Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
T_2_160.doc
Скачиваний:
194
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Інститут вищої освіти АПН України

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

Науково-дослідний центр

“Педагогіка і психологія вищої школи”

Богдан Ковбас

Володимир Костів

Родинна педагогіка

Том ІІ

Основи родинного виховання

Навчально-методичний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

Івано-Франківськ

2006

ББК 74.2 + 88,5

К 72

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

(лист № 14/18.2 – 643 від 06.04.2004)

Рецензенти:

доктор педагогічних наук Л. Ваховський;

дійсний член-АПН України,

доктор педагогічних наук М. Євтух;

доктор психологічних наук З. Карпенко;

доктор психологічних наук В. Москалець

К 72 Ковбас Б., Костів В.

Родинна педагогіка: У 3-х т. Том ІІ. Основи родинного виховання. – Івано-Франківськ, 2006. – 288 с.

Навчальний посібник містить систему інтегрованих відо­мостей, отриманих у результаті вивчення теорії, узагальнення практичного досвіду з основ родинного виховання.

Для викладачів, студентів, соціальних працівників, вчи­телів, практичних психологів та всіх, хто підвищує свою психо­лого-педагогічну культуру з основ родинного виховання.

Схвалено Вченою радою Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (протокол № 10 від 30 червня 2006 р.)

ISBN 966-640-169-Х © Ковбас Б., Костів В.

ВСТУП

Серед актуальних проблем зміцнення Української держа­ви важливе місце займає засвоєння традиційного досвіду українського народу у формуванні сім’янина. В сьогоднішніх умовах надзвичайно важливою справою постає завдання збереження нації, збереження генофонду України. Наявна в Україні криза сімейних відносин (велика кількість розлучень, негативні тенденції у розвитку процесів народжуваності, смерт­ності, малодітності сімей, їх конфліктогенності, девіантна поведінка дітей і молоді, активізація негативного середовища неспроможних сімей тощо) актуалізує необхідність удоскона­лення процесу родинного виховання, соціальної профілактики, реабілітації, адаптації та соціалізації дітей, які перебувають у складних морально-психологічних умовах.

У зв`язку з цим важливе місце займає завдання пізнання цілісної системи українського родинного виховання, побудова­ного на народних засадах і наукових здобутках педагогічної мудрості. Адже у кожного народу, як зазначав К. Ушинський, “своя особлива національна система виховання, своя особлива мета і свої особливі засоби досягнення цієї мети” [1983, т. 1, 47]. Національною ж є та система виховання, ті сімейні взаємини, які історично склалися на народному ґрунті традиційної родинно-побутової культури, способу життя й своїми цілями, змістом і засобами підпорядковані самобутній природі сім`ї, дитини, потребам забезпечення їх належного тілесного, чуттєво-вольо­вого, інтелектуального, духовно-морального й естетичного роз­витку, засвоєнню національних та загальнолюдських культур­них цінностей, формуванню довершеної сім`ї, особистості [Стельмахович М., 1993, 1].

На жаль, сучасна родина перестала служити монополістом у передачі досвіду старших поколінь, тим безпосереднім природним осередком наслідування й копіювання досвіду реальних взаємин чоловіка й дружини, батьків та дітей, старших і молодших. Нинішні юнаки та дівчата мають поверхові уявлення про ту складну культуру взаємин, якої вимагає родинне життя: “Їм ніхто не говорив, і вони не знають, що жити в шлюбі, жити день у день разом в одній кімнаті, не в щасливі години побачень, а все життя – це не стільки черпати воду з криниці щастя, скільки відкривати нові джерела – це великий ні з чим не порівнянний труд, напруження… Для цього потрібна величезна культура, моральна підготовка, школа мудрості” [Сухомлинський В., 1978, 185].

