Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Яремчук Людмила Іванівна Англійська мова

81.2Англ

Яремчук Л.І. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 68 с.

Навчально-методичний посібник складено відповідно до навчального плану та навчальної програми дисципліни “Іноземна мова”, затвердженої ректором Дніпропетровської державної фінансової академії у 2010 році. Посібник містить методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до практичних занять та методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань. Мета посібника – допомогти студентам оволодіти комунікативними компетенціями, необхідними для користування англійською мовою на рубіжному рівні "незалежного користувача" в типових ситуаціях, пов'язаних з виконанням обов'язків економіста.

Я – 72

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж _____ Замовлення №______

___________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р

1Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

2Duchovna O.P.. English for future business economists. – Dnipropetrovsk: DSFA, 2006

Yaremchuk L.I. English for future business economists. Texts for self-study. – Dnipropetrovsk: DSFA, 2010.

1На ІІ етапі навчання іноземної мови вивчаються теми 8, 10, 13, 14, 18, 19.

1Ця частина іспиту складається з двох завдань: 1) міні-презентації на одну з тем програми, пов’язаної з майбутньою професійною діяльністю студента; 2) розмови між двома студентами (розпочати, підтримати та завершити розмову; обмінятися думками та інформацією із знайомих тем у повсякденних ситуаціях та з елементарних питань, пов’язаних з професійно-спрямованою діяльністю).