Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mikroekonomika_praktikum.pdf
Скачиваний:
146
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.92 Mб
Скачать

Розділ 21. Проблеми державного регулювання

 

зовнішніх ефектів та діяльності монополій

325

що виникають у галузях, де зростання обсягів виробництва супроводжується значною економією на масштабах.

Регулювання діяльності природних монополій передбачає встановлення

суспільно оптимальної ціни (P = MC) або ціни справедливого прибут-

ку(P = AC) , які дозволяють знизити ціни продукції чи послуг та збільшити обсяги їх пропонування порівняно з монопольними.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.Зовнішні ефекти – це:

а) будь-який вплив виробничої діяльності одного господарюючого суб’єкта на діяльність іншого;

б) цілеспрямованийвпливдіяльностіодногоекономічногосуб’єктанаінших; в) будь-який вплив діяльності одного економічного суб’єкта на інших,

який не регулюється ринковими механізмами; г) будь-якийвпливприродних явищ нагосподарськудіяльністьсуб’єктів.

2.Зовнішній ефект має місце, коли:

а) нові товари виробляють з відходів виробництва; б) наслідки виробництва або споживання не були передбачені;

в) виробник не відшкодовує завданої третім особам шкоди і не отримує винагороди за корисні ефекти, що супроводжують його виробництво;

г) виробництво чи споживання товару безпосередньо не впливають на третіх осіб, які не беруть участі у купівлі-продажу цього товару.

3.Зовнішні ефекти пов’язані з витратами і вигодами, які:

а) виникають в осіб, які не є учасниками ринкових угод; б) не знаходять відображення у ринкових цінах товарів чи послуг;

в) виникають за відсутності чітко встановлених прав власності; г) всі відповіді правильні.

4.Забруднення довкілля:

а) є не економічною, а виключно екологічною проблемою; б) слід коригувати за допомогою субсидій фірмам-забруднювачам; в) є прикладом приватних виробничих витрат; г) є прикладом негативного зовнішнього ефекту.

326

Мікроекономіка. Практикум

5.За наявності зовнішніх ефектів приватні витрати виробництва відрізняються від суспільних витрат тим, що:

а) у їх складі не враховується нормальний прибуток; б) на їх формування не впливає закон спадної віддачі;

в) вони враховують лише частину дійсних витрат виробництва товару; г) на них не впливає закон зростаючих граничних витрат.

6.Які з цих ситуацій є прикладами негативних зовнішніх ефектів?

а) хімічний комбінат здійснює викиди розчинників, які потрапляють у ґрунтові води;

б) ви насаджуєте гарну клумбу на подвір’ї будинку; в) популярний кінофільм знову спричиняє моду на гімнастичні обручі і

ціна на них зростає; г) правильні відповіді а) та в).

7.У доярки Клави є гарний садок перед хатою:

а) для сусідів, що милуються квітучими деревами, створюється позитивний зовнішній ефект;

б) для сусідів, у яких цвітіння дерев викликає алергію, виникає негативний зовнішній ефект;

в) для сусідів, байдужих до природи та не схильних до алергічних захворювань, – зовнішній ефект відсутній;

г) всі відповіді правильні.

8.Яка з наведених ситуацій може слугувати прикладом негативного зовнішнього ефекту?

а) реклама алкогольних напоїв призводить до збільшення попиту на них; б) популярні бойовики спричиняють зростання попиту на послуги тре-

нерів з дзю-до; в) збільшення споживання алкогольних напоїв призводить до збільшен-

ня числа потерпілих від автомобільних аварій; г) всі відповіді правильні

9.Прикладом позитивного зовнішнього ефекту може слугувати:

а) купівля фермером трактора за зниженою ціною; б) збільшення урожаю, одержаного фермером, за рахунок меліоративної

системи, встановленої його сусідом; в) зниження урядом ставки оподаткування прибутку фірм;

г) надання урядом субсидій виробникам сільськогосподарської продукції.

Розділ 21. Проблеми державного регулювання

 

зовнішніх ефектів та діяльності монополій

327

10.Позитивні зовнішні ефекти для суспільства в цілому створюють:

а) загальнодержавна система статистичного обліку та інформації; б) фундаментальні наукові дослідження; в) скорочення державних витрат на утримання органів правопорядку; г) правильні відповіді а) і б).

11.Негативний зовнішній ефект виникає у випадку, коли:

а) міська влада дає дозвіл на відкриття повітряних коридорів для пасажирських літаків над житловими масивами;

б) ви з задоволенням готуєтесь до іспиту з “Мікроекономіки” під гучний

реп, що лунає з кімнати сусіда; в) реклама тютюнових виробів призводить до збільшення попиту на них

і поширення шкідливої звички; г) правильні відповіді а) і в).

