Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mikroekonomika_praktikum.pdf
Скачиваний:
145
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.92 Mб
Скачать

Г.Е. ГРОНТКОВСЬКА, А.Ф. КОСІК

МІКРОЕКОНОМІКА

ПРАКТИКУМ

2 ге видання, перероблене та доповнене

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ «Центр учбової літератури»

2008

ББК 65.012я73 Г 87

УДК 330.101.542(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18.2–Г–405 від 10.03.2004 р.)

Рецензенти:

Варналій З.С. – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Київського національного університету ім. Т.Шевченка;

Ватаманюк З.Г. – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Львівського національного університету ім. І.Франка;

Гуменюк В.Я. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудоA вих ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування.

Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік

Г 87 Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. 2Aге видання, перероблеA не та доповнене. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 418 с.

ISBN 978A966A364A560A5

Практикум з мікроекономіки є доповненням до створеного авторами навчальA ного посібника “Мікроекономіка”. Він складається з інформативної частини – скоA роченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у базових категоріях і поняттях, та контрольних завдань.

Контрольні завдання включають тести, задачі та графоаналітичні вправи. ЗаA дачі та вправи охоплюють як типові вправи, так і завдання підвищеної складності. До всіх завдань в кінці практикуму надаються відповіді та розв’язки. До посібника включено розроблені авторами у 50 варіантах розрахунковоAграфічні роботи “МоA делювання поведінки споживача” та “Моделювання поведінки фірми”, які застосоA вуються як завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання та як завдання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньоAпрофесA ійною програмою бакалавра з напряму „Економіка і підприємництво”

 

ББК 65.012я73

ISBN 978 966 364 560 5

© Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік, 2008

 

© Центр учбової літератури, 2008

Мікроекономіка. Практикум

3

ЗМІСТ

 

Передмова до першого видання .......................................…….............................

8

Передмова до другого видання .......................................……...............................

9

Вступ до мікроекономіки ...................................................................

10

Розділ 1. Предмет і метод мікроекономіки .........................................

10

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

10

Контрольні завдання..................................................................................

14

Тести.............................................................................................................

14

Задачі............................................................................................................

22

Графоаналітичні вправи.............................................................................

23

Частина І. Загальні основи теорії конкурентного ринку........

24

Розділ 2. Попит, пропонування, ціна та ринкова рівновага...............

24

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

24

Контрольні завдання..................................................................................

30

Тести.............................................................................................................

30

Задачі............................................................................................................

40

Графоаналітичні вправи.............................................................................

42

Розділ 3. Еластичність і пристосування ринку ..................................

44

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

44

Контрольні завдання..................................................................................

50

Тести.............................................................................................................

50

Задачі............................................................................................................

59

Графоаналітичні вправи.............................................................................

62

Частина ІІ. Споживання і попит на конкурентному ринку

63

Розділ 4. Теорія поведінки споживача. Мета споживача ..................

63

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

63

Контрольні завдання..................................................................................

66

Тести.............................................................................................................

66

Задачі............................................................................................................

73

Графоаналітичні вправи.............................................................................

73

Розділ 5. Бюджетне обмеження та споживчий вибір ......................

74

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

74

Контрольні завдання..................................................................................

77

Тести.............................................................................................................

77

Задачі............................................................................................................

85

4

Мікроекономіка. Практикум

 

Графоаналітичні вправи.............................................................................

 

88

Розділ 6. Зміна рівноваги споживача. Індивідуальний та ринковий

 

попит..........................................................................................

 

90

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

90

Контрольні завдання..................................................................................

 

94

Тести.............................................................................................................

 

94

Задачі............................................................................................................

 

102

Графоаналітичні вправи.............................................................................

 

104

Розрахунково-графічна робота

 

Моделювання поведінки споживача...........................................................

106

Частина ІІІ.

 

 

Виробництво і пропонування на конкурентному ринку..........

109

Розділ 7. Фірма як мікроекономічний суб’єкт. Мета виробництва

109

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

109

Контрольні завдання..................................................................................

 

113

Тести.............................................................................................................

 

113

Задачі............................................................................................................

 

118

Розділ 8. Обмеження виробника. Продуктивність ресурсів

 

і витрати виробництва у короткостроковому періоді.....

120

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

120

Контрольні завдання..................................................................................

 

124

Тести.............................................................................................................

