Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mikroekonomika_praktikum.pdf
Скачиваний:
145
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.92 Mб
Скачать

Розділ 13. Ефективність обміну і розподілу ресурсів

203

у споживанні та виробництві

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.Парето-ефективними є розподіли, за яких:

а) не існує способу покращити стан всіх учасників обміну; б) не існує способу покращити стан хоча б одного учасника обміну без

погіршення стану іншого; в) всі вигоди від обміну вичерпані; г) всі відповіді правильні.

2.Якщо в економіці обміну розподіл благ є Парето-ефективним, то:

а) обмін не може поліпшити стану жодного суб’єкта; б) він належить кривій контрактів;

в) граничні норми заміни благ для всіх суб’єктів однакові; г) всі відповіді правильні.

3.Продуктова скринька Еджворта:

а) є графічною моделлю оптимізації рішень щодо ефективного розподілу благ в обміні між двома споживачами;

б) ілюструє всі можливі варіанти розподілу двох благ між двома споживачами;

в) визначає обсяги запасів двох благ; г) всі відповіді правильні.

4.Розподіл благ між споживачами М і N є Парето-ефективним, якщо:

а) MRSMXY = MRSNXY в усіх точках скриньки Еджворта; б) MRSMXY = 1/MRSNXY на кривій контрактів;

в) MRSMXY = MRSNXY на кривій контрактів;

г) MRSMXY = 1/MRSNXY в усіх точках скриньки Еджворта;

5.Межа можливих корисностей:

а) може бути опуклою до початку координат; б) відображає досягнуті двома споживачами рівні корисності за всіх роз-

поділів на кривій контрактів; в) відображає початкові розподіли благ; г) всі відповіді правильні.

204 Мікроекономіка. Практикум

6.Крива контрактів у продуктовій скриньці Еджворта:

а) ілюструє динаміку обміну благами між двома споживачами; б) у кожній точці відповідає стану ринкової рівноваги та умові Парето-

ефективності; в) відображає множину рівноважних контрактних цін, які можуть вста-

новлюватись в обміні між двома суб’єктами; г) всі відповіді правильні.

7.Якщо за даного розподілу благ криві байдужості двох споживачів у скриньці Еджворта є дотичними, то:

а) розподіл може бути покращений згідно з критерієм Парето; б) обидва споживачі досягають однакового рівня корисності; в) граничні норми заміни благ в обох споживачів рівні; г) всі відповіді правильні.

8.Крива контрактів скриньки Еджворта трансформується у:

а) межу можливих корисностей; б) межу виробничих можливостей; в) криву суспільної корисності; г) криву суспільного добробуту.

9.Оптимальний розподіл ресурсів у галузі досягається, коли:

а) галузь виробляє максимально можливий обсяг продукції;

б) MRTSLK 1 = MRTSLK 2 ;

в) неможливо перерозподілити ресурси так, щоб збільшити обсяг випуску і знизити витрати виробництва;

г) всі відповіді правильні.

10.Оптимальний розподіл ресурсів між галузями досягається, коли:

а) всі фірми всіх галузей (X,Y) досягають ефективного розподілу ресур-

сів: MCX = PX ; MCY = PY ;

б) MRTSLK X = MRTSLK Y ;

в) неможливо перерозподілити ресурси так, щоб збільшити виробництво X, не скорочуючи виробництва Y;

г) всі відповіді правильні.

Розділ 13. Ефективність обміну і розподілу ресурсів

205

успоживанні та виробництві

11.Ресурсна скринька Еджворта:

а) є графічною моделлю оптимізації рішень щодо міжгалузевого розподілу ресурсів;

б) у точках дотику ізоквант виробництва двох товарів до ізокости відображає множину ефективних міжгалузевих розподілів ресурсів;

в) ілюструє множину можливих міжгалузевих розподілів ресурсів; г) всі відповіді правильні.

