Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2007 word).docx
Скачиваний:
51
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
25.91 Mб
Скачать

1.2. Предмет, об'єкт, завдання та методологія економічної діагностики

Характеристика економічної діагнос­тики як процесу наведена на рис. 1.1 з ви­значенням предмета, об'єкта, мети, ком­плексу завдань та методологічних засад.

Рис. 1.1. Характеристика економічної діагностики як процесу

1.3. Структурно-логічна схема вивчення дисципліни «Економічна діагностика»

Структура дисципліни «Економічна діагностика» з відтворенням системних взаємозв'язків та послідовності досліджу­ваних складових елементів діяльності віт­чизняних підприємств наведена у вигляді схеми на рис. 1.2.

Структурно-логічна схема вивчення дисципліни «Економічна діагностика» об­ґрунтовує доцільність вивчення кожного складового елемента.

Для успішного функціонування підприємства будь-якої форми власності та галузевої приналежності на ринку необхідно дослідити його конкурентне середо­вище. Більшої уваги при цьому слід приділити визначенню сильних і слабких сто­рін діяльності підприємства, а також виявленню можливих перспектив і очікуваних загроз. Визначення конкурентної позиції підприємства в ієрархічному ринковому середовищі передбачає окреслення ємності його ринкового сегмента щодо збуту вироблених товарів (послуг). Отже, важливим завданням діагностики в цьому ас­пекті виявляється оцінка конкурентоспроможності виготовлюваної підприємством продукції (послуг) і, як наслідок - аналіз конкурентоспроможності власне підприєм­ства. Важливими конкурентними перевагами підприємства на ринку є високий рі­вень використання його виробничого потенціалу, грамотне управління, стійкий фі­нансовий стан, високий рівень економічної безпеки і корпоративної культури. Фор­мування цих конкурентних переваг можна забезпечити тільки на основі постійного моніторингу і діагностики як внутрішнього економічного механізму підприємства, так і зовнішнього ринкового середовища.

Рис. 1.2. Структурно-логічна схема вивчення дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА»

Питання для повторення

1. Визначте предмет і об'єкт економічної діагностики як процесу.

2. Який комплекс завдань має вирішувати економічна діагностика як навча­льна дисципліна?

3. За допомогою яких методів проводять дослідження в економічній діагнос­тиці на конкретних підприємствах?

4. В чому полягає роль економічної діагностики на підприємстві?

5. Чим відрізняється економічна діагностика від економічного аналізу діяль­ності підприємства?

6. Як формуються структурні взаємозв'язки між змістовними блоками еконо­мічної діагностики?

7. Які, на Вашу думку, структурні компоненти є найбільш значимими в здійс­ненні економічної діагностики? Поясність Вашу відповідь.

Ключові терміни і поняття

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА; ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ; СИСТЕМНИЙ АНА­ЛІЗ; МЕТА ДІАГНОСТИКИ; ПРЕДМЕТ ДІАГНОСТИКИ; ОБ'ЄКТ ДІАГНОСТИКИ; ЗА­ВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ; МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ; СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕ­МА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ.

Розділ 2

Діагностика конкурентного середовища підприємства

Мета вивчення розділу: ознайомитись та засвоїти методологічні основи діаг­ностики конкурентного середовища підприємства, а також перспективи розвитку стратегічних зон гос­подарювання вітчизняних підприємств на ринку