Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка німецька.doc
Скачиваний:
104
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
845.31 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки україни

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Методичне забезпечення

з другої іноземної мови

(німецької)

для студентів

спеціальностей Міжнародна економіка,

Облік і аудит

3-го і 4-го курсів навчання

ЛЬВІВ 2011

Укладачі:

к.п.н. Хмілярчук Н.С.

викладач-стажист Шпирковська О.Б.

Рецензенти:

  1. вкл. асист. Пукаляк О.І.

  2. вкл. Кочерга І.В

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри іноземних мов

Протокол № від

Зав.кафедри______________

Хмілярчук Н.С.

Вступ

Дисципліна „Друга іноземна мова (німецька мова)”- невід’ємна складова підготовки фахівців. Зміст дисципліни створює умови для досягнення студентами рівня володіння мовою - незалежний користувач ,як цього вимагає ступінь бакалавр. Такий рівень володіння мовою забезпечує академічну і професійну мобільність студентів ,дозволяє випускникам компетентно функціонувати у професійному й академічному контекстах та забезпечує їх базу для навчання упродовж усього життя.

Мотивацією щодо вивчення дисципліни „ Друга іноземна мова (німецька мова)”служить професійна потреба студента стати висококваліфікованим фахівцем та бути конкурентоспроможнім на ринку праці., де ситуація складається так ,що практично всюди потрібні фахівці, які вміють працювати з комп’ютером і знають принаймні одну іноземну мову. Однією із особливостей вивчення навчальної дисципліни „ Друга іноземна мова (німецька мова)” у Львівському інституті економіки і туризму є її професійно орієнтований характер, а також спрямована на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка ,що є специфічною для академічного і професійного середовища.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ , УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ:

  • лексичний матеріал , необхідний для обговорення проблем між особистісного спілкування;

  • граматичний матеріал який необхідний для усного спілкування, а також для опрацювання інформації з науково-популярної літератури, а саме для перекладу.

  • актуальну лінгвокраїнознавчу інформацію , яка містить відомості про культуру країни, мову якої вивчають та України.

Студент повинен ВМІТИ:

 брати участь у діалозі-дискусії використовуючи різні діалогічні єдності;

 вміти вести бесіду відповідно до поданої теми, до навчальної ситуації ,теми, прослуханого чи прочитаного тексту, коментувати побачене й почуте, спонукати співрозмовника до участі в обговоренні.

 розуміти на слух мовлення викладача чи співрозмовника у нормальному темпі, а також описові і фабульні тексти в одноразовому пред’явленні викладача і у звукозапису.

Шкала оцінювання студентів за кредитно-модульною системою

За шкалою

ECTS

Оцінка за п’ятибальною шкалою

За шкалою

ЛІЕТ

Залікові оцінки

Характеристика оцінки

Екзамен

Залік

A

5

90-100

Відмінно

Зараховано

Відмінно- відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

4,5

80-89

Добре

Зараховано

Дуже Добре – вища середнього рівня з кількома помилками

C

4

70-79

Добре

Зараховано

Добре – в загальному провильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

3,5

60-69

Задовільно

Зараховано

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

3

50 - 59

Задовільно

Зараховано

Достатньо(задовільно) – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

-

35-49

Незадовільно

Незараховано

Незадовільно – потрібно попрацювати перед Тим, як отримати залік

F

-

1-34

Незадовільно

Незараховано

Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота.

FX – означає “незадовільно” – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання;

F– означає “незадовільно” - необхідна значна подальша робота

Модуль 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.