Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Козаченко Укр мова

.pdf
Скачиваний:
13794
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
14.46 Mб
Скачать

Тема 1. Терміни і професіоналізми

Промоутери — просувачі певного товару на ринку, а дистриб'ютори — це люди, які продовжують роботу промоуте- |)ів — збувають оптову продукцію.

Іміджмейкер у перекладі з англійської звучить як "той, що творить образ". Люди цієї спеціальності займаються тією ж гаки рекламною діяльністю, "створюють обличчя" організації чи окремої особи. Іміджмейкери виконують функції маркетоло- г е , менеджерів, фінансових аналітиків, РК-менеджерів, навіть модельєрів і косметологів.

Копірайтер (з англ. відтворювач текстів) — людина, яка працює з текстами. Обов'язковий штатний працівник РКчи рекламного відділу на будь-якому підприємстві.

За Т. Данилюк

111

Розділ III. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Тема 2. Лексикографія. Типи словників

Лексикографія — це розділ мовознавства, предметом якого є збирання і систематизація певної мови, слів та укладання словників.

Словник — книга, в якій в алфавітному чи тематичному порядку подано слова якоїсь мови. Словником також називають сукупність слів певної мови.

Словники поділяють на енциклопедичні та власне лінгвістичні. В енциклопедичних словниках пояснюються не слова, а предмети, явища, події тощо. Тут містяться дані з різних галузей науки, відомості про видатних людей, історичні події, географічні об'єкти.

Енциклопедичні словники бувають:

загальні (або універсальні);

галузеві (або спеціальні), спеціальні енциклопедії є зібранням із систематизацією знань, що стосуються певної науки, техніки. Такими є: медична енциклопедія, педагогічна енциклопедія, хімічна енциклопедія та ін.

Улінгвістичних словниках тлумачаться слова як одиниці мови. Ці словники тлумачать, пояснюють значення слів.

Лінгвістичні словники є: —- одномовними;

— двомовними;

— багатомовними.

Є різні типи аспектних лінгвістичних словників, тобто словників, що розглядають лексику в якомусь одному аспекті. їх можна поділити на два види:

І. Словники, що під певним кутом розглядають усю лексику:

1)орфоепічні словники (інформація про правильну літературну вимову й наголошення слів);

2)орфографічні словники (відомості про нормативне написання слів і граматичних форм);

3)етимологічні словники (відомості про походження слів, первісне їх значення);

4)словники іншомовних слів (розкривається значення іншомовних слів, що увійшли до лексичного складу рідної мови, і вказується, з якої мови вони засвоєні);

5)граматичні словники (інформація про морфологічні та синтаксичні властивості слова);

6)інверсійні або зворотні словники (слова розташовуються з урахуванням алфавіту не від початку слова до кінця (як у більшос-

112

Тема 2. Лексикографія. Типи словників

-• • і словників), а від кінця до початку. У комп'ютерній лінгвістиці нони використовуються як основа для складання і перевірки словників словоформ. Також можуть бути використані як словники

|>НМ.

II.Словники, що описують якийсь окремий розряд лексики:

1)тлумачні словники (розкривається значення слова, зазначаються граматичні й стилістичні особливості слова);

2)історичні словники (один із різновидів тлумачного словника, в якому подаються слова певної історичної епохи за даними писемних пам'яток, з'ясовується їх значення, наводяться ілюстрації);

3)перекладні словники (реєстрове слово в різних його значеннях перекладається відповідниками іншої мови);

4)словники синонімів;

5)словники омонімів;

6)словники паронімів;

7)словники антонімів;

8)фразеологічні словники;

9)термінологічні словники (зібрані і систематизовані терміни, вживані у певній галузі науки, розтлумачено їх значення, названо походження);

10)діалектні словники;

11)словник тропів (метафор, епітетів, перифраз, порівнянь). Користування словниками різних типів не тільки підвищує

грамотність і знання мови, а й розширює світогляд людини, підносить загальний рівень її культури. У словниках представлено знання, якими володіє людство у певну епоху, з різних галузей науки і техніки.

