Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нові педагогічні технології.doc
Скачиваний:
785
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.57 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Пономарьова г. Ф.

БАБАКІНА О. О.

БЄЛЯЄВ С. Б.

НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Навчальний посібник

Харків

2013

УДК 37.091.3

ББК 74.26

П 56

Затверджено на засіданні науково-методичної ради Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

(Протокол № 5 від 14 травня 2013 р.)

Укладачі: Пономарьова Г. Ф., кандидат педагогічних наук, професор;

Бабакіна О. О., кандидат педагогічних наук, доцент,

Бєляєв С. Б., кандидат педагогічних наук, доцент

Рецензенти:

Степанець І. О. – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" ХОР

Молчанюк О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничих дисциплін КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" ХОР

Пономарьова Г. Ф., Бабакіна О. О., Бєляєв С. Б.

П 56 Нові педагогічні технології. Навчальний посібник. – Х., 2013 – 280 с.

ISBN

Навчальний посібник орієнтовано на студентів вищих педагогічних навчальних закладів, які вивчають курси "Нові педагогічні технології". "Передові технології в початковій школі", "Інноваційні методики викладання навчальних предметів у початковій школі". Посібник містить інформацію про основні етапи розвитку технологій в освіті, приклади авторських та сучасних освітніх технологій, контрольні запитання для здійснення самоконтролю.

УДК 37.091.3

ББК 74.26

© ХГПА, 2013

© Пономарьова Г. Ф.

Бабакіна О. О.

Бєляєв С. Б.

ЗМІСТ

Вступ

7

Розділ 1. Теоретичні основи розвитку освітніх технологій: історія розвитку, концепції, підходи.

Тема 1. Передумови розвитку освітніх технологій

 • Соціальні передумови створення освітніх технологій

 • Науково-педагогічні передумови розвитку освітніх технологій

 • Роль технічних засобів у розвитку педагогічних технологій

9

Тема 2. Етапи розвитку технологічного підходу

 • Еволюція поняття "педагогічна технологія"

 • Історія формування технологічного підходу в освіті

 • Історичні етапи розвитку педагогічної технології

24

Тема 3. Предмет та завдання освітніх технологій

 • Структура педагогічної системи

 • Предмет й завдання педагогічної технології

 • Основні категорії педагогічної технології

 • Структура педагогічної технології

44

Тема 4. Принципи функціонування педагогічної технології

 • Актуальність дидактичних та виховних принципів в освітніх технологіях

 • Принципи розробки педагогічних технологій

 • Рівні діагностичного визначення мети освітньої технології

67

Тема 5. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти

 • Глобальні освітні тенденції

 • Суть педагогічних інновацій

 • Рівні новизни педагогічної інноватики

 • Структура педагогічної інноватики

87

Тема 6. Особистісно орієнтована освіта й технології

 • Особистісний підхід у педагогіці: історія виникнення.

 • Системні вимоги до особистісно зорієнтованого навчання.

 • Мета й завдання особистісно орієнтованого навчання.

103

Тема 7. Класифікація педагогічних технологій

 • Класифікація інновацій за І. Дичківською

 • Класифікація педагогічних технологій за Л. Столяренко

 • Класифікація педагогічних технологій за В. Кукушиним

114

Розділ 2. Авторські технології початку ХХ століття.

Тема 8. Вальдорфська педагогіка

 • Історія виникнення технології

 • Концептуальні положення технології

 • Мета й завдання технології

 • Зміст технології

123

Тема 9. Технологія саморозвитку М. Монтессорі

 • Історія виникнення технології

 • Концептуальні положення технології

 • Мета й завдання технології

 • Зміст технології

131

Тема 10. "Школа успіху й радості" С. Френе

 • Історія виникнення технології

 • Концептуальні положення

 • Мета й завдання технології

 • Зміст технології

144

Тема 11. "Школа для життя, через життя" Ж.-О. Декролі

 • Історія виникнення технології

 • Концептуальні положення

 • Мета й завдання технології

 • Зміст технології

152

Тема 12 "Йєна-план-школа" П. Петерсена.

 • Із біографії П. Петерсона

 • Концептуальні положення

 • Особливості змісту технології

159

Розділ 3. Сучасні педагогічні технології.

