Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 верстка. 1-346.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
2.4 Mб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної

та методичної роботи

М.М. Касьяненко

«14.11. 2010 р.

Навчально-методичний комплекс дисципліни

«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

у галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» всіх напрямів підготовки

Частина 1

Ірпінь 2011

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Регіональна економіка» містить: робочу навчальну програму, опорний конс­пект лекцій, методичні рекомендації до проведення семінарських занять, виконання самостійної та індивідуальної роботи студен­тів, тести для контролю занять студентів, перелік рекомендованої літератури до навчальної дисципліни.

Укладач Уліганець С.І., к.геогр.н.

Мельник Л.В., к.геогр.н.

Буднік Г.В., старший викладач

Рецензент Тарангул Д.О., к.геогр./н., доц.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної еко­номіки та підприємництва, протокол № 4 від 28.10. 2010 р.

Завідувач кафедри Ляшенко А.П., к.е.н., доц.

Розглянуто і схвалено на вченій раді факультету економіки та оподаткування, протокол № 3 від 11.11.2010 р.

Голова вченої ради факультету економіки та оподаткування Г.М. Калач

Завідувач навчально- методичного відділу О.О. Бойко

ЗМІСТ

Передмова 5

1. Робоча навчальна програма та опис навчальної дисципліни «Регіональна економіка» 7

Структура навчальної дисципліни 8

Зміст навчальної дисципліни за модулями. Модуль 1 10

Методи оцінювання та розподіл за рейтинговою системою 42

2. Загальні положення щодо курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка 49

3. Формування змісту структурних елементів курсової роботи з роботи з дисципліни «Регіональна економіка 57

4. Оформлення курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка 60

5. Тематика курсових робіт з дисципліни «Регіональна економіка» 65

6. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи з «Регіональної економіки» 68

7. Термінологічний словник

з навчальної дисципліни «Регіональна економіки» 72

8. Опорний конспект лекцій 176

Модуль 1 176

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу «Регіональна економіка» 176

Тема 2. Наукові засади формування регіональних соціально- економічних систем 192

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства 209

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу 219

Тема 5. Державна регіональна економічна політика та управління регіональним розвитком 235

Тема 6. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах 262

Тема 7. Природний трудоресурсний потенціал економіки України 277

Передмова

Економічне зростання України, ефективне реформування її економіки на ринкових засадах, забезпечення збалансованості со­ціально-економічного і екологічного розвитку України вимагають регіоналізації її суспільного життя та глибокого вивчення економіки її регіонів.

Актуальність наукової дисципліни «Регіональна економіка» та важливість вивчення її досягнень та напрацьованих знань фахівцями-економістами широкого профілю зумовлює те, що саме в регіонах відбуваються складні процеси адаптації вітчизняного ви­робництва до ринкових умов, широкомасштабні трансформації у бюджетній, податковій, інвестиційно-інноваційній політиці, формування податкового потенціалу, умов життєдіяльності населення тощо.

Мета курсу передбачає засвоєння знань щодо змісту й основних напрямів регіональної політики, особливостей регіонального розвитку України, економіки, її регіонів і розміщення продуктивних сил в умовах ринкових перетворень, їх територіальної організації, проблем і перспектив їх подальшого розвитку в Україні та її економічних районах і областях:

Студенти повинні вміти

  • творчо використовувати знання, отримані під час вив­чення дисципліни;

  • проводити суспільно-географічні дослідження як основи індикативного територіального планування;

  • давати оцінку природно-ресурсного потенціалу території;

  • проводити аналіз територіальної структури промислового виробництва регіону;

  • визначати види інвестиційних ризиків та давати їх оцінку.

При вивченні курсу «Регіональна економіка» студенти нав­чаються системно мислити, оскільки тут досліджують найбільш складні суспільно-природні системи, в основі яких лежать численні багатогранні та багаторівневі відносини між трьома основними складовими будь-якої країни чи регіону: населенням, господарством, природою.

Інформаційні джерела: базові підручники, навчальні посібники, збірники документів, що регулюють відносини в даній сфері, хрестоматії, монографії, атласи, словники, науково-мето­дичні розробки.

Зв’язок з іншими дисциплінами: навчальна дисципліна «Регіональна економіка» близька до курсів «Економічна теорія», «Системи технологій», «Суспільна географія», «Управління розвитком регіону», «Геополітика», «Економіка промисловості», «Політекономія».

Викладання курсу «Регіональна економіка» передбачає застосування активних методів навчання, серед яких: лекції, семінари, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів. Підготовка до знань включає такі фактори, як: робота в Інтернеті, написання індивідуальних доповідей,робота з основною та додат­ковою літературою, складання структурно-логічних схем, конспектів.

Проміжний контроль здійснюється у формі написання контрольних робіт, кількість яких відповідає кількості залікових кредитів. Наприкінці курсу передбачено складання іспиту.

1. Робоча навчальна програма опис навчальної дисципліни «регіональна економіка»

Предмет «Регіональна економіка» – рекомендована вибіркова дисципліна циклу природничо-наукової та загальноекономіч­ної підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка та підприємництво» всіх економічних напрямів підготовки для всіх форм нав­чання, предметом вивчення якої є вивчення розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку, розміщення галузей економіки, найважливіших природно-економічних, демографічних і еко­логічних особливостей регіонів, а також міжрегіональних, внут­рірегіональних і міждержавних економічних зв’язків.

Економічний зміст дисципліни розкривається через піз­нання студентами предмета, методів дослідження, завдання та ло­гіки викладання курсу.

Мета. Формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів.

Змістовно-модульна структура дисципліни

Курс: другий

Семестр: третій

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

національних 2,3

ECTS – 3,5

Кількість модулів: 2 + курсова робота

Змістовних модулів: 2

Загальна кількість годин: 144

0305 «Економіка і підприємництво»

6.030504 «Економіка підприємства»

Нормативна Рік підготовки – 2.

Лекції 30

Семінари 24

Індивідуальна робота студента (під керівництвом викладача) проходить у формі підготовки і виконання індивідуальних доповідей: 14 годин

Самостійна: 76 годин

Форма поточного контролю – модульний контроль з формуванням на підсумковій атестації сумарної модульної оцінки в межах 50 балів

Форма підсумкового контролю:іспит

Попередні дисципліни: «Введення в спеціальність», «Історія економіки та економічної думки», «Політекономія».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]