Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Козаченко Укр мова

.pdf
Скачиваний:
11787
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
14.46 Mб
Скачать

Тема 1. Державотворча роль мови

Основні ознаки:

образність (образ-персонаж, образ-колектив, образ-символ, словесний образ, зоровий образ);

поетичний опис дійсності навіть у прозових і драматичних творах;

естетика мовлення, призначення якої — викликати в читача почуття прекрасного;

експресія як інтенсивність вираження (урочисте, піднесене, увічливе, пестливе, лагідне, схвальне, фамільярне, жартівливе, іронічне, зневажливе, грубе та ін.);

зображувальність (тропи: епітети, порівняння, метафори, алегорії, гіперболи, перифрази тощо);

відсутність певної регламентації використання засобів;

суб'єктивізм розуміння та відображення (індивідуальне світобачення, світовідчуття і, відповідно, світовідтворення автора, спрямоване на індивідуальне світосприйняття та інтелект читача).

Основні мовні засоби:

1) наявність усього багатства найрізноманітнішої лексики, переважно конкретно-чуттєвої (назви осіб, речей, дій, явищ, ознак);

2)емоційно-експресивна лексика (синоніми, антоніми, омоніми, фразеологізми);

3)авторські новотвори (слова, значення, вирази), формування індивідуального стилю митця;

4)історизми, архаїзми, діалектизми, просторічні слова, навіть жаргонізми;

5)широке використання різноманітних типів речень, синтаксичних зв'язків, особливості інтонування та ритмомелодики;

6)повною мірою представлені всі стилістичні фігури (еліпсис, періоди, риторичні питання, звертання, багатосполучниковість, безсполучниковість та ін.).

За родами й жанрами літератури художній стиль поділяється на підстилі, які мають свої особливості мовної організації тексту:

епічний (прозові твори: епопея, казка, роман, повість, байка, оповідання, новела, художні мемуари, нарис);

ліричний (поезія, поема, балада, пісня, гімн, елегія, епіграма);

драматичний (драма, трагедія, комедія, мелодрама, водевіль);

комбінований (ліро-епічний твір, ода, художня публіцистика, драма-феєрія, усмішка).

2 1

»

Ро; діл І. Культура фахового мовлення

Загальна характеристика розмовного стилю

Розмовний стиль поширений у побуті, повсякденному спілкуванні з родиною, знайомими, на виробництві. Послуговується цей стиль побутовою лексикою, діалектизмами, фразеологізмами, скороченими словами.

Основне призначення — бути засобом впливу й невимушеного спілкування, жвавого обміну думками, судженнями, оцінками, почуттями, з'ясування виробничих і побутових стосунків.

Слід розрізняти неформальне й формальне спілкування. Перше — нерегламентоване, його мета й характер значною мірою визначаються особистими (суб'єктивними) стосунками мовців. Друге — обумовлене соціальними функціями мовців, отже, регламентоване формою і змістом.

Основні ознаки спілкування:

безпосередня участь;

усна форма;

неофіційність стосунків між мовцями (неформальне спілкування), невимушеність;

непідготовленість (неформальне спілкування);

використання невербальних засобів (логічних наголосів, тембру, пауз, інтонації, пози, рухів, жестів, міміки);

емоційні реакції;

потенційна можливість відразу уточнити незрозуміле, акцентувати головне.

Основні мовні засоби:

1) емоційно-експресивна лексика (метафори, порівняння, синоніми та ін.);

2)суфікси суб'єктивної оцінки (зменшено-пестливого забарвлення, зниженості);

3)прості, переважно короткі речення (неповні, обірвані, односкладові);

4)часте використання різноманітних займенників, дієслів із двома префіксами (попо-, пона-, поза-);

5)специфічні фразеологізми, фольклоризми, діалектизми, просторічна лексика, скорочені слова, вигуки тощо;

6)заміна термінів розмовними словами (мобільний телефон — мобіла, труба; клавіатура комп'ютера — клава).

Розмовний стиль поділяється на два підстилі: розмовно-побу- товий і розмовно-офіційний.

22

Тема 1. Державотворча роль мови

Загальна характеристика епістолярного стилю

Сфера використання епістолярного стилю — офіційні міжколективні й міжособистісні стосунки: ділове листування в установах і приватне листування в родині.

Основне призначення — регулювати правові, ділові, виробничі контакти, зв'язки між суб'єктами правових відносин, ділового партнерства та підтримувати стосунки в родинах і товариських колах, групах мовців за інтересами.

Основні ознаки:

персональність;

інформаційна цілеспрямованість (зазвичай на конкретного адресата);

авторське "я";

наявність певної композиції: початок, що містить шанобливе звертання; головна частина, в якій розкривається зміст листа; кінцівка, де підсумовується написане, та іноді постскриптум (Р.8. — після слова; приписка до закінченого листа після підпису).

Основні мовні засоби:

1) адресація, межі мовного етикету, стандартність висловів у ділових листах;

2)різнотемна конкретним змістом лексика, вільний виклад змісту у приватних листах;

3)емоційно-експресивні засоби, варіантність норм;

4)поєднання компонентів художнього, публіцистичного й розмовного стилів і вироблення індивідуального авторського образу в листах-сповідях, листах-творах, листах-інформаціях.

