Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСГ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Тестування за модулем 2

Тестування за модулем 2

 1. При застосуванні маркетингового підходу пріоритетами вибору критеріїв формування потенціалу підприємства є: (1 бал)

  1. підвищення якості кінцевого результату реалізації потенціалу (виходу системи) відповідно до потреб споживачів

  2. максимальна адаптація до умов конкретної ситуації

  3. економія ресурсів у споживачів за рахунок підвищення якості всіх елементів потенціалу та, як наслідок, підвищення якості кінцевої продукції або послуги

 1. Згідно із Законом «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», встановлено обов'язкові випадки проведення вартісної оцінки бізнесу: (2 бала)

  1. створення підприємств на базі державного майна або майна, що є в комунальній власності

  2. реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств з державною часткою майна (часткою комунального майна)

  3. виділення або визначення частки майна в спільному майні, у якому є державна частка (частка комунального майна)

  4. передачі майна під заставу

  5. розробки плану розвитку підприємства

  6. оцінки ефективності управління

 1. Грошовий еквівалент цінності об'єкта, який покупець готовий обміняти на право власності на цей об'єкт, це... (1 бал)

  1. вартість

  2. собівартість

  3. прибуток

 1. За цілями оцінки в Україні виділяють такі види вартості: (1 бал)

  1. балансова, залишкова та справедлива

  2. вартість ліквідації, інвестиційна вартість, спеціальна вартість

  3. споживчу, інвестиційну, спеціальну, страхову, заставну, оподатковувану, утилізаційну

 1. Дайте визначення ліквідаційної вартості: (1 бал)

  1. вартість, яка може бути отримана за умов продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості (має місце, як правило, через банкрутство та відкритий продаж на аукціоні)

  2. вартість майна, що розраховується на базі визначень, які містяться у відповідних нормативних документах, що відносяться до оподатковування власності

  3. визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною.

 1. Правове регулювання оцінки землі в Україні здійснюється відповідно до: (2 бал)

  1. Конституції України

  2. Земельного кодексу України

  3. Закону України «Про оцінку земель»

  4. Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

 1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – це: (1 бал)

  1. результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту

  2. відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України

  3. капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами

 1. Назвіть дохід, який можна отримати від землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки: (1 бал)

  1. чистий інвестиційний прибуток

  2. рента

  3. чистий операційний прибуток

 1. Коефіцієнт капіталізації для землі може бути визначений як різниця між загальною ставкою капіталізації для поліпшеної земельної ділянки та нормою повернення капіталу з урахуванням питомої ваги вартості земельних поліпшень. Так чи ні? (0,5 бали)

  1. так

  2. ні

 1. На практиці використовуються такі основні методи розрахунку фізичного зносу об'єктів нерухомості: (1 бал)

  1. експертний, вартісний

  2. нормативний (бухгалтерський), вартісний, метод фізичного зносу

  3. експертний, вартісний, нормативний (бухгалтерський)

 1. З точки зору оцінки вартості бізнесу (підприємства) об'єктом оцінки виступає: (1 бал)

  1. усі види майна, призначеного для реалізації цілей підприємства, для здійснення господарської діяльності, для одержання прибутку

  2. діяльність, що здійснюється на основі функціонування майнового комплексу підприємства та має на меті отримання прибутку

  3. прибуток, який отримує підприємство

 1. До традиційних підходів щодо оцінки бізнесу відносяться: (1 бал)

  1. доходний, прогноз грошових потоків, розрахунок галузевих коефіцієнтів

  2. доходний, порівняльний (ринковий), майновий (витратний, підхід з погляду акумуляції активів)

  3. вартості чистих активів, ліквідаційної вартості

 1. Моделі грошового потоку для всього інвестованого капіталу та для власного капіталу відрізняються на величину виплачених процентів і отриманої за їх рахунок економії податку на прибуток. (0,5 бали)

