Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2007 word).docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
25.91 Mб
Скачать

5.1. Поняття конкуренто­спроможності продукції підприємства

В результаті ознайомлення з матеріа­лом цього розділу читачі повинні засвоїти:

  • поняття конкурентоспроможності продукції підприємства;

  • фактори впливу на конкурентоспро­можність продукції підприємства;

  • якісні і кількісні параметри оцінки конкурентоспроможності продукції;

  • внутрішні і зовнішні конкурентні пе­реваги продукції на ринку;

  • способи визначення конкурентосп­роможності продукції.

Важливим завданням визначення ефективності функціонування підприємства на ринку є визначення конкурентоспроможності його продукції. Слід відразу зазна­чити відмінності в поняттях «продукція» і «товар». Незважаючи на те, що в еконо­міці підприємства ці два терміни використовуються як синоніми, є деякі суттєві відмінності. Адже, під товаром розуміють будь-який уречевлений (продукт) чи неуречевлений (послуга) результат праці, який задовольняє певні потреби спожива­чів. Отже, в широкому розумінні товаром є все те, що може виготовляти підприємство в широкому асортименті. Продукцією ж вважається уречевлений результат праці, на який сформовано платоспроможний попит на відповідному ринку.

Розглянемо детальніше характерні властивості й ознаки товару.

Розрізняють три рівні товару:

  • товар за задумом;

  • товар в реальному виконанні;

  • товар «з підкріпленням».

Товар за задумом вказує на його базову (родову) корисність. Так, базовою (родовою) корисністю для годинника є вимірювання часу, для шини - забезпечен­ня руху автомобіля тощо. Відтак, родова корисність товару визначає цільовий ри­нок його збуту.

Різні споживачі характеризуються різними споживчими потребами та інтере­сами. ідентифікація споживчих потреб дає змогу виявити однорідні відносно до них ринки товарів. Для цих ринків виробляються товари в реальному виконанні. Підприємства виготовляють модифікації товарів в реальному виконанні, які відріз­няються товарними властивостями і характеристиками. Наприклад, розрізняють кварцові та механічні годинники, діаметральні та радіальні автопокришки тощо.

Товар в реальному виконанні супроводжується додатковими послугами та ви­годами (сервісне обслуговування, строк гарантії, придбання в кредит), які розкри­вають зміст поняття товар «з підкріпленням». Зокрема в нашому прикладі це може бути надання таких послуг користувачам шин, як вулканізація, розвал, сход­ження, а користувачам годинників - заміна елементів живлення, ремонт тощо.

Властивості товарів та спектр додаткових послуг в своїй сукупності створю­ють їх об'єктивні характеристики, які забезпечують різним товарам різну конкурен­тоспроможність. При оцінці товару під час його придбання споживач аналізує отримані переваги, які визначаються терміном «атрибут». Наприклад, дизайн годинників, сезонність шин.

Отже, атрибут формує об'єктивні характеристики товару.

Атрибути товару мають різну значимість для свідомості споживача. Значи­мість атрибутів відображає цінності та пріоритети, з якими споживачі пов'язують отримані вигоди (переваги). В зв'язку з тим, що результативність підприємства ви­значається передусім обсягами реалізації продукції, яка має уречевлений вигляд і характеризується сформованим на неї платоспроможним попитом, доцільно пере­йти до розгляду особливостей забезпечення її високої конкурентоспроможності на ринку збуту.

Таким чином, під конкурентоспроможністю продукції розуміють сукуп­ність якісних і вартісних властивостей продукції, які забезпечують задоволення конкретних потреб споживачів на певному сегменті ринку.

Конкурентоспроможність продукції є вагомим критерієм доцільності виходу підприємства на ринок, умовою ефективного здійснення господарських операцій і складовою вибору засобів і методів виробничої діяльності. Забезпечення високої конкурентоспроможності продукції є запорукою комерційного успіху підприємства.

Отже, остаточно, конкурентоспроможність продукції- це сукупність вла­стивостей, наданих продукції під час її розробки, виробництва і реалізації, що за­безпечує відмінність від аналогів за ступенем задоволення потреб споживачів, за рівнем витрат на її придбання і використання, за ступенем інформованості, доступ­ності, зручності для покупця, що сприяє її динамічній реалізації на ринку у певний період часу.