Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mikroekonomika_praktikum.pdf
Скачиваний:
146
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.92 Mб
Скачать

164 Мікроекономіка. Практикум

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.У довгостроковому періоді:

а) не існує поділу витрат на постійні і змінні; б) всі витрати є сталими; в) всі витрати є змінними; г) правильні відповіді а) і в).

2.На відміну від короткострокового, у довгостроковому періоді:

а) фірма може змінити технологію виробництва; б) закон спадної віддачі не діє; в) неможливе неефективне використання ресурсів; г) всі відповіді правильні.

3.У довгостроковому періоді порівняно з короткостроковим фірма:

а) може підвищити інтенсивність використання наявних потужностей; б) може змінити технологію виробництва, залучивши більше робітників; в) завжди може уникнути неефективного використання ресурсів; г) маєзначноширшіможливостідлядосягненнятехнологічноїефективності.

4.Відмінність між короткостроковим і довгостроковим періодами полягає у тому, що:

а) у короткостроковому періоді частина ресурсів і витрат постійні, у довгостроковому – всі ресурси і витрати змінні;

б) у довгостроковому періоді зниження середніх витрат виробництва відбувається за рахунок як постійних, так і змінних факторів, у короткостроковому – лише змінних;

в) у короткостроковому періоді закон спадної віддачі та ефект масштабу діють різноспрямовано, у довгостроковому – односпрямовано;

г) правильні відповіді а) і б).

5.Виробнича функція може бути описана:

а) рівняннями: Q= f(L) або Q= f(K,L);

б) кривою сукупного продукту змінного фактора; в) ізоквантою; г) всі відповіді правильні.

Розділ 10. Продуктивність ресурсів і сукупні витрати виробництва 165

удовгостроковому періоді

6.Графічне відображення двофакторної довгострокової виробничої функції – це:

а) крива однакової кількості продукту; б) крива сукупного продукту змінного фактора; в) ізокванта; г) правильні відповіді а) і в).

7.Ізокванта відображає:

а) різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску;

б) обсяг продукції, який отримує фірма, використовуючи даний обсяг ресурсів;

в) різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однаковий рівень виробничих витрат;

г) всі відповіді правильні.

8.Ізокванти виробничої функції типу Кобба-Дугласа з частковою замінністю факторів виробництва відповідають графіку:

9.Ізокванти виробничої функції Леонтьєва відповідають графіку:

10.Ізокванта ілюструє всі можливі:

а) рівні виробництва за умови зміни кількості праці; б) рівні виробництва за умови зміни кількості капіталу;

в) комбінації праці та капіталу, які забезпечують виробництво одного й того самого обсягу продукції;

г) комбінації праці та капіталу, які мінімізують витрати.

166 Мікроекономіка. Практикум

11.Зміщення ізокванти зі збільшенням обсягу випуску відповідає представленому на графіку:

12.Фірма „Затишна оселя” для виготовлення 1 матраца потребує 50 пружин, 5 метрів тканини, 2 робітники та 2 пневматичних молотка. Виробнича функція фірми описується:

а) ізоквантою у вигляді L – подібної кривої; б) ізоквантою у вигляді прямої спадної лінії; в) ізоквантою, опуклою до початку координат; г) ізоквантою, опуклою від початку координат.

13.Дві фірми протягом місяця виробляють однакову кількість меблів.

Гранична норма заміни праці капіталом MRTSL,K першої фірми становить 2, другої – ½. Це означає, що:

а) перша фірма застосовує більш трудомістку технологію; б) перша фірма застосовує більш капіталомістку технологію; в) фірми застосовують однакову технологію виробництва; г) за наявних даних визначити неможливо.

14.Ізокоста – це лінія:

а) незмінних витрат, яка показує всі можливі комбінації праці і капіталу, котрі фірма може придбати за даного рівня витрат;

б) незмінних цін, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу за умови однакових цін факторів виробництва;

в) однакового продукту, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу, що забезпечують один і той самий рівень випуску;

г) всі відповіді неправильні.

15.Будь-яка точка ізокости або ізокванти представляє:

а) сукупні витрати виробництва певного обсягу продукції; б) комбінацію фізичних обсягів двох ресурсів; в) максимальний обсяг випуску продукції; г) обсяг випуску продукції у грошовому виразі.