  1. так

  2. ні

  3. лише за певних умов

 1. Цінові мультиплікатори – це: (1 бал)

  1. коефіцієнти, які показують різницю між ринковою ціною підприємства-аналога (або його акції) і базовими фінансовими показниками

  2. коефіцієнти, які показують співвідношення між ринковою ціною підприємства-аналога (або його акції) і базовими фінансовими показниками

  3. коефіцієнти, які показують співвідношення між базовими фінансовими показниками і ринковою ціною підприємства-аналога (або його акції)

 1. Залежно від періоду, для якого здійснюється розрахунок базового фінансового показника, цінові мультиплікатори можуть бути: (1 бал)

  1. інтервальні і моментні

  2. повні і часткові

  3. періодичні та скачкові

 1. Яка базова формула є основою методів майнового підходу до оцінки вартості підприємства (бізнесу) (ЧА – вартість чистих активів підприємства, А – сума всіх активів, З – сума всіх зобов’язань): (1 бал)

  1. ЧА = А – З

  2. ЧА = А + З

  3. ЧА = А / З

 1. Ліквідаційна вартість підприємства підрозділяється на такі види: (1 бал)

  1. упорядкована, примусова

  2. повна, примусова, припинення існування активів підприємства

  3. упорядкована, примусова, припинення існування активів підприємства

 1. Підхід, щодо формування потенціалу підприємства, який передбачає необхідність урахування технічних, екологічних, економічних, організаційних, соціальних, психологічних і інших аспектів діяльності підприємства, називається: (1 бал)

  1. комплексний

  2. інтеграційний

  3. нормативний

 1. Загальна формула для розрахунку вартості за допомогою методів порівняльного підходу має вигляд (ВП – вартість підприємства (бізнесу), М – ціновий мультиплікатор, ФПоц – базовий фінансовий показник об’єкта оцінки): (1 бал)

 1. Якщо провести аналогію у виділенні елементів потенціалу як відкритої економічної системи з підприємством, то, відповідно до такої концепції потенціал описується такими системоутворюючими характеристиками: (1 бал)

  1. зовнішнім оточенням

  2. внутрішньою структурою

  3. динамічними процесами

 1. Характерними рисами розвитку потенціалу підприємства як економічної системи є: (1 бал)

  1. динамічність ситуацій, що змінюються

  2. глобалізація конкуренції, виробництва, кооперації тощо

  3. дефіцитність ресурсів

  4. вірні всі варіанти

 1. Потенціал підприємства характеризується властивостями, типовими для будь-якої економічної системи. Знайдіть співвідношення букв та цифр: (3 бали)

  А

  Властивість цілісності

  1

  виявляється в наявності різноманіття компонентів потенціалу як економічної системи і зв'язків між ними, що визначають його внутрішню будову й організацію як єдиного цілого.

  Б

  Ваємозв'язок і взаємодія елементів

  2

  системи існують як ціле, яке потім можна членувати на компоненти. Ці компоненти існують лише через існування цілого.

  В

  Складність (структурність)

  3

  означає, що кожен компонент потенціалу може розглядатися як система (підсистема) більш широкої глобальної системи.

  Г

  Ієрархічність

  4

  є кількісною оцінкою ступеня реалізації досягнутого потенціалу підприємства або потенційної сили стратегічного (перспективного).

  Д

  Комунікативність

  5

  дана властивість являє собою загальний економічний закон відповідності між елементами потенціалу, коли їх спільне погоджене функціонування та взаємо-доповнення за рахунок інтегрального впливу утворить нові якості сукупного потенціалу.

  Е

  Потужність

  6

  пов'язана зі взаємодією та взаємозалежністю потенціалу та зовнішнього середовища.

  1. А–2, Б–5, В–1, Г–3, Д–6, Е–4

  2. Б–3, В–1, А–2, Г–5, Е–4, Д–6

  3. А–3, Б–2, В–1, Г–4, Е–6, Д–5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.