Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Козаченко Укр мова

.pdf
Скачиваний:
13794
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
14.46 Mб
Скачать

Тема 3. Довідково-інформаційні документи

одержання та надсилання кореспонденції, представницьких функцій у суді й т. ін. з правом передоручення третій особі).

Термін дії доручення зазначається цифрами (разове, спеціальне) й літерами {генеральне, загальне). Максимальний термін дії доручення не може перевищувати трьох років. Якщо термін дії доручення не зазначений, воно зберігає юридичну силу протягом року з дня його укладання. Недатоване доручення не має юридичної сили.

Текст особистого доручення містить такі реквізити:

1.Назва документа.

2.Місце укладання, число, місяць, рік (для генерального доручення літерами й без скорочень).

3.Прізвище, ім'я та по батькові доручителя.

4.Домашня адреса довірителя (для генерального доручення).

5.Прізвище, ім'я по батькові; дані документа, що посвідчують особу, якій видається доручення.

6.Зміст дій, обов'язків, прав, які має повноваження виконувати довірена особа.

7.Термін дії доручення (разового — цифрами, а спеціального

йгенерального — літерами).

8.Підпис доручителя (праворуч).

9.Дата укладання документа (для разового доручення пишеться цифрами).

10.Засвідчення підпису доручителя може бути здійснено підприємством, де він працює, закладом, де навчається, або будьякою нотаріальною конторою.

11.Посада, назва установи, закладу, підпис, ініціали та прізвище особи, від імені якої виступає засвідчувач.

12.Запис про стягнення державного мита (для генерального доручення).

13.Номер, під яким зареєстровано документ (для генерального доручення).

14.Печатка організації, закладу, де працює засвідчувач.

15.Дата засвідчення вказується цифрами, а для спеціального

йгенерального доручення літерами (ліворуч).

«г

О

2 7 1

Тема 3. Довідково-інформаційні документи О

Протокол

Протокол — один з найпоширеніших документів колегіаль-

1

них органів. У ньому фіксують хід і результати проведення збо-

рів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відбиваються

1

всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в

результаті обговорення. Вони оформляються на підставі записів

 

і стенограм, зроблених у ході засідань.

 

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена осо-

 

ба. Протоколи загальних зборів (нарад) підписують голова й се-

 

кретар, а протоколи засідань комісій — усі члени президії.

 

За обсягом фіксованих даних протоколи поділяють на:

 

Стислі, в яких записано лише ухвалу або поширену резолю-

 

цію, а також зазначено номер, дату, назву організації, кількість

 

присутніх, порядок денний. Під рубрикою "Слухали" — назва

 

питання, хто висловився.

 

Повні, в яких записуються виступи доповідачів та інших

 

учасників зборів, нарад, засідань. У докладний протокол зано-

 

сять також запитання доповідачеві та конспективний запис ви-

 

ступів під час обговорення.

 

Стенографічні, де всі виступи, репліки, запитання й відпо-

 

віді записуються дослівно. Якщо хід засідання стенографується,

 

зміст виступів до протоколу не заноситься; розшифрована та

 

оформлена належним чином стенограма додається до протоколу.

 

Коли хід зборів, нарад, засідань фіксується на магнітній плів-

 

ці шляхом запису на магнітофоні чи диктофоні, після засідання

 

записані на ній тексти виступів передруковуються і заносяться

 

до протоколу.

 

Протокол має такі реквізити:

 

1.Назва виду документа, яку пишуть посередині рядка.

2.Порядковий номер протоколу.

3.Назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада).

4.Назва установи, підприємства чи організації, де відбулися збори, конференція.

5.Дата проведення зборів, засідання, наради, яку пишуть нижче від назви організації з лівого боку. У цьому ж рядку з правого боку зазначають місце проведення (назву міста).

6.Кількісний склад учасників, який пишуть з нового ряд-

273

Розділ V. Складання документів

ка. У разі великої кількості присутніх на засіданні їх список складають окремо й додають, а в протоколі зазначають лише загальну кількість. Якщо кількість учасників сягає 10—12 осіб, то зазначають усіх присутніх.

7.Посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії).

8.Порядок денний, тобто питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції. Питання в порядку денному формулюють у називному відмінку.

9.Текст.

