Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ukr.-mova-2klas-vashulenko

.pdf
Скачиваний:
199
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
2.57 Mб
Скачать

Серія «Початкова школа. Мій конспект» Заснована 2008 року

Харків Видавнича група «Основа»

2013

УДК 37.016 ББК 74.263 В67

Володарська М. О.

В67 Українська мова. 2 клас. I семестр (за підручником М. С. Вашуленка, Г. С. Дубовик) / М. О. Володарська, Н. О. Ковальчук, А. І. Настенко, О. М. Пілаєва. — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 134,[2] с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

ISBN 978-617-00-1759-8.

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроківукраїнськоїмовив2класі(Iсеместр),складенівідповіднодовимог новоїнавчальноїпрограми(К.:Видавничийдім«Освіта»,2012)дляшкіл зукраїнськоюмовоюнавчаннязапідручникомМ.С.Вашуленка,С.Г.Дубовик (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012).

Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованимупосібникуматеріалом,скластивласніплани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

УДК 37.016 ББК 74.263

Навчальне видання

Серія «Початкова школа. Мій конспект»

ВОЛОДАРСЬКА Марина Олександрівна, Ковальчук Наталія Олексіївна, НАСТЕНКО Антоніна Іванівна, Пілаєва Олена Михайлівна

Українська мова. 2 клас. I семестр

(за підручником М. С. Вашуленка, Г. С. Дубовик)

Головний редактор Ю. Є. Бардакова Редактор О. В. Грабар

Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко

Технічний редактор О. В. Лєбєдєва

Коректор О. М. Журенко

Підписано до друку 18.04.2013. Формат 84×108/16. Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна.

Ум. друк. арк. 8,5. Замовлення № 13-05/20-05.

ТОВ «Видавнича група “Основа”» 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66 тел. (057) 731-96-33

е-mail: office@osnova.com.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007 р.

ISBN 978-617-00-1759-8

©Володарська М. О., Ковальчук Н. О., Настенко А. І., Пілаєва О. М., 2013

©ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2013

 

Зміст

 

 

Орієнтовне календарне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

5

Звуки і букви. Алфавіт

 

7

Урок 1.

Звуки. Звукові моделі слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

7

Урок 2.

Слова, що розрізняються тільки одним звуком . . . . . . . . . . . . . . . .

.

9

Урок 3.

Звуки і букви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

11

Урок 4.

Українська абетка. Рукописні букви української абетки

 

13

Урок 5.

Великі букви української абетки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

15

Урок 6.

Розташування слів за абеткою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

17

Урок 7.

Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником . . .

 

19

Урок 8.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком і планом. Тема опису

 

 

 

«Ромашка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

21

Урок 9.

Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах . . . . . . . . . . . . . . . .

 

23

Урок 10.

Правила перенесення слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків . . . . . . .

 

25

Урок 11.

Перенос слів з буквами й та ь

 

27

Урок 12.

Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів

 

 

 

під час промовляння голосних звуків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

29

Урок 13.

Букви, що позначають голосні звуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

31

Урок 14.

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

33

Урок 15.

Визначення наголосу в словах. Робота зі словами, наголос у яких треба запам’ятати . .

 

35

Урок 16.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом,

 

 

 

змістом загадки. Тема опису «Білочка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

37

Урок 17.

Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів . . . . . . . . . . .

 

39

Урок 18.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

41

Урок 19.

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби)

 

 

 

під час вимови приголосних звуків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

43

Урок 20.

Звук [ф], позначення його буквою ф

 

45

Урок 21.

Буква ф і буквосполучення хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

47

Урок 22.

Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз . . . . . . . . . .

 

49

Урок 23.

Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге», «ґе» . . . . . . . .

.

51

Урок 24.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком,

 

 

 

планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь» . . . . . . .

 

53

Урок 25.

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч] . . . . . . . . . . . . . .

.

55

Урок 26.

Перевірна робота

 

57

Урок 27.

Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки.

 

 

 

Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

59

Урок 28.

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

 

61

Урок 29.

Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу . . . . . .

.

63

Урок 30.

Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова

 

 

 

й складу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

65

Урок 31.

Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення . . .

 

67

Урок 32.