12.У якій з наведених ситуацій виникає позитивний зовнішній ефект?

а) професор університету отримав пільгову санаторну путівку; б) всім викладачам та студентам університету зроблені щеплення проти

грипу; в) в університетській їдальні студенти мають можливість харчуватися за

зниженими цінами; г) всі відповіді правильні.

13.Позитивний зовнішній ефект має місце у випадку:

а) виробництва спортивних товарів; б) зниження витрат фірми на виробництво спорттоварів при збільшенні

обсягу їх випуску; в) виробництва і продажу будь-якого товару на досконало конкурентно-

му ринку; г) зниження цін спорттоварів у разі продажу їх на досконало конкурент-

ному ринку.

14.Якщо виробництво певного товару супроводжується негативними зовнішніми ефектами, то приватні фірми вироблятимуть:

а) надто мало цього товару за надто низькою ціною; б) надто багато цього товару за надто високою ціною; в) надто багато цього товару за надто низькою ціною; г) надто мало цього товару за надто низькою ціною.

328

Мікроекономіка. Практикум

15.Позитивні зовнішні ефекти призводять до того, що приватні фірми:

а) виробляють товар у надмірній кількості і призначають низькі ціни; б) виробляють товар у надмірній кількості і призначають необґрунтова-

но високі ціни; в) виробляють товар у недостатній кількості і призначають високі ціни;

г) не виробляють взагалі.

16.Головним наслідком як негативних, так і позитивних зовнішніх ефектів є:

а) менші обсяги виробництва і вищі ціни на товар; б) зниження ефективності розподілу ресурсів; в) більші обсяги виробництва і нижчі ціни на товар; г) посилення ринкової влади на ринках ресурсів.

17.Метою державного регулювання зовнішніх ефектів є забезпечення:

а) рівномірногорозподілузовнішніх ефектів міжвсімачленамисуспільства; б) структури виробництва і споживання благ, за якої граничні суспільні

вигоди рівні граничним суспільним витратам; в) структури виробництва і споживання благ, за якої граничні приватні

витрати рівні граничним суспільним вигодам; г) структури виробництва і споживання благ, за якої граничні суспільні

витрати рівні граничним приватним вигодам.

18.До методів корекції зовнішніх ефектів не належить:

а) оподаткування;

б) субсидування;

в) встановлення прав власності;

г) ринкове ціноутворення.

19.Внаслідок застосування державою коригуючого податку на товар, при виробництві якого виникає негативний зовнішній ефект:

а) його пропонування зменшиться; б) його пропонування збільшиться; в) фірма припинить його виробництво;

г) його ціна зросте на величину податку.

20.Якщо виробництво певної продукції супроводжується значними зовнішніми вигодами і внаслідок державного коригування ринкової ситуації вони будуть враховані, то:

а) приватні фірми почнуть виходити з галузі; б) кількість виробленої продукції зросте; в) кількість виробленої продукції скоротиться; г) ціна продукції знизиться.

Розділ 21. Проблеми державного регулювання

 

зовнішніх ефектів та діяльності монополій

329

21.Позицію економістів щодо контролю за забрудненням довкілля найкраще характеризує твердження:

а) всі форми забруднення довкілля слід усунути; б) програми уряду, спрямовані на зменшення забруднення мають нульо-

ву альтернативну вартість; в) забруднення треба знизити до рівня, за якого граничні суспільні ви-

трати на контроль за забрудненням дорівнюють граничним суспільним вигодам від нього;

г) контроль за забрудненням повинен ґрунтуватися на порівнянні суспільних сукупних, а не граничних вигод і витрат.

22.Згідно з теоремою Коуза, ефективність вирішення проблем, створених зовнішніми ефектами, підвищується за наявності:

а) незначного числа учасників переговорів; б) визначеності прав власності всіх учасників; в) державного втручання у процес переговорів; г) правильні відповіді а) і б).

23.До ринкових методів інтерналізації негативних зовнішніх ефектів відносяться:

а) податок Пігу; б) продаж ліцензій на певні обсяги шкідливих викидів;

в) заборона шкідливих викидів; г) правильні відповіді а) і б).

24.На кінцевий результат переговорів двох приватних власників щодо компенсації шкідливого впливу виробничої діяльності одного на діяльність іншого впливає:

а) рівень витрат виробництва учасників переговорів; б) рівень технологій виробництва учасників переговорів; в) точність оцінки втрат і вигод кожного з учасників; г) всі відповіді правильні.

25.Ваш сусід заважає вам відпочивати, влаштовуючи гучні музичні вечірки. Керуючись положеннями теорії прав власності, ви:

а) перед сном заткнете вуха ватою, щоб нічого не чути; б) спробуєте розібратися з сусідом з позиції сили; в) звернетесь зі скаргою до дільничного міліціонера;

г) запропонуєте допомогу у придбанні аудіокасет за більш дешевою ціною в обмін на гарантії тиші у вечірній час.