Розділ 10. Продуктивність ресурсів і сукупні витрати виробництва 167

удовгостроковому періоді

16.Гранична норма технологічної заміни – це показник пропорції:

а) в якій одна технологія виробництва може замінюватись іншою; б) в якій збільшення обсягу одного фактора виробництва супроводжу-

ється збільшенням обсягу іншого у короткостроковому періоді; в) в якій збільшення обсягу одного фактора виробництва супроводжу-

ється збільшенням обсягу іншого у довгостроковому періоді; г) в якій повинна відбуватися заміна одного фактора виробництва іншим

без зміни обсягу випуску.

17.Фірма, у якої MRTSL,K = 0 застосовує технологію, котра:

а) не припускає заміни одного фактора іншим; б) дозволяє збільшити обсяг випуску при зменшенні одного з факторів

виробництва; в) дозволяє не змінювати обсягу випуску при зменшенні одного з факто-

рів виробництва; г) дозволяє збільшити обсяг випуску при збільшенні одного з факторів

виробництва.

18.Ефект масштабу – це співвідношення між:

а) збільшенням факторів виробництва і зростанням їх продуктивності; б) збільшенням факторів виробництва і зростанням обсягів виробництва; в) обсягами випуску у короткостроковому і довгостроковому періодах; г) обсягами випуску за капіталомісткої і трудомісткої технологій.

19.Зростаючий ефект масштабу має місце, коли:

а) темп зростання обсягів виробництва перевищує темп зростання обсягів залучених ресурсів;

б) темп зростання обсягів виробництва дорівнює темпу зростання обсягів залучених ресурсів;

в) темп зростання обсягів залучених ресурсів перевищує темп зростання обсягів виробництва;

г) темп зростання обсягів виробництва не пов’язаний зі зростанням обсягів залучених ресурсів.

20.Виробник безалкогольних напоїв, виявляє, що виробництво 2 тисяч банок і 3 тисяч пляшок на одному заводі коштує дешевше, ніж на двох різних заводах. Цей виробничий процес виявляє:

а) зростаючий ефект масштабу; б) економію на масштабі; в) спадний ефект масштабу; г) правильні відповіді а) і б).

168 Мікроекономіка. Практикум

21.Виробник збільшив витрати факторів виробництва на 30%, обсяг виробництва при цьому зріс на 25%. Це означає, що:

а) діє закон спадної віддачі; б) спостерігається постійний ефект масштабу;

в) спостерігається спадний ефект масштабу; г) спостерігається зростаючий ефект масштабу.

22.Фірма збільшує обсяги використання праці з 500 до 725 одиниць, внаслідок чого виробництво продукції зростає з 600 до 1100 шт. Можна стверджувати, що має місце:

а) зростаючий ефект масштабу; б) спадний ефект масштабу; в) постійний ефект масштабу; г) змінний ефект масштабу.

23.Віддача від масштабу виробничої функції Q =10·L0,5K0,8 є:

а)

зростаючою;

б)

спадною;

в)

постійною;

г)

за наявних даних визначити неможливо.

24.У зв’язку зі збільшенням попиту на продукцію фірма збільшила кількість капіталу з 120 до 150 одиниць, кількість праці з 500 до 625 одиниць, при цьому обсяг випуску збільшився з 200 до 220 одиниць. У даному випадку має місце:

а) зростаючий ефект масштабу;

б) спадний ефект масштабу;

в) постійний ефект масштабу;

г) змінний ефект масштабу.

25.Рівновага фірми за технологією і витратами встановлюється у:

а) точці перетину ізокванти та ізокости; б) точці дотику ізокванти та ізокости; в) точці дотику двох найближчих ізоквант;

г) точці перетину ізокванти з осями координат.

26.Гранична норма технологічної заміни:

а) визначає пропорції заміни факторів виробництва у категоріях їх продуктивності відносно ізокванти;

б) визначає пропорції заміни факторів виробництва у категоріях відносних цін відносно ізокости;

в) у точці дотику ізокванти та ізокости визначає умову рівноваги фірми; г) всі відповіді правильні.

Розділ 10. Продуктивність ресурсів і сукупні витрати виробництва 169

удовгостроковому періоді

27.Фірма мінімізує витрати виробництва заданого обсягу продукції:

а) у точці дотику ізокости та найнижчої з можливих ізоквант; б) у точці дотику ізокости та найвищої з можливих ізоквант; в) у точці дотику ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; г) у точці дотику ізокванти та найвищої з можливих ізокост.