Українська медична лексика має давнє коріння, але систематичний розвиток української медичної термінології починається тільки у II пол. X I X ст. з появою лексикографічних праць Михайла Левченка, Петра Єфименка, Івана Верхратського та перших україномовних медичних текстів наукового стилю.

Унаш час є багато медичних словників, наприклад такі:

1.Дибенко КЛ. Анатомічний українсько-латинсько-англій- ський словник-довідник. — К.: Довіра, 1997. — 368.

2.Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Тлумачний словник медичних термінів. — К. ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2010. — 848 с.

3.Орфографічний словник українських медичних термінів. — Львів : Вид. спілка "Словник", 1993. — 473 с.

113

Розділ III. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

4.Присяжнюк М. Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченням термінів). — К.: Вид. дім "КМ Асасіетіа", 1995. — 504 с.

5.Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник : у 2 т. — Львів, 1995. — Т.1. А—К. — 651 с; Т.2. Л—Я. — 786 с.

6.Усатенко О.К. Російсько-український словник медичної термінології. — К. : Наук, думка, 1996. — 464 с.

7.Російсько-український словник наукової медичної термінології (Біологія. Хімія. Медицина). — К. : Наук, думка, 1996. — 660 с.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

1.Що називають словником?

2.Що вивчає лексикографія?

3.Які є види словників?

4.У якому словнику можна з'ясувати правильне наголошування слова "феномен"?

5.У якому словнику можна дізнатися про значення слова

"антисептик"?

ЗАВДАННЯ

31.Поміркуйте: чи потрібні фармацевтичному працівникові на робочому місці словники (словник), якщо "так", то які? Відповідь обґрунтуйте.

32.Розташуйте подані слова в алфавітному порядку. Сформулюйте правила, за якими ви розташовували слова.

Гіпотеза, озонування, емісія, ларингоскоп, ендоскопія, протеїни, референт, поліефіри, терапевт, ієрархія, фонограф, пульмонологія.

33.З'ясуйте лексичне значення поданих слів, скористайтеся словником іншомовних слів.

I. Аудит, брифінг, маркетинг, дистриб'ютор, холдинг, інфраструктура, дефініція, тендер.

II. Консорціум, кон'юнктура, ліцензія, корпорація, де-юре, де-факто, паблік рилейшнз.

114

Тема 3. Фразеологічні одиниці та їх використання у мовленні

Тема 3. Фразеологічні одиниці та їх використання у мовленні

Фразеологією (грецьк. рНгавез — зворот, вислів і Іодов — поняття, вчення) називається розділ мовознавства, що вивчає усталені мовні звороти. Фразеологія кожної мови — це скарбниця народу, здобуток його мудрості й культури, що містить багатий матеріал про його історію, боротьбу з гнобителями й нападниками, про звичаї, ідеали, мрії та сподівання.

Немає такої ділянки, галузі життя, буття народу, які б не характеризувались усталеними зворотами. У фразеологізмах виражаються явища розумової діяльності {ламати голову; сушити

мозок; перебирати

в пам'яті), психічного стану (бути на сьомо-

му небі; сам не

свій; руки опустити; на дибки ставати), вза-

ємин між людьми (посадити в калюжу; давати прочухана; носити камінь за пазухою), стану людського організму (носом клювати; зуб на зуб не попадає), дається оцінка людей, явищ, дій (ні риба, ні м'ясо; на розум не багатий; як сніг на голову) та інші.

Серед фразеологізмів можемо знайти такі, що прийшли в українську мову ще із спільнослов'янської і давньоруської (водити за носа, іду на ви) і засвоєні зовсім недавно (з космічною швидкістю, потрібний як зайцю стоп-сигнал).

До фразеологічних одиниць належать:

прислів'я;

приказки;

влучні вислови видатних людей ("крилаті слова");

усталені звороти типу "порушити питання, брати участь, винести рішення, розглянути заяву" тощо.

Основні ознаки фразеологічних одиниць:

1) стала (стійка, фіксована) конструкція чи речення, що є фразеологізмом: дати драла, витрішки продавати, як кіт наплакав;

2) слова, які є компонентами фразеологічної одиниці, реалізують одне спільне значення: по самі вуха (дуже), ні за цапову душу (даром), гав ловити (пропустити), дихати на ладан (слабувати), ні богу свічка, ні чорту кочерга (ніщо);

3) фразеологічні одиниці не створюються в процесі мовлення, готові мовні одиниці відтворюються у разі потреби під час спілкування.

