Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mikroekonomika_praktikum.pdf
Скачиваний:
146
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.92 Mб
Скачать

Розділ 11. Середні витрати виробництва та

177

рівновага фірми і галузі у довгостроковому періоді

 

трат є висхідною, галузі зі спадним рівнем витрат – спадною. Незалежно від того, якою є галузь, положення фірми у стані довгострокової рівноваги має однакові характеристики. у будь-якій галузі ціна рівноваги довгостроко-

вого періоду встановлюється на рівні мінімуму середніх витрат.

Складові умови довгострокової рівноваги конкурентної фірми P = LMC = min LAC = MC = min AC мають самостійне значення.

Рівність P = min AC = MC слугує основним доказом того, що економіка конкурентних цін прагне використати обмежені ресурси суспільства якнайефективніше. Ефективне використання ресурсів вимагає виконання двох умов: виробничоїефективностітаефективностірозподілуресурсів.

Виробнича ефективність досягається рівністю ціни і середніх витрат (P = min AC) . Конкуренція змушує фірми виробляти в точці мінімальних

середніх витрат виробництва і встановлювати ціну, яка відповідає цим витратам, використовувати у виробництві мінімум ресурсів.

Ефективність розподілу ресурсів досягається рівністю ціни і граничних витрат (P = MC) . Вона означає, що виробництво повинно бути не лише

технологічно ефективним, але й створювати в сукупності такий набір товарів, який максимально задовольняє потреби та уподобання споживачів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.Зі збільшенням обсягу виробництва у довгостроковому періоді:

а) витрати виробництва на одиницю продукції збільшуються; б) витрати виробництва на одиницю продукції зменшуються; в) витрати виробництва на одиницю продукції не змінюються; г) динаміка витрат визначається характером ефекту масштабу.

2.Довгострокові граничні витрати характеризують:

а) приріст сукупних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю;

б) приріст середніх змінних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю;

в) приріст постійних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю;

г) приріст середніх сукупних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю.

178 Мікроекономіка. Практикум

3.Причиною U – подібності більшості короткострокових кривих середніх витрат є:

а) дія закону спадної віддачі; б) змінний ефект масштабу; в) ефект обсягу випуску; г) ефект заміни.

4.Вплив закону спадної граничної продуктивності факторів виробництва виявляє траєкторія кривої:

а) AFC;

б) LAC;

в) ATC;

г) LMC.

5.Причиною U – подібності довгострокових кривих середніх витрат є:

а) дія закону спадної віддачі;

б) змінний ефект масштабу;

в) ефект обсягу випуску;

г) ефект заміни.

6.Ефект масштабу супроводжується:

а) зниженням середніх витрат у випадку економії на масштабі; б) підвищенням середніх витрат у випадку втрат на масштабі;

в) незмінним рівнем витрат на одиницю продукції у випадку постійної віддачі від масштабу;

г) всі відповіді правильні.

7.Відрізок кривої довгострокових середніх витрат у випадку спадного ефекту масштабу є:

а) спадним;

б) висхідним;

в) горизонтальним;

г) L – подібним.

8.Виробнича функція фірми виявляє економію на масштабі. Якщо фірма збільшить обсяг випуску, її довгострокові середні витрати:

а) зростуть в більшій мірі, ніж обсяг випуску; б) знизяться в більшій мірі, ніж обсяг випуску;

в) знизяться в меншій мірі, ніж зросте обсяг випуску; г) зростуть в меншій мірі, ніж обсяг випуску;.

9.Мінімальний ефективний розмір фірми – це:

а) найменший обсяг виробництва, за якого фірма може мінімізувати свої довгострокові середні витрати;

б) найменший обсягвиробництва, за якого фірма може бути беззбитковою; в) найбільший з досяжних обсягів виробництва за постійного рівня витрат; г) найкращий розмір підприємства, який дозволяє максимізувати прибуток.