 

124

Задачі............................................................................................................

 

130

Графоаналітичні вправи.............................................................................

 

132

Розділ 9. Вибір фірмою оптимального обсягу випуску і

 

конкурентне пропонування у короткостроковому періоді

134

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

134

Контрольні завдання..................................................................................

 

138

Тести.............................................................................................................

 

138

Задачі............................................................................................................

 

146

Графоаналітичні вправи.............................................................................

 

147

Розрахунково-графічна робота

 

Моделювання поведінки конкурентної фірми.........................................

150

Розділ 10. Продуктивність ресурсів і сукупні витрати

 

виробництва у довгостроковому періоді...............................

159

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

159

Мікроекономіка. Практикум

5

Контрольні завдання..................................................................................

164

Тести.............................................................................................................

164

Задачі............................................................................................................

170

Графоаналітичні вправи.............................................................................

172

Розділ 11. Середні витрати виробництва та рівновага фірми

 

і галузі у довгостроковому періоді.......................................

174

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

174

Контрольні завдання..................................................................................

177

Тести.............................................................................................................

177

Задачі............................................................................................................

182

Графоаналітичні вправи.............................................................................

184

Частина ІV. Ефективність конкурентної ринкової системи

187

Розділ 12. Ефективність і соціальний оптимум.

 

Часткова та загальна рівновага ...........................................

187

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

187

Контрольні завдання..................................................................................

191

Тести.............................................................................................................

191

Задачі............................................................................................................

197

Графоаналітичні вправи.............................................................................

198

Розділ 13. Ефективність обміну і розподілу ресурсів

 

у споживанні та виробництві ..............................................

199

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

199

Контрольні завдання..................................................................................

203

Тести.............................................................................................................

203

Задачі............................................................................................................

209

Графоаналітичні вправи.............................................................................

210

Частина V. Теорія ринків недосконалої конкуренції .............

212

Розділ 14. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії......

212

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

212

Контрольні завдання..................................................................................

218

Тести.............................................................................................................

218

Задачі............................................................................................................

228

Графоаналітичні вправи.............................................................................

231

Розрахунково-графічна робота

 

Моделювання поведінки монополії.............................................................

235

6

Мікроекономіка. Практикум

 

Розділ 15. Моделі олігополії .....................................................................

241

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

241

Контрольні завдання..................................................................................

 

246

Тести.............................................................................................................

 

246

Задачі............................................................................................................

 

252

Графоаналітичні вправи.............................................................................

 

253

Розділ 16. Фірми на ринку монополістичної конкуренції..................

256

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

256

Контрольні завдання..................................................................................

 

260

Тести.............................................................................................................

 

260

Задачі............................................................................................................

 

266

Графоаналітичні вправи.............................................................................

 

267

Частина VІ. Теорія ринків ресурсів................................................

270

Розділ 17. Попит на фактори виробництва ........................................

270

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

270

Контрольні завдання..................................................................................

 

274

Тести.............................................................................................................

 

274

Задачі............................................................................................................

 

280

Графоаналітичні вправи.............................................................................

 

282

Розділ 18. Пропонування і рівновага на ринку праці ...........................

283

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

283

Контрольні завдання..................................................................................

 

287

Тести.............................................................................................................

 

287

Задачі............................................................................................................

 

293

Графоаналітичні вправи.............................................................................

 

294

Розділ 19. Пропонування і рівновага на ринках капіталу і землі ......

297

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

297

Контрольні завдання..................................................................................

 

302

Тести.............................................................................................................

 

302

Задачі............................................................................................................

 

308

Графоаналітичні вправи.............................................................................

 

311

Частина VІІ.

 

 

Еволюція ринкової системи і державне регулювання.............

312

Розділ 20. Неспроможності ринку і необхідність державного

 

втручання в економіку.........................................................

312

Мікроекономіка. Практикум

7

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

312

Контрольні завдання..................................................................................

315

Тести.............................................................................................................

315

Задачі............................................................................................................

319

Графоаналітичні вправи.............................................................................

321

Розділ 21. Проблеми державного регулювання зовнішніх ефектів

 

та діяльності монополій....................................................

322

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

322

Контрольні завдання..................................................................................

325

Тести.............................................................................................................

325

Задачі............................................................................................................

332

Графоаналітичні вправи.............................................................................

333

Відповіді та розвязки до контрольних завдань ...................

