Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Практичне заняття №14

Tapescript 3

Perfect competition

Perfect competition a market structure characterized by a large number of firms so small relative to the overall size of the market, such that no single firm can affect the market price or quantity exchanged. Perfectly competitive firms are price takers. They set a production level based on the price determined in the market. If the market price changes, then the firm re-evaluates its production decision. This means that the short-run marginal cost curve of the firm is its short-run supply curve.

Characteristics

The four characteristics of perfect competition are: (1) large number of small firms, (2) identical products, (3) perfect resource mobility, and (4) perfect knowledge.

Large Number of Small Firms: A perfectly competitive industry contains a large number of small firms, each of which is relatively small compared to the overall size of the market. This ensures that no single firm can exert market control over price or quantity. If one firm decides to double its output or stop producing entirely, the market is unaffected. The price does not change and there is not discernible change in the quantity exchanged in the market.

Identical Products: Each firm in a perfectly competitive market sells an identical product, what is often termed "homogeneous goods." The essential feature of this characteristic is not so much that the goods themselves are exactly, perfectly the same, but that buyers are unable to discern any difference. In particular, buyers cannot tell which firm produces a given product. There are no brand names or distinguishing features that differentiate products.

Perfect Resource Mobility: Perfectly competitive firms are free to enter and exit an industry. They are not restricted by government rules and regulations, start-up cost, or other barriers to entry. While some firms incur high start-up cost or need government permits to enter an industry, this is not the case for perfectly competitive firms. Likewise, a perfectly competitive firm is not prevented from leaving an industry as is the case for government-regulated public utilities.

Perfect Knowledge: In perfect competition, buyers are completely aware of sellers' prices, such that one firm cannot sell its good at a higher price than other firms. Each seller also has complete information about the prices charged by other sellers so they do not inadvertently charge less than the going market price. Perfect knowledge also extends to technology. All perfectly competitive firms have access to the same production techniques. No firm can produce its good faster, better, or cheaper because of special knowledge of information.

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Згідно з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова» (Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010р.) індивідуальна робота студентів ІІ курсу передбачає участь у виконанні групового проектного завдання з проблем економіки підприємства.

Проект – це вирішення, дослідження певної проблеми, його практична чи теоретична реалізація. Проектна діяльність студентів - складна діяльність, яка складається з декількох етапів творчої, дослідницької роботи, підпорядкованої певному алгоритму. Цим проектна робота відрізняється і від простої роботи над темою, в якій достатньо засвоїти новий матеріал з теми, і від рольової гри, дискусії тощо.

Проектна робота завжди спрямована на створення конкретного продукту (наприклад, наукової доповіді для її презентації на конференції) шляхом самостійного отримання необхідних знань із різних джерел. Але, на відміну від традиційного засвоєння готових знань, виконання проектної роботи неможливе без застосування цілої сукупності пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. В основі творчого вирішення проблеми як головної складової проектної роботи лежить не тільки знання іноземної мови, але й володіння великим обсягом різноманітних предметних знань, необхідних для вирішення цієї проблеми. Серед проективних прийомів найбільш важливими є самостійне планування, прогнозування, прийняття рішень, детальна розробка проблеми, наукове дослідження.

Крім того, проектна робота вимагає значної самоорганізації, підвищеної індивідуальної і колективної відповідальності кожного студента за конкретне завдання в рамках проекту, оскільки він або вона, працюючи індивідуально чи в невеликій групі, має представити всій групі результати своєї діяльності. Одночасно вітається спільна робота студентів у малих групах, командах, яка надає їм можливість обмінюватися думками, допомагати один одному.

Уміння, необхідні для успішного виконання проектного завдання:

- уміння працювати з інформацією, з текстом (виділити головну думку, здійснювати пошук інформації в іншомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки тощо, уміння працювати з різноманітними довідковими матеріалами);

- уміння генерувати ідеї, для чого потрібні знання в різних областях; уміння знаходити не один, а кілька варіантів вирішення проблеми; уміння прогнозувати наслідки того чи іншого рішення;

- уміння вести дискусію, слухати й чути свого співрозмовника, відстоювати свою точку зору, підкріплену аргументами; уміння знаходити компроміс із співрозмовником; уміння лаконічно викладати свою думку.

Виконання проектної роботи передбачає:

  • самостійне визначення студентами цілей і задач майбутньої пізнавальної діяльності;

  • структурування змістовної частини проекту (з визначенням поетапних результатів и розподілом ролей);

  • використання дослідницьких методів, що передбачають певну послідовність дій (алгоритм проведення проектної діяльності);

  • обговорення методів дослідження (статистичних, експериментальних, спостережень тощо);

  • обговорення способів формування кінцевих результатів (презентацій, захисту, творчих звітів, переглядів тощо);

  • відбір необхідного матеріалу, користуючись різноманітними джерелами інформації;

  • систематизація та аналіз отриманих даних;

  • планування змісту іншомовної комунікативної діяльності;

  • презентація результатів проекту;

  • висновки, висування нових проблем дослідження.

Форму презентації результатів проектної роботи студенти обирають самостійно: це можуть бути виступи у формі усної доповіді, участь у рольовій грі тощо.

В оцінці результатів проектної роботи беруться до уваги всі аспекти: змістовна сторона виступу, уміння реагувати на запитання партнерів або опонентів, граматично правильно відповідати на них, а також грамотність, логічність викладення матеріалу, акуратність, наявність наочності, ілюстрацій.