330

Мікроекономіка. Практикум

26.Трансакційні витрати – це:

а) додаткові витрати фірм, пов’язані з реалізацією виробленої продукції; б) додаткові витрати держави, пов’язані з регулюванням економічної ді-

яльності ринкових суб’єктів; в) додаткові витрати фірм, пов’язані зі встановленням прав власності та

заходами, спрямованими на зменшення втрат від зовнішніх ефектів; г) альтернативні витрати помилкового вибору фірм чи держави.

27.Головною метою антимонопольного законодавства є:

а) заборона утворення монополій; б) захист малих форм підприємницької діяльності;

в) підтримка конкурентних умов на ринках; г) заборона таємних змов.

28.Прийняття урядом антимонопольного законодавства є прикладом:

а) державного забезпечення виробництва суспільних благ; б) забезпечення правової основи функціонування ринкової системи;

в) державного невтручання у функціонування ринкового механізму; г) коригування зовнішніх ефектів, спричинених монополіями.

29.Найбільш прийнятним і найменш затратним для державного бюджету способом цінового регулювання діяльності природної монополії є встановлення ціни:

а) на рівні мінімальних довгострокових середніх витрат; б) на рівні довгострокових граничних витрат; в) на рівні довгострокових середніх витрат;

г) на рівні мінімальних довгострокових граничних витрат.

30.Парето-ефективний розподіл ресурсів за умов монополії досягається лише у випадку, коли:

а) монополіст не застосовує цінової дискримінації; б) держава встановлює на продукцію природної монополії „ціну справе-

дливого прибутку”; в) держава встановлює на продукцію природної монополії “суспільно

оптимальну ціну”; г) держава встановлює спеціальний податок з кожної одиниці товару

монополіста.

Розділ 21. Проблеми державного регулювання

 

зовнішніх ефектів та діяльності монополій

331

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.Суспільство зацікавлене у збільшенні виробництва благ, які створюють позитивний зовнішній ефект.

2.Інтерналізація зовнішніх ефектів завжди потребує державного втручання.

3.За негативного зовнішнього ефекту граничні суспільні витрати перевищують граничні приватні витрати на величину граничних екстернальних витрат.

4.Позитивний зовнішній ефект пов’язаний з виникненням додаткової вигоди, яка не відображається у ринковій ціні і безоплатно отримується третіми особами.

5.Негативні зовнішні ефекти мають місце лише у сфері виробництва.

6.Вплив зовнішніх ефектів знижує ефективність ринкового розподілу ресурсів.

7.У разі позитивного зовнішнього ефекту, створеного впровадженням нових технологій, уряду доцільно надати субсидії фірмам-виробникам.

8.Сторона, яка має більші трансакційні витрати, має менше шансів одержати вигоду від переговорів.

9.Запровадження дозволів на викиди з правом їх купівлі-продажу створює ринок зовнішніх впливів і є ринковим методом інтерналізації зовнішніх ефектів.

10.Позитивні зовнішні ефекти не потребують корекції з боку держави, оскільки жодний суб’єкт не зазнає шкоди.

11.Позитивні зовнішні ефекти від роботи громадського транспорту настільки значні, що їх доцільно підтримувати дотаціями з міських бюджетів.

12.Патентний захист для винахідників є прикладом державної протидії поширенню позитивного зовнішнього ефекту.

13.Коли один з мешканців будинку здає свою квартиру адвокатській конторі під офіс, а численні клієнти адвоката своїми відвідуваннями створюють для сусідів негативний зовнішній ефект, вирішення проблеми без участі держави неможливе.

14.Діяльність природної монополії повинна регулюватись державою, тому що в іншому разі пропонування продукції буде меншим за оптимальний з точки зору суспільства обсяг.

15.Існування природної монополії є економічною необхідністю і, на відміну від простої монополії, вигідне для суспільства.

332

Мікроекономіка. Практикум

Завдання 3. Розвяжіть задачі

Задача 1.

Конкурентна галузь забезпечує виробництво засобів захисту від шкідників сільськогосподарських рослин, але відходи виробництва забруднюють довкілля і створюють негативний зовнішній ефект. Попит на продукцію галузі описується рівнян-

ням: Р=150–Q, сукупні граничні витрати фірм галузі відповідають функції МРС=10+Q, граничні зовнішні витрати становлять: МЕС=0,5Q.

Визначте:

1)галузевий обсяг випуску (тонн) та ціну продукції (грн.) за відсутності корекції зовнішнього ефекту;

2)суспільно оптимальні обсяг випуску і ціну продукції галузі;

3)величину потоварного податку, встановивши який держава змусила б виробників галузі довести обсяг випуску до суспільно оптимального.

