Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2007 word).docx
Скачиваний:
66
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
25.91 Mб
Скачать

Практична ситуація

Необхідно здійснити фінансове моделю­вання збутової діяльності підприємства на ос­нові факторного аналізу за критерієм рентабе­льності продажів, виявити вплив істотних фак­торів, визначити проблеми та опрацювати ре­комендації щодо поліпшення ситуації. Для здій­снення фінансового моделювання та оцінки ефективності збутової діяльності підприємства слід обрати підприємство, бухгалтерська звіт­ність якого (Баланс та Звіт про фінансові ре­зультати) була наведена вище в п.9.4.

Розв'язання практичної ситуації

Використовуючи Звіт про фінансові результати підприємства узагальнюючим показником оцінки збутової діяльності обираємо критерій рентабельності продажів.

Факторна модель оцінки збутової діяльності підприємства за критерієм рентабельності продажів (RПР) на основі представлених у фінансових звітах показни­ків виглядає так, як це показано на рис. 9.9.

Здійснимо горизонтальний аналіз показників, які впливають на критерій рентабельності збутової діяльності досліджуваного підприємства (табл. 9.14).

Рис. 9.9. Факторний аналіз збутової діяльності підприємства

Таблиця 9.14

Горизонтальний аналіз збутової діяльності підприємства

Показник

Індекс

Значення

Відхилення

звітний період

базовий період

абсолютне,

+

відносне,

%

Рентабельність продажів

РПР

- 0,0094

-0,0532

0,0438

4,38

1. Виручка від реалізації

ВР

110 782

105 306

5 476

5,2

2. Чистий прибуток

ПЧИСТ

-1 041

-5 601

4 560

-81,4

2.1. Виручка від реалізації

ВР

110 782

105 306

5 476

5,2

2.2. Податок на додану вартість

ПДВ

16 670

13814

2 856

20,7

2.3. Собівартості реалізованої продукції

СРП

87 304

73 391

13913

19,0

2.4. Інший операційний дохід

ДОП

8 907

9 912

-1 005

-10,1

2.5. Адміністративні витрати

ВА

4 858

9 575

-4717

-49,3

2.6. Витрати на збут

ВЗБ

499

402

97

24,1

2.7. Інші операційні витрати

ВОП

8 704

18 706

-10 002

-53,5

2.8. Фінансовий дохід

ДФ

1

1

0

0

2.9. Інший дохід

ДІН

570

815

-245

-30,1

2.10. Фінансові витрати

ВФ

558

345

213

61,7

2.11. Інші витрати

ВІН

1 684

1 271

413

32,5

2.12. Прямі податки

П

1 024

4 131

-3 107

-75,2

Розрахунок формул впливу факторів починається з конструювання та деталі­зації критерію, за яким здійснюватиметься факторна оцінка. Використовуючи за­значену фінансову звітність, він виглядатиме таким чином:

1 рівень:

2 рівень:

Перевірка:

3 рівень:

Перевірка:

Перевіримо правильність здійснених факторних розрахунків (рис. 9.10):

Рис. 9.10. Оцінка факторного впливу на ефективність збутової діяльності підприємства в звітному періоді

Як показують здійснені розрахунки, рентабельність продажів підприємства зростає на 4,38%. Власне кажучи, йдеться не про зростання прибутковості прода­жів, а вданому випадку - про зменшення збитковості збутової діяльності. Позитивні зміни сталися внаслідок зменшення самих збитків на 81,4% та зростання обсягів реалізації продукції на 5,2% (табл. 9.14), що на рис. 9.10 відображено позитивною тенденцією. На зменшення збитковості підприємства позитивно вплинули, в свою чергу, такі фактори, як зростання обсягів реалізації продукції на 5,2%, скорочення адміністративних (на 49,3%), інших операційних витрат (на 53,5%), зменшення су­ми прямих податків (на 75,2%). Позитивний вплив цих факторів позначений на рис. 9.10. Негативні зміни, що відбулися в діяльності підприємства зводяться до того, що собівартість реалізованої продукції збільшилась більшими темпами, ніж обсяги її збуту (на 19,0%), зменшилися операційні (на 10,1%), інші доходи (на 30,1%) при одночасному зростанні збутових (на 24,1%), фінансових (на 61,7%) та інших ви­трат (на 32,5%) (табл. 9.14), що на рис. 9.10 відображено негативною тенденцією з впливом вказаних факторів зі знаком «мінус».

Таким чином, стратегічним завданням підприємства в перспективі може ви­ступати зміна збиткової тенденції на прибуткову.