10.Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок.

11.Підписи керівників зборів, засідання, конференції (голови

йсекретаря).

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить:

"Слухали", "Виступили", "Ухвалили".

Слово "Слухали" друкується великими літерами, після нього ставиться двокрапка. У наступному рядку з абзацу вказують ініціали та прізвище доповідача (у називному відмінку), тему доповіді. Далі викладається основний зміст доповіді або вказується, що текст додається.

Так само оформляється розділ "Виступили".

У розділі "Ухвалили" повністю записується прийняте рішення, що може складатися з одного чи кількох пунктів або з констатувальної частини й резолюції. -

Якщо на зборах проводяться вибори таємним голосуванням, результати оформляються окремими протоколами лічильної комісії: в одному зазначається склад комісії, а в другому — результати голосування.

Результати голосування з кожної кандидатури записуються так: 1. За Василишина І. Г. — 50 голосів, проти — 0, утримався — 1. Протоколи групуються у хронологічному порядку і за номерами, документи, що стосуються одного протоколу, — за поряд-

ком денним.

Текст протоколу має бути точним, лаконічним, складеним на основі виступів, повинен усебічно характеризувати обговорюване питання з додержанням змісту й форми викладу, позиції учасників сторін.

2 7 4

Тема 3. Довідково-інформаційні документи О

Крім повного протоколу є ще коротка форма — витяг з протоколу. У витягу зазначають прізвища та ініціали тих, хто виступив (без викладу виступів), а також зміст прийнятих рішень. Витяг із протоколу підписують голова й секретар засідання. У протоколі роблять помітку про зроблений витяг, а також зазначають, кому його вручено чи надіслано.

Зразки протоколу

Протокол № З

зборів студентів II курсу 110-ї групи спеціальності "Фармація" Житомирського базового фармацевтичного коледжу

10.05.12

м. Житомир

Голова: Петренко С.В.

Секретар: Жуков В.О.

Присутні: заст. директора з практичної роботи Лукашенко І.Л., завідувач відділення Зубко Н.Т., куратор групи Пашинська П.О., методичний керівник Гоженко Г.Д., викладач фармакогнозії Бобкова Н.П., студенти групи — 33 особи.

Відсутні: Дмитренко І.П., Зорянко Р.О. — через хворобу.

Порядок денний:

1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики. СЛУХАЛИ:

Гоженко Г.Д., керівника виробничо-польової практики, яка поінформувала про особливості практики, вимоги до оформлення відповідної документації.

ВИСТУПИЛИ:

Лукашенко І.Л., заст. директора з практичної роботи, вніс пропозицію поділити студентів на групи, чітко визначити кожному завдання й години роботи на ділянці лікарських рослин, що розташована біля коледжу.

Бобкова Н.П., викладач фармакогнозії, зазначила, що до початку практики треба підготувати рослини, реактиви.

УХВАЛИЛИ:

1.Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.

2.Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

Голова зборів

підпис

С.В. Петренко

Секретар

підпис

В.О. Жуков

275

Розділ V. Складання документів

 

Протокол № 1

 

зборів ініціативної групи студентів

 

(назва навчального закладу)

дата

м. Київ

Голова: прізвище, ім'я, по батькові особи (представник студентського самоврядування)

Секретар: прізвище, ім'я, по батькові особи (представник студентського самоврядування або адміністрації ВНЗ)

Присутні:

1.ПІБ осіб (представники студентського самоврядування)

2.ПІБ осіб (представники адміністрації ВНЗ)

3.Інші

Порядок денний

1. Про організацію та проведення в

(назва навчального закладу)

збору благодійних пожертв на допомогу дітям, хворим на рак, у межах акції громадської солідарності "Дитина має право на життя!"

2. Про створення комісії з виймання та обрахунку благодійних пожертв. І. СЛУХАЛИ: інформацію

ПІБ особи (представника студентського самоврядування)

про відкрите звернення Міжнародного благодійного фонду "Набат" про допомогу дитячому відділенню Національного інституту раку та проведення в

(назва навчального закладу)

збору благодійних пожертв на допомогу дітям, хворим на рак у межах акції громадської солідарності "Дитина має право на життя!"

