Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модули_все_ППВШ.doc
Скачиваний:
308
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.88 Mб
Скачать

Литература, рекомендованная к модулю 3:

 1. Астахова Е. В. Методика организации и проведения семинарского занятия по проблемам гуманитарного цикла / Е. В. Астахова – Х., 2000. – 52 с.

 2. Бєлова Л. О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики / Л. О. Бєлова – Х.: Вид-во НУА, 2004.

 3. Болюбаш Я. Я.Організація навчального процесу у вищих закладах освіти / Я. Я. Болюбаш. – К.: Компас,2005.

 4. Бордовская Н.В. Педагогика: Учеб. для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб.: Питер, 2000 – 304 с.

 5. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

 6. Глоссарий современного образования /Нар. укр. акад.: Под общ. ред. Е. Ю. Усик; (Сост.: Астахова В. И. и др.) – Х.: Изд-во НУА, 2007. – 527 с.

 7. Кобильченко В. В. Формування особистості як психолого-педагогічна проблема / В. В. Кобильченко // Нові технології навчання. – 2001. – Вип. 31. – С. 3-12.

 8. Маслоу А. Мотивация и личность /Пер. с англ. А. М.Талыбаевой; Вступ. ст. Н. Н. Чубарь / А. Маслоу. – СПб.: Евразия, 2001. – 478 с.

 9. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі /За ред. Є. У. Гончаренко, Т. М. Олійника. – К. :Вища школа, 2003.– 321 с.

 10. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 368 с. – (Педагогическое образование).

 11. Панченков А. А. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: Метод посіб. / А. А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. – А.П.Н., 2003. – 72 с.

 12. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін. ; за ред.. З. Н. Курлянд.- 3-тє вид., перероб. і доп. – К.Знання, 2007. – 495 с.

 13. Подоляк Я. В. Педагогика высшей школы: Учебное пособие / Я. В.Подоляк. – Харьков, 2008. – 176 с.

 14. Семенова А. В. Розвиток професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання (інтерактивний тренінг): Навч.-метод. посіб. / А. В. Семенова. – О.: СВД Черкасов М. П., 2006. – 130 с.

 15. Свирида Б. В. Дидактичне забезпечення модульної технології навчання / Б. В. Свирида, Л. І. Костельна // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – К. – 2001. – Вип. 29. – С. 3-7.

 16. Семенова А. В. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. / А. В. Семенова, Т. Ю. Осипова, Р. С. Гурін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 298 с.

 17. Сергеев И. С. Основы педагогической деятельности: Учеб. пособие / И. С. Сергеев. – СПб: Питер, 2004. – 316 с.

 18. Ситуаційна методика навчання /Упорядн.: О. Сидоренко, В. Чуба. К.: Центр інновацій та розвитку, 2001.

 19. Скок Г. В.Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: Уч. пособие для преподавателей / Г. В. Скок. /Отв.ред. Ю. А. Кудрявцев.– М.: Рос.педаг.агентство, 1998. – 102 с.

 20. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / З. І. Слєпкань. – К.: НПУ, 2000. – 210 с.

 21. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35 с.

 22. Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Учеб. пособ. / Ю. Г. Фокин. – М.: Академия, 2002. – 215 с.

 23. Шевчук О. Л. Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і практика / О. Л. Шевчук. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 232 с.