, 2010. — 687 с.

Сучасна українська літературна мова: підручник / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та ін.; за ред. А.П. Грищенка. — 2-ге вид., перероб . і доповн. — К.: Вища шк., 1997. — 493 с.

Тітенко Л А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: навч. посіб. / Л.А. Тітенко — К.: КНЕУ, 2010. — 344 с.

Український правопис. — 4-те вид., випр. й доп. — К.: Наук, думка, 1993. — 240 с.

333

Список літератури

Українське ділове мовлення : підручник / Є.І. Світлична, А .А. Бе-

рестова, А.Є. Прийомно та ін. — 2-ге вид.— X.: НФаУ ; Золоті сторінки, 2002. — 320 с.

Учітеся висловлюватися / П.І. Білоусенко, Ю.О. Арешонков,

Г.М. Віняр та ін. — К.: Рад. школа, 1990. — 126 с.

Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів. / Є.Д. Чак — К.: Рад.

школа, 1984. — 185 с.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посіб. / С.В. Шев-

чук — К.: Літера ЛТД, 2002. — 480 с.

Юкало В.Я. Культура мови: навч. посіб. / В. Я. Юкало; за ред.

Л.В. Струганедь. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. — 77 с. Українська мова: підручник / Ющук І.П. — 3-тє вид. — К.: Либідь,

2006. — 640 с.

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. —

3-тє вид. — К.: Освіта, 1997. — 254 с.

Словники

Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполу-

чень. — К. : Наук, думка, 2001. — 640 с.

Словник паронімів української мови / Д.Г. Гринчишин, О.А. Сер-

бенська — К. : Рад. шк., 1986. — 222 с.

Словник українського правопису / Т.С. Дорошенко — X. : Торсінг

плюс, 2010. — 640 с.

Великий універсальний словник української мови / О. Я. Загоруй-

ко. — X.: Торсінг плюс, 2010. — 768 с.

Івченко А. О. Тлумачний словник української мови / А.О. Івченко. —

X.: Фоліо, 2003. — 540 с.

Куньч З.И. Універсальний словник української мови / З.Й. Куньч. —

Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005. — 848 с.

Тлумачний словник медичних термінів / Н.П. Литвиненко, Н.В. Міс-

ник — К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2010. — 848 с.

Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами /

С. Нечай. — К. : УЛТК, Фонд ТТ, 2002. — 592 с.

Новітній російсько-український словник. — X.: Фоліо, 1998. —

1135 с.

Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина. — К.: Наук, думка, 1996. — 660 с.

Словник іншомовних слів / укл. Л.О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра,

2000. — 1018 с.

Український орфографічний словник / за ред. А.О. Свашенко. — X.:

Прапор, 1999. — 845 с.

Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення =

Русско-украинский словарь деловой речи / С.В. Шевчук. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Вища шк., 2008. — 487 с.

334

Навчальне видання

Козаченко Галина Вікторівна

Українська мова за професійним спрямуванням

Підписано до друку 15.03.2013 Формат 60x90 1/16. Папір офсет.

Гарн. ЗсЬоІВоок. Друк офсет. Ум. друк. арк. 21,0

Зам. № 13-479.

ВСВ "Медицина"

01030, м. Київ, вул. Стрілецька, 28. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів книжкової продукції,

ДК № 3595 від 05.10.2009. Тел.: (044) 581-15-67, 234-36-63. Е-шаіІ: тесі@8осіе1;у.кіеу.иа

Віддруковано на ПАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", 09117, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4. Свідоцтво серія ДК № 4063 від 11.05.2011р.

Впроваджена система управління якістю згідно міжнародним стандартом БШ ЕЫ 180 9001:2000

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.