Розділ 11. Середні витрати виробництва та

179

рівновага фірми і галузі у довгостроковому періоді

 

10.Мінімальний ефективний обсяг випуску фірми – це обсяг випуску, за якого:

а) виробляється максимум продукції наявною комбінацією факторів виробництва;

б) досягається мінімізація довгострокових граничних витрат; в) вичерпується дія зростаючого ефекту масштабу; г) досягається максимізація економічного прибутку.

11.Якщо галузева крива довгострокових середніх витрат має значний відрізок постійної віддачі від масштабу, це означає, що:

а) технологія виробництва виключає як економію, так і втрати на масштабі; б) галузь перетвориться на природну монополію; в) в галузі будуть однаково життєздатними як малі, так і великі фірми;

г) галузь буде складатися зі значного числа дрібних фірм.

12.Якщо ринкова ціна дорівнює мінімальним довгостроковим середнім витратам типової фірми галузі, то всі фірми галузі:

а) перебувають у стані довгострокової рівноваги; б) отримують лише нормальний прибуток;

в) виробляють з мінімальними витратами на одиницю продукції; г) всі відповіді правильні.

13.У довгостроковому періоді фірми на досконало конкурентному ринку:

а) неминуче стають збитковими внаслідок надто жорсткої конкуренції; б) отримують економічний прибуток за наявності стабільного попиту; в) отримують лише нормальний прибуток; г) можуть бути, як беззбитковими, так і прибутковими чи збитковими.

14.Конкурентній фірмі, яка у довгостроковому періоді одержує нульовий економічний прибуток, доцільно:

а) підвищити ціну на свою продукцію; б) збільшити обсяг випуску і намагатися отримати більший економічний

прибуток; в) залишитигалузьізнайтибільшприбутковезастосуванняресурсамфірми;

г) нічого не змінювати.

15.У довгостроковому періоді конкурентна фірма:

а) вийде з галузі, якщо P<LМC;

б) вийде галузі, якщо P<LAC;

в) увійде в галузь, якщо P<LAC;

г) увійде в галузь, якщо P>LМC.

180 Мікроекономіка. Практикум

16.Якщо за інших рівних умов попит на продукцію галузі зросте, то у довгостроковому періоді:

а) фірми почнуть скорочувати обсяги виробництва; б) фірми залишатимуть галузь; в) число фірм в галузі не зміниться;

г) число фірм в галузі збільшиться.

17.У довгостроковому періоді конкурентна фірма:

а) максимізуватиме прибуток, обираючи обсяг виробництва, для якого

P=LMC= min LAC;

б) мінімізуватиме збитки, обираючи обсяг виробництва, для якого

P=LMC;

в) увійде в галузь, якщо P>LAC; г) залишить галузь, якщо P>LAC.

18.Якщо граничний виторг типової фірми конкурентної галузі для оптимального обсягу випуску перевищує середні витрати виробництва, то можна стверджувати, що у довгостроковому періоді:

а) число фірм у галузі скоротиться; б) число фірм у галузі зросте;

в) число фірм у галузі залишиться незмінним; г) можливі будь-які зміни.

19.Парадокс прибутку полягає у тому, що:

а) можливість отримати економічний прибуток в конкурентній галузі є причиною його зникнення у довгостроковому періоді внаслідок входження в галузь нових фірм;

б) можливість отримувати тільки нормальний прибуток у конкурентній галузі у довгостроковому періоді є причиною виходу фірм з галузі; в) тільки великі фірми можуть одержувати економічний прибуток і в ко-

роткостроковому, і в довгостроковому періоді; г) жодна з фірм не може одержувати економічного прибутку без розши-

рення масштабів виробництва.

20.У довгостроковому періоді нові фірми увійдуть в конкурентну галузь, якщо:

а) ціна перевищує довгострокові середні витрати типової фірми галузі; б) ціна перевищує середні змінні витрати типової фірми галузі; в) ціна забезпечує одержання нормального прибутку; г) ціна дозволяє мінімізувати збитки.