ВИСТУПИЛИ:

ПІБ особи

— наголосив, що проведення зазначеного заходу дозволить створити громадську мережу з допомоги дітям, хворими на рак, а також сприятиме підвищенню ефективності виховної роботи, поширенню гуманістичних ідеалів та соціально відповідального світосприйняття серед студентської молоді, надасть нового поштовху розвитку органів студентського самоврядування.

УХВАЛИЛИ: підтримати звернення Міжнародного благодійного фонду "Набат" про допомогу дітям, хворим на рак. Провести на базі

(назва навчального закладу)

збір благодійних пожертв на допомогу дітям, хворим на рак, у межах акції громадської солідарності "Дитина має право на життя!".

ГОЛОСУВАЛИ: "За" — одноголосно.

II. СЛУХАЛИ: інформацію про необхідність створення комісії з виймання та обрахунку благодійних пожертв.

2 7 6

Тема 3. Довідково-інформаційні документи О

ВИСТУПИЛИ:

— якии зазначив, що з метою надання максимальної прозорості та відкритості збору благодійних пожертв необхідно створити комісію з виймання та обрахунку благодійних пожертв у складі представників студентського самоврядування або адміністрації ВНЗ. До складу комісії запропонував включити:

(склад комісії)

УХВАЛИЛИ: обрати комісію з виймання та обрахунку благодійних по-

жертв у складі:

1.

ПІБ особи (представник студентського самоврядування)

2.

ПІБ особи (представник адміністрації ВНЗ)

3.

ПІБ іншої особи

Головою комісії призначити: ПІБ особи, посада.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" — одноголосно.

Голова зборів

(підпис)

ініціали,

прізвище

Секретар зборів

(підпис)

ініціали,

прізвище

Звіт

Звіт — це письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи. Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти пишуться на спеціальних, виготовлених друкарським способом бланках, текстові — на звичайному папері. Матеріал звіту охоплює точно визначений період.

Схема звіту така:

у заголовку, крім слова "Звіт", подаються відомості про те, яка організація чи установа звітує, за який період, за який вид роботи;

у вступній частині окреслюється коло завдань, які було поставлено перед організацією чи установою за звітний період; наступна частина звіту має містити точний опис виконаної роботи із зазначенням позитивних і негативних прикладів;

у звіті мають бути висновки, пропозиції, перспективи на майбутнє;

підпис відповідальної особи установи чи організації або службової особи, яка писала звіт;

дата складання звіту;

печатка установи (якщо Це потрібно).

277

Розділ V. Складання документів

 

 

 

 

Зразок

звіту

 

 

Звіт

 

 

 

 

про проходження технологічної практики

 

студентки

 

 

 

 

(назва навчального закладу)

 

курсу,

 

групи

 

спеціальності

 

 

 

 

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Технологічну практику проходила в термін з

до

У

 

 

 

 

(назва аптеки/організації/підпрнємства, де проходила практику)

 

В аптеці для проходження практики створені належні умови. Працівники мають достатній стаж професійної діяльності, високий рівень фахової майстерності.

Протягом періоду проходження практики я мала змогу поглибити і розширити теоретичні знання з технології ліків, закріпити вміння і навички з питань приготування рідких лікарських форм, набути нових знань з питань організації виробництва ліків в умовах аптеки, отримувати консультації від працівників аптеки з різних питань організації роботи взагалі.

Під час практики ознайомилася з адміністративно-господарською діяльністю аптеки (реквізитами, наявністю ліцензії на провадження господарської діяльності; структурою, планом — схемою приміщень, санітарним станом і оснащенням робочих місць, обладнанням та устаткуванням; штатом аптеки); основними нормативними документами, які стосуються виготовлення, випробування, маркування та зберігання лікарських засобів; закріпила й удосконалила набуті в навчальному закладі уміння та правила приготування ліків залежно від форми, способу прописування та фізико-хімічних властивостей інгредієнтів. Ознайомилася з роботою рецептурно-виробничого відділу і відділу запасів, відділу безрецептурного відпуску лікарських засобів (відповідно до мети і завдання практики).

Особливих труднощів за час проходження практики не відчула, однак окремі питання потребують уваги, зокрема, знання фармакологічних груп препаратів та умов їх зберігання, оформлення ліків до відпуску, психологічні та мовленнєві особливості спілкування з відвідувачами аптеки.

