Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Козаченко Укр мова

.pdf
Скачиваний:
11819
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
14.46 Mб
Скачать

Тема 1. Терміни і професіоналізми

— вузькоспеціальні терміни — це терміни, характерні лише для певної галузі, наприклад: адвокат, презумпція (юридична термінологія).

Усі терміни мають низку характерних ознак, до яких належать:

1) системність терміна (зв'язок з іншими термінами певної предметної сфери);

2)наявність визначення;

3)однозначність терміна в межах однієї предметної галузі, однієї наукової дисципліни або сфери професійної діяльності;

4)стилістична нейтральність;

5)відсутність образності, суб'єктивно-оцінних відтінків. Кодифікація термінів — це систематизація термінів у слов-

никах, довідниках, що орієнтують мовців на правильне їх використання.

Від термінів слід відрізняти номенклатурні назви. Номенклатура — сукупність назв (номенів) конкретних

об'єктів певної галузі. В основі терміна лежить загальне поняття, а в основі номенклатурної назви — одиничне. До номенклатури входять назви приладів, назви рослин, географічні назви, наприклад: береза, річка, місто.

Професіоналізми — слова й мовленнєві звороти, характерні для мови людей певних професій. Оскільки професіоналізми вживають на позначення спеціальних понять лише у сфері певної професії, вони не завжди відповідають нормам літературної мови, а виступають як неофіційні (тому й експресивно забарвлені) синоніми до термінів. Здебільшого професіоналізми застосовуються в усному неофіційному мовленні людей певного фаху. Виконуючи важливу номінативно-комунікативну функцію, вони точно називають предмети, явища, події тощо і в такий спосіб сприяють кращому взаєморозумінню. У писемній мові професіоналізми вживаються тільки у виданнях, призначених для фахівців.

Термінологічний склад мови є динамічною системою, що зазнає постійних змін шляхом поповнення новими лексичними одиницями або трансформації вже наявної термінолексики. Основними способами збагачення є творення нових слів на основі:

власних мовних ресурсів;

запозичення з інших мов.

101

Розділ III. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Способи творення термінів:

— префіксальний (підшлунковий, під'язиковий);

суфіксальний (сонливість, туберкулін);

префіксально-суфіксальний (зашивання, міжребер'я);

основота словоскладання (біосинтез, щитоподібний, акушер-гінеколог);

синтаксичний спосіб, тобто утворення терміна зі словосполучення (надниркова залоза, слизова оболонка).

Більшість медичних, фармацевтичних термінів утворюються за допомогою терміноелементів.

Терміноелементом називається будь-який словотвірний елемент, який, маючи стабільне значення, створює терміни з різним лексичним значенням.

Найуживаніші медико-фармацевтичні терміноелементи

Найуживаніші суфікси та компоненти-терміноелементи

-ІТ, -ИТ

запалення

блефарит, фарингіт

-томія (-ектомія)

видалення

тонзилотомія,

 

 

артеріоектомія

-патія

хвороба

мастопатія

-метрія

вимірювання чогось

хронопериметрія

-ик

назви осіб за сферою їх

медик, генетик, гіпотонік,

 

діяльності або хворобою пере-

діабетик

 

важно в розмовному стилі

 

-лог (-логія)

назви осіб за фаховими озна-

офтальмолог, невролог,

 

ками

офтальмологія, неврологія

-ання, -ення,

позначення процесу дії

позіхання, омертвіння,

-1ННЯ

 

випадання

- к , -ОК, - о ч , - е ч ,

від іменних основ терміни на

клубочок, мозочок, шлуно-

-ик, -ян, -ець

позначення органів

чок, зубець, мізинець

-як, -ак

назви хворобливих утворень

чиряк, набряк, гнояк

 

на поверхні тіла

 

-ома

терміни, що позначають

бластома, глаукома

 

пухлинні утворення

 

-ит, -іт, -їт

терміни на позначення

бронхіт, отит, пульпіт,

 

патологічного стану запаль-

радикуліт

 

ного характеру

 

-ин, -ін, -їн

назви різних речовин,

аспірин, інсулін, протеїн

 

лікарських препаратів,

 

 

хімічних сполук

 

102

Тема 1. Терміни і професіоналізми

Найуживаніші префікси та основи-терміноелементи:

і . ан-

без, не

аритмія, авітаміноз,

 

 

аномалія, анестетик

ана-

порушення, розлад,

анабіоз, анальгезія,

 

відновлення

анафілаксія

лден- (адено-)

стосується залози або

аденіт, аденопапілома

 

лімфатичних вузлів

 

альб-

білий

альбугініт

альго-

біль, пов'язаний з болем

альголагнія

аміл- (аміло)

