Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gladkova_O.V._Finansovi_sistemi_providnih_krayi....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
994.82 Кб
Скачать

181

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

О.В. Гладкова

ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ПРОВІДНИХ КРАЇН

Конспект лекцій

для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” спеціалізація «Фінанси»

ДОНЕЦЬК - 2012

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………….4

Змістовий модуль 1. Фінансові системи розвинутих країн………………………7

Тема 1. Фінансова система США. Особливості її функціонування на сучасному

етапі……………………………………………………………………………………………….7

1. Загальна характеристика ланок фінансової системи США на сучасному етапі...7

2.Федеральний бюджет США, бюджетний процес…………………………………..9

3. Спеціальні фонди федерального уряду………………………...…………………21

4. Місцеві фінанси США…………………………………………………………...…22

Тема 2. Фінансова система Великобританії, її склад і механізм функціонування на

сучасному етапі…………………………………………………………………………….....29

 1. Склад фінансової системи Великобританії……………………………………….29

 2. Державний бюджет, бюджетний процес……………………………………….…31

 3. Спеціальні урядові фонди……………………………………………………….…43

 4. Фінанси місцевих органів влади. Система міжбюджетного вирівнювання……46

 5. Фінанси державних підприємств……………………………………………...…..49

Тема 3. Фінансова система Франції, її склад і особливості функціонування на

сучасному етапі………………………………………………………………………………..50

1. Склад фінансової системи Франції, загальна характеристика бюджетної

системи………………………………………………...................................................50

2. Спеціальні фонди…………………………………………………………………...66

3. Фінанси місцевих органів влади. Фінансове вирівнювання……………………..68

Тема 4. Фінансова система Німеччини, механізм її функціонування на сучасному

етапі……………………………………………………………………………………………...74

 1. Склад фінансової системи Німеччини, її особливості………………………..…74

 2. Федеральний бюджет Німеччини. Бюджетний процес……………………...….75

 3. Спеціальні урядові фонди……………………………………………………..….83

 4. Фінанси земель і общин……………………………………………………….…..86

Тема 5. Фінансова система Японії, проблеми її функціонування на сучасному етапі………………………………………………………………………………………...……95

 1. Особливості побудови і функціонування фінансової системи Японії………….95

 2. Державний бюджет Японії. Бюджетний процес……………………………..…..97

 3. Спеціальні урядові фонди……………………………………………….………..105

 4. Фінанси місцевих органів влади. Фінансове вирівнювання……………..…….107

 5. Фінанси державних підприємств…………………………………………..…….111

Змістовий модуль 2. Фінансові системи країн, що розвиваються

Тема 6. Основні риси й особливості функціонування фінансових систем країн, що

розвиваються………………………………………………………………………………….113

 1. Державний бюджет і його структура…………………………………….………113

 2. Доходи державних бюджетів………………………………………………...…..115

 3. Витрати державних бюджетів……………………………………………………118

Тема 7. Фінансова системи Росії, проблеми її функціонування на сучасному

етапі……………………………………………………………………………………..……..121

 1. Структура фінансової системи Росії……………………………………..………121

 2. Бюджет і бюджетний устрій у Росії…………………………….………………..124

 3. Доходи і витрати державного бюджету Росії. Міжбюджетні відносини…….126

Змістовий модуль 3. Глобалізаційні проблеми фінансових систем

Тема 8. Інтеграційні процеси в сфері державних фінансів………………………….135

 1. Механізм утворення і використання міжнародних фондів наднаціонального

державного регулювання економіки закордонних країн………………….……135

 1. Гармонізація податків і її протиріччя……………………………………………141

 2. Фінансова інтеграція в країнах, що розвиваються……………………..………144

Тема 9. Фінансова глобалізація………………….. ………………………….…………..148

 1. Фінансова глобалізація як чинник функціонування і розвитку фінансових

систем провідних країн світу………………………………………………..…..148

 1. Фінансові кризи як наслідок фінансової глобалізації………………………....160

 2. Фінансові дефіцити і зовнішні борги…………………………………………...169

Список літератури………………………………………………………...……….178

вступ

Успішний розвиток сучасної економіки багато в чому визначається станом фінансової системи держави. На порозі XXI ст. значно посилилася роль фінансових відносин в економічній архітектоніці. Стало очевидним, що в новому столітті досягнення оптимального рівня таких макроекономічних показників, як приріст реального ВВП, рівень безробіття та інфляції, стан платіжного балансу, валютного курсу та інших буде залежати від рівноваги фінансової системи країни.