Отримані на практиці знання допомогли мені виконати пошуково-до- слідницьку роботу на тему: "Сучасні допоміжні речовини у виробництві мазей, супозиторіїв".

За час проходження практики отримала додаткові знання з асортименту вітчизняних та імпортних лікарських препаратів, правил розміщення їх у матеріальних кімнатах за фармакологічними групами та формами випуску.

278

Тема 3. Довідково-інформаційні документи О

Технологічна практика пройдена в повному обсязі відповідно до методичних рекомендацій. Щоденник з технологічної практики оформлено вчасно без суттєвих зауважень методичного керівника (викладача) та керівника аптеки.

Дата

Підпис

Оголошення

Оголошення — це повідомлення про час і зміст нарад, засідань; необхідність виконати якусь роботу; потребу в заміщенні вакантної посади чи набір робочої сили та ін.

За змістом оголошення поділяються на два види:

організаційні — про подію чи захід;

рекламні — про навчання, роботу, послуги, пропозиції тощо. Організаційні оголошення адресуються як конкретній групі

осіб, так і широким верствам населення. Зміст рекламних оголошень розраховано на широкий загал.

Як організаційні, так і рекламні оголошення за формою бувають: писані, мальовані, комбіновані, відтворені механічним способом та ін.

Текст будь-яких оголошень повинен бути лаконічним, конкретним і містити вичерпну інформацію про дату, час, місце та зміст події чи заходу. Рекламні оголошення повинні висвітлювати перелік послуг, товарів, їхню ціну тощо.

Розрізняють оголошення:

службові — підприємств, навчальних закладів, державних установ, організацій тощо;

особисті — приватної особи чи групи осіб.

Реквізити:

1.Назва документа.

2.Текст, що містить:

дату, час;

адресу місця проведення;

ПІБ організатора (відповідального);

порядок денний (зміст) заходу;

перелік запрошених осіб;

умови входу (вільний чи платний); способи проїзду (для зовнішніх).

3.Назва структурного підрозділу чи колегіального органу, або посада і прізвище особи, яка дає оголошення (якщо треба).

279

Розділ V. Складання документів

Визначальним чинником дієвості візуальних оголошень (реклами) крім оригінальності змісту є оформлення: відтворення тексту (шрифт) і розміщення його на площині (симетрія, асиметрія), добір кольорів та їх поєднання. Для трансляції по радіо і телебаченню суттєвим є час повідомлення, музичне чи звукове оформлення, чіткість і зрозумілість вимови, оригінальність тексту, композиції чи відеоряду.

Зразки оголошень

Оголошення

СП "Троянда" пропонує лікарські трави, а саме: череду, м'яту, ромашку, мелісу, звіробій. Сировина дрібно порізана. Трава вирощується в екологічно найчистішому регіоні України.

СП розташоване на заході України, землі в цій місцевості вирізняються родючістю і чистотою, сировина, вирощена на таких землях, є екологічно чистою, а також не містить ГМО. Нашу продукцію беруть як для чайного виробництва, так і для виготовлення медикаментів. Про кількість і ціну можете дізнатися за номером телефону.

Контактна інформація: Компанія: СП "Троянда"

Адреса: Львівська обл., Мостисъкий р-н., с. Шегині

Телефон: моб. 0975414953

Контактна особа: Микола Степанович Сич Ел. пошта: 8рШеги@теіа.иа

Оголошення актуальне до: 21.12.12.

Оголошення

Робота у Дніпропетровську

Мережа аптек "ФАРМ" — одна з найбільших фармацевтичних компаній. Усі аптеки компанії розташовані в кращих місцях міста. Компанія активно розвивається вже 12 років, у її плани входить відкриття цього року ще 4 аптек.

Детальна інформація: Ірина Василівна Семененко — менеджер з персоналу.

Телефони: служб. (0562)31-69-97; моб. 0985950584 Е-таі1: Ьг@ї.сІр.иа \\г\гдо.:£.с1р.иа

Оголошення

Медичний представник Місто: Львів Графік роботи: повний день Освіта: вища

Досвід роботи: від 1 року Іноземна фармацевтична компанія оголошує конкурс на заміщення ва-

кантної посади медичного представника по Львову та області.

280

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.