Розрахуємо резерви, які має підприємство для поліпшення збутової діяльності.

Оскільки організаційний резерв є сумою залежних від рівня менеджменту фак­торних відхилень від нормального стану фінансової діяльності на підприємстві і розраховується шляхом урахування всіх факторів нижнього рівня, зі знаком, про­тилежним моделі, то в даному випадку він обчислюватиметься таким чином:

Потенційний резерв вказує на максимально досяжний в аналізованому періоді рівень розвитку збутової діяльності підприємства на основі попереднього досвіду.

Знайдемо максимально досяжне підприємством значення критерію рентабель­ності збуту, виходячи з передумов:

Отже, в даному випадку потенційний резерв розраховуватиметься так:

Для визначення максимально досяжної в звітному періоді результативності збуту слід скористатися такими абстрагованими співвідношеннями:

1. Собівартість реалізованої продукції змінюється пропорційно до обсягів реалізації продукції.

2. Операційні витрати змінюються пропорційно до зміни операційного доходу.

3. Фінансові витрати змінюються пропорційно до зміни фінансового доходу.

4. Інші витрати змінюються пропорційно до зміни інших доходів підприємства.

5. Адміністративні витрати мають прагнути до мінімально досяжного рівня.

6. Податки (прямі та непрямі) обчислюються відповідно до норм чинного податкового законодавства.

Відповідно до похідних даних факторного аналізу, представленого у вигляді табл. 9.15, можемо розрахувати потенційний резерв.

Таблиця 9.15

Похідні дані для обчислення потенційного резерву

Індекс показника

Значення звітного періоду

Максимально досяжні в звітному періоді значення

RПР

- 0,0094

0,0615 (6 811 /110 782)

ВР

110 782

110 782 (значення звітного періоду)

ПДВ

16 670

18 464 (110 782/6)

СРП

87 304

77 207(73 391 х (110 782/ 105 306))

ДОП

8 907

8 907 (значення звітного періоду)

ВА

4 858

4 858 (значення звітного періоду)

ВЗБ

499

423 (402 х (110 782 / 105 306))

ВОП

8 704

8 704 (значення звітного періоду)

ДФ

1

1 (значення звітного періоду)

ДІН

570

570 (значення звітного періоду)

ВФ

558

345 (мінімально досяжне значення)

ВІН

1 684

1 178(1 684 х (570/815))

П

1 024

2 270 (згідно із ставками прямих податків)

ПЧИСТ

-1041

6 811 (110 782 - 18 464 - 77 207 + 8 907

- 4 858 - 423 - 8 704 + 1 + 570 - 345 -

- 1 178-2 270)

Отже, потенційний резерв підприємства складає:

РПОТЕНЦ = (0,0615-(-0,0094))х100% = 0,0709x100% = 7,09%.

Наведені розрахунки дають можливість зробити висновок про те, що аналізо­ване підприємство має досить вагомі резерви для покращення результатів своєї збутової діяльності. Причому організаційні можливості коригуються внутрішнім по­тенціалом підприємства до 7,09%.

Для опрацювання рекомендацій припустимо, що підприємству для заповнен­ня ринкового сегменту потрібно збільшити обсяги випуску, а відтак і обсяги реалі­зації продукції на 10%. Відповідно до існуючої економічної закономірності діяльно­сті досліджуваного підприємства відповідної галузі промисловості, зростання обся­гів виробництва та збуту продукції на 10% призведе до зростання рівня поточних витрат (а відтак, собівартості реалізованої продукції) на 7,5%.

Керуючись вищенаведеною інформацією, можемо розрахувати суму виручки від реалізації продукції на плановий період та відповідний їй рівень собівартості реалізованої продукції, використовуючи формули (9.37-9.39):

де і-звітний період.

де ОНВ - залишки незавершеного виробництва (ст.З (120) ф.1 та ст.4 (120) ф.1);

ОНП - залишки нереалізованої продукції на складі (товарні запаси) (ст.З (140) ф.1 та ст.4 (140) ф.1);

ВП - обсяги виготовленої підприємством продукції.

Обчислимо всі визначені запропонованими рекомендаціями прогнозні зміни.

Запропоновані зміни у збуті: kзростання ВР = 1,1; ВРі = 110782 тис грн;

ВПі = 110782 + (46 - 3) + (371 - 524) = 110672 тис грн;

ВПі = 105306 + 3 + 524 = 105833 тис грн;

ВРі+1= 110782х(110672/105833)х1,1 = 127432 тис грн;

Запропоновані зміни у витратах: kзростання Срп = 1,075; СРПі = 87304 тис грн;

СВПі = 101408 тис грн (ст.З (280) ф.2); СВПі-1 = 101895 тис грн (ст.4 (280) ф.2);

СРПі+1= 87304 х (101408 /101895) х 1,075 = 93403 тис грн.