Позначення м’якості приголосних перед [о] знаком м’якшення. Перенос слів із ь . . .

 

69

Урок 33.

Урок розвитку мовлення. Складання продовження казки за поданим початком

 

 

 

(за казкою І. Прокопенко «Куди сховалися гриби») . . . . . . . . . . . . . . .

 

71

Урок 34.

Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів

 

 

 

з м’якими приголосними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

73

3

Урок 35.

Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними . . . . . .

.

.

75

Урок 36.

Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є . .

.

.

77

Урок 37.

Спостереження за твердими та м’якими приголосними в словах . . . . . . . .

.

.

79

Урок 38.

Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки . . . . . . . . . .

.

 

81

Урок 39.

Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі . . . . . . . . . .

.

 

83

Урок 40.

Перенос слів із подовженими приголосними звуками . . . . . . . . . . . .

.

.

85

Урок 41.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки»

 

 

 

 

за опорними словами і віршем Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки» . . . . .

.

 

. 87

Урок 42.

Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками

 

 

89

Урок 43.

Закріплення вивченого про подовжені м’які приголосні звуки . . . . . . . . .

.

 

. 91

Урок 44.

Апостроф. Правило вживання апострофа

 

 

93

Урок 45.

Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом

 

 

95

Урок 46.

Перенос слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів . . . . . . . . . . . .

.

 

97

Мова і мовлення

 

 

99

Урок 47.

Поняття про мову. Українська мова — державна мова України

 

 

99

Урок 48.

Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Аудіювання . . . . . . . . . . .

.

 

101

Урок 49.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання 2–3 речень на задані теми . . . .

.

. 103

Урок 50.

Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне ознайомлення

 

 

 

 

зі словами звертаннями

 

 

105

Урок 51.

Слова ввічливості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

107

Текст

 

 

 

109

Урок 52.

Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок,

 

 

 

 

його відповідність змісту тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

 

109

Урок 53.

Добирання заголовків. Вправляння у стислому переказуванні тексту . . . . . .

.

.

111

Урок 54.

Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

 

 

113

Урок 55.

Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою

 

 

 

 

на основі ілюстрації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

 

115

Урок 56.

Типи текстів: розповідь, опис, міркування

 

 

117

Урок 57.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання

 

 

 

 

на задану тему . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

 

119

Урок 58.

Перевірна робота. Контрольний диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

 

121

Урок 59.

Контроль та оцінювання знань за темою «Мова і мовлення. Текст»

 

 

123

Речення

 

 

 

125

Урок 60.

Речення. Основні ознаки речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

125

Урок 61.

Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні. Перевірна робота.

 

 

 

 

Контрольне списування тексту «Ліс» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

 

127

Урок 62.

Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення . . . . . . . .

.

 

129

Урок 63.

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос

 

 

 

 

у питальних реченнях

 

 

131

Урок 64.

Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки . .

.

 

133

4

Орієнтовне календарне планування

Тема уроку

Дата

з/п

 

 

 

 

 

 

Звуки і букви. Алфавіт

 

 

 

 

1

Звуки. Звукові моделі слів

 

 

 

 

2

Слова, що розрізняються тільки одним звуком

 

 

 

 

3

Звуки і букви

 

 

 

 

4

Українська абетка. Рукописні букви української абетки

 

 

 

 

5

Великі букви української абетки

 

 

 

 

6

Розташування слів за абеткою

 

 

 

 

7

Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником

 

 

 

 

8

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком і планом. Тема опису

 

 

«Ромашка»

 

 

 

 

9

Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах

 

 

 

 

10

Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

 

 

 

 

11

Перенос слів з буквами й та ь

 

 

 

 

12

Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під

 

 

час промовляння голосних звуків

 

 

 

 

13

Букви, що позначають голосні звуки

 

 

 

 

14

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

 

 

 

 

15

Визначення наголосу в словах. Робота зі словами, наголос у яких треба запам’ятати

 

 

 

 

16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом,

 

 

змістом загадки. Тема опису «Білочка»

 

 

 

 

17

Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів

 

 

 

 

18

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

 

 

 

 

19

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під

 

 

час вимови приголосних звуків

 

 

 

 

20

Звук [ф], позначення його буквою ф

 