стосується вуглеводів

амілорея

амф- (амфо-)

наявність двох протилеж-

амфіомероз, амфоронія

 

них якостей

 

ангі- (ангіо-)

судинний, стосується

ангіома, ангіоневроз,

 

судин

ангіографія

аніз- (анізо-)

різний, нерідний

анізорефлексія

ант (анти-)

проти

антибіотик, антисептик,

 

 

антитоксин, антивірусний

астен- (астено-)

слабкість

астеноспермія, астенічний

атеро-

стосується жиру

атеросклероз, атерома

авто-, аут- (ауто-)

само, власний

автотерапія, автоінтоксикація

 

 

 

ацид- (ацидо-)

кислий, кислота,

ацидотест, ацидемія

 

кислотність

 

бі-

складається з двох ча-

бімануальний, бінауральний

 

стин, має дві ознаки

 

білі- (6ІЛІО-)

стосується жовчі

білірубін, біліарний,

 

 

біліоторакс

біо-

стосується життя,

біотонус, біодоза, біопсія

 

життєвих процесів

 

бласто-

стосується росту, зародка

бластомікоз, бластомогенез

гепат- (гепато-)

стосується печінки

гепатоз, гепатонефроз,

 

 

гепатотомія

гетер- (гетеро-)

інший, чужорідний

гетеропластика, гетероген-

 

 

ний

гідр- (гідро-)

вода, рідина

гідрокалікоз, гідроз

гіп- (гіпо-)

нижче, менше;

гіпоталамус, гіпофіз,

 

розміщення, розташуван-

гіподинамія, гіпосекреція,

 

ня, порушення, розлад,

гіпотонія, гіпотрофія

 

зниження того, що назва-

 

 

но твірною основою

 

103

Розділ III. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

гіпер-

над, понад, надміру; най-

гіперемія, гіперплазія,

 

вищии ступінь виявлен-

гіперфункція, гіпертрофія

 

ня кількісної та якісної

 

 

ознаки

 

гісто-

стосується тканини

гістотопограма, гістохімія,

 

 

гістологія

глік- (гліко-),

стосується цукру, глюкози

глікозурія, глікогенез, глюко-

глюк- (глюко-)

 

тест, глюкозурія

ГОМЄО-, гомо-

подібний, однаковий

гомеостаз, гомеопатія

де-, дез-

усунення, видалення,

депіляція, деструкція,

 

припинення, порушення,

деформація, дезінфекція,

 

розлад

дезінтоксикація

ДИЗ-, дис-

порушення, утруднення

дискінезія, дистрофія

діа-

між, через, розподіл

діалізат, діаліз

дерма- (дермато-)

стосується шкіри

дерматома, дерматопатофобія

екзо-

за, ззовні, навколо

екзостоз

екстра-

розміщення, перебування

екстрасистолія,

 

поза межами того, що на-

екстрагенітальнии

 

звано твірною основою

 

енд- (ендо-)

усередині

ендометрій, ендоскопія

ентер- (ентеро-)

стосується тонкої кишки

ентеросгель

енцефал- (енце-

стосується головного

енцефалограф

фало-)

мозку

 

епі-

на, над, при, після

епікриз

еритр-, еритро-

стосується еритроцитів,

еритробластома

 

червоний

 

-естезія

чутливість

анестезія

ідіо-

свій, своєрідний

діотія

ІН-, ім-

усередині, без-, не-

імплантат, імпотенція, інвазія

інтер-

між, серед, взаємно

інтерпозиція

інтра-

розташування або уве-

інтраартикулярний,

 

дення чогось у межах

інтравенознии,

 

того, що називає похідна

інтрадермальнии

 

основа

 

ката-

після, за, опущення, руй-

катаракта, катаплексія

 

нування

 

мієл- (місто-)

стосується мозку,

мієліт, мієлографія,

 

мозкової речовини

мієлолейкоз

мікр- (мікро-)

малий, дуже малий

мікрогліома, мікрокардія,

 

 

мікротравма

104

 

 

Тема 1. Терміни і професіоналізми

 

 

 

ненр- (невро-,

стосується нервової

невралгія, невропатолог,

і іскри-) нейр-

системи

невроліз

пскр- (некро-)

змертвіння

некронефроз, некробіоз

и со- (ново-)

новий, новоутворений

новоутворення

иефр- (нефрон-)

стосується нирки

нейробластома, нефрографія

оісси-

стосується кисню, окис-

оксигенація, оксигенотерапія

 

нення

 

оліг- (оліго-)

малий, невеликий, змен-

олігемія, олігокінезія,

 

шений

олігоспермія

онко-

стосується пухлини

онкогенетика, онкометрія

ост- (остео-)

