Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичн_ рекомендац_ї практика мови.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
209.92 Кб
Скачать

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМIЯ

Т. М. Тимошенкова

Практика англійської мови

Методичні рекомендації з курсу

« Практика англійської мови» для студентiв,

які навчаються за спеціальністю 7.030507 – Переклад

(спеціалітет та заочно-дистанційне навчання),

8.030507 – Переклад (магістратура)

Видавництво НУА

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМIЯ

Т. М. Тимошенкова

Практика англійської мови

Методичні рекомендації з курсу

« Практика англійської мови»

для студентiв, які навчаються за спеціальністю 7.030507 – Переклад

(спеціалітет та заочно-дистанційне навчання),

8.030507 – Переклад (магістратура)

Харків

Видавництво НУА

2010

УДК 811.111(072+075.8)

ББК 81.432.1р30−2

Т41

Затверджено на засіданні кафедри

германської та англійської філології

Народної української академії.

Протокол № 1 від 01.03.10

Рецензент канд. філол. наук І. В. Змійова

Т

Т41

имошенкова, Тамара Михайлівна.

Практика англійської мови : метод. рек. з курсу “ Практика англійської мови ” для студ., які навчаються за спец. 7.030507 – Переклад (спеціалітет та заоч.- дистанц. навчання), 8.030507 – Переклад / Т. М. Тимошенкова ; Нар. укр. акад., [каф. англ. філол.]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 28 с.

Методичні рекомендації з практичного курсу англійської мови (аналітичне читання, усна практика, домашнє читання) складено відповідно до програми 5 курсу навчання на денному (6 року навчання на заочному) відділенні. Вони розраховані на студентів-заочників, а також на студентів стаціонару (спеціалістів та магістрантів), які навчаються за індивідуальним планом, поєднуючи навчання з роботою. Методичні рекомендації мають за мету доцільну організацію самостійної роботи та самоконтролю студентів.

Методические рекомендации по практическому курсу английского языка (аналитическое чтение, устная практика, домашнее чтение) составлены в соответствии с программой 5 года обучения на дневном (6 года обучения на заочном) отделении. Они рассчитаны на студентов-заочников, а также студентов стационара (специалистов и магистрантов), которые обучаются по индивидуальному плану, совмещая учебу с работой. Целью методических рекомендаций является целесообразноая организация самостоятельной работы и самоконтроля студентов.

УДК 811.111(072+075.8)

ББК 81.432.1р30−2

© Народна українська академiя, 2010

© Т. М. Тимошенкова, 2010

Аналітичне читання

Задачі: поширення словникового запасу студентів, надбання навичок лінгвостилістичного аналізу текстів різної жанрово-стилістичної спрямованості, здобуття фактичної інформації історико-культурного та соціо-політичного характеру про країни англійської мови.

Вимоги до знань: засвоїти фактичний матеріал та активну лексику уроків, принципи лінгвістичного аналізу текстів.

Вимоги до вмінь: вживати активну лексику у нових контекстах, характеризувати жанрово-стилістичні особливості текстів різної стилістичної спрямованості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.