Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2007 word).docx
Скачиваний:
51
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
25.91 Mб
Скачать

Питання для повторення

1. Як Ви розумієте процес управління підприємством?

2. Визначте функції управління. Наведіть приклади основних і специфічних функцій управління підприємством.

3. Яким чином регламентується процес управління підприємством в норма­тивно-правових актах? Поясність.

4. Що представляє собою модель управління підприємством?

5. Яку роль відіграє маркетинговий механізм в управлінні підприємством?

6. Які Ви знаєте організаційні форми управління підприємством? Охаракте­ризуйте їх. Визначте переваги і недоліки кожної структури управління.

7. Вкажіть переваги і недоліки застосування моделі управління підприємст­вом на засадах упровадження маркетингового механізму.

8. Які кількісні критерії оцінки управлінських рішень існують в практиці менедж­менту. Визначте передумови застосування кожного з них.

9. Що розуміють під поняттям «антикризове управління підприємством»?

10. Охарактеризуйте кожну стадію кризи.

11. Які зовнішні і внутрішні фактори впливають на виникнення кризової ситуа­ції на підприємстві?

12. Визначте складові діагностики антикризового управління.

13. Вкажіть основні напрямки, що обумовлюють успішний розвиток концепції антикризового управління на вітчизняних підприємствах.

14.3а якими показниками можна оцінити ступінь ефективності впроваджува­них управлінських рішень на підприємстві?

15. Як виглядає графічна інтерпретація оцінки ефективності діагностики анти­кризового управління підприємством?

16. Які з витрат на попередження кризових ситуацій, на Вашу думку, є повніс­тю виправданими з економічної точки зору? Поясніть.

17. Які заходи антикризового управління є найдоцільнішими для застосування в практиці діяльності будь-якого підприємства? Чому?

18. Чи є типові моделі успішного антикризового управління підприємством? Наведіть приклади.

19. Яка проблема є ключовою в діагностиці систем антикризового управління?

20. Що є запорукою успішної реалізації заходів антикризового управління на підприємстві?

Ключові терміни і поняття

УПРАВЛІННЯ; ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ; МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ; МАРКЕТИН­ГОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ; УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ; КРИЗА; СТАДІЇ КРИЗИ; АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ; ДІАГНОСТИКА АНТИКРИ­ЗОВОГО УПРАВЛІННЯ; ЗАХОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ; ОЦІНКА ЕФЕК­ТИВНОСТІ ЗАХОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ.

Розділ 8

Діагностика виробничого потенціалу підприємства

Мета вивчення розділу: ознайомитись та засвоїти методологічні основи діаг­ностики виробничого потенціалу підприємства

Питання для розгляду і засвоєння

8.1. Сутність, зміст та складові елементи виробничого потенціалу підприємства.

8.2. Діагностика виробничої програми підприємства.

8.3. Ресурсне обґрунтування виробничо-господарської діяльності підприємства.

8.4. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства.

8.1. Сутність, зміст та складові елементи вироб­ничого потенціалу підприємства

В результаті ознайомлення з матеріа­лом цього розділу читачі повинні засвоїти:

- поняття виробничого потенціалу підприємства;

- поняття складових підсистем ви­робничого потенціалу підприємства;

- методику оцінки збалансованості виробничої програми та ступеня забезпе­ченості її ресурсами;

- етапи діагностики виробничого по­тенціалу підприємства;

- критерії оцінки ефективності вироб­ничого потенціалу підприємства.

Під виробничим потенціалом підприємства розуміють його можливості щодо виготовлення продукції певного асортименту, номенклатури і якості в потріб­ній споживачам кількості.

Складові елементи, які впливають на успішне використання виробничого потенціалу підприємства, наведені на рис. 8.1.

Технічна складова виробничого потенціалу характеризує можливості викори­стання наявного парку обладнання, оснащення і устаткування для здійснення фі­зичних операцій з виготовлення продукції (надання послуг), а також можливості конструктивного удосконалення і модернізації всієї техніки для більш ефективного забезпечення виробничих операцій. Здебільшого технічна складова ґрунтується на рівні застосовуваних технологій.

Рис. 8.1. Характеристика виробничого потенціалу підприємства

Технологічна складова виробничого потенціалу регламентує послідовність і порядок здійснення конкретних операцій з виготовлення продукції (надання по­слуг) у вигляді технологічного регламенту, а також обґрунтовує нормативно-право­вий бік виробничих процесів, узгоджуючи його з чинними в галузі (регіоні, країні) стандартами виробництва.

Інжинірингова складова виробничого потенціалу передбачає проектування нових і удосконалення існуючих різновидів продукції (послуг), уможливлює деталі­зований підхід до специфікацій окремих виробів з оформленням відповідної проек­тної документації. Ця складова ґрунтується на маркетингових дослідженнях ринко­вого середовища, зокрема платоспроможного попиту споживачів.

Менеджмент підприємства як складова виробничого потенціалу є керівною ланкою процесу управління, тобто запорукою успішної діяльності підприємства в цілому. Адже прийняття конструктивних і своєчасних управлінських рішень може запобігати непередбачуваним збоям у виробництві та сприяти його надійності.

Ресурсна складова є найбільш ємною складовою виробничого потенціалу, оскільки включає розгалужену структуру використовуваних у виробничому процесі взаємопов'язаних між собою ресурсів: капітальних, трудових, матеріально-сиро­винних та інтелектуальних. Раціональне сполучення і використання всіх вказаних ресурсів створює сприятливі передумови для втілення виробничих завдань і заду­мів у вигляді реальної виробничої програми, яка відповідає профілю діяльності підприємства і дає змогу йому претендувати на вагому частку ринкового сегменту.

Отже, виробничий потенціал підприємства, який вказує на його виробничі можливості, формалізується у вигляді виробничої програми підприємства з виго­товлення певної продукції (надання послуг).

Основним показником, який характеризує ступінь використання виробничого потенціалу підприємства, є його виробнича програма.