стосується кісткової

остеоартрит, остеодистрофія,

 

тканини

остеопластика

офтальм- (оф-

стосується ока

офтальмолог, офтальмопатія

і альмо-)

 

 

пан-

який охоплює все загалом

панацея, пандемія,

 

 

панбронхіт

пар (пара-)

біля, поруч,

парагевзія, парагліома

 

невідповідність

 

пір- (піро-)

вогонь, жар

піротерапія, пірофобія

пневм- (пнемо-)

стосується легенів або

пневмоторакс, пневмонія,

 

повітря

пневмоцироз

пара-

при, біля

парадентит, паракоклюш

полі-

багато

поліграма, полівітаміни

пост-

після

по сттравматичний

пре-

передує чому-небудь

презерватив

про-, просто-

розташований перед, що

проктит, проктотомія

 

сприяє, допомагає

 

протео-

стосується білків

протеотоксикоз

 

 

 

ре-, рео-

повторення, протидія

реплантація, реограма

рен- (рено-)

нирка, стосується нирки

ренографія

склер- (склеро-)

ущільнення, твердий

склерит, склеропластика

сом- (сомато-)

тіло, стосується тіла

сомнамбулічний,

 

 

соматоскопія

спіро-

дихання, дихальний

спірометр, спірометрія

супра-

зверху, поверх, над

супраренальний

тахі-, тахо-

часто, швидко

тахікардія, тахограма

терат- (терато-)

дефект розвитку

тератолог, тератозооспермія

тоно- (тоні-)

напруга, тиск

тонометр, тонографія

105

Розділ III. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

транс-

рух через, крізь, за ме-

трансмісія, транссексуалізм

 

жами

 

троф-, -трофія

живлення тканин, клітин

трофічний

тубул- (тубуло-)

стосується ниркових

тубоотит, тубулорексис

 

канальців

 

УР- (УРо-)

стосується сечі

уролог, урограма

• І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

1.У чому полягає різниця між термінами, професіоналізмами, номенклатурними назвами?

2. Розмежуйте поняття "термін", "термінологія", "термінознавство". Назвіть основні ознаки терміна.

3.Що називають терміноелементами?

4.На які групи поділяють терміни?

5.Що таке термінологічна номенклатура?

6.Які ви знаєте способи творення термінів?

7. Яку роль відіграє оволодіння термінологічною системою фаху у становленні майбутнього спеціаліста-фармацевта?

8.Що таке кодифікація і стандартизація термінів? Яке їх значення в розвитку термінології?

ЗАВДАННЯ

24. Прочитайте поданий текст. Сформулюйте до тексту контрольні запитання.

Походження медичної, фармацевтичної термінології Сучасна медична і фармацевтична терміносистема досягла

розвитку завдяки впливу двох мов античного світу: давньогрецької та латинської.

Медичну, фармацевтичну термінологію фактично започаткувала праця давньогрецького вченого Гіппократа "Согриз Нірросгаїїсит". З цієї збірки наукова термінологія усього світу, зокрема українська, успадкувала багато найменувань. З тво-

106

Тема 1. Терміни і професіоналізми

|)ів Арістотеля теж було запозичено чимало термінів: глаукома, герпес, екзофтальм тощо. Відомо, що лікарі Александрійської медичної школи Герофіл та Еразистрат вводили в медичний обіг спеціально створені найменування. Грецька мова до кризи античного світу виконувала функцію міжнародної мови медицини.

Запозичення слів грецького походження відбувалося внаслідок торгово-економічних зв'язків східних слов'ян з Грецією. Пізніше (XV—XVII ст.) цей етап був пов'язаний із запровадженням грецької мови у школах як одного з основних предметів

(анемія, бактерія, діабет, мікроб).

Латинізми у мову східних слов'ян потрапляють у X — X I ст., переважно через німецьку мову. Але найбільше латинських запозичень з'явилося протягом XV—XVII ст., коли латинська мова стала однією з мов міжнародного фонду європейських мов. Значну увагу створенню та розвитку медичної, фармацевтичної термінології приділяв найвидатніший лікар Риму Клавдій Гален, який вважав, що кожне медичне слово повинне мати лише одне значення. Цей підхід зберігається і донині.

Грецька і латинська мови взаємовпливали одна на одну: медичні найменування, яких не вистачало в грецькій мові, запозичалися нею з латинської, а латинські за походженням слова зазнавали впливу грецької мови, наприклад: офтальмолог (грецьк.) — окуліст (лат.).

