Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСГ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.14 Mб
Скачать

1.4.6. Звіт про власний капітал.

Власний капітал - величина змінна, тобто він може збільшуватися і зменшуватися. На рис. 1.9. приведені операції, що мають вплив на величину капіталу.

1. Операції 1 і 3 здійснюються за ініціативою власників у випадках, коли активи або поповнюються, або вилучаються;

2. Операції 2 і 4 збільшують і зменшують капітал в результаті господарської діяльності підприємства.

Рис. 1.9.. Вплив чинників на власний капітал

Інформація про види власного капіталу і про зміни в його складі протягом звітного періоду приводиться у Звіті про власний капітал. Зміст і форма Звіту, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С) БУ 5 "Звіт про власний капітал", норми якого стосуються підприємств, організацій і інших юридичних осіб за формами власності, окрім банків і бюджетних установ.

При складанні Звіту необхідно враховувати вимоги, встановлені до П(С) БУ 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С) БУ 2 "Баланс", П(С) БУ 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", П(С) БУ 12 "Фінансові інвестиції" (при складанні Звіту підприємствами, які враховують інвестиції в дочірні, асоційовані і спільні підприємства методом участі в капіталі), П(С) БУ 20 "Консолідована фінансова звітність" (при зіставлення консолідованого звіту про власний капітал).

Звіт складається підприємствами тільки один раз за рік в повному обсязі (ф. ]Ч° 1, ф. № 2, ф. № 3, ф. № 4, ф. № 5), і подається у складі річної фінансової звітності не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком таким користувачам:

  • органам, до сфери управління яких відносяться підприємства;

  • трудовим колективам (на їх вимогу);

  • власникам (засновникам) відповідно до засновницьких документів;

  • органам державної статистики;

  • іншим органам і користувачам згідно законодавству.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні надавати до річного звіту „Звіт про власний капітал” за попередній рік.

Для складання Звіту про власний капітал використовується інформація, джерела якої наведено на рис. 1.10.

Рис. 1.10. Джерела інформації для складання звіту про власний капітал

Питання для самоконтролю.

  1. Розкрийте поняття „пайовий капітал”, „додатковий капітал”, „резервний капітал”.

  2. Назвіть відмінності в обліку валового доходу і валових витрат у податковому обліку, доходів і витрат у бухгалтерському обліку.

  3. Які чинники впливають на власний капітал?

Розділ 1.5. “Грошові потоки на підприємстві”

Структура

1.5.1. Поняття грошового потоку, його склад та значення в забезпеченні кругообігу капіталу.

1.5.2. Управління грошовими потоками.

1.5.3. Управління грошовими потоками від операційної діяльності.

1.5.4. Управління грошовими потоками від інвестиційної і фінансової діяльності.

1.5.5. Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів.

Ключові слова:

Грошові потоки, напрямки грошових потоків, рух грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, планування грошових потоків, чистий рух грошових коштів у результаті операційної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.