Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

`

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Навчально-методичний посібник

для студентів ІІ курсу денної форми навчання,

які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»”

Дніпропетровськ – 2011

Я – 72

81.2Англ

Яремчук Л.І. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 69 с.

Навчально-методичний посібник складено відповідно до навчального плану та навчальної програми дисципліни “Іноземна мова”, затвердженої ректором Дніпропетровської державної фінансової академії у 2010 році. Посібник містить методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до практичних занять та методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань. Мета посібника – допомогти студентам оволодіти комунікативними компетенціями, необхідними для користування англійською мовою на рубіжному рівні "незалежного користувача" в типових ситуаціях, пов'язаних з виконанням обов'язків економіста.

Автор – укладач: Л.І. Яремчук – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти: І.М. Клименко - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної медичної академії

М.К. Давидова - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск: Н.М. Кучина - к.пед.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

вченою радою факультету управління персоналом і економіки праці

Протокол № 7 від 29.06.2011р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 11 від 16.05.2011р.

ЗМІСТ

Передмова ……………………………………………………………………

4

1. Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова”……………….......

6

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи ………………………...

9

3. Методичні рекомендації до практичних занять ………………………..

21

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань …….

63

5. Підсумковий контроль …………………………………………………….

67

6. Список рекомендованої літератури ………………………………………

68