115

Розділ III. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Джерела виникнення фразеологізмів

1. Основним джерелом витворення і поповнення фразеологічних одиниць є жива народна мова, з якої надходять у літературну влучні вирази, прислів'я, приказки, дотепи, жарти. Такі вислови пов'язані з обрядами, звичаями, побутом і характером народу: дати гарбуза, піймати облизня, вусом не моргнути, те-

ревені правити, крутиться

на язиці, свиню підкласти, без зад-

ніх ніг, купувати кота в

мішку.

2. Значна частина фразеологічних одиниць української мови за походженням є виразами професійно-виробничого мовлення:

де

тонко, там і рветься, розмотати клубок

мови ткачів);

куди голка, туди й

нитка, вушко голки,

білими

нитками шите

мови кравців); увіходити в роль, як

по нотах, коронний но-

мер, у

своєму репертуарі,

попасти в тон (з мови

артистів); точ-

но

як

в аптеці

( з мови фармацевтів).

 

 

 

 

3. Фразеологічні одиниці античного походження: а) старогрець-

кі:

ахіллесова п'ята,

гордіїв вузол, сізіфова праця; б) старорим-

ські:

гроші не

пахнуть,

перейти Рубікон,

людина

людині

вовк.

 

4. Фразеологізми релігійного походження: а) біблійні: випи-

ти

чашу до дна,

камінь

спотикання, не

хлібом

єдиним,

око за

око; б) євангельські: блудний син, вовк

в овечій шкурі,

нести

хрест,

ходіння

по

муках.

 

 

 

5. Крилаті слова — це образні вислови, цитати, афоризми, що вийшли з відомих літературних чи публіцистичних джерел і зажили своїм окремим життям, стали акумульованим, стислим вираженням важливої ідеї, думки: а) німецького походження:

весна народів, переоцінка цінностей, чисте мистецтво; б) французького походження: буря в склянці води, варфоломіївська ніч, золота молодь; в) англійського походження: бути чи не бути, мета виправдовує засіб тощо.

Серед крилатих висловів чимало засвоєних із давньоруських джерел: ламати списи, сіяти смуток, іду на ви, мертві сраму не імуть.

Багатий фонд крилатих висловів, що виникли на власне українському ґрунті: всякому городу..., конотопська відьма, а віз і нині там тощо.

Фразеологізми, як правило, не перекладаються з мови на мову. Для їх відтворення при перекладі потрібно знайти національний відповідник або пояснити зворот описово.

116

Тема 3. Фразеологічні одиниці та їх використання у мовленні

Запозичені фразеологізми являють собою стійкі сполуки слів, що як готові відтворювані одиниці склалися в іншій мові і були перенесені на український мовний ґрунт без перекладу — в транспітерованому чи нетранслітерованому вигляді — аіта таіег (ильма матер).

Прислів'я — це усталений вислів повчального характеру (співвідноситься з реченням), що виражає переважно моральноетичну ідею: Хто знання має, той і мур ламає; Добрі діти — <)ому вінець, погані діти — дому кінець; Життя — це не те, що

ти

прожив, а те,

що

ти зробив; Ворона й за море літала, та

псе

чорна

вертала;

Не

бери придане — бери дівчину кохану; З

,-орілкою

кохаєшся

розуму лишаєшся.

Особливістю прислів'їв є те, що вони мають здебільшого римовану форму, складаються з двох частин. Змістом другої частини прислів'я є протиставлення першій або висновок: Ранні пташки росу п'ють, а пізні слізки ллють; Здобудеш освіту — побачиш більше світу; Слово не горобець, вилетить — не спіймаєш.

Приказка — усталений вислів узагальненого змісту, який часто має пряме значення (прикладання) до конкретної життєвої ситуації: Купив хрону до лимону; У кожної свашки свої за-

машки; Кожна

травинка на своєму корені росте; Кожна квіт-

ка по-своєму

пахне.

