Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Deyneka_V.M.Ukrayinska_mova._.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
673.28 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М.Туган-Барановського

Кафедра українознавства

В.М. Дейнека

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: САМОСТІЙНА РОБОТА

Навчальний посібник

для студентів факультету економіки, управління і міжнародних

економічних відносин заочної форми навчання

Затверджено на засіданні

кафедри українознавства

Протокол № 6 від 04.11.05 р.

Схвалено навчально-методичною

радою ДонДУЕТ

Протокол № ___ від ____ 2005р.

Донецьк – 2005

1.ББК 81.2 Укр я 73

2. Д 27

3. УДК 811.161.2’276.6:33

Рецензенти:

канд. екон. наук., доц. А.А. Семенов

канд. філол. наук., доц. В.Е. Войлошникова

Дейнека В.М.

Д 27 Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів економічних спеціальностей: самостійна робота. Навч. посіб. для студентів факультету економіки, управління і міжнародних економічних відносин заочної форми навчання / В.М.Дейнека – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 108 с.

Посібник містить завдання для самостійної роботи студентів з української мови у функціонально-професійному аспекті, висвітлює деякі теоретичні питання стилістики і граматики, приділяє увагу зіставленню відповідних мовних явищ в українській та російській мовах. Матеріали посібника спрямовані на піднесення грамотності, розвиток мовлення та формування понятійного економічного апарату у студентів.

Посібник призначений для студентів економічного профілю навчання.

ББК 81.2 Укр я 73

© Дейнека В.М., 2005

© Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М.Туган-Барановського, 2005

Передмова

Навчальний посібник “Українська мова (за професійним спрямуванням): самостійна робота” має на меті організувати якісну самостійну роботу студентів заочного відділення економічного профілю навчання, які вивчають українську мову у функціонально-професійному аспекті (мову майбутньої спеціальності).

В основі посібника – десять занять (складаються з економічного тексту російською мовою та передтекстових і післятекстових завдань), які спрямовані не лише на вдосконалення мовної вправності, але й на формування науково-професійного апарату, є засобом розвитку усного й писемного мовлення студентів.

Посібник містить теоретичний матеріал, який з’ясовує місце наукового стилю в системі української літературної мови; визначає поняття літературної мови, норми літературної мови, функціонального стилю, наукової лексики, терміна, наукового тексту.

Ряд граматичних тем, уміщених у посібнику, сприятимуть піднесенню грамотності й культури мовлення студентів і допоможуть при виконанні передтекстових завдань. Для цього кожна вправа має посилання на конкретну граматичну тему (напр.: Тема 1; Тема 4).

Матеріали, що містять завдання з розвитку мовлення, безперечно, зацікавлять студента-заочника і будуть корисними не тільки в навчальному, а й у пізнавальному плані.

У кінці посібника наведено “Словник-довідник основних мовних термінів і понять”, у якому пропонується визначення основних термінів і понять української мови з метою більшого увиразнення й упорядкування знань студентів. Для зручності користування словником терміни згруповано тематично, а ключове слово позначено жирним шрифтом (напр.: морфологія; лексика). Це дозволяє сприймати мовні поняття в системі, відображає їх взаємну обумовленість.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.