Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2007 word).docx
Скачиваний:
51
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
25.91 Mб
Скачать

4.4. Графічна оцінка конкурентоспроможності підприємства та її інтерпретація

Графічний спосіб представлення рів­ня конкурентоспроможності підприємства вбачається в побудові багатокутника, конкурентоспроможності на відповідній діаграмі, яка узагальнено зображена на рис. 4.3.

Підприємству, яке має найбільший рівень конкурентоспроможності, буде від­повідати багатокутник з максимальною площею (Si). Якщо проводити вісі, на яких позначаються рівні значень кожного з досліджуваних факторів (п) під рівними між собою кутами от,- (тобто питома вага кожного з факторів впливу є однаковою), то площу кожного багатокутника (S,) можна обчислити за формулою (4.4):

(4.4)

де gi - значення і-го інтегрованого факторного показника за кожним оціню­ваним фактором підприємства.

Рис. 4.3. Побудова багатокутника конкурентоспроможності

Результати ранжирування підприємств залежно від площі багатокутників слід подавати у вигляді табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Результати ранжирування підприємств за показником конкурентоспроможності

Підприємство-

постачальник

товару

Значення площі багатоку­тника конкурентоспромо­жності (кв. од.)

Коефіцієнт ранжирування

Коефіцієнт конкурентоспро­можності

1

2

3

n

Практична ситуація

За даними, наведеними в табл. 4.3, необ­хідно здійснити аналіз конкурентоспроможності підприємств на основі аналітичного і графічного способів її оцінки. Значення для підприємства положення товару на ринку становить 0,08, то­варного асортименту - 0,27, виробничого потен­ціалу підприємства - 0,30, методів товароруху -0,30, можливостей збуту - 0,05.

Бальна експертна оцінка показників за п'ятибальною шкалою Лайкерта за кож­ним фактором наведена в табл. 4.3.

Розв'язання практичної ситуації

Для визначення конкурентоспроможності підприємства аналітичним способом скористаємося формулами (4.1-4.3).

Так, для першого підприємства, для якого параметрична одинична експертна оцінка наведена в табл. 4.3, інтегровані (групові) факторні показники розраховува­тимуться і виглядатимуть так:

Сумарна оцінка за всіма інтегрованими факторними показниками для першо­го підприємства на ринку здійснюється за формулою (4.2) і складатиме:

Аналогічно виконуються розрахунки показників конкурентоспроможності для інших дев'яти підприємств.

Обчисливши всі сумарні факторні показники десяти підприємств, можна спо­стерігати, що максимальною з цих оцінок є оцінка дев'ятого підприємства, яка до­рівнює S9 = 3,961 Отже, дев'яте підприємство є лідером на ринку і за формулою, вираженою співвідношенням (4.3), його конкурентоспроможність дорівнюватиме 1 (одиниці).

За результатами розрахунків заповнимо табл. 4.3.

Для того, щоб віднайти конкурентоспроможність кожного з оцінюваних під­приємств, необхідно, користуючись формулою (4.3), співвіднести кожну сумарну факторну оцінку з максимальною оцінкою підприємства-лідера.

Так, наприклад, для першого підприємства конкурентоспроможність (КС1) складатиме:

КС1 = S1/Smax = 3,683/3,961 = 0,9298.

Аналогічно розраховуються показники конкурентоспроможності інших підпри­ємств на ринку.

Таблиця 4.3

Матриця оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку

Ранжирування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств при використанні аналітичного методу представлено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств

Підприємство

Конкурентоспроможність

Стратегія

9

1,0000

Лідер (КС=1)

8

0,9823

Ринковий послідовник

(0,9 < КС <1)

10

0,9455

1

0,9298

3

0,9293

5

0,9275

4

0,9217

7

0,9202

6

0,9154

2

0,9139

За результатами ранжирування видно, що лідером при застосуванні аналітич­ного методу оцінки конкурентоспроможності виступає дев'яте підприємство.

Всі інші підприємства розташовані у табл. 4.4 в порядку зменшення їх конку­рентоспроможності на ринку. Слід відзначити, що на даному ринку спостерігається дуже високий рівень конкуренції. Це обумовлено тим, що всі підприємства мають досить високі значення коефіцієнта конкурентоспроможності. Це означає, що для всіх них характерна реалізація стратегії «ринкового послідовника».

Графічний спосіб представлення рівня конкурентоспроможності підприємства вбачається в побудові багатокутника конкурентоспроможності на відповідній діаграмі (приклад її оцінки для першого підприємства наведений на рис. 4.4).

Підприємству, яке має найбільший рівень конкурентоспроможності, буде від­повідати багатокутник з максимальною площею. Площу кожного багатокутника можна обчислити за формулою (4.4). Результати цих обчислень наведені нижче.

Рис. 4.4. Побудова багатокутника конкурентоспроможності для першого підприємства

Результати paнжирування підприємств залежно від площі багатокутників слід занести до табл. 4.5, вигляд якої відповідає рекомендованому.

Ранжирування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств при використанні графічного методу представлено у табл. 4.6.

Таким чином, лідером на ринку при застосуванні як графічного, так і аналітич­ного методів оцінки конкурентоспроможності виступає дев'яте підприємство.

Таблиця 4.5

Результати ранжирування підприємств за їх конкурентоспроможністю

Підприємство- постачальник товару

Значення площі багато­кутника конкурентосп­роможності (кв. од.)

Коефіцієнт ранжирування

Коефіцієнт конкуренто­спроможності

1

1,3025

5

0,8807

2

1,2553

10

0,8488

3

1,3213

4

0,8934

4

1,2998

6

0,8789

5

1,2927

7

0,8741

6

1,2685

9

0,8577

7

1,2740

8

0,8615

8

1,4361

2

0,9711

9

1,4789

1

1,0000

10

1,3507

3

0,9133

Таблиця 4.6

Стратегії конкурентоспроможності підприємств

Підприємство

Конкурентоспроможність

Стратегія

9

1,0000

Лідер (КС = 1)

8

0,9711

Ринковий послідовник

(0,9 < КС <1)

10

0,9133

3

0,8934

Ринковий претендент

(0,5 <КС< 0,9)

1

0,8807

4

0,8789

5

0,8741

7

0,8615

6

0,8577

2

0,8488

Всі підприємства розташовані у табл. 4.6 в порядку зменшення їх конкуренто­спроможності. Відповідно до існуючої класифікації, для восьмого і десятого під­приємств характерна стратегія «ринкового послідовника», а третє, перше, четвер­те, п'яте, сьоме, шосте і друге підприємства сповідають стратегію «ринкового пре­тендента». Як бачимо, результати, отримані при розрахунку показників конкурен­тоспроможності за аналітичним і графічним методами, дещо різняться. З огляду на те, що результати розрахунків конкурентоспроможності за аналітичним методом є більш достовірними, слід спиратися саме на них. Адже графічна оцінка конкурен­тоспроможності дає представлення про ємність ринку кожного підприємства.