12.Гранична норма технологічної заміни праці капіталом MRTSLK у виробництві товару Х становить 5, а у виробництві Y дорівнює 1. Міжгалузевий розподіл ресурсів може бути покращений, якщо:

а) збільшити кількість праці у виробництві Х і зменшити кількість капіталу у виробництві Y;

б) зменшити кількість праці у виробництві Х і зменшити кількість капіталу у виробництві Y;

в) збільшити кількість праці у виробництві Х і збільшити кількість капіталу у виробництві Y;

г) збільшити кількість капіталу у виробництві Х і зменшити кількість праці у виробництві Y.

13.Якщо за даного розподілу ресурсів у скриньці Еджворта ізокванти двох товарів є дотичними, то:

а) граничні норми технологічної заміни в обох галузях рівні; б) розподіл може бути покращений згідно з критерієм Парето; в) в обох галузях виробляється однаковий обсяг продукції; г) всі відповіді правильні.

14.Крива виробничих контрактів у ресурсній скриньці Еджворта:

а) ілюструє множину рівноважних станів виробників двох товарів; б) сполучає множину точок Парето-ефективного міжгалузевого розподі-

лу ресурсів; в) відображає трансформацію структури виробництва в економіці;

г) всі відповіді правильні.

15.Крива виробничих контрактів трансформується у:

а) межу можливих корисностей; б) межу виробничих можливостей; в) криву суспільної корисності; г) криву суспільного добробуту.

206 Мікроекономіка. Практикум

16.Ефективність у виробництві графічно може бути відображена:

а) тільки точкою на межі виробничих можливостей, що відповідає максимальному обсягу виробництва одного товару за нульового обсягу виробництва іншого;

б) тільки точкою на межі виробничих можливостей, яка відповідає виробництву однакових обсягів двох товарів;

в) будь-якою точкою на межі виробничих можливостей; г) будь-якою точкою під межею виробничих можливостей, яка відпові-

дає потенційному збільшенню обсягів виробництва обох товарів.

17.Якщо ресурси економіки розподілені ефективно між інвестиційними та споживчими товарами, то додаткові споживчі товари:

а) не можуть бути вироблені взагалі; б) можуть бути вироблені, якщо в цьому є потреба;

в) можуть бути вироблені тільки за рахунок скорочення виробництва інвестиційних товарів;

г) можуть бути вироблені тільки у державному секторі.

18.Крива трансформації показує:

а) максимально можливі обсяги виробництва всіх товарів за використання двох видів ресурсів;

б) множину максимально можливих обсягів виробництва двох товарів за використання обмежених ресурсів;

в) максимально можливі обсяги виробництва всіх товарів за використання у їх виробництві однакових обсягів ресурсів;

г) бажані для суспільства обсяги виробництва всіх товарів, недосяжні за даних обсягів ресурсів.

19.Гранична норма трансформації:

а) визначає альтернативну вартість виробництва в економіці двох благ; б) визначає кут нахилу межі виробничих можливостей; в) визначає кількість одного товару, від якої потрібно відмовитись зара-

ди виробництва додаткової одиниці іншого; г) всі відповіді правильні.

20.Ресурси економіки розподілені ефективно, якщо:

а) можна збільшити виробництво усіх видів товарів та послуг; б) можна збільшити виробництво деяких товарів та послуг без змен-

шення виробництва всіх інших; в) збільшення виробництва будь-якого товару можливе лише за рахунок

зменшення виробництва хоча б одного іншого; г) всі відповіді правильні.

Розділ 13. Ефективність обміну і розподілу ресурсів

207

успоживанні та виробництві

21.Парето-ефективний розподіл ресурсів за умов монополії досягається лише у випадку, коли:

а) фірма є простою монополією з єдиною ціною; б) на продукцію природної монополії держава встановлює “ціну спра-

ведливого прибутку” (Р=АС); в) монополіст застосовує досконалу цінову дискримінацію;

г) держава регулює діяльність монополії шляхом встановлення спеціального податку на її продукцію.

22.Перешкодою для досягнення Парето-ефективного розподілу ресурсів може стати:

а) монополія;

б) встановлення податків;

в) неповна інформація;

г) всі відповіді правильні.