Від прислів'їв приказки відрізняються тим, що в них немає висновків, повчань (другої частини вислову), вони тільки натякають на результат, знаходять своє остаточне вираження тільки у контексті. Приказка завжди є ніби частиною речення (як кіт наплакав, як курка лапою, як горох при дорозі).

Крилаті вислови — це сталі словесні вислови, які часто повторюються у мовленні, а також влучні вислови видатних і відомих осіб чи політичних діячів (маємо те, що маємо).

Крилаті вислови можуть мати форму слів із символічним значенням: Мекка — місце поклоніння, Голгофа — подвижництво, страждання, мука. Такими є також й імена-символи: Робінзон, Дон Кіхот, П'ятниця.

 

Крилаті вислови можуть мати форму словосполучень (людина

у футлярі,

мертві душі)

і простих

речень

(Вчитися, вчитися і

ще

раз вчитися!

(Ленін);

Легше

верблюдові

пройти

крізь голча-

не

вушко,

ніж

багатому

увійти

в

царство

небесне

(Євангеліє).

117

Розділ III. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Крилаті вислови в українській літературній мові

Альма матер. У прямому значенні латинський вислів " А і т а т а ї е г " — мати-годувальниця. Так студенти ще за часів середньовіччя називали свій університет. У ширшому значенні — місце, де хтось виховувався, навчався, здобував професійні навички.

Альфа і омега. Альфа — перша, а омега — остання буква грецького алфавіту. Звідси й значення цього вислову: початок і кінець, суть явища.

Авгієві стайні. Старогрецький історик Дідор Сицилійський (І ст. до н.е.) розповідає міф про Авгія — царя Еллади, сина бога сонця Геліоса. Авгій мав кілька тисяч голів худоби, стійла яких не чистилися протягом ЗО років. Геракл, перепинивши течію річки Алфей, спрямував її русло на стайні, і вони були вичищені за один день. Це був сьомий подвиг Геракла.

Упереносному значенні "авгієві стайні"— безладдя, занедбані справи.

Ахіллесова п'ята. За старогрецьким міфом, мати героя Ахіллеса морська богиня Феміда скупала його у водах священної ріки Стікс, щоб зробити невразливим для ворожих стріл. Але при цьому вона тримала Ахіллеса за п'яту, якої не торкнулися води Стікса. Стріла Паріса, спрямована богом Апполоном, влучила в п'яту, і герой загинув.

Упереносному значенні "ахіллесова п'ята" — слабке, вразливе місце.

Бальзаківський вік. Жартівлива характеристика жінок віком ЗО—40 років. Вислів виник після виходу в світ роману О. Бальзака "Тридцятирічна жінка" (1831).

Блудний син. У євангельській притчі розповідається про блудного сина, який, живучи розпусно, розтратив на чужині все, що мав. Убогий, голодний і хворий повернувся він батьків-

щину. З радістю зустрів його батько, одягнув у дороге вбрання і наказав зарізати вгодоване теля. "Повернення блудного сина" є однією з кращих картин великого голландського художника Рембрандта.

У переносному значенні "блудний син" — людина, що розкаялась у своїх помилках.

Буря в склянці води. Вислів належить французькому письменникові Монтеск'є (1689—1755). Цими словами він характеризував політичні події в карликовій республіці Сан-Марино.

118

Тема 3. Фразеологічні одиниці та їх використання у мовленні

Значення цього вислову: велике хвилювання з незначного приводу, дрібні події, які штучно роздуваються.

Бути чи не бути. Слова з монолога Гамлета, героя трагедії "Гамлет, принц Датський" (1601) великого англійського драматурга В. Шекспіра.

Упереносному значенні "бути чи не бути" — питання життя

ісмерті.

Важко в навчанні, легко в бою. Афоризм великого російського

 

полководця О.В. Суворова з написаного ним у 1796 р. посібника

 

л бойової підготовки військ "Наука перемагати".

 

Велике бачиться здалеку. Цитата походить з поезії С. Єсеніна

 

"Письмо к женщине" (1924):

 

Лицом к лицу лица не увидать:

 

Большое видится на расстоянии.