28.Фірма максимізує обсяг виробництва за певного рівня витрат:

а) у точці дотику ізокости та найнижчої з можливих ізоквант; б) у точці дотику ізокости та найвищої з можливих ізоквант; в) у точці дотику ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; г) у точці дотику ізокванти та найвищої з можливих ізокост.

29.Якщо за певної комбінації праці та капіталу співвідношення їх граничних продуктивностей дорівнює 2:1, то для мінімізації витрат:

а) співвідношення їх цін повинно становити 2:1; б) співвідношення їх цін повинно становити 1:2;

в) дві одиниці праці повинні поєднуватися з одиницею капіталу; г) однозначне визначення неможливе.

30.Фірма щоденно виробляє 1000 одиниць продукції, витрачаючи на придбання праці та капіталу 180 грн. на день. Ціна одиниці праці – 6 грн., ціна одиниці капіталу – 120 грн. на день. Гранична норма заміни праці капіталом для оптимальної комбінації ресурсів, яка дозволяє мінімізувати витрати фірми, становить:

а) 1/20;

б)20/1;

в) 1/30;

г) 2/3.

31.Фірма використовує капітал і працю. Їх граничні продукти становлять 1800 та 400, а ціни відповідно 600 та 200 грн. за одиницю. Для мінімізації витрат фірмі потрібно:

а) збільшити кількість праці і зменшити кількість капіталу; б) збільшити кількість капіталу і зменшити кількість праці; в) нічого не змінювати; г) збільшити кількість обох ресурсів.

32.Траєкторія розвитку фірми:

а) ілюструє комбінації праці і капіталу, які обирає фірма, мінімізуючи витрати кожного з можливих рівнів випуску у довгостроковому періоді; б) показує залежність обсягів виробництва від цін праці і капіталу у дов-

гостроковому періоді; в) ілюструє наявність спадного ефекту масштабу;

г) ілюструє наявність зростаючого ефекту масштабу.

170 Мікроекономіка. Практикум

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.Ізокванти ніколи не перетинаються.

2.Закон зниження граничної норми технологічної заміни є формою прояву закону спадної віддачі.

3.Якщо гранична норма технологічної заміни перевищує співвідношення

PL/PK, то фірма з метою мінімізації витрат повинна зменшити кількість обох ресурсів.

4.Коли граничний продукт праці дорівнює 5, а граничний продукт капіталу дорівнює 10, гранична норма технологічної заміни капіталу працею становить ½.

5.Спадний ефект масштабу зумовлений дією закону спадної граничної п- родуктивності факторів виробництва

6.Довгострокові сукупні витрати виробництва певної кількості продукції завжди менші, ніж короткострокові сукупні витрати виробництва такої ж кількості продукції.

7.Якщо співвідношення цін ресурсів дорівнює співвідношенню їх граничних продуктивностей, фірма виробляє за такої комбінації ресурсів, яка дозволяє мінімізувати витрати.

8.Фірма мінімізує витрати, якщо вона витрачає однакову суму на кожен фактор виробництва.

9.Фірма мінімізує сукупні витрати і одночасно максимізує обсяг випуску,

якщо MPK/PK = MPL/PL.

10.Лінія експансії показує, як змінюється обсяг виробництва, якщо змінюється обсяг певного ресурсу.

Завдання 3. Розвяжіть задачі

Задача 1.

Таблиця представляє “виробничу сітку”, яка характеризує залежність між кількістю факторів виробництва затратами та обсягами випуску продукції:

 

6

346

490

600

693

775

846

 

5

347

448

548

632

705

775

од.

4

282

400

490

564

632

693

3

245

346

423

490

548

600

,

2

200

282

346

400

448

490

Капітал

1

141

200

245

282

316

346

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Праця, од.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 10. Продуктивність ресурсів і сукупні витрати виробництва 171

удовгостроковому періоді

1.Обчисліть граничний продукт праці при застосуванні постійної величини капіталу у 2 одиниці та зміні кількості праці від 0 до 6 одиниць.

2.Обчисліть граничний продукт капіталу за умови, що капітал є єдиним змінним фактором при постійному застосуванні 4 одиниць праці.

3.За даними “виробничої сітки” побудуйте графік карти ізоквант.

Задача 2.