 

 

 

21

Буква ф і буквосполучення хв

 

 

 

 

22

Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз

 

 

 

 

23

Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге», «ґе»

 

 

 

 

24

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом

 

 

вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь»

 

 

 

 

25

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]

 

 

 

 

26

Перевірна робота

 

 

 

 

27

Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі

 

 

та глухі приголосні звуки

 

 

 

 

28

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

 

 

 

 

29

Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу

 

 

 

 

30

Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова

 

 

й складу

 

 

 

 

31

Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення

 

 

 

 

32

Позначення м’якості приголосних перед [о] знаком м’якшення. Перенос слів із ь

 

 

 

 

5

Тема уроку

Дата

з/п

 

 

33Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання продовження казки за поданим початком

(за казкою І. Прокопенко «Куди сховалися гриби»)

34Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними

35Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними

36Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

37Спостереження за твердими та м’якими приголосними в словах

38Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки

39Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі

40Перенос слів із подовженими приголосними звуками

41Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами і віршем Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»

42Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками

43Закріплення вивченого про подовжені м’які приголосні звуки

44Апостроф. Правило вживання апострофа

45Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом

46Перенос слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів

Мова і мовлення

47Поняття про мову. Українська мова — державна мова України

48Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Аудіювання

49Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання 2–3 речень на задані теми

50Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями

51Слова ввічливості

Текст

52Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту

53Добирання заголовків. Вправляння у стислому переказуванні тексту

54Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

55Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації

56Типи текстів: розповідь, опис, міркування

57Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання на задану тему

58Перевірна робота. Контрольний диктант

59Контроль та оцінювання знань за темою «Мова і мовлення. Текст»

Речення

60Речення. Основні ознаки речення

61Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні. Перевірна робота. Контрольне списування тексту «Ліс»

62Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення

63Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях

64Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

6

Звуки і букви. Алфавіт

Урок 1. Звуки. Звукові моделі слів

Мета: закріплювати знання учнів про звуки; розвивати навички звукового аналізу слів, спостережливість; виховувати інтерес до навчання.

Хід уроку

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

Ознайомлення з підручником «Українська мова»

Розгляньте підручник і скажіть, як він називається і хто його автор.

Які умовні позначення треба знати, щоб правильно користуватися підручником?

Прочитайте вірш Г. Барадуліна. Яке побажання висловлює автор?

Прочитайте назву першого розділу. («Звуки і букви. Склад. Наголос»)

Що ми будемо вивчати у цьому розділі?

Про що дізнаємося?

Куди здійснимо подорож?

III. Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми згадаємо, з чого утворюються слова.

IV. Вивчення нового матеріалу

1.Робота за підручником (с. 4–5)

Вправа 1

Учитель читає вірш Л. Костенко.

Про яку пору року говориться у вірші?

Що робила осінь?

Про що попросило листя в осені?

Назвіть звуки у слові осінь.

Яка осінь?

Вправа 2

Прочитайте і відгадайте загадку.

Виразно вимовте слово-відгадку.

Назвіть усі звуки в цьому слові.

Складіть звукову модель слова книга.

Перевірте правильність виконання завдання за підручником.

Що означають рисочки, кружечки?

А на які дві частини поділене слово?

Отже, звуки ми чуємо і вимовляємо. З них утворюються слова.

Вправа 3

Учні читають вірш Ю. Федьковича.

Розгляньте звукові моделі слів.

Що означає кожен значок?

Знайдіть у вірші слова, які відповідають поданим звуковим моделям. Чітко вимовте кожен звук у цих словах.

Отже, звук — елемент людської мови, утворений за допомогою органів мовлення.

Дата _______________________

Клас _______________________

7

Вправа 4

Учні складають слова з поданих звуків: школа, урок, учень.

— Послідовно назвіть звуки в утворених словах.

Вправа 5 (робота в парах)

Учні читають прислів’я і пояснюють одне одному їх зміст. yy Земля багата — народ багатий.

yy Земля — наша мати, усіх годує.

— Вимовте звуки у записаних словах.

