Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2007 word).docx
Скачиваний:
51
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
25.91 Mб
Скачать

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика»

1.1. Основні поняття економічної діагностики та економічного аналізу

1.2. Предмет, об'єкт, завдання та методологія економічної діагностики

1.3. Структурно-логічна схема дисципліни «Економічна діагностика»

Питання для повторення

Ключові терміни і поняття

РОЗДІЛ 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства

2.1. Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища підприємства

2.2. Система показників оцінки конкурентного середовища підприємства

2.3. Вибір і оцінка стратегічної позиції підприємства на ринку

2.4. Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання підприємства на ринку

2.5. Оцінка конкурентного статусу підприємства (КСП) на ринку

2.6. Особливості управління портфелем стратегічних зон господарю­вання підприємства на ринку

Питання для повторення

Ключові терміни і поняття

РОЗДІЛ 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів

3.1. Особливості формування стратегічної позиції підприємства в конкурентному середовищі

3.2. Застосування SWOT-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку

3.3. Особливості PIMS-аналізу для визначення конкурентної стратегії підприємства на ринку

Питання для повторення

Ключові терміни і поняття

РОЗДІЛ 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства

4.1. Поняття конкурентоспроможності підприємства

4.2. Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства

4.3. Аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку

4.4. Графічна оцінка конкурентоспроможності підприємства та її інтер­претація

Практична ситуація

Індивідуальне завдання

Питання для повторення

Ключові терміни і поняття

РОЗДІЛ 5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства

5.1. Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства

5.2. Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства

5.3. Методологічні засади оцінки конкурентоспроможності продукції

5.4. Компенсаційна і некомпенсаційна оцінки конкурентоспроможності продукції

Практична ситуація

5.5. Напрямки підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

Індивідуальне завдання

Питання для повторення

Ключові терміни і поняття

РОЗДІЛ 6. Діагностика майна і ринкова цінність підприємства

6.1. Нормативно-правова основа оцінки ринкової вартості майна

6.2. Основні поняття діагностики ринкової вартості майна

6.3. Підготовчий етап до оцінки майна

6. 4. Порядок погодження та затвердження оцінки майна

6.5. Оцінка розміру статутного фонду відкритого акціонерного товари­ства (ВАТ), що створюється в процесі приватизації

6.6.Особливості оцінки цілісних майнових комплексів

Питання для повторення

Ключові терміни і поняття

РОЗДІЛ 7. Управлінська діагностика

7.1. Основи управлінської діагностики на підприємстві

7.2. Ефективна модель управління підприємством на засадах маркетин­гу

7.3. Діагностика антикризового управління підприємством

Питання для повторення

Ключові терміни і поняття

РОЗДІЛ 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства

8.1. Сутність, зміст та складові елементи виробничого потенціалу під­приємства

8.2. Діагностика виробничої програми підприємства

8.3. Ресурсне обґрунтування виробничо-господарської діяльності підпри­ємства

8.4. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства

Індивідуальне завдання

Питання для повторення

Ключові терміни і поняття

РОЗДІЛ 9. Фінансова діагностика

9.1. Поняття фінансової діагностики підприємства, необхідність її здійс­нення

9.2. Мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики

9.3. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики підприємства

9.4. Сутність горизонтального, вертикального та аналізу за допомогою фінансових коефіцієнтів

Практична ситуація

9.5. Аналіз фінансових проблем діяльності підприємства

9.6. Основи фінансового планування і прогнозування діяльності підприєм­ства

Практична ситуація

Питання для повторення

Індивідуальне завдання

Ключові терміни і поняття

РОЗДІЛ 10. Діагностика економічної безпеки підприємства

10.1. Безпека як економічна категорія

10.2. Поняття економічної безпеки підприємства, її види та характерис­тика складових елементів

7 0.3. Аналіз рівня економічної безпеки підприємства

10.4. Роль економічної безпеки в управлінні ризиками на підприємстві

70.5. Роль бізнес-розвідки в забезпеченні ефективної діяльності підприєм­ства на ринку

Питання для повторення

Ключові терміни і поняття

РОЗДІЛ 11. Діагностика кооперативної культури підприємства

77.7. Передумови становлення корпоративної культури на підприємстві

77.2. Аналіз факторів впливу на формування корпоративної культури

77.3. Оцінка корпоративної культури підприємства

77.4. Значення відмінностей національних культур в управлінні підприємс­твом

Питання для повторення

Ключові терміни і поняття

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА»

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Передмова

Становлення ринково орієнтованої системи господарювання та розвиток досконалих конкурентних відносин між її суб'єктами в Україні вимагають впровад­ження керівного і одночасно керованого організаційно-економічного механізму, здатного забезпечити стабільне функціонування найважливіших структурних оди­ниць - підприємств - та мобільно інтенсифікувати їх відтворювальні процеси.