Розділ 11. Середні витрати виробництва та

181

рівновага фірми і галузі у довгостроковому періоді

 

21.У довгостроковому періоді конкурентна фірма вийде з галузі, коли з’ясується, що:

а) ціна нижча за середні змінні витрати; б) ціна нижча за довгострокові середні витрати; в) економічний прибуток відсутній;

г) ціна перевищує довгострокові середні витрати.

22.Довгострокова крива пропонування конкурентної фірми співпадає з кривою:

а) довгострокових середніх витрат вище мінімуму LMC; б) довгострокових середніх витрат ліворуч від кривої LMC;

в) довгострокових граничних витрат вище мінімуму довгострокових середніх витрат;

г) довгострокових граничних витрат вище мінімуму середніх змінних витрат.

23.Довгострокова крива пропонування конкурентної галузі:

а) залежить від динаміки цін ресурсів та їх впливу на пропонування; б) будується на основі припущення про змінне число фірм в галузі за

кожного значення ціни; в) для галузі з постійним рівнем витрат є горизонтальною прямою; г) всі відповіді правильні.

24.Довгострокова крива галузевого пропонування:

а) є висхідною для галузі зі зростаючим рівнем витрат; б) є спадною для галузі зі спадним рівним витрат;

в) є горизонтальною прямою для галузі з постійним рівним витрат; г) всі відповіді правильні.

25.У будь-якій конкурентній галузі ціна рівноваги довгострокового періоду встановлюється на рівні:

а) мінімуму середніх витрат;

б) мінімуму граничних витрат;

в) мінімуму сукупних витрат;

г) мінімуму змінних витрат.

26.Стан довгострокової рівноваги конкурентної фірми характеризується рівністю:

а) P = AC= min MC; в) P = min AC = MC;

б) P = MC = AVC; г) P = ATC =AVC.

182 Мікроекономіка. Практикум

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.Невеликі фірми завжди менш ефективні, ніж великі.

2.Економія на масштабі є однією з причин існування природної монополії.

3.За умов постійного ефекту масштабу довгострокові середні витрати не змінюються.

4.Довгострокові середні витрати знижуються, коли вони перевищують довгострокові граничні витрати і мінімізуються за умови LAC=LMC.

5.U-подібна форма короткострокових кривих середніх витрат зумовлена законом спадної віддачі, а довгострокових кривих середніх витрат – змінним ефектом масштабу.

6.Мінімальний ефективний випуск фірми – це обсяг виробництва, за якого досягаються найнижчі сукупні витрати.

7.Довгострокові середні сукупні витрати визначають мінімальний ефективний розмір підприємства, структуру галузі та рівень розвитку конкуренції в ній.

8.Ціна, яка змусить фірму вийти з ринку у довгостроковому періоді, може виявитись цілком достатньою для здійснення виробництва у короткостроковому періоді.

9.Рівність P=LMC є умовою оптимізації обсягу виробництва конкурентної фірми у довгостроковому періоді.

10.Якщо фірми галузі отримують лише нормальний прибуток і жодна не має стимулу залишити ринок, так само як нові фірми не мають стимулу до входження в галузь, має місце довгострокова конкурентна рівновага.

11.Якщо зміна числа фірм в галузі не позначилася на ринковій ціні галузевої продукції, ця галузь є галуззю з постійним рівнем витрат.

12.Підвищення ринкової ціни зі збільшенням галузевого пропонування є характерним для галузі зі зростаючим рівнем витрат.

Завдання 3. Розвяжіть задачі

Задача 1.

Залежність довгострокових сукупних витрат деякої фірми від обсягу випуску представлена даними таблиці:

Обсяг випуску, од. / тижд.

0

1

2

3

4

5

6

Сукупні витрати (LC)

0

32

48

82

140

228

352

1.Доповніть таблицю і обчисліть величини середніх (LAC) і граничних (LMC) витрат фірми. Побудуйте криві довгострокових середніх і граничних витрат.

2.На яких обсягах випуску фірма відчуватиме зростаючий, а на яких – спадний ефект масштабу?

3.Визначте мінімальний ефективний обсяг випуску для цієї фірми.