У зв'язку з невпинним розвитком цивілізації, новими досягненнями суспільства в науковій сфері XVIII ст. у медичній галузі з'явилося багато понять, які не були відомі античній та середньовічній медицині, а тому греко-латинське джерело створення термінів майже вичерпувалося. Починається етап запозичення лексики з інших мов, наприклад, з французької: абсцес, акушер; з німецької: аборцган. Це було зумовлено розширенням культурних, наукових, освітніх, торговельних, політичних контактів із західноєвропейськими країнами. Численні запозичення цілком виправдані, оскільки для певної частини термінів відсутні аналоги в українській мові, наприклад: склера, кон'юнктивіт, катаракта.

25. Законспектуйте групи термінів за значенням та будовою, підберіть і запишіть приклади.

107

Розділ III. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Група медичних термінів за значенням

 

 

 

 

Група

Терміни

Підгрупа

Наведіть ваші приклади

(по 10 до кожної групи)

 

 

 

І

Анатомічні — назви

 

 

органів і частин

 

 

 

людського тіла

 

 

 

К л і н і ч ні — назви

Терапія,

 

II

захворювань, методи

 

хірургія,

 

обстеження, лікування,

 

 

урологія

 

 

діагностики

 

 

 

 

 

Фармацевтичні —

 

 

III

назви хімічних речовин,

 

 

лікарських препаратів, їх

 

 

 

функції, дія на людський

 

 

 

організм

 

 

Група медичних термінів за будовою

Терміни

Структура

Наведіть ваші приклади

(по 10 до кожної групи)

 

 

Прості

Складаються з одного слова:

 

гомілка, шприц, грип

 

 

 

Складні

Складаються з двох частин, пишуться

 

одним словом: антибіотик, кардіолог

 

 

 

Складені

Складаються з двох і більше слів,

 

пишуться окремо: вірусний гепатит

 

 

 

26. Доберіть до іншомовних слів-термінів українські відповідники: Зразок: симптом — ознака, абсорбція — поглинання. Баланс, дезінфекція, авітаміноз, інтервал, еквівалентний,

анемія, комплекція, пігментація, тонус, фактор, вакуум, ідентичний, адаптація, вакцинація, циркуляція, анулювати, локальний, секреція.

27.Поміркуйте, чому в термінології явище синонімії є небажаним. Наведіть приклади синонімічних рядів (термінів), наприклад, родимка — невус.

28.Поясніть значення поданих термінів. Скористайтеся словником (Тлумачний словник медичних термінів. Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. — К . ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2010. — 848 с.)

108

Тема 1. Терміни і професіоналізми

I. Автопластика, амнезія, аортограма, бальнеологія, барокамера, гаптофобія, гастропатія, гематома, геріатрія, гомілофобія.

II. Графологія, дерматома, дистонія, іофобія, іпохондрія, клептоманія, кліматотерапія, кріомікроскоп, міопатія, некроз.

III. Нефроптоз, нозофобія, офтальмолог, панацея, педикульоз, перкусія, пневмограф, псевдОдіабет, психрофобія, ревакцинація.

IV. Реоперація, рипофобія, суперінфекція, токсикофобія, фармакофобія, фітотерапія, фотофобія, хризоманія, ектомія,

(їхопатія.

/

29. Запам'ятайте визначення поняття "термін-епонім":

Епонім (грецьк. букв, "той, що дав ім'я") — у науці це назва явища, поняття, структури або методу за іменем людини, що вперше виявила або описала їх.

Прочитайте приклади термінів-епонімів: набряк Квінке, симптом Ітона, синдром Жильбера, проба Бабинського — Вейля, метод Фолля, хвороба Спенсера, точка Гербста, прийом Сиротихіна — Куховерова, шум Виноградова — Дюрозьє.

Доберіть і запишіть власні приклади термінів-епонімів.

30. Прочитайте фрагмент статті. Підготуйте короткий виступ на тему: "Моє ставлення до запозичених слів".

Світ змінюється щосекунди: чи прогресує, чи піддається суцільному регресові, але в жодному разі не стоїть на місці і навіть потужно собі глобалізується. Як результат, на глобусі з'явилися чітко окреслені території сильних і слабких світу цього. Сильні диктують умови слабким. Держави, які перебувають на початкових етапах глобалізації, змушені приставати на пропозиції міжнародно потужних. Часто це призводить до засилля чужих культурних та економічних традицій і, що найстрашніше, — до втрати мовного імунітету.

Найбільш податливою на зарубіжні нововведення є українська економіка. Результатом цього є майже щорічне поповнення ринку професій новими, часто невідомими назвами спеціальностей. Термінологія ця інколи просто вражає, 'її важко знайти на сторінках енциклопедій чи навіть спеціалізованих словників. А інколи новий, чужоземного походження термін приклеюють до старих, уже добре відомих професій. І це тоді як у Франції на-

109