Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Вправа 9 а (с. 137-138). Література: [2].

 2. Завдання Discussion(с. 51). ). Література: [1].

 3. Завдання 3 на с.52. Література: [1].

 4. Підготуватися до обговорення проблем, пов’язаних із дотриманням термінів розробки нової продукції.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №15

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: контроль за виробництвом.

Мета заняття: удосконалювати навички розуміння і вживання умовного способу; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення питань, пов’язаних з проблемами технологічної розробки нової продукції на підприємстві; удосконалювати техніку читання; одержати під час читання тексту необхідну інформацію і вміти коротко висловитися про технологічні розробки нової продукції; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалуUnit 3.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [5], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над текстом 20.

 3. Обговорення проблем, пов’язаних із проблемами технологічної розробки продукції на підприємстві.

 4. Робота над новими лексичними одиницями.

 5. Робота над текстом 21.

 6. Робота над текстом 22.

 7. Виконання завдань з лексичного тестування.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

 1. Перевірте виконану вдома вправу 9 а (с. 137-138). Література: [2].

 2. Працюючи в парах, прочитайте виписані з тексту синоніми слів та словосполучень, представлених у завданні 3 на с.52. Література: [1].

3. Обговоріть проблеми, пов’язані з проблемами технологічної розробки продукції на підприємстві. (завдання Discussionна с. 51).

4. Працюючи в парах виконайте завдання Vocabularyна с.53.

5.1. Прочитайте по черзі вголос текст 21(с.53). . Література: [1].

5.2. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), обговоріть проблему збереження підприємством своєї частки сегменту на ринку виробництва.

6.1. Працюючи в парах, прочитайте текст 22 (с.54), заповнюючи пропуски в ньому потрібними словами. . Література: [1].

6.2. Напишіть запитання до наданих відповідей до тексту 22 завдання 2 (Comprehension check) на с.55.

6.3 Працюючи в невеликих групах (по 3-5 осіб), обговоріть як удосконалення технології виробництва нової продукції вплине на рівень прибутковості підприємства (завдання Discussionна с. 56).

7. Виконайте лексичні завдання тесту №6. Література: [5].

Домашнє завдання:

 1. Вправа 9б (с.138). Література: [2]. (Перевіряється викладачем у позааудиторний час)

 2. Підготуватися до контрольного заняття з інформативного читання текстів 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 9для самостійного опрацювання.Література: [1].

ПРАКТИЧНЕ Заняття №16

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: перевірити розуміння опрацьованих самостійно текстів; навчитися складати літературний огляд прочитаних текстів; підготуватися до презентації результатів індивідуальної роботи.

Обладнання: навчальний посібник [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Перевірка розуміння опрацьованих самостійно текстів.

 2. Підготовка до складання літературного огляду прочитаних текстів.

 3. Підготовка до презентації результатів проектного завдання.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

 1. Перевірка розуміння опрацьованих самостійно текстів (тема 14) здійснюється шляхом індивідуальної співбесіди викладача з кожним студентом. Студент має продемонструвати знання ключової лексики, знання фактичного матеріалу, що міститься в текстах, а також уміння анотувати прочитане.Література: [1].

 2. Важливим етапом науково-дослідницької роботи є складання літературного огляду прочитаної літератури. Щоб оволодіти цим умінням, прочитайте уважно інформацію, надану в підрозділі “Методичні рекомендації до складання літературного огляду” (с. 11 -16). Зверніть особливу увагу на мовні засоби, які використовуються при написанні літературного огляду. Потім виконайте завдання для самоконтролю (с.16).

 1. Найчастіше результати проектної роботи презентують у вигляді усного повідомлення (доповіді) на конференції та дискусії з теми проекту. Тому дуже важливими є вміння грамотно вести таке обговорення (виконувати функції головуючого) і брати участь у дискусії.

2.1. Прослухайте і повторіть за диктором типові фрази та речення, які використовуються під час проведення наукової конференції:

а) головуючим:

Прошу Вашої уваги.

May I have your attention, please?

Тема даної конференції . . .

The topic of the conference is . . .

Дозвольте мені відкрити конференцію.

Let me open the conference.

Для мене велика честь бути головуючим цієї конференції.

It is a great honour for me to chair this conference.

На порядку денному 12 доповідей.

There are 12 reports on the agenda.

Регламент для доповіді – 5 хвилин.

The time – limit for each report is 5 minutes.

Першим доповідає професор Робінсон.

The first speaker will be Professor Robinson.

Я надаю слово професору Андерсону.

I give the floor to Professor Anderson.

А тепер переходимо до останньої доповіді.

And now we proceed to the last report.

Боюсь, Ваш час закінчився.

I’m afraid your time is up.

Є запитання до доповідача?

Are there any questions for the speaker?

Хто хоче запитати?

Who would like to ask a question?

Будь ласка, доктор Хілл.

Dr. Hill, please.

Сподіваюсь, ми всі отримали велику користь від участі в цій конференції.

I hope we have all benefited very much from this conference.

На цьому я закриваю конференцію.

With this I close the conference.

б) слухачами:

Пане головуючий (пані головуюча), дозвольте запитати доповідача.

Mr. (Mrs) President, may I ask a question of the speaker?

Я хотів би запитати доктора Джонса.

I would like to ask Dr. Jones a question.

в) доповідачем:

Це хороше запитання.

This is a good question.

Це дискусійне питання.

This is a controversial question.

Я не зовсім зрозумів ваше запитання.

I haven’t quite understood your question.

Повторіть, будь ласка, ваше запитання.

Please repeat your question.

У мене нема відповіді на ваше запитання.

I don’t have an answer to your question.

г) для вираження згоди:

Правильно.

That’s right (true; correct).

Ви (цілком) маєте рацію.

You are (quite) right.

Я згоден з цим твердженням.

I agree with this statement.

На жаль, ви маєте рацію.

Unfortunately, you’re right.

д) для вираження сумніву, незгоди:

Я у цьому не впевнений.

I’m not sure about that.

Я не згоден з вами.

I don’t agree with you.

Навпаки!

Quite the opposite!

2.2. Використайте доречні фрази та репліки замість пропусків у поданих нижче ситуаціях:

 1. – May I have your attention, please? Let me _____.

 2. – The topic of the conference is “Modern Banking”. It is a great honour for me ____.

 3. - There are 15 reports on the agenda. _____ is 7 minutes.

 4. - And now we proceed to the last report. I _____ to Dr. Brown.

 5. - _______? Dr. Watson, please.

 6. – I hope we have all benefited from this discussion. With this _____.

 7. - _______. Repeat it, please.

 8. - _______! We have studied this problem closely, and now I can say that…

Домашнє завдання:

  1. Написати літературний огляд прочитаних текстів 1, 2, 3,4, 5,6,7, 9для самостійного опрацювання.Література: [1]. (Перевіряється викладачем під час індивідуальної роботи зі студентами).

  2. Підготуватися до презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді). Тривалість доповіді: 3 - 4 хвилини.