Не останню роль в забезпеченні ефективного розвитку вітчизняних підпри­ємств в умовах жорсткого конкурентного середовища відіграє діагноз, встановлю­ваний аналітиками (якими можуть бути співробітники підприємства чи сторонні спостерігачі).

Діагностика не є чимось новим в розвитку економіки вітчизняних підприємств. Більше того, вона є її основою. Від визначення поточного стану суб'єкта господа­рювання на кшталт визначення стану здоров'я людини залежить опрацювання комплексу профілактичних заходів, рекомендацій, процедур, спрямованих на по­ліпшення цього стану або попередження несприятливих для його функціонування ситуацій і подій.

Економічна діагностика, на наш погляд, має бути однозначною, обґрунтова­ною та достовірною процедурою, оскільки від неї залежить подальший напрям дій. Будь-який невірно поставлений діагноз може звести нанівець всі зусилля і споді­вання підприємства на ринку в пошуку стабільності чи кращих перспектив.

Діагностичні процедури повинні включати значний перелік різних методик для визначення стану кожної складової підсистеми і кожного структурного елемента суб'єкта господарювання, що створює передумови їх точної оцінки.

Конкурентна ситуація, в якій сьогодні доводиться здійснювати господарську діяльність вітчизняним підприємствам будь-якої форми власності та галузевої приналежності, м'яко кажучи, є доволі нестабільною, хиткою, непрогнозованою і абсолютно не позбавленою впливу несприятливих зовнішніх чинників. Відтак під­приємство постає зовсім незахищеним в необмеженому конкурентному просторі. А відсутність досконалих методів державного регулювання і сприятливої політики протекціонізму поглиблює і без того доволі складну ситуацію. Отже, виходить, що в таких умовах підприємству ні на кого покластися, окрім як на себе, залучивши до своєї діяльності досвідчених спеціалістів, здатних моделювати варіативний розви­ток підприємства в конкурентному середовищі та прогнозувати наслідки будь-якого здійсненого керівництвом кроку у вигляді прийнятих рішень.

Відтак метою економічної діагностики є надання знань про використання різ­номанітного методологічного апарату та інструментарію для визначення стану під­приємства в ринковому середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямова­них на поліпшення цього стану.

Основними завданнями економічної діагностики виступають:

- розгляд особливостей виробничо-господарської діяльності вітчизняних під­приємств, а також обґрунтування передумов і факторів, що становлять істотний вплив на внутрішній економічний механізм кожного підприємства;

- узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками здій­снення економічної діагностики за різними напрямками для забезпечення ефекти­вного управління підприємством;

- підготовка і обґрунтування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентних умовах господарювання.

Предметом економічної діагностики є кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства. Об'єктом економічної діагностики є власне підприємство як цілісна високоорганізована система з усіма її функціональними підсистемами. Предмет і об'єкт економічної діагностики визначають основні аспек­ти, яким приділено особливої уваги. Зокрема, в навчальному посібнику висвітлено ключові поняття, види і зміст економічної діагностики; розглянуто методи управ­лінської діагностики, фінансової діагностики, діагностики виробничого потенціалу підприємства; обґрунтовано особливості організації і техніки оцінки ринкової вар­тості підприємства та діагностики його майна відповідно до норм чинного законо­давства; визначено конкурентоспроможність підприємства і його продукції на рин­ку, а також обґрунтовано необхідність відстеження ступеня ефективності систем економічної безпеки та корпоративної культури підприємства.

Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни «Економічна діагности­ка», затвердженій Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти й науки України (ГСВО МОН), чинним з 06 червня 2002 р. Логіко-структурна схема вивчен­ня дисципліни відповідно до зазначеного нормативного документа наведена нижче (в розділі 1). Навчальний посібник містить одинадцять розділів, в яких чітко систе­матизовано та структуровано теоретичний матеріал відповідно до сформульова­ного на початку розділу переліку питань для розгляду і засвоєння з поданням на­прикінці кожного розділу переліку питань для повторення, ключових термінів і по­нять, а також розгляду практичних ситуацій з комплексом індивідуальних завдань.

Системний підхід, запропонований в навчальному посібнику для сприйняття, узагальнення та засвоєння основ економічної діагностики, створює всі необхідні передумови для опанування відповідних знань. Навчальний посібник «Економічна діагностика» допоможе читачеві, на наш погляд, більш ґрунтовно підійти до здійс­нення прогностично-аналітичної діяльності в межах конкретних підприємств, а крім того просто розібратися з безліччю термінів, використовуваних в теорії і практиці. Він розрахований на широке коло читачів: студентів, викладачів вузів, аспірантів, працівників підприємств, підприємців, інших зацікавлених осіб, які спеціалізуються чи виявляють інтерес до економічної діагностики.

Навчальний посібник підготовлений авторським колективом у складі:

кандидата економічних наук, доцента Гетьман О.О. - передмова; розділи 1; 4-11; загальне редагування;

кандидата економічних наук, доцента Шаповал В.М. - розділи 2-3.