Кредитна нестабільність, яка привела до хвилі кризових явищ у фінансовій сфері в 1990 рр. в Мексиці, Південно-Східній Азії, Росії та інших країнах підтвердила необхідність такої структури фінансової системи, яка б забезпечувала ефективну динаміку економічних процесів в державі.

Благополучними у цьому відношенні є фінансової системи лідерів світової економіці – США, ФРН, Франції, Великобританії та Японії. Побудова фінансових систем цих країн не має принципових, концептуальних різниць, хоча в кожній з них є своя специфіка функціонування банківської, фінансової та податкової сфер. Тому представляється актуальним проаналізувати етапи становлення та формування фінансових систем розвинутих країн, виявити витоки помилок та оман, намітити шляхи їх подолання.

Саме порівняний аналіз фінансових систем різних країн, облік переваг та недоліків кожної з них дають можливість побудувати вітчизняну систему фінансових відносин, яка буде відповідати вимогам нового тисячоліття. До того ж процеси глобалізації, інтеграції та інтернаціоналізації світогосподарчих зв’язків вимагають уніфікації структури вітчизняних фінансових відносин.

Сьогодні це актуальне питання, тому що пріоритетним напрямком, який Україна визначила для свого розвитку, є інтеграція до Європейського Союзу. Розбудова ринкових відносин в Україні виявилася дуже складною і болісною. В країні спостерігається надмірна диференціація в доходах, значна частина населення України є бідною, погіршується якість навколишнього середовища. Доходів Державного бюджету України не вистачає на виконання навіть найважливіших функцій держави. Така ситуація вимагає від сучасних економістів наукового розуміння різних підходів та методів організації фінансової системи країни.

Основна мета вивчення дисципліни "Фінансові системи провідних країн" - дати студентам систему знань про визначення сутності і механізму функціонування такої категорії, як фінансова система, формування базових знань з теорії і практики розвитку фінансових систем США, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії та Росії, характеристика впливу глобалізації на фінансові системи іноземних держав.

Її завдання полягає у вивченні структури та механізму функціонування фінансових систем, взаємодій бюджетної та податкової політик, організації міжбюджетних відносин в у провідних країнах світу та у тих, що розвиваються; вивченні механізму утворення і використання міжнародних фондів наднаціонального державного регулювання; визначенні можливої взаємодії фінансів і глобалізаційних процесів; дослідженні причин виникнення сучасних фінансових криз та шляхів їх подолання.

Курс "Фінансові системи провідних країн" вивчається студентами денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” спеціалізація «Фінанси. Його програма містить у собі 9 тем, взаємозалежних між собою логічною послідовністю й об'єднаних у три змістових модулі. Перший модулю охоплює основні питання становлення та розвитку провідних країн світу, таких як США, Японія, Велика Британія, Франція, ФРН. Другий модуль приділяє увагу формуванню фінансових систем країн, які розвиваються, та країн, які знаходяться в умовах перехідної економіки. Третій модуль дає відповіді на питання, як будуть розвиватися фінансові системи в умовах фінансової глобалізації.

Дисципліна "Фінансові системи провідних країн" має тісний взаємозв'язок із усіма дисциплінами, що забезпечують, і дисциплінами фінансового профілю.

Так, вона перетинається з політичною економією, розміщенням продуктивних сил, макроекономікою, фінансами держави, грошовим обігом і кредитом, міжнародними економічними відносинами й іншими.

У результаті вивчення курсу студент повинний знати:

 • склад фінансових систем у зарубіжних країнах;

 • елементи і рівні державного устрою;

 • основні особливості фінансових систем в окремих країнах;

 • канали побудови взаємовідносин між окремими ланками фінансової системи в кожній окремій країні;

 • склад і структуру податкової системи держави;

 • форми фінансової кризи і їх вплив на економіку країни.

Студент повинен вміти:

 • давати загальну і порівняльну економічну оцінку стану економіки і державних фінансів в окремих країнах світу;

 • давати порівняльну характеристику фінансовим системам держав світу;

 • давати економічну оцінку ролі податкової системи у формуванні фінансових ресурсів країни;

 • обґрунтувати необхідність використання досвіду країн високорозвиненої ринкової економіки в системі організації і функціонування фінансових і бюджетних систем у процесі становлення і розвитку фінансової системи України.

Вивчення курсу передбачає читання лекцій, самостійну роботу студентів, проведення семінарських і практичних занять з використанням активних методів навчання, що включають проведення ділових ігор, олімпіад, підготовку наукових доповідей і повідомлень. Контроль знань здійснюється шляхом проведення поточного модульного контролю і складання диференційованого заліку (ПМК).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]