Центральне місце в організації підготовки молоді до сімейного життя, передачі багатого позитивного досвіду родин­них взаємин минулого повинна займати система соціальних служб для молоді, психологічна служба сім’ї і школи, представниками якої є, насамперед, соціальні педагоги та соціальні психологи. Підготувати їх до цієї важливої місії, озброїти відповідними знаннями з питань родинних взаємин, досвіду сімейного виховання, підготовки молоді до родинного життя, психоконсультування учнів, батьків, учителів із цих проблем – основна мета курсу “Педагогіка і психологія родинного життя” і підготовленого навчального посібника, який пропонується для спеціальностей “соціальний педагог”, “соці­альний психолог”, „практичний психолог”. Курс складається з циклу навчальних книг: “Основи родинних взаємовідносин”, “Основи родинного виховання”, „Підготовка молоді до сімейного життя”. У цих посібниках достатньою мірою вміщено матеріал, який допоможе соціальним педагогам і психологам засвоїти відповідні розділи курсу “Педагогіка і психологія родинного життя”, організувати відповідні навчальні заняття в загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, налагодити систему соціальної допомоги родині у вихованні дітей.

Завдання курсу “Педагогіка і психологія родинного життя”:

  1. Озброєння майбутніх соціальних педагогів і психологів основними знаннями про шлюб та сім’ю.

  2. Системне висвітлення основ родинних взаємовідносин (соціально-правових, анатомо-фізіологічних, морально-етичних, соціально-психологічних, господарсько-еконо­мічних, естетичних, педагогічних).

  3. Прищеплення майбутнім соціальним працівникам знань з психології сім’ї, родинного виховання, підготовки молоді до сімейного життя, консультативної допомоги сім’ї.

  4. Формування практичних навичок психолого-педагогічних досліджень, методики вивчення сім’ї, впливу умов сімейного середовища на розвиток і поведінку дитини.

  5. Засвоєння соціальними працівниками методик з психо­діагностики та психокорекції сімейних взаємин, консуль­тування учнів, батьків і вчителів з питань шлюбу та сім’ї.

Другий посібник – “Основи родинного виховання” – написаний на основі авторських програм різноманітних курсів та спецкурсів із сімейної проблематики („Психологія сім’ї”, „Етика і психологія сімейного життя”, „Родинна педагогіка”, „Наукові основи підготовки молоді до сімейного життя”), реалі­зованих у ході їх читання в Івано-Франківському педагогічному інституті, а потім Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника для студентів різних спеціальностей.

Посібник містить систему інтегрованих відомостей, отри­маних також у результаті вивчення, узагальнення досвіду написання попередніх посібників такого типу: відомих авторів – корифеїв української педагогіки – А. Макаренка („Книга для батьків”, „Лекції про виховання дітей” та ін.), В. Сухомлин­ського („Батьківська педагогіка”, „Серце віддаю дітям” та ін.), М. Стельмаховича („Українська родинна педагогіка”, „Україн­ська народна педагогіка” та ін.), та вдалих спроб видання посібників такого типу – роботи В. Кравця (“Психологія сімей­ного життя”, „Психолого-педагогічні основи підготовки школя­рів до сімейного життя”, „Діяльність шкільного психолога з дошлюбної підготовки школярів”, „Гендерна педагогіка”, „Історія гендерної педагогіки” та ін.), авторських колективів за ред. А. Марушкевич („Родинна педагогіка”), В. Постового („Педагогічний словник для молодих батьків”, „Консультування сім’ї”), зарубіжних авторів (список і назви праць уміщені в переліку рекомендованих джерел). Ряд теоретичних позицій з основ родинного виховання подаються авторами вперше, окремі з них отримали апробацію в працях В. Костіва („Народно-педагогічні ідеї минулого у формуванні сучасного сім’янина”, „Методика виявлення рівня моральної вихованості дітей із неповних сімей”, „Консультативна робота з проблем родинного виховання у неповній сім’ї”, „Родинні взаємини та проблеми виховання дітей” (ред.), „Педагогічна співпраця вчителів і батьків у формуванні сім’янина” (ред.), „Моральне виховання дітей із неповних сімей” та ін.).

До кожної теми подаються контрольні запитання, проб­лемні завдання, різноманітні методики психодіагностики, психо­корекції якостей сім’янина. У посібнику вміщено хрестоматій­ний матеріал (підбір навчальних матеріалів до тем із викорис­танням джерел відомих дослідників проблем родинного виховання, тематику підсумкових рефератів тощо).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]