Іншим рівнем прогнозу буде припущення відносно до витрат, які не включа­ються в собівартість реалізованої продукції (адміністративні, збутові, фінансові та інші), з пропозицією залишення їх на мінімально досяжному рівні за результатами аналізу. Всі доходи, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), приймаємо на максимально досяжному рівні за результатами здійсненого аналізу.

На основі отриманих даних повторно проводимо горизонтальний (табл. 9.16) та факторний аналіз прогнозованої збутової діяльності підприємства.

Таблиця 9.16

Горизонтальний аналіз збутової діяльності підприємства (прогнозний)

Показник

Індекс

Значення

Відхилення

прогноз

звітний період

абсолютне,

+

відносне,

%

Рентабельність продажів

RПР

0,0425

- 0,0094

0,0519

5,19

1. Виручка від реалізації

ВР

127 432

110 782

16 650

15,0

2. Чистий прибуток

ПЧИСТ

5 411

-1 041

6 452

619,8

2.1. Виручка від реалізації

ВР

127 432

110 782

16 650

15,0

2.2. Податок на додану вартість

ПДВ

21 239

16 670

4 569

27,4

2.3. Собівартості реалізованої продукції

СРП

93 403

87 304

6 099

7,0

2.4. Інший операційний дохід

ДОП

9912

8 907

1 005

11,3

2.5. Адміністративні витрати

ВА

4 858

4 858

0

0,0

2.6. Витрати на збут

ВЗБ

499

499

0

0,0

2.7. Інші операційні витрати

ВОП

8 704

8 704

0

0,0

2.8. Фінансовий дохід

ДФ

1

1

0

0,0

2.9. Інший дохід

ДІН

815

570

245

43,0

2.10. Фінансові витрати

ВФ

558

558

0

0,0

2.11. Інші витрати

ВІН

1 684

1 684

0

0,0

2.12. Прямі податки

П

1 804

1 024

780

76,2

Як показує горизонтальний аналіз збутової діяльності підприємства в прогно­зованому періоді, підприємство має всі шанси прибуткового її здійснення, про що свідчить позитивне значення рентабельності продажів 4,25%. Порівняно зі збитко­вістю збуту в звітному періоді (-0,94%) підприємство може здійснити суттєвий крок в бік підвищення загальної ефективності його діяльності на ринку на 5,19%.

Збільшення рентабельності продажів відбуватиметься завдяки зростанню об­сягів реалізації продукції на 15% при одночасному збільшенні прибутку понад 6 ра­зів (власне кажучи, йдеться про можливу зміну збиткової тенденції на прибуткову).

В свою чергу, отримання прибутку як бажаного результату фінансової діяль­ності підприємства обумовлюватиметься збільшенням суми отримуваного доходу внаслідок реалізації продукції темпами, які вдвічі перевищують зростання собівар­тості реалізованої продукції (зростання виручки від реалізації на 15% проти зрос­тання собівартості реалізованої продукції на 7%). Вагомий вплив на зростання чис­того прибутку до 5411 тис грн справлятимуть також можливі збільшення операцій­ного доходу на 11,3% при одночасному збільшенні інших доходів на 43%. Прийня­те припущення щодо незмінності позавиробничих витрат, які не входять до собівар­тості реалізованої продукції також сприятиме закріпленню прибуткової тенденції за здійснюваною збутовою діяльністю підприємства. Незважаючи на суттєвий нега­тивний вплив податкової бази на збільшення прибутковості підприємства (на 27,4% по податку на додану вартість та на 76,2% по сумі прямих податків), він є невідворотним через існуюче нормативне податкове законодавство.

Прогнозний Звіт про фінансові результати діяльності підприємства набуде ви­гляду табл. 9.17.

