Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pr..doc Рішення задач з трудового права.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

12.3. Допоміжна література:

 1. Автухов К.А. Кримінально-виконавче право: навч. пос. (відповіді на екзаменаційні питання та питання до практичних занять / За заг. ред. А.Х. Степнюка. – Х.: Право, 2014. – 152 с.

 2. Алексєєв В.М. Науково-практичні підходи до формування сучасного кадрового потенціалу у сфері державного управління // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1. – С. 328-337

 3. Андріїв В.М. Щодо самозахисту працівниками своїх трудових прав // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 311-312;

 4. Андріїв В. Трудові права людини у системі природного та позитивного права // Право України – 2007 – № 6 – с. 61-64;

 5. Андронова В.А. Проблемні питання визначення моменту виникнення індивідуально-трудових правовідносин // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 633-635;

 6. Андронова В.А. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин за проектом Трудового кодексу України // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 355-357;

 7. Андрушко А.П. «Баланс інтересів»: експлікація поняття в контексті трудового права // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1. – С. 109-119

 8. Анищенко В. Модульная система МОТ – принципиально новое явление в профессиональной подготовке персонала // Новий колегіум: наук. інформ. журн. – 2012. – № 2 (67). – С. 46-53;

 9. Апанасенко А. Соціальна функція трудового права // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 12. – С. 69-71;

 10. Бабенко Е.В. Удосконалення нормативно-правових засад укладання та зміни трудового договору // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 34-39;

 11. Бакаєв Д. Зловживання правом як форма реалізації розсуду в праві // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 295-300;

 12. Барабаш О.О. Принципи застосування заохочення як засобу правового впливу: загальна характеристика // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 3. – С. 17-22;

 13. Бауліна Т. В. Сучасний інституційний механізм відтворення робочої сили в системі державного регулювання формування людського капіталу в Україні // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 2. – С. 256-261;

 14. Белошенко Е.Ю. Роль государства в системе социального партнерства // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. Складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 67-68;

 15. Берлач Н. Перспективи вдосконалення законодавства про державну службу в аспекті забезпечення дисципліни державних службовців // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 256-262;

 16. Бєліков О. Нещасні випадки на виробництві. Аспекти відшкодування моральної шкоди // Юридичний журнал – 2007 – № 2 – с. 108-110;

 17. Биков А.В. Випробування при прийнятті на роботу: окремі проблеми визначення строків // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 396-397;

 18. Білинська М. М. Розвиток партнерських відносин між органами державної влади і громадянами актуальні проблеми // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 2. – С. 30-35;

 19. Бобровник С. Структурна характеристика правового конфлікту // Право України. – 2015. – № 1. – С. 93-98

 20. Богданюк Я. Зміна трудової функції працівника, як передумова переведення на іншу роботу // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 302-309;

 21. Богданюк Я. Інститут зміни умов трудового договору в державах колишнього СРСР та Європейського Союзу // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2013. – № 2. – С. 83-87;

 22. Божко В. Генеза правового регулювання оплати праці в Україні впродовж Х-ХХ століть // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 2. – С. 133-142;

 23. Божко В. Принцип рівності в оплаті праці // Вісник Академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2012. – № 4. – С. 233-245;

 24. Бойченко Г. Пільги, що надаються працівникам, які поєднують роботу з навчанням // Підприємництво, господарство і право – 2008 – № 2 – с. 76-79;

 25. Болгова Л. Колективні договори – під контроль місцевих органів влади // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2012. – № 4. – С. 52-53;

 26. Бурлай Є. Методологічне значення категорії «конфлікт» і проблема праворозуміння (до основ конфліктологічної теорії права) // Право України. – 2014. – № 6. – С. 149-157;

 27. Бутко М.П., Ворвинець Б.М. Методичні підходи до дослідження функціонування регіональних ринків праці // Регіональна економіка. – 2014. – № 4. – С. 95-106

 28. Вавженчук С. Контрольно-ревізійні процедури МОП у сфері захисту трудових прав // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 219-224;

 29. Вавженчук С. Об’єкт захисного трудового правовідношення: експериментальний анклав // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11. – С. 26-29

 30. Вавженчук С. Юридична техніка як запобіжник деформації охорони трудових прав у період нової кодифікації // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 12. – с. 8-12

 31. Вавженчук С.Я. Нормативно-правові проблеми захисту та охорони конституційних трудових прав та шляхи їх вирішення // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова: Правознавство. – 2012. – Том 17. – Вип. 7. – С. 138-145;

 32. Вапнярчук Н.М. Щодо конституційного права на винагороду за працю // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 318-319;

 33. Васильєв А. Ш. Інноваційні аспекти ІТ-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців: досвід українських університетів // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 21-27;

 34. Вегера В. До питання виплати заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом мінімального розміру // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 2. – С. 186-194;

 35. Венедіктов С.В. Юридичний факт, як підстава виникнення трудового правовідношення: історія розвитку, визначення, класифікація // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 158-165;

 36. Вербіцька М. Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина друга) // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 6. – С. 56-60;