Розділ 11. Середні витрати виробництва та

183

рівновага фірми і галузі у довгостроковому періоді

 

Задача 2.

Ви – незалежний консультант з економічних питань, порадами якого постійно користуються фірми, що працюють в умовах досконало конкурентного ринку. Спробуйте визначити необхідні вам дані й відповідно до ситуації та часового періоду виберіть для кожної фірми одну з рекомендацій, яка дозволить оптимі-

зувати її стан: збільшити обсяг випуску; зменшити обсяг випуску; не змінювати обсягу випуску; вийти з галузі чи увійти в галузь.

Фірма

Період

P

MR

TR

Q

TC

MC/

ATC/

AVC

EP/

Рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

LMC

LAC

 

-EP

 

A

S

 

37,9

 

500

 

45

45

35

 

 

B

L

37,9

 

 

500

 

45

45

-

 

 

C

S

10

 

 

3000

27000

10

 

6,3

 

 

D

L

 

 

7800

1000

7800

7,8

 

-

 

 

Задача 3.

У конкурентній галузі функціонує 1000 фірм з однаковими витратами виробництва. Граничні витрати випуску 50 одиниць продукції на місяць для кожної фірми становлять 25 грн.; 60 одиниць – 30 грн.; 70 одиниць – 50 грн. Ринкова ціна продукції становить 30 грн. Визначте:

1)місячний обсяг галузевого пропонування;

2)яким стане цей обсяг, якщо ціна продукції зросте до 60 грн.?

Задача 4.

Припустимо, що в конкурентній галузі функціонують 100 фірм з витратами, ідентичними витратам фірми задачі 1 розділу 9. Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними наступної таблиці:

Обсяг попиту, од.

1000

900

800

700

600

500

Ціна, грн.

20

30

40

50

60

70

1.За графіком моделі MRMC, побудованої для задачі 1, визначте обсяги пропонування фірми і галузевого пропонування за заданими цінами.

2.Побудуйте криві галузевого попиту і пропонування, визначте рівноважні ціну та обсяг виробництва галузі.

3.Якими будуть результати діяльності типової фірми за рівноважної ринкової ціни? Якою буде довгострокова реакція галузевого ринку – галузь буде розширюватись чи скорочуватись?

4.Визначте величину виробничого надлишку фірми за рівноважної ринкової ціни. Порівняйте її з величиною економічного прибутку.

Задача 5.*

Сукупні витрати конкурентної фірми, що працює у короткостроковому періоді, задаються рівнянням: ТС = 100 + 2Q + Q2. Визначте:

1)аналітичний вираз для МС, АTС і AVC фірми;

2)який обсяг продукції буде виробляти фірма у короткостроковому періоді, якщо ринкова ціна на її продукцію становить 40 грн. за одиницю, якими при цьому будуть результати діяльності фірми?

184 Мікроекономіка. Практикум

3)який обсяг продукції конкурентна фірма вироблятиме у довгостроковому періоді, якщо її витрати залишаться незмінними і LAC=АТС?

4)яке рішення прийме фірма, якщо рівноважна ринкова ціна довгострокового періоду встановиться на рівні 21 грн. ?

Задача 6.*

Припустимо, що конкурентна галузь складається з фірм, які мають однакові криві витрат, при цьому входження нових фірм в галузь не змінює попиту на ре-

сурси та їхніх цін. Сукупні витрати типової фірми становлять: ТС = 18 + 6Q + 2Q2.

1.Визначте аналітично МС, АTС, AFC і AVC типової фірми галузі. Побудуйте криві середніх сукупних, середніх змінних та граничних витрат.

2.Визначте аналітично та графічно короткострокову криву пропонування типової фірми галузі.

3.Визначте аналітично та графічно кількість продукції, яку вироблятиме типова фірма, та результат її діяльності, якщо ринкова ціна встановиться на рівні 18 грн. за одиницю.

4.Визначте параметри галузевої рівноваги та число фірм у галузі, якщо попит на продукцію галузі описується рівнянням: Qd = 660 – 20Р, а параметри діяльності типової фірми відповідають стану довгострокової рівноваги.