Задача 2.

Садівник і пасічник є сусідами на дачному масиві. Садівнику таке сусідство вигідне, оскільки сусідські бджоли з одного вулика опилюють 10 дерев. Але бджіл для повного запилення саду не вистачає, тому садівник витрачає ще 10 грн. на кожні 10 дерев для штучного запилення. Пасічник від кожного вулика отримує ме-

ду на 20 грн. Сукупні витрати пасічника становлять: ТC=10Q+Q2, де Q – кількість вуликів.

Визначте:

1)оптимальну кількість вуликів для пасічника;

2)оптимальну кількість вуликів з точки зору садівника.

Задача 3.

На розгляд комітету з проблем екології послідовно були подані чотири природоохоронних проекти: А, Б, В, Г. При цьому сукупні суспільні витрати, пов’язані з реалізацією кожного наступного проекту, перевищували витрати попередніх.

Проект

Сукупні суспільні

Сукупні суспільні

витрати (млн. грн.)

вигоди (млн. грн.)

 

А

5

7

Б

9

13

В

14

18

Г

20

21

Обґрунтуйте, який з поданих природоохоронних проектів доцільно реалізувати.

Задача 4.

Дві фірми, що виробляють розчинники для фарб, скидають відходи виробництва в озеро. Студенти факультету екології з’ясували, що на даний час у воді міститься 10 умовних одиниць шкідливих викидів – по 5 від кожної фірми, у той час як не створюють загрози для здоров’я людей лише 4 їх одиниці.

Розділ 21. Проблеми державного регулювання

 

зовнішніх ефектів та діяльності монополій

333

Місцева адміністрація готова прийняти рішення про примусове скорочення викидів на 3 одиниці для кожної фірми. Студенти факультету економіки, яких екологи залучили до досліджень, обчислили суспільні вигоди та сукупні витрати на знищення викидів для кожної фірми:

Одиниці

Сукупна

Сукупні витрати

Сукупні витрати

знищених

суспільна

знищення викидів

знищення викидів

викидів

вигода

фірми 1

фірми 2

0

0

0

0

1

300

50

125

2

550

150

250

3

750

300

375

4

900

500

500

5

1000

750

625

Вони не погоджуються з рішенням адміністрації і вважають його недостатньо ефективним. Яке більш ефективне вирішення проблеми скорочення шкідливих викидів знайшли студенти-економісти?

Задача 4.

Природна монополія, авансований капітал якої становить 10 млн. грн., забезпечує місто електроенергією. Середня норма прибутку в економіці оцінюється у 15%. Сукупні витрати фірми на постачання 100 млн. кВт. електроенергії на рік становлять 7 млн. грн.

Визначте, яку ціну 1 кВт. електроенергії повинна встановити міська адміністрація, що здійснює регулювання діяльності природних монополій.

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

Розгляньте графік, який ілюструє виробництво деякого товару приватними фірмами, і дайте відповіді на наступні запитання:

1)який зовнішній ефект супроводжуєвиробництво? Поясніть.

2)якими є параметри рівноваги на ринку даного товару?

3)якими є суспільно оптимальні обсяг виробництва і ціна?

4)який коригуючий податок повинен встановити уряд з метою інтерналізації негативного зовнішнього ефекту?

5)якою буде сума надходжень до бюджету від запровадження цього податку?

334

Мікроекономіка. Практикум

Вправа 2.

Графік який ілюструє виробництво товару приватною фірмою. На основі графіка дайте відповіді на наступні запитання:

1)який зовнішній ефект супроводжує виробництво товару, криві попиту і приватних витрат виробництва якого представлені на графіку?

2)якими є параметри рівноваги на ринку даного товару?

3)яким є ефективний обсяг виробництва даного товару і якою є суспільно оптимальна ціна?

4)якими повинні бути дії уряду задля забезпечення суспільно оптимального обсягу випуску даного товару?

Вправа 3.

Розгляньте графік і поясніть, яка фірма представлена на ньому. Визначте графічно:

1)оптимальний обсяг виробництва та ціну, які обере фірма, якщо її діяльність не регулюється державою;

2)результат діяльності фірми;

3)яким стане обсяг виробництва, якщо за умов державного регулювання діяльності фірми уряд встановить на її продукцію ціну, рівну середнім витратам? Як називається така ціна?

4)яким буде результат діяльності фірми за такої ціни?

5)яким стане обсяг виробництва, якщо на продукцію фірми буде встановлено ціну на рівні

її граничних витрат? Як називається така ціна?

6)яким буде результат діяльності фірми за такої ціни?

7)до яких додаткових заходів доведеться вдаватися уряду, щоб забезпечити виробництво продукції даною фірмою?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]