Тема 13. Технологія розвивального навчання

 • Концептуальні положення технології розвивального навчання

 • Мета й завдання розвивального навчання

 • Зміст технології

167

Тема 14. Технологія групової навчальної діяльності

 • Історія виникнення технології

 • Концептуальні положення організації групової навчальної діяльності

 • Мета й завдання технології

 • Зміст технології

174

Тема 15. Технологія навчання як дослідження

 • Історія виникнення технології

 • Концептуальні положення технології

 • Мета й завдання технології

 • Зміст технології

183

Тема 16. Проектна технологія

 • Історія виникнення технології

 • Концептуальні положення

 • Мета й завдання технології

 • Зміст технології

192

Тема 17. Ігрові технології

 • Поняття ігрових технологій

 • Особливості ігрових технологій

 • Концептуальні основи ігрових технологій

 • Зміст ігрових технологій

199

Тема 18. Технологія формування творчої особистості

 • Концептуальні основи організації творчої навчальної діяльності

 • Мета й завдання технології

 • Зміст технології

207

Тема 19. Сугестивна технологія

 • Концептуальні положення

 • Мета й завдання технології

 • Зміст технології

214

Тема 20. Педагогіка співпраці

 • Історія виникнення технології

 • Основні ідеї педагогіки співпраці

 • Співпраця вчителів

 • Співпраця з батьками

222

Тема 21. Нові інформаційні технології навчання

 • Історія розвитку НІТ

 • Концептуальні положення НІТ

 • Мета й завдання технології

 • Зміст технології

240

Тема 22. Модульне навчання та рейтинговий контроль

 • Основні терміни й поняття.

 • Мета й завдання технології

 • Принципи впровадження КМСОНП

 • Навчальне навантаження студента

 • Структура навчальної дисципліни

252

Тема 23. Технологія раннього навчання

Технологія раннього навчання М. Зайцева

 • Концептуальні положення

 • Особливості змісту педагогічної технології

Технологія раннього навчання Г. Домана

 • Концептуальні положення

 • Особливості змісту технологій Г. Домана

262

266

Тема 24. Технологія дистанційного навчання

 • Історія виникнення технології

 • Концептуальні положення

 • Мета та завдання технології

 • Зміст технології

 • Вимоги до особистості вчителя

273

Вступ

За сучасних умов відбувається активний пошук новаторських ідей, методів навчання й виховання, що об’єднані високою метою – змінити позицію педагога, навчити його щиро вірити в учня, відмовитися від прямого примусу й натиску на нього, бачити в кожному особистість, дати учневі відчути радість успіху в здобутті нових знань, спілкуванні з однолітками, учителями, батьками.

Провідною тенденцією початку ІІІ тисячоліття є розвиток високих технологій у різних галузях науки, техніки, виробництва і, як результат, насиченість соціального та матеріального середовища людини високотехнологічними продуктами. Від сучасного випускника вимагається добре орієнтуватися в інформаційних потоках, знати основи й механізми ринкової економіки, чинні закони України, уміти послуговуватися наданими Конституцією правами й свободою вибору, приймати самостійні рішення, бути готовим нести повну відповідальність перед законом, людьми та власною совістю за зроблений вибір.

Термін "технологія" стає дедалі всеосяжним і в наш час він уже вийшов далеко за межі галузі свого первинного вживання – масового матеріального виробництва. У наше життя ввійшли такі поняття, як PR-технології, маркетингові технології тощо. Науково-технічний прогрес, яким визначається технологічний характер сьогодення, не оминає увагою освітній процес. Вимоги до якості освіти випускника навчального закладу висуває насичене технологіями суспільство, а це викликає кардинальні зміни в практиці організації освітнього процесу з метою створення який сприятливіших умов для саморозкриття, саморозвитку й самореалізації особистості. Сучасність вимагає акцентувати увагу на формуванні вмінь і навичок самоконтролю наукового та професійного вдосконалення, в основу яких покладено процеси самоосвіти та самовиховання особистості. Передовим педагогічним досвідом доведено, що одним із ефективних способів розв’язання зазначеної проблеми є впровадження передових педагогічних технологій.

Широке упровадження освітніх технологій паралельно передбачає вивчення таких важливих складових як накопичення, адаптування, модернізація та тиражування передового педагогічного досвіду. Створення педагогічної технології – це перехід на якісно новий рівень ефективності, оптимальності, результативності. У системі освіти технологія є практикою сучасного науково-педагогічного мислення. Завдяки педагогічній технології вдосконалюється освітній процес у напрямі посилення його інтенсивності, технічної озброєності, прикладної практичної спрямованості. Освітня технологія є динамічним явищем, що постійно самовдосконалюється відповідно до освітніх вимог й забезпечує гарантований, прогнозований, відтворюваний результат.

На сучасному етапі еволюції національна система освіти відчуває насичення новими теоретичними та практичними підходами щодо інтенсифікації процесу навчання. Значна доля інновацій належить педагогічним технологіям, що активно увійшли в широкий обіг. Посібник призначений підвищити технологічну грамотність студентів вищих педагогічних навчальних закладів. У ньому висвітленні погляди вітчизняних і зарубіжних дослідників про розуміння поняття "педагогічна технологія". На основі виокремлення спільних думок і короткого екскурсу в історію розвитку технологічного підходу в освіті накреслюються провідні тенденції подальшого розвитку освітніх технологій. З'ясування загальних теоретичних основ побудування педагогічної технології відкриває можливості самостійного аналізу наявних освітніх технологій, розуміння їх принципових положень та основ ефективності функціонування.

Навчальний посібник містить основний термінологічний апарат та окреслює для студента напрями подальшого самостійного вивчення основних тем курсів "Нові технології навчання та виховання","Передові технології в початковій школі", "Інноваційні методики викладання навчальних предметів у початковій школі".

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи розвитку освітніх технологій: історія розвитку, концепції, підходи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.