 

Вовк в овечій шкурі. Вислів походить з Євангелії: "Бережіть-

 

ся лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині

 

є вовками хижими".

 

Уживається для характеристики лицемірної людини, яка під

 

маскою доброчесної приховує злі наміри.

 

Геростратова слава. Герострат із честолюбства, щоб обезсмер-

 

тити своє ім'я, спалив у 356 р. до н.е. храм Артеміди в Ефесі,

 

що вважався одним із "семи чудес". Герострата судили, страти-

 

ли, ім'я його було заборонено вимовляти. Ми знаємо про нього з

 

творів грецького історика Феопомпа, що збереглися в уривках.

 

Геростратами називають людей, які домоглися слави будь-яким

 

шляхом, навіть злочинами. "Геростратова слава" — ганебна слава.

 

Гіменей. Пута Гіменея. Гіменей — бог шлюбу у стародавній

 

Греції. Пута Гіменея — подружні зв'язки.

 

Гордіїв вузол. За легендою, наведеною старогрецьким істори-

 

ком Плутархом (І—II ст.), фрігійці, послухавши поради ораку-

 

ла, обрали царем першого, хто зустрівся їм з возом біля храму

 

Зевса. Це був простий хлібороб Гордій.

 

У пам'ять про своє несподіване звеличення Гордій поставив

 

у храмі Зевса цей віз, прив'язавши ярмо до нього дуже заплу-

 

таним вузлом. Олександр Македонський, дізнавшись про про-

роцтво оракула (той, хто розплутає Гордііїв вузол, стане волода-

рем усієї Азії), розрубав вузол мечем.

У переносному значенні "гордіїв вузол" — заплутана справа,

"розрубати гордіїв вузол" — розв'язати складне питання швид-

ко і несподіваним способом.

119

Розділ III. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Гроші не пахнуть. Першоджерелом цього вислову є розмова імператора Веспасіана із сином Тітом з приводу запровадження податку на міські вбиральні. Коли Тіт почав дорікати батькові за це, Веспасіан підніс до носа перші гроші, що надійшли від податку, і спитав, чи ж пахнуть вони. Тіт заперечив і Веспасіан вигукнув: "Гроші не пахнуть!".

Дамоклів меч. За старогрецькою легендою, Дамокл, придворний сиракузького тирана, позаздривши своєму володарю, назвав його найщасливішим з людей. Тоді Діонісій посадив заздрісника на своє місце, повісивши над його головою на кінській волосині гострий меч. Зляканому Дамоклові Діонісій пояснив, що меч є символом тих небезпек, яких володар зазнає постійно, незважаючи на зовні безтурботне життя.

Вислів уживається в значенні "постійна небезпека".

Друг, що тричі відрікся. Вислів походить з євангельської легенди про апостола Петра, який тричі відрікся від свого вчителя Ісуса, схопленого вартою. Так кажуть про людину, дружба якої не витримує важких випробувань.

Езопівська мова. Вислів утворений від імені легендарного грецького байкаря Езопа. Езоп був рабом і не міг говорити вільно, відверто, тому звертався до алегоричної форми байки. Тепер цей вислів уживають для позначення мови, сповненої натяків, замовчувань.

Ескулап. Ескулап —• бог медицини у стародавніх римлян. Іноді іронічно ескулапами називають лікарів.

Золотий вік. Вислів вперше вжитий старогрецьким поетом Гесіодом (IX ст. до н.е.). Гесіод описує вік Кроноса, коли люди жили як боги без турбот, праці та страждань, не знали старості

йпомирали, наче засинали.

Упереносному значенні "золотий вік" — щаслива пора, епоха розквіту.

Іду на ви. Цими словами, за літописними оповіданнями, князь Святослав оголошував війну своїм ворогам, не принижуючись до несподіваного нападу.

Камінь спотикання. Біблійний вислів. Уживається у значенні "перешкода, на яку наражаються в якійсь справі".

Книга за сімома печатями. Вислів походить з Біблії, де так названо таємничу книгу, яку "ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити, щоб подивитися в неї".

Вживається у значенні "щось незрозуміле, приховане, неприступне".

120

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.