5.Визначте параметри нової галузевої рівноваги, обсяг випуску та результат діяльності типової фірми і галузі, якщо попит на продукцію галузі змінюється і тепер описується рівнянням Qd = 840 – 20P.

6.Як будуть розвиватись події в конкурентній галузі у довгостроковому періоді? Визначте параметри довгострокової галузевої рівноваги, а також число фірм в галузі; побудуйте довгострокову криву пропонування галузі.

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання:

1)які криві представлені на графіку? позначте їх та вісі координат;

2)дію якого ефекту ілюструє цей графік? Який характер може мати цей ефект? Як він впливає на динаміку середніх витрат?

3)для якого часового періоду характерна дія цього ефекту?

4)який обсяг випуску буде мінімальним ефек-

тивним обсягом для цієї фірми, котра розвивається на конкурентному ринку?

Розділ 11. Середні витрати виробництва та

185

рівновага фірми і галузі у довгостроковому періоді

 

5)за яких обсягів випуску фірма матиме економію на масштабі, а за яких – втрати на масштабі?

6)чи слід фірмі збільшити обсяг випуску до QC ? як це збільшення може вплинути на результат діяльності фірми?

Вправа 2.

Розгляньте графік дайте відповіді на наступні запитання:

1)в якій ринковій структурі функціонує представлена фірма?

2)в якому часовому періоді функціонує представлена фірма?

3)визначте графічно оптимальний обсяг випуску та результат діяльності фірми;

4)опишіть параметри рівноваги фірми і поясніть, чи забезпечує вона виробничу ефективність та ефективність розподілу ресурсів;

5)внаслідок яких подій встановлюється така рівновага?

Вправа 3.

Припустимо, що в конкурентній галузі діє 1000 фірм з витратами, ідентичними витратам представленої на графіку а) типової фірми галузі. Графік б) представляє галузевий ринок і попит на продукцію галузі.

Виконайте наступні завдання:

1)за графіком а) визначте короткострокову криву пропонування фірми;

2)на графіку б) побудуйте криву галузевого пропонування; визначте рівноважну

186 Мікроекономіка. Практикум

ринкову ціну (грн.) та рівноважний обсяг продажу (тис. одиниць);

3)визначте оптимальний обсяг випуску та результат діяльності фірми за рівноважною ринковою ціною;

4)як будуть розвиватись події на галузевому ринку у довгостроковому періоді? галузь буде розширюватись чи скорочуватись?

5)якою буде ціна довгострокової рівноваги фірми і галузі, якщо всі пристосувальні реакції будуть завершені?

6)який обсяг продукції буде виробляти типова фірма і галузь за ціною довгострокової рівноваги?

7)яким буде результат діяльності типової фірми галузі?

8)скільки фірм буде перебувати в галузі?

Вправа 4.

Припустимо, конкурентна галузь, в якій функціонує 600 типових фірм перебуває у стані коротко- і довгострокової рівноваги. Внаслідок підвищення цін товарівзамінників попит на продукцію галузі зростає з D1 до D2.

Виконайте наступні завдання:

1)побудуйте криву галузевого пропонування; визначте початкову рівноважну ринкову ціну (грн.) та рівноважний обсяг продажу (тис. одиниць);

2)за графіком а) визначте оптимальний обсяг випуску та результат діяльності фірми за початковою рівноважною ринковою ціною;

3)визначте нову рівноважну ціну (грн.) та рівноважний обсяг продажу (тис. одиниць), які встановляться внаслідок підвищення попиту на продукцію галузі;

4)визначте оптимальний обсяг випуску та результат діяльності фірми за новою ринковою ціною;

5)як будуть розвиватись події на галузевому ринку у довгостроковому періоді?

6)скільки нових фірм увійде в галузі?

7)за даними графіка б) побудуйте довгострокову криву галузевого пропонування за умови, що представлена галузь є галуззю з постійним рівнем витрат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]