Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Збірка завдань Ден. ІІ курс (3 сем.) 2013.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
39.81 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК

(для студентів)

Дніпропетровськ - 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК

(для студентів) до

методичного посібника

із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів,

які задовольняють потреби навчання з дисципліни

«Іноземна (англійська мова) (нормативний курс)»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

Дніпропетровськ – 2013

Ббк 81.2 Англ

М – 64

Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до Методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (англійська мова) (нормативний курс)» для студентів ІІ курсу (3 семестр) денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 117с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова» (нормативний курс), зокрема, частини, що стосується ІІ етапу навчання (3 семестр) у групах нормативного вивчення англійської мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є допоміжною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання англійської мови в межах названої структури.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння шляхів подоляння особистих комунікативних вад, творча робота із текстами (письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, коректно підтримуючи висловлювання студентів; впевнене наближення навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» на ІІ етапі навчання в межах 3 семестру.

Автор – укладач:

Т.Ю. Миронова

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Н.Д.Гребенюк

кандидат психологічних наук,, доцент кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ ім. О. Гончара

І.І. Токун

старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Т.Ю. Миронова

завідувач кафедри іноземних мов

Розглянуто та схвалено науково-методичною комісією факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол №2 від 14.06. 2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол № 9 від 11.03.2013 р.

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………

4

І. 1.III-й семестрII-го курсу Модуль5

1. Тема 1-2 (37-38) ………………………………………………………..

5

2. Тема 3-4 (39-40) …………………………….........................................

16

3. Тема 5-6 (41-42)………………………………......................................

27

4. Тема 7-8 (43-44)……………………………...........................................

47

5. Тема 9-10 (45-46)………………………………....................................

65

ІІ. Модуль 6.

6. Тема 11-12 (47-48) ……………………………….................................

83

7. Тема 13-14 (49-50)…………………………………………………….

95

8. Тема 15-16 (51-52)………………………………..................................

103

9. Тема 17-18 (53-54)……………………………….................................

113

Бібліографічний список

116

ПЕРЕДМОВА

Запропонована навчально-методична праця представляє собою матеріали для студентів, які є супровідною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних розробках для викладачів щодо викладання англійської мови у названій структурі. Збірку текстів і роздаткових карток, яку призначено для студентів, складено у відповідності до програми навчальної дисципліни« Іноземна мова», затвердженої ректором ДДФА у 2012 році, зокрема, тієї її частини, що стосується ІI етапу навчання у групах нормативного вивчення англійської мови (3-й семестр).

Дана навчально-методична збірка, шануючи кожний момент навчального контакту із автентичними матеріалами, гармонійно поєднує всі закордонні та вітчизняні навчально- методичні ресурси, якими володіє ДДФА, зокрема ті, що задовольняють потреби викладання англійської мови у групах нормативного навчання.

Мета навчально-методичної збірки, в аспекті особистості студентів − допомогти відчути глибоку індивідуальну необхідниість навчатися іноземної мови, осмислити свої способи роботи в цій діяльності та зрозуміти шляхи подоляння індивідуальних вад у англомовному спілкуванні. Мета навчально-методичної збірки, зокрема в аспекті змісту навчання − дати можливість студентам комунікативно зрозуміти, раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал. Мета навчально-методичної збірки, в аспекті організації самостійної роботи − показати переконливий взірець для самостійних зусиль студентів, теоретично пояснити специфіку тієї діяльності, яку вони мають проводити самостійно та відчути культурну комунікативну функцію текстів, які вони аудиторно та самостійно опрацьовували та творчо практикували.

Усі ці аспекти навчання найшли відображення у структурі даних навчально-методичних матеріалів, які пункт за пунктом, узгоджені із програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)», а також можуть представляти собою роздатковий картковий матеріал. Структура кожного практичного заняття визначається його темою і метою і включає різні види діяльності студентів. Зміст і порядок роботи на занятті розкриваються в методичних рекомендаціях для викладачів, а студенти, у своїй збірці, отримують поради із осмислення своїх комунікативних зусиль. Більшість завдань передбачають загальне спілкування або бесіду в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, оскільки є взірцем іноземного мовлення і комунікативно коректно підказує правильні варіанти висловів.

Така робота допоможе студентам набути навичок міжособистісного спілкування, удосконалити й розвити їх іншомовні комунікативні компетенції, що забезпечують ефективну мовленнєву поведінку в обмеженому колі академічних і професійно-спрямованих ситуацій на рубіжному рівні «незалежного користувача» (у максимально можливому наближенні до В2 за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота викладача і студентів із використання зібраних тут матеріалів здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» на ІІ етапі навчання (3-й семестр).

Cеместр 3. Організаційний модуль 5