Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2007 word).docx
Скачиваний:
51
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
25.91 Mб
Скачать

Питання для повторення

 1. Дайте визначення поняттю «конкурентоспроможність підпри­ємства на ринку».

 2. Які існують підходи до оцінки конкурентоспроможності під­приємства на ринку?

 3. Які Ви знаєте критерії оцінки інтенсивності конкуренції на ринку?

 4. Охарактеризуйте ієрархію поняття конкурентоспроможності.

 5. Які фактори впливають на забезпечення високої конкурентоспроможності підприємства на ринку? Охарактеризуйте кожен з них.

 6. Яке значення іміджмейкінгу у створенні підприємству додаткових конкурент­них переваг на ринку?

 7. Що представляє собою імідж підприємства? З яких компонент він склада­ється?

 8. Опишіть концепцію формування позитивного іміджу підприємства на ринку.

 9. Визначте найефективніші методи іміджмейкінгу. Охарактеризуйте роль кожного з них.

 10. В чому полягає сутність оцінки конкурентоспроможності підприємства аналітичним способом?

 11. Як розраховується інтегрований (груповий) факторний показник? З якою метою?

 12. Що представляє собою сумарна оцінка за інтегрованими (груповими) фак­торними показниками?

 13. Як визначити коефіцієнт конкурентоспроможності? Що він означає?

 14. Як за показником конкурентоспроможності підприємству обрати стратегію функціонування на ринку? Як визначити лідера, послідовника, претендента і новач­ка на ринку?

 15. Визначте передумови застосування графічного методу оцінки конкуренто­спроможності підприємства.

 16. Яким чином можна побудувати багатокутник конкурентоспроможності під­приємства, і що можна визначити за його допомогою?

 17. Чим визначається ємність ринку в графічній інтерпретацїі оцінки конкурен­тоспроможності підприємства?

 18. Чому відрізняються показники конкурентоспроможності підприємства, об­числені за допомогою аналітичного і графічного методів? Як зробити остаточні ви­сновки за отриманими результатами аналізу конкурентоспроможності?

Ключові терміни і поняття

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА; ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА; ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА; ІМІДЖ- МЕЙКІНГ; ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ; АНАЛІТИЧНИЙ СПОСІБ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ; ГРАФІЧНИЙ СПОСІБ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ; ЄМНІСТЬ РИНКУ.

Розділ 5

Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства

Мета вивчення розділу: ознайомитись та засвоїти методологічні основи діаг­ностики конкурентоспроможності продукції, набути практичних навичок щодо формування стратегії під­вищення її конкурентоспроможності на ринку

Питання для розгляду і засвоєння

 1. Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства.

 2. Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства.

 3. Методологічні засади оцінки конкурентоспроможності продукції.

 4. Компенсаційна і некомпенсаційна оцінки конкурентоспроможності продукції.

 5. Напрямки підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на способи оцінки конкурентоспроможності продукції на підприємстві.