Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Общ-полит. перевод новое.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.05.2019
Размер:
391.17 Кб
Скачать

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

ПРАКТИКУМ З ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(АСПЕКТ «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД»)

Збірник вправ для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.030507 – Переклад

(кредитно-модульна система)

Видавництво НУА

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

ПРАКТИКУМ З ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(АСПЕКТ «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД»)

Збірник вправ для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.030507 – Переклад

(кредитно-модульна система)

Харків

Видавництво НУА

2011

УДК 811.111’255.2:3 (075.8+076)

ББК 81.432.1-923.7

П69

Затверджено

на засіданні кафедри теорії та практики перекладу

Народної української академії.

Протокол № __ від _______

Упорядники А. О. Івахненко, М. М. Козлова

Рецензент канд. філол наук Змійова І. В.

Практикум з перекладу з англійської мови (аспект «Суспільно-політичний переклад») : зб. вправ для студ., які навчаються за спец. 7.030507 – Переклад

П69 (кредит.-модул. система)/ Нар. укр акад., [каф. теорії та практики перекладу ;

упоряд. : А. О. Івахненко, М. М. Козлова]. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 44 с.

Збірник вправ призначено для аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи студентів. Мета посібника – ознайомити студентів із прийомами та засобами розв’язання типових лексичних, семантичних та граматичних проблем під час перекладу з англійської українською, а також сформувати в них навички використання цих прийомів.

Збірник укладено відповідно до програми курсу перекладу з англійської мови для студентів IV курсу факультету «Референт-перекладач».

УДК 811.111’255.2:3 (075.8+076) ББК 81.432.1-923.7

©Народна українська академія, 2011

Навчальне видання

Практикум з перекладу з англійської мови (аспект «Суспільно-політичний переклад»)

Збірник вправ для студентів,

які навчаються за спеціальністю

7.030507 – Переклад

(кредитно-модульна система)

Упорядники Івахненко Антоніна Олександрівна

КОЗЛОВА Марія Миколаївна

В авторській редакції

Комп’ютерний набір А. О. Івахненко, М. М. Козлова

Підписано до друку _______. Формат 60_____

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 5.58. Обл.-вид. арк. 7.06

Тираж 130 пр. Зам. №

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві

Народної української академії

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.

1. Read and translate the text, paying special attention to the underlined words and expressions:

While President Mahmoud Abbas encourages nonviolence in pursuit of UN support for Palestinian statehood, stone-throwing young men are reluctant to adopt his peaceful philosophy, CTV's Middle East Bureau Chief Martin Seemungal reports. Abbas, who spoke to the European Parliament this week, travels to Colombia next week to press undecided members of the UN Security Council to support the Palestinian bid for statehood. That bid is nine votes short, although the United States has threatened to veto the application. But in Kalandia, a refugee camp between Ramallah and Jerusalem, the appeal for nonviolence appears to be falling on deaf ears. "The culture of the stone is strong here," Seemungal reports from Kalandia. Nabil Shaath, a senior Palestinian leader who is urging young men to leave the stones on the ground, is pragmatic about a peaceful solution. "We tried violent resistance," he says. "We tried armed struggle." But convincing angry young people in the streets to change their tack is going to be an enormous challenge. Many stone throwers don't regard their actions as violent, but the Israelis do.

2. Find Ukrainian equivalents to the following words and expressions from the text:

To encourage nonviolence, to be reluctant to, undecided members, UN Security Council, a refugee camp, a peaceful solution, armed struggle

3. Translate the following sentences into English, using your active vocabulary:

1) Рада Безпеки ООН сприяє миру та безпеці у всьому світі. 2) Джордж Буш різко критикував політику Росії щодо Іраку. 3) Діючий прем’єр-міністр Великої Британії підтримує позицію США у цьому питанні. 4) Високопосадові дипломати занепокоєні ситуацією в Східному Тиморі. 5) Президент України вимагає, щоб партії втілити у життя його наказ про розпуск парламенту. 6) Організація ХАМАС не збирається припиняти діяльність своїх угруповань. 7) Кілька років тому США відхилили вето ООН на введення військ на територію Іраку. 8) Перш ніж починати засідання, голова має оголосити порядок денний. 9) Якщо злочинець перебуває на території іншої держави, його мають депортувати за наявності відповідної угоди між урядами. 10) Вчора стала відома резолюція ООН стосовно ситуації у Південній Кореї. 11) Документ, який порушує права однієї зі сторін, вважається шахрайським. 12) Росія негативно віднеслася до рішення США щодо Югославії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.