335

Розділ 1. Предмет і метод мікроекономіки ..................................................

335

Розділ 2. Попит, пропонування, ціна та ринкова рівновага.........................

336

Розділ 3. Еластичність і пристосування ринку ...........................................

341

Розділ 4. Теорія поведінки споживача. Мета споживача ...........................

345

Розділ 5. Бюджетне обмеження та споживчий вибір ................................

347

Розділ6. Змінарівноваги споживача. Індивідуальнийтаринковийпопит......

351

Розділ 7. Фірма як мікроекономічний суб’єкт. Мета виробництва............

359

Розділ 8. Обмеження виробника. Продуктивність ресурсів і витрати

 

виробництва у короткостроковому періоді.................................

360

Розділ 9. Вибір фірмою оптимального обсягу випуску і

 

конкурентне пропонування у короткостроковому періоді.........

364

Розділ 10. Продуктивність ресурсів і сукупні витрати

 

виробництва у довгостроковому періоді.....................................

369

Розділ 11. Середні витрати виробництва та рівновага фірми

 

і галузі у довгостроковому періоді............................................

372

Розділ12. Ефективністьісоціальнийоптимум. Частковатазагальнарівновага

377

Розділ 13. Ефективність обміну і розподілу ресурсів

 

у споживанні та виробництві .......................................................

386

Розділ 14. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії................

389

Розділ 15. Моделі олігополії .............................................................................

398

Розділ 16. Фірми на ринку монополістичної конкуренції.............................

403

Розділ 17. Попит на фактори виробництва .................................................

407

Розділ 18. Пропонування і рівновага на ринку праці .....................................

410

Розділ 19. Пропонування і рівновага на ринках капіталу і землі .................

415

Розділ 20. Неспроможності ринку і необхідність державного втручання

 

в економіку.......................................................................................

419

Розділ 21. Проблеми державного регулювання зовнішніх ефектів та

 

діяльності монополій......................................................................

421

8

Мікроекономіка. Практикум

Передмова до першого видання

У сучасному мінливому житті фахівець з економіки, який прагне успіху у своїй діяльності, повинен постійно вчитися, поглиблювати свої знання. Загальновідомо, що справжні, стійкі знання є результатом самостійної роботи. Пропонований навчальний посібник „Мікроекономіка. Практикум“ як раз і допоможе набути досвіду самостійного здобуття знань.

Цей практикум супроводжує створений авторами навчальний посібник з „Мікроекономіки“. Він дозволяє поєднати самостійну роботу студента з роботою на лекціях та семінарських заняттях, тобто задовольняє вимогам комплексного засвоєння курсу та оволодіння навиками прийняття оптимальних рішень в конкретних ситуаціях. Практикум дає змогу синтезувати теоретичні знання з практичними навичками, отже, сприяє поглибленому вивченню матеріалу курсу в цілому.

Кожен розділ посібника складається з інформативної частини та контрольних завдань. Інформативна частина представляє собою скорочений виклад матеріалу навчального посібника „Мікроекономіка“, сконцентрований у базових категоріях та поняттях. Базовий рівень дозволяє чітко представити логічну структуру всього курсу. Його можна вважати „путівником“ по задачах і тестах, „універсальною шпаргалкою“ для підготовки студентів до іспиту.

Контрольні завдання для закріплення пройденого матеріалу складаються з тестів, задач та графоаналітичних вправ. Виконання контрольних завдань допоможе підвищити ступінь опанування матеріалу розділу. Правильність самостійного виконання контрольних завдань ви можете перевірити за відповідями та розв’язками, наведеними в кінці посібника.

Контрольні завдання відрізняються за рівнем складності. До них включені типові вправи, а також завдання підвищеної складності (позначені зірочками). Автори включили до посібника розроблені ними у 50 варіантах розраху- нково-графічні роботи „Моделювання поведінки споживача“ та „Моделювання поведінки фірми“, які застосовуються як завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання та як завдання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання. До практикуму також увійшли завдання, що розроблялися нами для різних, в тому числі і заключного, етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки.

Матеріали посібника були апробовані авторами під час викладання курсу мікроекономіки в Національному університеті водного господарства та природокористування, тренінгів зі студентами та учнями Рівненського міського економіко-правового ліцею з підготовки до участі у Всеукраїнських олімпіадах з економіки, в яких наші студенти та учні ліцею традиційно показували високі результати, займали призові місця. Окремі матеріали посібника були апробовані на семінарах “Training of Trainers” National Council on Economic Education (США) 2002-2003 рр.