23.Рівновага в моделі оптимізації структури виробництва у конкурентній ринковій системі:

а) встановлюється у точці дотику кривої суспільної байдужості до межі виробничих можливостей;

б) відповідає умові MRSXY = MRTXY ;

в) означає, що інтереси споживачів і виробників збалансовані, а структура економіки є оптимальною;

г) всі відповіді правильні.

24.Умовою ефективності за використанням ресурсів у виробництві є:

а) MRS M XY = MRS N XY = PX / PY ;

б) MRSXY = MRTXY ;

в) MRTXY = MCX / MCY = PX / PY ;

г) MRTS X LK = MRTSY LK = PL / PK .

25.Структура економіки є оптимальною, якщо:

а) структура виробництва відповідає структурі суспільних потреб; б) споживачі готові заміщувати блага в тій самій пропорції, в якій еко-

номіка може трансформувати виробництво одного блага у виробництво іншого;

в) MRSXY = MRTXY ;

г) всі відповіді правильні.

208 Мікроекономіка. Практикум

26.Умовою забезпечення оптимальної структури економіки є:

а) рівність граничних норм заміни благ для всіх споживачів; б) рівність граничної норми трансформації граничній нормі заміни благ

для всіх споживачів; в) рівність граничних норм технологічноїзаміни увиробництвідвохблаг;

г) рівність граничної норми заміни благ для всіх споживачів їх відносним цінам.

27.Стан економіки є Парето-ефективним, якщо:

а) можна підвищити добробут декількох індивідів, змінивши структуру виробництва і розподілу благ;

б) можна розширити виробництво і задовольнити потреби всіх індивідів за рахунок зниження рівня суспільного добробуту;

в) неможливо змінити структуру виробництва і розподілу так , щоб підвищити добробут одного чи декількох індивідів без погіршення добробуту інших;

г) неможливо підвищити добробут одного чи декількох індивідів, не змінюючи виробництва і розподілу благ.

28.Необхідними умовами досягнення повної системної ефективності є:

а) ефективність за споживанням та обміном; б) ефективність розподілу ресурсів між галузями;

в) ефективність за використанням ресурсів у виробництві; г) всі відповіді правильні.

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.Вступ споживачів в обмін означає, що попередній розподіл благ був Па- рето-неефективним.

2.За умови рівності граничних норм заміни для всіх споживачів не існує жодної можливості покращити стан хоча б одного з них.

3.Кожна точка продуктової скриньки Еджворта відповідає оптимальному розподілу ресурсів споживання.

4.Якщо у певній точці скриньки Еджворта криві байдужості індивідів перетинаються, має місце оптимальний за Парето розподіл благ.

5.Всі Парето-оптимальні розподіли благ належать кривій контрактів у скриньці Еджворта.

6.Виробництво не є оптимальним за Парето, якщо фірми мають незадіяні надлишкові виробничі потужності.

Розділ 13. Ефективність обміну і розподілу ресурсів

209

успоживанні та виробництві

7.Умовою досягнення оптимального обсягу виробництва в галузі є рівність граничних норм технологічної заміни для всіх фірм.

8.У випадку нерівності граничних норм технологічної заміни ресурси починають переміщуватись до тих фірм, які використовують їх більш ефективно.

9.Якщо ізокванти галузевих виробничих функцій дотикаються у скриньці Еджворта, то дане розміщення ресурсів є оптимальним.

10.Для оптимальної структури економіки характерна рівність кутів нахилу кривої суспільного добробуту та кривої трансформації.

11.Податки перешкоджають ефективному розподілу ресурсів, оскільки змінюють відносні ціни товарів.

12.Крива Скітовського утворена сукупністю точок, що відповідають Паре- то-оптимальним станам економіки.

13.Якщо всі ресурси економіки використовуються так, що збільшувати виробництво одного продукту можна лише за рахунок скорочення виробництва іншого, то така ситуація вважається ефективною.