2.Фізкультхвилинка

Раз! Два! Час вставати, Будемо відпочивати. Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо. П’ять! Шість! Засміялись, Кілька раз понахилялись. Зайчик сонячний до нас Завітав у світлий клас. Будем бігати, стрибати, Щоб нам зайчика впіймати. Прудко зайчик утікає І промінчиками грає.

Сім! Вісім! Час настав Повернутися до справ.

V.Узагальнення й систематизація знань

Гра-змагання між рядами «Хто більше?»

Учитель пропонує дітям розглянути малюнки на набірному полотні та відібрати лише ті, назви яких починаються з певного звука:

yy серед овочів — з [к]; yy серед меблів — з [с]; yy серед одягу — з [п].

Запишіть назви овочів.

Складіть звукові моделі записаних назв.

Придумайте з одним зі слів речення.

Заслуховуються відповіді чотирьох–п’яти учнів, краще речення записується.

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Закінчіть речення: «Звуки ми... і...»; «З них утворюються...».

VII. Домашнє завдання

С. 5, вправа 6.

8

Урок 2. Слова, що розрізняються тільки одним звуком

Мета: закріпити і поглибити знання учнів про звуки; розвивати навички звукобуквеного аналізу слів; виховувати уважність, старанність.

Хід уроку

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (с. 5, вправа 6)

— Чому берези сумували?

— Назвіть слова, вжиті в переносному значенні.

— Послідовно вимовте звуки у виділених словах.

2.Гра «Чим відрізняються слова?»

Мак — рак, шишка — мишка, сірка — зірка, коса — коза, ворона — ворота, сливи — слава, пічка — річка.

Порт — спорт, Оля — Коля, боби — бобри, сова — слова, оса — роса, оси — коси.

III.Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з українською абеткою.

IV. Вивчення нового матеріалу

1.Робота за підручником (с. 6–7)

Вправа 7

Учні читають і відгадують загадку. (Гілка — білка)

Вимовте звуки в словах — відгадках.

Чим схожі і чим відрізняються ці слова?

Вправа 8

Учні добирають до поданих слів такі, що відрізняються першим звуком. Клин — млин, калина — малина, чайка — майка, колос — голос, пічка —

річка, шибка — рибка, парта — карта, балка — палка.

Запишіть слова за зразком, підкресліть букви, якими вони відрізняються.

Усно складіть речення з двома словами.

Вправа 9

Учні читають вірш І. Січовика «Букви пожартували», пояснюють, що наплутав автор, виправляють помилки, записують слова за зразком: рік — рак,

колосок — колобок, клітку — квітку.

— Послідовно вимовте звуки у записаних словах.

Робота в парах. Хвилинка спілкування

Учні читають діалог і продовжують розмову.

Вправа 10

Учні читають слова, вилучають один звук так, щоб вийшло інше слово. (Косар — коса, страва — трава, рукав — рука, перон — перо, умова — мова.)

Послідовно вимовте всі звуки у записаних словах.

Усно складіть речення зі словом мова.

Пригадайте прислів’я про мову.

yy Птицю пізнають по пір’ю, а людину — по мові.

Дата _______________________

Клас _______________________

9

yy Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. yy Слово до слова — зложиться мова.

2.Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

Замініть перші звуки в словах суп, син, рак, а в словах сом, сік, сир, гак, брат, ніж — останні звуки так, щоб утворилися слова з іншим значенням.

Зробіть висновок про роль звуків у мові.

Як ніч можна перетворити на рака, змінюючи почергово лише одну букву? (Ніч — річ — рік — рак.)

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Назвіть слова, які читаються однаково зліва направо і справа наліво. (Дід, біб, вів, око, піп, зараз...)

VII. Домашнє завдання

С. 7, вправа 11.

Додаток до уроку 9

1.Змагання (по рядах)

Завдання написані на аркушах. Перемагає команда, яка правильніше і швидше поділить слова на склади.

Сова

звірі

гриби

фабрика

каструля

капуста

млинці

зерно

гумка

будова

закладка

іриска

качка

копійка

волошка

картина

лавка

рибалка

Підбиття підсумків змагання.

2.Гра «Один чи два?»

— Якщо почуєте слово з одного складу — підстрибніть, з двох складів — присядьте.

Кущ, сорт, слово, лист, риби, звірі, міст, півень, марка, кріт, дощ.

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]