Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
верба.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
189.63 Кб
Скачать

Дієслово (the verb)

Дієслово — це повнозначна, самостійна частина мови, яка означає дію (to build, to run), стан (to be, to sleep), відчуття (to feel, to smell), процеси мислення (to consider, to think). Дієслово в англійській мові має найбільшу кількість форм.

Часи дієслова (tenses)

В англійській мові розрізняють чотири гру­пи часових форм дієслова: Indefinite Tenses (неозначені часи), Continuous Tenses (тривалі часи), Perfect Tenses (перфектні або доконані часи) та Perfect Continuous Ten­ses (перфектно-тривалі часи).

У кожній групі, крім теперішнього (Present), минулого (Past) та майбутнього часу (Future), є ще форма Future-in-the-Past, що виражає майбутню дію відносно минулого часу.

Indefinite tenses (неозначені часи)

Неозначені часи вживаються для вираження дії, що відбувається в теперішньому, минулому чи майбутньому часі, але не вказують на її характер, тривалість, заверше­ність чи передування іншій дії або певному моменту в ми­нулому чи майбутньому. Дієслова в неозначеному часі можуть перекладатися на українську мову дієсловами доконаного й недоконаного виду.

The present indefinite tense (теперішній неозначений час)

Present Indefinite —- одна з часових форм дієсло­ва, що вживається для вираження дії, яка відбувається в теперішньому часі .

Теперішній час передбачає не лише момент мов­лення, а й більш тривалий проміжок ча­су, що включає момент мовлення.

Стверджувальна форма дієслова в Present Inde­finite в усіх особах однини й множини, крім третьої особи однини, збігається з інфінітивом (неозначеною фор­мою дієслова) без частки to:

І work. Я працюю.

We work. Ми працюємо.

You work. Ви працюєте. (Ти працюєш.)

They work. Вони працюють.

У третій особі однини в Present Indefinite до інфі­нітива (без частки to) додається закінчення -s або -es:

to run бігати — he runs

to help допомагати — he helps

to teach навчати — he teaches Більшість дієслів у третій особі однини мають закінчен­ня -з. Закінчення -es додається у таких випадках:

а) якщо основа дієслова закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x:

to dress одягатися — dresses to wash умиватися — washes to teach навчати — teaches to watch спостерігати — watches to mix змішувати — mixes

б) якщо основа дієслова закінчується на -у з поперед­ньою приголосною; при цьому перед -es буква у змінюється на і:

to study вивчати — studies to cry кричати — cries

Але: Якщо перед у стоїть голосна, то до дієслова додається лише закінчення -s:

to play грати — plays

to stay залишатися — stays

в) якщо основа дієслова закінчується на -о: to go іти — goes to do робити — does

Закінчення третьої особи однини в Present IndefL-, nite вимовляється:

[s] —після глухих приголосних звуків, крім [s, J, tJJ: Не works fwarksj. Він працює.

She writes [raits]. Вона пише.

It helps [helps]. Це допомагає.

[z] — після дзвінких приголосних, крім [z, з, ds], і після голосних:

She reads [ri:dz]. Вона читає.

Не sees [si;z]. Він бачить.

The bird sings Пташка співає.

[iz] — після свистячих і шиплячих звуків [s, z, J, з, if, ds], які звуться сибілянтами:

Не dresses ['dresiz]. Він одягається.

She washes. Вона вмивається.

The sun rises ['raiziz]. Сонце сходить.

The weather changes Погода змінюється.

Питальна форма Present Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to do в Present Indefinite та інфіні­тива основного дієслова без частки to. Допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

Do I work? Does he work? Does she work? Does it work?

Do we work? Do you work? Do they work?

Do you live here in the city? Ви живете тут у місті?

Does she say? Що вона каже?

Примітки. 1. Якщо підмет має одне або кілька означень, що стоять перед ним, допоміжне дієслово в питальній формі ставиться перед усією групою підмета (підметом з означеннями):

Does your younger sister go to school?

Твоя молодша сестра ходить до школи?

2. Питальні речення, в яких питальне слово виконує роль підмета або означення до підмета, мають будову розповідного речення. Допо­міжне дієслово to do у цьому разі не вживається:

Who goes there? Хто йде туди?

Whose brother goes there? Чий брат іде туди?

Заперечна форма Present Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to do в Present Indefinite, запереч­ної частки not та інфінітива основного дієслова без ча­стки to:

І do not work.

Не

She} does not work.

It

You

They} do not work.

We

В усному мовленні замість do not і does not звичайно вживаються скорочені форми don't і doesn't:

І don't understand you. Я вас не розумію.

Не doesn't recognize me. Він не впізнає мене.

У питально-заперечній формі частка not стави­ться після підмета:

Do you not know him? Хіба ви не знаєте його?

Звичайно у питально-заперечних реченнях вживаються скорочені форми don't і doesn't, які ставляться перед під­метом:

Don't you know any news? Ви не знаєте ніяких новин?

Doesn't your son go to school? Хіба ваш син не ходить до школи?

Why don't you go? Чому ви не йдете?

Допоміжне дієслово to do у стверджувальній формі Present Indefinite вживається також для підси­лення висловлюваної думки. У цьому разі воно стоїть між підметом та інфінітивом основного дієслова без ча­стки to:

І do know that. Я дійсно знаю це.

Не does work there. Він таки працює там.

PRESENT INDEFINITE ДІЄСЛІВ TO BE І TO HAVE

Дієслово to be бути широко вживається і як повнозначне дієслово, і як допоміжне, для утворення різних часових форм інших дієслів. У Present Indefinite воно відмінюється не за загальним правилом:

І am You

Не We are

She} is They

It

В усному мовленні здебільшого вживаються скорочені форми:

I'm [aim] We're

He's [hi:z] You're

She's They're

It's [its]

Питальна й заперечна форми Present Indefinite діє­слова to be утворюються без допоміжного дієслова to do.