14.У моделі загальної ринкової рівноваги визначаються лише відносні ціни благ.

15.Розподіл, який максимізує функцію суспільного добробуту, є Паретоефективним.

Завдання 3. Розвяжіть задачі

Задача 1.

У конкурентній ринковій економіці споживачі оцінюють граничну корисність товару Х у 4 ютилі, а товару Y – у 8 ютилів. Для фірм граничні витрати виробництва

товару X складають 6 грн., товару Y – 4 грн. Визначте:

1)чи є розподіл ресурсів у такій економіці Парето-оптимальним?

2)як існуючий розподіл ресурсів може бути покращений?

Задача 2.

Споживачі М і N розподіляють між собою запас благ Х = 30 і Y = 20 одиниць.

Функції корисності споживачів задані рівняннями: UМ=X0,5Y0,5, UN=X0,25Y0,75. Побудуйте криву контрактів.

Задача 3.

Обмежені ресурси економіки – праця і капітал – в обсягах К=50, L=100 розподіляються між виробництвом товарів Х і Y. Виробництво товару X описується виробничою функцією QX=K0,5L0,5, а товару Y: QY=K0,2L0,8.

Побудуйте криву виробничих контрактів та криву виробничих можливостей.

210 Мікроекономіка. Практикум

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання:

1)яка модель представлена на графіку?

2)визначте точки Паре- то-ефективного розподілу ресурсів і обґрунтуйте оптимальність;

3)за яких обставин споживачі М і N відмовляться від торгівлі?

4)які початкові розподіли благ спонукати-

муть споживачів до обміну?

5)сполучення яких точок утворює криву контрактів?

Вправа 2.

Розгляньте представлену скриньку Еджворта для двох споживачів М і N, які мають запас благ у 100 авторучок і 60 дискет, та дайте відповіді на наступні запитання:

1)чи бажатимуть споживачі перейти до розподілу, представленого точкою В, якщо початковий варіант розподілу благ відповідає точці А?

2)чи захоче споживач М переміститись з точки А в точку D?

3)поясніть, чому обидва споживачі не матимуть стимулу до обміну, якщо початковий розпо-

діл товарів між ними представлений точкою С?

4)визначте і покажіть графічно множину варіантів розподілу, які покращують стан споживачів порівняно зі станом А;

5)за даними графіка побудуйте криву контрактів.

Розділ 13. Ефективність обміну і розподілу ресурсів

211

у споживанні та виробництві

 

Вправа 3.

Розгляньте зображену криву виробничих можливостей і за даними графіка дайте відповіді на наступні запитання:

1)чи можливе у даній економіці одночасне виробництво 60 одиниць товару Х і 90 одиниць товару Y? 40 одиниць Х і 100 одиниць Y?

2)як комбінації випуску товарів Х і Y, що відповідають точкам А і В на межі виробничих можливостей, відображаються у ресурсній скриньці Еджворта?

3)якою є альтернативна вартість збільшення виробництва товару Х на 20 одиниць, якщо початковий варіант виробництва товарів Х і Y представлений точкою А?

4)якою повинна бути гранична норма заміни благ для двох споживачів, які розподіляють між собою товари Х і Y, для оптимізації структури економіки за умови, що обрана структура виробництва відповідає точці А, в якій

MRT = 0,7?

Вправа 4.

Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання:

1)яка модель представлена на графіку?

2)позначте на графіку точки, які за існуючих відносних цін товарів відображають вибір споживачів і вибір виробників;

3)визначте, чи є структура даної економіки оптимальною, чи відповідає структура виробництва структурі споживчого попиту?;

4)на ринку якого товару спостерігати-

метьсядефіцит чинадлишок?

5)поясніть, завдяки чому у конкурентній ринковій системі відбувається оптимізація структуриекономікитазбалансуванняінтересівспоживачівівиробників;

6)добудуйте графік таким чином, щоб він відображав встановлення загальної рівноваги, позначте точку рівноваги і перевірте її на відповідність умові Паретооптимальності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]