Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Модуль 2. Соціолінгвістичні та прагматичні компетенції Змістовий модуль 5. Усне та письмове спілкування на теми професійно-спрямованого характеру

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета роботи:

 1. Одержати в процесі читання фахової літератури значущу інформацію.

 2. Засвоїти ключову лексику та основні поняття, що містяться у фахових текстах.

 3. Удосконалювати вміння анотувати прочитане.

 4. Навчитися складати літературний огляд прочитаної літератури.

План вивчення теми:

 1. Ознайомлювальне читання кожного тексту; визначення його головної ідеї.

 2. Опрацювання нових лексичних одиниць.

 3. Вивчаюче або пошукове читання кожного тексту; перевірка розуміння основних фактів та найважливіших деталей.

 4. Письмове анотування кожного прочитаного тексту.

 5. Складання літературного огляду прочитаних текстів (перевіряється викладачем у позааудиторний час).

У 3-му семестрі студенти мають самостійно опрацювати тексти загальним обсягом 20000 друк. знаків:

 • Text1.What is a business?

 • Text2.The diverse nature of business (Part I).

 • Text3.The diverse nature of business (Part IІ).

 • Text4.The resources of business.

 • Text 5 The functions of business.

 • Text6.Business classifications.

 • Text7.Classification by size.

 • Text9Public sector of the economy.

У 4-му семестрі студенти опрацьовують тексти загальним обсягом 25000 друк. знаків:

 • Text10.Problems of production.

 • Text 11. Capacity constraints.

 • Text 12. Marginal Physical Product.

 • Text 13. Law of diminishing returns.

 • Text 14. Costs of production.

 • Text 15. Average costs.

 • Text 16. Marginal cost.

 • Text 17. The relationship of marginal cost to average total cost.

 • Text 18. Economic vs. accounting costs.

 • Text 19. Supply horizon.

  1. Література: [3]

Методичні рекомендації до організації інформативного читання фахових текстів

Одне з основних завдань навчання іншомовного читання полягає в умінні читати й розуміти текст без його перекладу рідною мовою. Саме систематична самостійна робота над фаховою літературою є базою вироблення таких навичок, які звужують відстань між перекладом і розумінням тексту без його перекладу, і загалом зводять нанівець необхідність перекладу.

Приступаючи до читання фахової літератури іноземною мовою, слід знати, що в залежності від мети, розрізняють переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче та пошукове читання.

Переглядове читання

Метою переглядового читання є отримання загального уявлення про тему й коло питань, що розглядаються у тексті. Таке читання має місце під час первинного ознайомлення зі змістом публікації, спрямованого на визначення, чи є у ній інформація, яка цікавить читача, і на цій основі вирішити – читати її чи ні.

Цим видом читання ми користуємося тоді, якщо нам необхідно переглянути книгу, журнал, статтю тощо.

Швидкість переглядового читання має бути не нижче 500 слів за хвилину.

Ознайомлювальне читання

Цей вид читання ми використовуємо, якщо нам потрібно швидко прочитати текст для загального ознайомлення зі змістом. Під час ознайомлювального читання предметом уваги читача стає увесь твір (книга, стаття, оповідання тощо). На відмінність від переглядового читання, ознайомлювальне читання дає відповідь на запитання не тільки про щоцей текст, але йщо самеговориться у ньому з того чи іншого питання. Це читання “для себе”, без попередньої спеціальної настанови на подальше використання або відтворення одержаної інформації.

Ознайомлювальне читання часто використовується під час роботи зі спеціальною літературою.

Швидкість ознайомлювального читання становить близько 180 слів за хвилину.

Вивчаюче читання

Вивчаюче читання передбачає максимально повне і точне розуміння усієї інформації, що міститься у тексті, та критичне її осмислення. Іншими словами, вивчаюче читання означає розуміння усіх фактів і деталей, установлення взаємозв'язків між подіями, порівняння інформації тощо.

Вивчаюче читання ми використовуємо тоді, якщо нам необхідно зрозуміти текст до дрібних подробиць. Часто отриману інформацію згодом нам доведеться відтворювати або використовувати у тій чи іншій формі. Під час вивчаючого читання ми знаємо, що зміст треба осмислити й запам'ятати на тривалий час. Так ми читаємо все, що нам дуже потрібно для нашої подальшої діяльності - важливі інструкції, розділи підручника, матеріали для контрольних робіт та іспитів тощо.

Швидкість вивчаючого читання складає 50 – 60 слів за хвилину.

Пошукове читання

Пошукове читання орієнтоване на читання газет і літератури зі спеціальності. Його мета – швидке знаходження у тексті певних даних (фактів, характеристик, цифрових показників тощо).

Роботу над новим матеріалом (текстом) рекомендується починати з загального ознайомлення з його змістом, тобто ознайомлювального читання. Перевірка розуміння здійснюється виконанням відповідного завдання (як правило, це перше завдання до кожного тексту).

Для більш точного і глибокого розуміння інформації, що міститься в тексті, необхідно опрацювати нові слова і словосполучення, які зазвичай містяться у другому завданні до тексту.

Після цього може мати місце вивчаюче або пошукове читання. Перевірка розуміння інформації здійснюється шляхом виконання завдань на визначення правильних та неправильних тверджень, відповідей на запитання тощо.

На завершальній стадії студент має відтворити одержану інформацію у стислій формі (наприклад, у вигляді анотації).