У виробництві продукції фірма застосовує два види ресурсів – працю та капітал. Ціна одиниці праці – 8 грн./год., ціна одиниці капіталу - 12 грн./год. За певного рівня випуску граничний продукт праці становить 40 одиниць, граничний продукт капіталу – 60 одиниць.

Визначте:

1)чи мінімізує фірма свої сукупні виробничі витрати?

2)чи їй потрібно змінити співвідношення ресурсів?

Задача 3.

На ринках ресурсів ціна одиниці праці становить 30 грн., ціна одиниці капіталу

– 50 грн.

Фірма планує виробляти 490 одиниць продукції на тиждень. Їй запропоновано декілька технологічно ефективних способів виробництва, представлених даними таблиці:

Технології виробництва

Кількість одиниць

праці (L)

капіталу (К)

 

A

2

6

Б

3

4

В

4

3

Г

6

2,5

1.Визначте економічно ефективний варіант технології.

2.Зобразіть графічно оптимальний вибір фірми за технологією і витратами, побудувавши графіки ізокванти та ізокости.

Задача 4.*

Виробнича функція фірми, яка прагне виробляти 5 одиниць продукції за годину робочого часу за допомогою двох факторів виробництва – праці та капіталу,

2 1

має вигляд: Q = 2,5 L3 K 3 . Ціна одиниці капіталу становить 2 грн. за годину і вдвічі перевищує годинну ставку заробітної плати.

1.Визначте аналітично комбінацію ресурсів, яка забезпечить фірмі мінімізацію витрат на заданий обсяг випуску.

2.Побудуйте ізокванту та ізокосту і визначте графічно точку рівноваги фірми.

172 Мікроекономіка. Практикум

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

Розгляньте графік і виконайте наступні завдання:

1)визначте ціни праці і капіталу за умови, що фірма витрачає на їх придбання 16000 грн.;

2)визначте графічно оптимальну комбінацію ресурсів;

3)зробіть добудову до графіка, яка відобразила б, що зниження ціни праці у 2 рази за інших рівних умов дозволило фірмі обрати комбінацію ресурсів із 40 одиниць капіталу і

80 одиниць праці та збільшити обсяг виробництва до 200 одиниць продукції;

4)визначте граничні норми технологічної заміни у точках початкової і нової рівноваги.

Вправа 2.

Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання:

1)яка модель представлена на графіку?

2)яка комбінація ресурсів є оптимальною для фірми?

3)визначте граничну норму технологічної заміни у точці рівноваги;

4)визначте ціни праці і капіталу за умови, що фірма витрачає на їх придбання 3000 грн.;

5)зробіть добудову до графіка, яка проілюструвала б, що у довго-

строковому періоді за незмінних цін ресурсів фірма за рахунок збільшення фінансових ресурсів мінімізує витрати виробництва 300 одиниць продукції, обравши комбінацію ресурсів із 40 одиниць праці і 20 одиниць капіталу,

6)за даними графіка побудуйте траєкторію розвитку фірми.

Розділ 10. Продуктивність ресурсів і сукупні витрати виробництва 173 у довгостроковому періоді

Вправа 3.

За представленим графіком ізоквант та ізокост деякої фірми дайте відповіді на наступні запитання :

1)якою є гранична норма технологічної заміни праці капіталом у точці рівноваги А?

2)визначте величину довгострокових витрат виробництва одиниці продукції у точці рівноваги В за умови, що сукупний обсяг виробництва становить 100 одиниць, ціна одиниці капіталу

– 5 грн., ціна одиниці праці – 3 грн., а фірма використовує комбінацію ресурсів із 25 одиниць капіталу і 30 одиниць праці;

3)поясніть, чому фірмі не слід обирати комбінацію факторів

виробництва, яка відповідає точці С для випуску 80 одиниць продукції;

4)за яких обставин точка С може стати точкою мінімізації довгострокових сукупних витрат виробництва 80 одиниць продукції? Які ефекти можуть виникнути при цьому?

Вправа 4.

Звичайно на карті ізоквант зростаючий ефект масштабу зображають як більш щільне їх розташування, спадний – як їх віддалення одна від одної на все більшу відстань, а постійний ефект масштабу – як розміщення ізоквант на однаковій відстані одна від одної.

Розгляньте представлений графік, на якому ізокванти розміщені на однаковій відстані одна від одної, і спробуйте визначити характер ефекту масштабу, зображеного на ньому.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]