Мікроекономіка. Практикум

9

Ми висловлюємо подяку рецензентам – доктору економічних наук, професору кафедри економічної теорії Київського національного університету ім. Т.Шевченка З.С. Варналію; професору, завідувачу кафедри економічної теорії Львівського національного університету ім. І.Франка З.Г. Ватаманюку та доктору економічних наук, професору Національного університету водного господарства та природокористування В.Я. Гуменюку за зауваження, поради та підтримку. Ми також висловлюємо щиру вдячність директору Рівненського економіко-правового ліцею С.П. Алексєєвич та викладачу економіки Б.Я. Харіву за участь у створенні та апробації цього посібника, О.В. Кухару за розробку дизайну посібника, Б. Басалкевичу та О. Комаревичу за виконання графічних ілюстрацій до нього.

Автори сподіваються, що даний посібник допоможе студентам оволодіти основами мікроекономічного аналізу.

Запрошуємо в раціональний світ „економічної людини“! Бажаємо успіхів!

2004 р.

Передмова до другого видання

У другому виданні автори, змінивши логічну структуру навчального посібника „Мікроекономіка“, внесли відповідні зміни і у даний практикум. У дослідженні поведінки конкурентної фірми чітко виділені два блоки аналізу – короткостроковий і довгостроковий періоди, починаючи від виробничої функції і формування витрат виробництва і закінчуючи виходом фірми на ринок та прийняттям рішення про оптимізацію обсягів випуску продукції. Блок ефективності досконало конкурентної ринкової системи тепер логічно завершує аналіз ринку досконалої конкуренції як ідеальної структури. Це дозволяє надалі більш чітко проаналізувати поступове нарощування дефектів в реальних ринкових структурах в процесі їх еволюції від конкуренції до монополії. Розділ, присвячений поведінці олігополії, розміщено після монополії, оскільки олігополія характеризує поведінку великого бізнесу, який займає панівне положення в сучасній змішаній економічній системі, а монополістична конкуренція відноситься до характеристики поведінки дрібних фірм.

Нова побудова посібників дозволила краще з методичної точки зору узгодити виклад теоретичного матеріалу з самостійною індивідуальною роботою студентів – розрахунково-графічними роботами „Моделювання поведінки конкурентної фірми“ та „Моделювання поведінки монополії“, проводити поточний контроль знань студентів за цілісними модулями. Завдання практикуму увійшли до завдань поточних і підсумкових модульних робіт у КМСОНП.

Крім того, у новому виданні усунуто деякі редакційні огріхи, а також враховані зауваження рецензентів та користувачів посібника.

2007 р.

10 Мікроекономіка. Практикум

ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ

ПРЕДМЕТ І МЕТОД

РОЗДІЛ 1

МІКРОЕКОНОМІКИ

 

Базовий рівень. Основні терміни та поняття

Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії – фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і допомагає пояснити, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення.

Предметом мікроекономіки є поведінка індивідуальних госпо-

дарських суб’єктів в різних ринкових структурах.

Центральними суб’єктами мікроекономічних досліджень є споживач і фірма.

Об’єктом вивчення мікроекономіки є процес розробки, прийняття і ре-

алізації рішень відносно вибору і використання ресурсів з метою одержання якомога більшої вигоди.

Фундаментальні припущення мікроекономічного аналізу:

принцип рідкісності або обмеженості ресурсів;

закон спадної віддачі;

принцип раціональності поведінки мікроекономічних суб’єктів.

Ресурси економіки в цілому, ресурси виробництва і споживання об- межені, тоді як потреби суспільства і окремих суб’єктів безмежні.

Обмежені ресурси, які мають цінність, купуються і продаються, назива-

ються економічними ресурсами.

Проблема вибору – це проблема, яка постає перед економічними суб’єктами внаслідок обмеженості ресурсів.

Вибір це компроміс, на який змушені йти економічні суб’єкти, щоб за умов обмежених ресурсів задовольнити якомога більше потреб. Будь-який економічний вибір пов’язаний з оцінкою альтернативної вартості рішення.