У питальній формі дієслово to be ставиться перед під­метом:

Are you a doctor? Ви лікар?

Is your wife at home? Ваша дружина вдома?

У заперечній формі після дієслова to be ставиться частка not:

She is not my friend. Вона не моя подруга

You are not happy. Ви нещасливі.

В усному мовленні замість is not і are not вживаються переважно скорочені форми isn't i aren't. Am not скороче­ної форми не має:

Не isn't that kind of man. Він не така людина

But you aren't sure. Але ви ж не певні.

У питально-заперечній формі дієслово to be ставиться перед підметом, а частка not — після підмета, але частіше тут вживаються скорочені форми isn't і aren't:

Am I not your friend? Хіба я не твій товариш?

Aren't you tired? Невже ти не стомився?

Isn't he at home? Хіба його немає вдома?

Дієслово to have теж вживається і як повно­значне, і як допоміжне. Воно служить для утворення різних часових форм інших дієслів. У Present Inde­finite дієслово to have відмінюється так:

І have

Не You

She} has They have

It We

Питальна й заперечна форми Present Indefinite діє­слова to have утворюються без допоміжного дієслова to do.

У питальній формі дієслово to have ставиться перед підметом:

Have you many friends here? У вас тут багато друзів?

Has she a ball? У неї є м'яч?

Заперечні речення з дієсловом-присудком to have бу­дуються двома способами:

а) із заперечною часткою not:

І haven't any red pencil. У мене немає червоного олівця.

б) із заперечним займенником по:

І have no brothers. У мене немає братів.

Примітки. 1- Якщо іменник-додаток до дієслова to have вжито з присвійним або вказівним займенником, кількісними займенниками much, many або з кількісними числівниками, то заперечна форма утво­рюється лише за допомогою частки not:

І haven't your pen. У мене немає твоєї ручки.

We haven't this magazine. У нас немає цього журналу.

2. Якщо дієслово to have входить до складу виразів to have break­fast снідати, to have dinner обідати, to have supper вечеряти, to have tea пити чай, to have a rest відпочивати, to have a walk прогулюватися та ін., питальна й заперечна форми речень з цими виразами в Present Indefinite утворюються за допомогою дієслова to do:

What time do you have breakfast? О котрій годині ви снідаєте?

I do not have dinner at home . Я не обідаю вдома.

3. В американському варіанті англійської мови питальна й заперечна форми дієслова to have у Present Indefinite утворюються за допомогою дієслова to do:

Does he have any children? У нього є діти?

Do you have a pen? У вас є ручка?

ВЖИВАННЯ PRESENT INDEFINITE

Present Indefinite вживається для вираження повторюваної або постійної дії стосовно теперішнього часу:

She goes to school. Вона ходить до школи.

He plays the violin and sings. Він грає на скрипці і спі­ває.

He goes to see her every day. Він ходить до неї щодня.

Present Indefinite вживається для вираження дії, яка характеризує підмет постійно або протягом теперішнього періоду часу:

You shoot very well. Ви стріляєте дуже добре.

Не speaks both French

and English fluently. (Brand) Він вільно розмовляє як французькою, так і англій­ською мовами.

He dances very badly. (Greene) Він танцює дуже погано.

Present Indefinite вживається для вираження дії або стану, які не обмежені якимись часови­ми рамками і відбуваються незалежно від волі лю­дини:

Sugar dissolves in water. Цукор розчиняється у воді.

Copper conducts electri- Мідь проводить електри-

city better than other metals, ку краще, ніж інші метали.

(Hornby)

Present Indefinite вживається для вираження дії, яка відбувається в момент мовлення:

а) з дієсловами, що не вживаються у формі Continu­ous: to see, to know, to hear, to feel, to like, to hate, to love, to understand:

І don't see Я нічого не бачу.

І don't understand it. Я не розумію цього.

б) якщо той, хто говорить, лише констатує факт, а не передає дію як процес, що триває:

Here she comes. Ось вона йде.

Why does she walk so slow? Чому вона йде так повільно?

Present Indefinite вживається для вираження майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умови, які вводяться сполучниками when коли; after після того як; before перш ніж, перед тим як; till, until поки; as soon as як тільки; if якщо; unless якщо не та ін.:

I’ll be here till you come. Я буду тут, поки ти при­йдеш.

Wait until I get my coat. Почекай, поки я дістану пальто.

If you come, I shall give Якщо ви прийдете, я дам you this book. вам цю книжку.

Present Indefinite вживається для вираження запланованої майбутньої дії (здебільшого з дієсловами, що означають рух: to go іти, їхати; to come приходити, прибувати; to leave від'їжджати; to start ви­рушати; to arrive прибувати та ін.). У таких реченнях зви­чайно вживаються обставинні слова, що вказують на час дії. У відповідних українських реченнях вживається тепе­рішній час:

І leave Kiev tomorrow. Завтра я виїжджаю з Києва.

Our ship sails on next Наш пароплав відпливає

Tuesday. наступного вівторка.

When does the doctor come? Коли прийде лікар?

Present Indefinite вживається у зв'язній роз­повіді для вираження дії або ряду послідовних дій у ми­нулому. Таке вживання Present Indefinite пожвавлює роз­повідь, події ніби відбуваються в момент мовлення:

All of a sudden, one eve- Раптом одного вечора

ning comes little Emily from приходить Емілія з роботи

her work and him with her. і він з нею. (Dickens)

THE PAST INDEFINITE TENSE (МИНУЛИЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.