Таблиця 9.17

Стаття

Код рядка

За звітний

період

За попе­редній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

127 432

110 782

Податок на додану вартість

015

21 239

16 670

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий дохщ (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

106 193

94112

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

93 403

87 304

Валовий: прибуток збиток

050

12 790

6 808

055

Інші операційні доходи

060

9912

8 907

Адміністративні витрати

070

4 858

4 858

Витрати на збут

080

499

499

Інші операційні витрати

090

8 704

8 704

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток збиток

100

8 641

1 654

105

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

1

1

Інші доходи

130

815

570

Фінансові витрати

140

558

558

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

1 684

1 684

Продовження табл. 9.17

1

2

3

4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток збиток

170

7 215

175

17

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1 804

1 024

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток збиток

190

5411

195

1 041

Надзвичайні:

ДОХОДИ

витрати

200

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий: прибуток збиток

220

5 411

225

1 041

Здійснимо повторний розрахунок факторного впливу на ефективність збуто­вої діяльності підприємства з урахуванням запропонованих змін:

1 рівень:

2 рівень:

Перевірка:

3 рівень:

Перевірка:

Перевіримо правильність здійснених факторних розрахунків (рис. 9.11):

Рис. 9.11. Оцінка факторного впливу на ефективність збутової діяльності підприємства в прогнозованому періоді

Як показують здійснені розрахунки, рентабельність продажів підприємства пі­сля впровадження запропонованих рекомендацій зросте на 5,19%. Відбудеться зміна збиткової тенденції господарювання підприємства на прибуткову, що проде­монстровано в табл. 9.16. Позитивні зміни стануться внаслідок зростання чистого прибутку понад б разів та зростання обсягів реалізації продукції на 15,0% (табл. 9.16), що на рис. 9.11 відображено позитивною тенденцією. На зростання прибут­ковості підприємства позитивно вплинули, в свою чергу, такі прогнозні зміни фак­торів, як зростання обсягів реалізації продукції на 15,0%, зростання операційних доходів на 11,3% та зростання інших доходів на 43,0%. Позитивний вплив цих фа­кторів позначений на рис. 9.11. Негативні зміни, що відбулися в діяльності підпри­ємства зводяться до того, що збільшилась собівартість реалізованої продукції (на 7,0%) при одночасному зростанні непрямих податків (ПДВ) на 27,4% та прямих податків з прибутку на 76,2% (табл. 9.16), що на рис. 9.11 відображено негативною тенденцією з впливом вказаних факторів зі знаком «мінус».

Отже, сформульоване завдання відносно до зміни збиткових тенденцій в збу­товій діяльності підприємства на прибуткові можна вважати виконаним.

Розрахуємо резерви, які має підприємство після опрацювання заходів щодо поліпшення свої діяльності в прогнозованому періоді.

Організаційний резерв дорівнюватиме:

Відповідно до похідних даних прогнозного факторного аналізу, представлено­го у вигляді табл. 9.18, можемо розрахувати потенційний резерв.

Таблиця 9.18

Похідні дані для обчислення потенційного резерву

індекс показника

Значення прогноз­ного періоду

Бажані значення показників в прогнозному періоді

RПР

0,0425

0,0784 (9 985 / 127 432)

ВР

127 432

127 432 (значення прогнозного періоду)

ПДВ

21 239

21 239(127 432/6)

СРП

93 403

87 304 (значення прогнозного періоду)

ДОП

9912

9 912 (значення прогнозного періоду)

ВА

4 858

4 858 (значення прогнозного періоду)

ВЗБ

499

499 (значення прогнозного періоду)

ВОП

8 704

8 704 (значення прогнозного періоду)

ДФ

1

1 (значення прогнозного періоду)

ДІН

815

815 (значення прогнозного періоду)

ВФ

558

558 (значення прогнозного періоду)

ВІН

1 684

1 684 (значення прогнозного періоду)

П

1 804

3 328 (згідно із ставками прямих податків)

ПЧИСТ

5 411

9 985 (127 432 - 21 239 - 87 304 + 9 912

- 4 858 - 499 - 8 704 + 1 + 815 - 558 -

- 1 684 - 3 328)

Отже, потенційний резерв підприємства складатиме:

РПОТЕНЦ = (0,0784-0,0425) x 100% = 0,0359x100% = 3,59%.

Здійснені прогнозні розрахунки свідчать, що в результаті реалізації запропо­нованих рекомендацій можуть бути досягнуті такі результати:

Дотримання за підсумками прогнозованого року чистого прибутку у розмірі 5411 тис грн, що порівняно зі збитком, який в 2004 році дорівнював 1041 тис грн, є суттєвим поліпшенням фінансового стану підприємства;

2) підвищення рівня рентабельності продажів до 4,25% порівняно зі збиткові­стю продажів в 2004 році, яка дорівнювала 0,94%;

3) забезпечення ефективнішого здійснення збутової діяльності підприємства за рахунок використання наявних у нього організаційного та потенційного резервів.

4) формування міцних підвалин для розгалуження діяльності підприємства на ринку, що має забезпечити йому фінансову стійкість та високу конкурентоспромож­ність порівняно з іншими підприємствами галузі, до якої воно відноситься.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.