Альтернативна вартість – це суб’єктивна оцінка індивідом тих благ, якими він змушений пожертвувати, щоб одержати бажане благо; це цінність втрачених можливостей, вимірювана кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись, заради одержання додаткової одиниці іншого.

Межа виробничих можливостей або крива трансформа-

ції виробничих можливостей – це модель, яка ілюструє ситуацію обмеженості ресурсів, необхідності компромісного вибору та оцінки альтернативної вартості рішень. Вона сполучає точки максимально можливого

виробництва двох благ за умови цілковитого використання обмежених

Розділ 1. Предмет і метод мікроекономіки

11

ресурсів. Кутовий коефіцієнт кривої виробничих можливостей показує альтернативну вартість виробництва двох благ( Y / X ) . У ситуації обмеженос-

ті ресурсів збільшення виробництва одного блага можливе лише за рахунок скорочення виробництва іншого. Всі точки на межі виробничих можливостей є точками ефективного розподілу ресурсів.

Ефективність – це одержання найкращого результату від використання наявних ресурсів.

Всі точки над межею виробничих можливостей є недосяжними за даного обсягу ресурсів і даної технології. Всі точки під нею відповідають неповному використанню ресурсів, є точками неефективних розподілів ресурсів.

Розширення виробничих можливостей потребує або збільшення обсягів ресурсів у суспільстві, або підвищення ефективності їх використання за рахунок технологічних інновацій. Тоді межа виробничих можливостей зміщується праворуч – відбувається економічне зростання.

Межа виробничих можливостей є опуклою спадною зі зростаючим в міру просування зверху донизу кутом нахилу, що є наслідком дії закону зростання альтернативних витрат. Водночас закон зростаючих альтернативних витрат є відображенням закону спадної віддачі.

Закон спадної віддачі полягає у тому, що за певних умов, з нарощуванням використання деякого ресурсу за незмінних обсягів інших, кожна додаткова одиниця змінного ресурсу дає все менше продукції за одиницю часу. Цей закон обмежує кількість окремих ресурсів у процесі виробництва, вимагає пошуку оптимального співвідношення між основними факторами виробництва.

Раціональність поведінки означає, що основною метою діяльності економічного суб’єкта є одержання безпосередньої матеріальної вигоди. Прагнучи максимізації власного добробуту, мікроекономічні суб’єкти приймають рішення на основі критерію витрати вигодиі реалізують їх, якщо вигоди перевищують витрати.

Всі суб’єкти діють у ринковому середовищі. Ринок виступає як важливий суспільний інститут, який регулює діяльність суб’єктів. Його визначають як місце зустрічі покупця і продавця; як групу економічних суб’єктів, які взаємодіють між собою для обміну товарами чи послугами.

Ринкові ціни є специфічними сигналами, які координують поведінку економічних суб’єктів. Ціни є головним засобом передачі інформації в ринковій економіці. Їх зміна стимулює збільшення або зменшення споживання чи виробництва того чи іншого продукту, в результаті чого формуються попит і пропонування на ринку.

Окремі суб’єкти виступають на ринку як відкриті мікросистеми, незалежні у прийнятті рішень та їх виконанні. Для ринкової діяльності економічних суб’єктів, незалежно від їх розмірів чи сфери функціонування, існу-

12 Мікроекономіка. Практикум

ють рівні можливості, які забезпечує конкуренція. Ступінь розвитку конкуренції відрізняє ринкові структури і визначає особливості поведінки учасників ринку.

Розрізняють кілька основних ринкових моделей або структур з характерними типами поведінки мікроекономічних суб’єктів. У найбільш загальному вигляді виділяють дві групи ринків: досконалої та недосконалої конкуренції.

Ринок досконалої конкуренції – це структура, яка має низьку концентрацію продавців і покупців, регулюється виключно автоматичними ринковими механізмами попиту, пропонування, ціни, без втручання будьяких інституцій – державних чи недержавних.

Група ринків недосконалої конкуренції включає кілька ринкових структур – чисту монополію (монопсонію), олігополію (олігопсонію), мо-

нополістичну конкуренцію. Це ринки, на яких або покупці, або продавці у своїх рішеннях враховують власну здатність впливати на ринкову ціну.

Основні характеристики ринкових структур – від найбільш до найменш конкурентного ринку – подані нижче.

