Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2007 word).docx
Скачиваний:
51
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
25.91 Mб
Скачать

Питання для повторення

1. В чому полягає сутність фінансової діагностики підприємства?

2. Визначте основні складові фінансової системи підприємства.

3. Які види фінансової діагностики Вам знайомі?

4. З яких етапів складається фінансова діагностика підприємства?

5. Що є предметом та об'єктом фінансової діагностики?

6. Чим відрізняється фінансовий аналіз від фінансової діагностики?

7. Які блоки містить фінансова діагностика підприємства?

8. Визначте основну мету та завдання фінансової діагностики діяльності підприємства.

9. Дайте визначення поняттям «ліквідність» та «довгострокова платоспро­можність».

10. Визначте граничні значення показників поточної, швидкої та абсолютної ліквідності. Що вони означають? Прокоментуйте.

11. Запорукою чого є формування чистого робочого капіталу підприємства?

12. Для чого необхідно здійснювати аналіз операційних витрат підприємства?

13. Які показники обчислюють в ході аналізу майнового стану підприємства?

14. За якими критеріями здійснюється аналіз прибутковості функціонування підприємства на ринку?

15. Для чого підприємству необхідно здійснювати фінансове планування?

16. В чому полягає сутність бюджетування? Яку роль воно відіграє в здійс­ненні фінансового планування діяльності підприємства?

17. Визначте місце і роль факторного аналізу у фінансовій діагностиці?

18. Яким чином визначаються резерви щодо підвищення ефективності фі­нансової діяльності підприємства?

19. На основі чого опрацьовують і приймають управлінські рішення у фінан­совій сфері діяльності підприємства?

20. Яким чином забезпечити задовільний майновий стан підприємства?

Індивідуальне завдання

Необхідно здійснити фінансову діагностику двох підпри­ємств на основі наведеної в Додатках Н-Р інформації, здійснивши при цьому горизонтальний, вертикальний та аналіз за допомогою коефіцієнтів, наведених в п.9.4.

На основі обчислених показників необхідно зробити висновки про ефективність діяльності підприємства і (якщо необхідно) опрацювати рекомендації щодо поліп­шення фінансового стану підприємства.

Додатково слід здійснити фінансове планування виробничо-господарської дія­льності вказаних підприємств на основі критерію рентабельності випуску продукції. За отриманими результатами зробити висновки і надати відповідні пояснення.

Ключові терміни і поняття

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА; ЛІКВІДНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА; ПЛАТОСПРО­МОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА; ЧИСТИЙ РОБОЧИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА; ФІ­НАНСОВІ КОЕФІЦІЄНТИ; ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ; ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ; ФІНАН­СОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ; ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ.

Розділ 10

Діагностика економічної безпеки підприємства

Мета вивчення розділу: ознайомитись з поняттям економічної безпеки на віт­чизняних підприємствах і методологічною основою її оцінки

Питання для розгляду і засвоєння

10.1. Безпека як економічна категорія.

10.2. Поняття економічної безпеки підприємства, її види та характеристика складових елементів.

10.3. Аналіз рівня економічної безпеки підприємства.

10.4. Роль економічної безпеки в управлінні ризиками на підприємстві.

10.5. Роль бізнес-розвідки в забезпеченні ефективної діяльності підприємства на ринку.