Упродовж століть епістолярний стиль, як і всі зазначені вище стилі, зазнавав змін. Сучасний епістолярний стиль став більш лаконічним (телеграфним), скоротився обсяг обов'язкових раніше вступних звертань та заключних формулювань увічливості.

Загальна характеристика конфесійного стилю

Сфера використання — спілкування в конфесіях, культових установах, релігійних громадах, духовних навчальних закладах, віруючих родинах.

Призначення — обслуговувати релігійні потреби як окремої людини, так і всього суспільства. Конфесійний стиль утілюється (реалізується) в релігійних відправах (літургіях), проповідях, молитвах (усна форма), духовних традиціях і в Біблії та

23

Тема 1. Державотворча роль мови

ЗАВДАННЯ

1.Тестування. Напишіть номери правильних тверджень.

1.Мова та мовлення — тотожні поняття.

2.Мова — найважливіший засіб спілкування людей і тварин.

3.Мова — суспільне явище.

4.Основна функція мови — ідентифікаційна.

5.Чим більше людей спілкуються конкретною мовою, тим вона багатша.

6.Лексику мови людина повинна засвоїти на 100 %.

7.Через мовлення людина виявляє свій внутрішній світ.

8.Функції мови проявляються у взаємодії.

9. Зачинателем нової української літературної мови був І.П. Котляревський.

10. Усі міжнародні правові документи вимагають, щоб національні меншини, досконало оволодіваючи своєю мовою, у повному обсязі володіли й мовою країни свого проживання.

2. Прочитайте текст. Висловіть власну думку щодо прочитаного. На жаль, за останні 15 років посилилося вживання мовного сміття, вихлюпнулась і мова "зони" кримінального світу — брудні лайливі слова. Така лексика не властива українській мові. Цікавий факт: чужинці, що подорожували Україною у XVII ст., писали: "У цього народу тільки чотири лайливі слова:

свиня, собака, дідько, чорт".

У нецензурних словах прихована руйнівна сила. Це страшна зброя. Вона руйнує хромосоми. Так стверджують учені: біологи, лінгвісти, психологи. Хто вживає лихі слова, швидше старіє (десь на 13—15 років), частіше хворіє. Якщо, наприклад, емоційність лайливих слів над насінням підсилити у 100 разів, одержимо негатив, рівнозначний радіаційному опроміненню в 70 тисяч рентгенів. Результат експерименту шокує. Майже все насіння загинуло від розриву ланцюжків ДНК, безладного перемішування генів і руйнування хромосом. З тих поодиноких зерняток, що лишилися, виросли мутанти.

Усе більше вчених сьогодні підтримують і таку думку: прокляття — це не забобони, а своєрідний вірус. Потрапивши в організм людини, він послаблює, навіть руйнує її імунітет. За

25

Тема 1. Державотворча роль мови

Мова займає одне з найвищих місць на шкалі національних вартостей.

У. Вайнрайх

А коли єсть окрема мова, то єсть і окремий народ.

І. Огієнко

Раби — це нація, котра не має Слова,

Тому

й

не зможе

захистить

себе.

 

 

 

 

О. Пахльовська

Нації

не вмирають

від інфаркту, спершу їм відбирає мову.

 

 

 

 

Л. Костенко

Людина

вища за тварину здатністю до мови, але нижча за

неї, коли

негідно поводиться з

мовою.

Сааді

Краса і сила рідної мови таїться не в її фонетичних перевагах і, поготів, не в її привілейованому, зверхньому становищі супроти інших мов, якщо це десь трапляється, а у здатності впливати на почуття людини, будити в ній хороші благородні почуття, змушувати бриніти найтонші струни людської душі.

Борис Антоненко-Давидович

6. Визначте, до яких стилів (підстилів) мови належать подані тексти. Відповідь обґрунтуйте.

I. У ст. 11 Закону "Про мови в Українській РСР" записано: "Мовою роботи, діловодства й документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ, організацій є українська мова".

II. Досягнення сучасної мікробіології ґрунтуються на розвитку фізики, хімії, біохімії, молекулярної біології, генетики, фізіології та інших природничих наук. Мікробіологію не можна вивчати у відриві від цих наук, бо деякі з них є основою для розуміння її положень, а інші — уможливлюють практичне застосування її досягнень. Знання з ботаніки і зоології полегшують вивчення мікробіології, зокрема таких її розділів, як місце і роль мікроорганізмів у природі, анатомія і морфологія бактерій, систематика й походження мікробів тощо.

III. Алкоголь різнобічно впливає на організм людини і нервову систему зокрема. Цей вплив змінюється залежно від того, скільки, як часто (епізодично або регулярно), коли, як і які спиртні напої вживаються і навіть від того, хто й у якому стані їх уживає.

Надійшовши в організм, алкоголь швидко всмоктується в кров і розноситься в усі органи і тканини. У шлунку всмокту-

27

Ро; діл І. Культура фахового мовлення

ється 20 % алкоголю, а у верхньому відділі тонкої кишки — близько 80 %. Усмоктування відбувається настільки швидко, що через 5—10 хв суттєво відчувається його дія, а людина, що не звикла до алкоголю, починає п'яніти.