Ринок досконалої конкуренції має такі характерні риси: велике число продавців і покупців; однорідна продукція; незалежність дій продавців

іпокупців; об’єктивність ціноутворення, відсутність будь-якого впливу учасників обміну на ринкову ціну; поінформованість покупців і продавців; вільний вступ в галузь і вихід з неї.

Монополістична конкуренція характеризується відносно великим числом фірм на ринку; диференційованою продукцією; деяким, проте обмеженим контролем над ціною; неціновою конкуренцією; відносно вільним вступом в галузь і виходом з неї.

Олігополію відрізняють: нечисленність фірм в галузі; однорідна або диференційована продукція; всезагальна взаємозалежність фірм; значний контроль над ціною; значні перешкоди входження в галузь.

Чисту монополію відрізняють: наявність єдиного продавця на ринку; виробництво специфічного продукту, який не має близьких і досконалих замінників; ринкова влада, що забезпечує контроль над ціною; заблокований вступ в галузь.

Досконалу конкуренцію і чисту монополію називають ідеальними

ринковими структурами. У сучасній практиці господарювання країн світу лише деякі галузі наближено нагадують ці полярні випадки, а найбільш по-

ширеними є моделі олігополії та монополістичної конкуренції, які відносять до реальних ринкових структур. Мікроекономічні дослідження реальних ринкових структур ґрунтуються на моделях ідеальних ринкових структур.

Для мікроекономіки характерний функціональний, переважно кількіс-

ний аналіз та суб’єктивний підхід до вивчення економічних процесів.

У мікроекономічних дослідженнях застосовуються як загальні, так і специфічні методи досліджень.

Розділ 1. Предмет і метод мікроекономіки

13

До загальних методів відносяться спостереження, відбір фактів, ста-

тистичний та економічний аналіз. Доволі хаотична фактична інформація впорядковується за допомогою статистичного аналізу, який дозволяє виявити динаміку і тенденції розвитку досліджуваного процесу.

Економічний аналіз починається з абстрагування, формування ідеального образу, який не співпадає з реальним явищем, але дозволяє відстежити властивості та взаємозв’язки, характерні для даного процесу, вивести певні логічні передбачення щодо поведінки споживачів чи фірм.

Аналіз також вимагає деяких припущень, найпоширенішим з яких є припущення „за інших рівних умов“, яке забезпечує „чистоту“ аналізу, дозволяє більш виразно показати вплив кожного з досліджуваних факторів. При цьому слід враховувати правило: „що є вірним для частини, не завжди справджується для цілого“. Не можна застосовувати висновки, одержані для окремого суб’єкта, до всіх суб’єктів, оскільки це може призвести до „помилки композиції“. В аналізі важливо також уникнути логічної помилки „post hoc“ – помилки причини і наслідку типу „після цього, отже, внаслідок цього“.

До специфічних методів мікроекономіки відносяться граничний аналіз і

мікроекономічне моделювання.

Граничний аналіз – це аналіз прирістних величин, в якому всі фактори, за винятком досліджуваного, приймаються як незмінні, а вивчаються наслідки нескінченно малого приросту змінного фактора.

Економічне моделювання – це спрощений опис досліджуваної мікросистеми, який характеризує властивості, суттєві сторони певної структури Економічна модель є умовним відображенням економічних явищ, процесів, об’єктів. Будь-яка мікроекономічна модель включає три основних елементи: мету, обмеження, вибір рішення. Основним завданням моделі є визначення точки рівноваги мікросистеми. Точка рівноваги відіграє особливу роль в мікроекономіці. У стані рівноваги суб’єкт цілком реалізує всі свої можливості, як правило, досягає оптимального стану і не має жодних причин

або стимулів змінювати його за незмінності інших умов.

Мікроекономіка виконує теоретичну та практичну функції.

Позитивний аналіз реалізує теоретичну функцію; дає відповідь на запитання „що є“, вивчає реальний стан речей в економіці, з’ясовує об’єктивні взаємозв’язки між економічними явищами, формує наукові уявлення про принципи поведінки мікроекономічних суб’єктів.

Нормативний аналіз реалізує практичну функцію; відповідає на запитання „що повинно бути“, представляє оцінкові судження про стан об’єкта чи суб’єкта економіки згідно з певними економічними критеріями, які залежать від поглядів вченого, його прихильності до тих чи інших теоретичних концепцій. Результати позитивного аналізу дозволяють визначити шляхи досягнення нормативних цілей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]