IV.

Софіє Іллівно, скажіть, будь ласка, чи готові документи для митниці?

Не цілком. Чекаємо останні дані з четвертої філії.

Зателефонуйте до наших філій і запросіть усіх керівників відділів прибути наступного четверга о 15.00 до мене з результатами планової інвентаризації.

Гаразд, Євгене Ігоровичу. У приймальні чекає начальник відділу кадрів.

Запросіть. Хай заходить.

До речі, Євгене Ігоровичу, вам сьогодні о 15.30 слід бути

уміськвиконкомі.

Дякую. Я про це пам'ятаю. Викличте, будь ласка, на 15.00 машину та підготуйте звітну документацію за другий квартал поточного року.

V. Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Тільки той може осягти своїм розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою, як добрим ім'ям своєї родини. Людина, яка не любить мови рідної матері, якій нічого не промовляє рідне слово, — це людина без роду й племені.

VI. У наш час, коли молоді люди усе частіше страждають на різні патологічні хвороби, коли все більше призваних до лав Української Армії не проходять службу за станом здоров'я, дуже гостро відчувається проблема здоров'я населення. Та що призвело до такого страхітливого стану? Погана екологія? Постійні стреси? Недостатнє та ненормоване харчування? Звичайно, усі ці фактори, на жаль, негативно впливають на стан здоров'я людини, проте дуже багато залежить і від самої молоді. Треба визнати, що більшість молодих людей проводять вільний час не у спортзалах, а в барі, палячи сигарету і розпиваючи алкоголь. Та й батьки тепер призабули про так званий відпочинок сім'єю на природі, надаючи перевагу спокійним посиденькам біля телевізора, дітей же залишають "другові сім'ї" — комп'ютеру. І як наслідок — ожиріння, сколіоз, поганий зір в їхніх нащадків, і це ще не повний перелік. (З газети)

28

Тема 1. Державотворча роль мови

VII. Уже десять років, як колесо історії перетнуло рубіж двадцять першого століття. Що чекає нас попереду, з якими намірами й сподіваннями увійшли ми в третє тисячоліття? Відповіді шукаємо і в сьогочасних подіях, і в минулому, осмислюючи його з позицій теперішнього. Осягнути подумки все, що сталося з початку нової ери бодай у нашій країні, справа безнадійна. Ну що таке дві тисячі років? Для вічності це лише мить. (За О. Глушком)

VIII. Ромашка лікарська — цінна лікарська рослина, відома з глибокої давнини. Для виготовлення лікарських форм використовують висушені квіткові кошики, які збирають на початку цвітіння. Своєрідний аромат і лікувальні властивості рослини зумовлюються наявністю в ній ефірної олії (хамазулену), органічних кислот, кумарину, мінеральних солей, глікозидів, вітамінів. Ромашка лікарська жовчогінна, збуджує апетит, знімає спазми м'язів травного тракту, має знеболювальні, заспокійливі властивості. (З підручника)

IX.

Цвіла ромашка в полі на межі, До сонця й вітру бісики пускала, Аж доки руки лагідні, чужі Ромашку для букета не зірвали. Ромашко! Ти п'яніла від тих рук, Ти цілувати їх була готова, Для них за біль своїх образ і мук

Ти не знайшла докірливого слова. Благословляла тихо мить ясну, Коли в його потрапила тенета,

Авін тебе і не любив одну,

Алише як прикрасу для букета.

Василь Симоненко

7. Визначте, в яких стилях уживається кожне із поданих словосполучень. Відповідь обґрунтуйте.

Сфера впливу, замовник доручає, дуб звичайний, прагнення народу, угодник Божий, офіційна ідеологія, алтея лікарська, наріжний камінь, сивіє обрій, широкі маси населення, пунктуаційна компетенція, українська ментальність, рум'яне яблуко, шавлія лікарська, залізна воля, факт наявності стереотипів, витріщити зіньки, державно-політичне життя, звитяжні події, згода сторін, роззявити рота, срібнороса трава.

29

І'іидиі I. Кулыура фахового мовлення

Тема 2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови

Поняття літературної мови

Українська національна мова існує:

у вищій формі загальнонародної мови — сучасній українській літературній мові;

у нижчих формах загальнонародної мови — її територіальних діалектах.

Літературна мова — це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка в писемному та усному різновидах обслуговує всі сфери суспільної діяльності народу.

За функціональним призначенням — це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній сфері, мова освіти, науки, мистецтва, засобів масової інформації.

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. Усна форма обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.

Мовна норма, варіанти норм

Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова, характеризується наявністю сталих норм, які є обов'язковими для всіх носіїв.

Унормованість — основна ознака літературної мови, для якої обов'язкова правильність, точність, логічність, чистота, доступність і доцільність висловлювання.

Норма літературної мови — це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації.

Правильне мовлення — додержання усталених мовних норм української літературної мови.

Мовна майстерність — здатність, використовуючи мовні норми, обирати з них найбільш вдалу для викладення своїх думок.

ЗО