 37. Верланов С. Європейська соціальна хартія: особливості принципів міжнародного тлумачення (за матеріалами практики Європейського комітету соціальних прав) // Бюлетень міністерства юстиції України – 2008 – № 1 – с. 119-129;

 38. Верланов С. Імплементація Європейської соціальної хартії (переглянутої) у вітчизняну юридичну практику: проблеми та перспективи // Юридична Україна – 2008 – № 4 – с. 15-21;

 39. Вишневецька С.В. Системний підхід у дослідженні методологічних проблем загальної теорії трудового права: міжгалузевий аспект // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 278-284;

 40. Вишновецька С. Понятійний апарат науки трудового права: методологічне значення // Бюлетень міністерства юстиції України – 2008 – № 2 – с. 55-63;

 41. Волохов О.С. Забезпечення права на страйк у міжнародно-правових актах, ратифікованих Україною // Альманах права. – 2012. – Випуск 3. – С. 348-352;

 42. Волохов О.С. Особливості використання м’якого права в актах міжнародного регулювання праці // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 94-101;

 43. Волошина С.М. Особливості правового регулювання робочого часу і часу відпочинку неповнолітніх працівників // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 606-609;

 44. Вяселев Р.Р. Эволюция фабричного законодательства Англии ХІХ века в сфере регулирования труда малолетних работников // Правовая политика и правовая жизнь: Академический и вузовский юридический научный журнал. – 2012. – № 4. – С. 98-102;

 45. Гапон О. Зарубіжний досвід правового регулювання часу відпочинку працівників // Публічне право. – 2014. – № 4. – С. 163-169

 46. Гаращенко Л.П. Працівники з сімейними обов’язками: поняття та юридичні гарантії у проекті Трудового кодексу // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 323-329;

 47. Гендерна рівність: сучасні виклики / Н.М. Оніщенко, С.В. Береза, О.Л. Львова, Л.О. Макаренко // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 3-11

 48. Гетьман Є. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, функції, види // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 2. – С. 92-100;

 49. Гетьманцева Н., Козуб І. Праводієздатність професійних спілок // Право України. – 2010. – № 12. – С. 115-123;

 50. Гетьманцева Н. До питання про метод правового регулювання трудових відносин // Право України. – 2011. – № 5. – С. 224-230;

 51. Гетьманцева Н. Дуалізм трудового права // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIII Прибузькі юридичні читання», 23-24 листопада 2012 року / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С. 266-268;

 52. Голікова К.О. Поняття підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників на підприємствах в умовах ринкової економіки // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 327-329;

 53. Голобородько Д. Міграційне право України: проблеми становлення як самостійної правової галузі // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 219-224

 54. Головатий С. Україна – «соціальна» держава: що це? // Право України. – 2014. – № 7. – С. 199-233;

 55. Головина С. Ю. Проблемы применения медиации при разрешении трудовых споров // Российский юридический журнал. – 2013. – № 6. – С. 119-126;

 56. Гончарова Г. Мирова угода як спосіб врегулювання трудових спорів на основі взаємних поступок // Право України. – 2011. – № 10. – С. 176-182;

 57. Гончарова К.В. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства: проблема розмежування // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 392-393;

 58. Гордеюк А.О. Поняття заробітної плати як юридичної категорії // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 199-203;

 59. Гордеюк А.О. Проблема співвідношення премії та преміювання // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 149-153;

 60. Гордеюк А.О. Проблема функціонального призначення основної заробітної плати як структурної частини заробітної плати // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 3. – С. 132-138;

 61. Гордимов А. Доктринальні джерела права в умовах глобалізації // Право України. – 2014. – № 9. – С. 147-154

 62. Гордієнко С.Г. Конфіденційна інформація та «таємниці»: їх співвідношення // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 233-238

 63. Грекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України – 2008 – № 4 – с. 50-53;

 64. Грекова М.М. Пріоритетні напрями удосконалення трудового законодавства України під впливом міжнародних трудових стандартів // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 154-160;

 65. Гресь Н., Недоступ К. Правові колізії повернення підзвітною особою залишку виданого на відрядження авансу в іноземній валюті // Юридична Україна. – 2014. – № 4. – С. 57-64;

 66. Гримович Ю. Приймаємо на роботу електротехнічний персонал // Охорона праці. – 2013. – № 12. – С. 33-35;

 67. Грузінов А.С. Недійсність окремих умов договорів про працю або трудового договору в цілому // Адвокат. – 2014. – № 8. – С. 46-48

 68. Данилова М. Правова природа «влади» голови суду відносно підлеглих // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 281-285;

 69. Дараганова Н. В. Державне управління охороною праці в Україні: дискусійні питання // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 6. – С. 123-131;

 70. Дараганова Н.В. Класифікація трудових спорів як необхідна умова визначення порядку та механізму їх вирішення // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – № 8. – С. 41-47;

 71. Дараганова Н.В. Сучасний стан інституту колективних трудових спорів (конфліктів) в Україні // Юридична наука. – 2012. – № 12. – С. 35-41;

 72. Дарморіс О. Правовий статус працівників-мігрантів в ЄС // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIII Прибузькі юридичні читання», 23-24 листопада 2012 року / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С. 269-270;

 73. Девізоров Д.С. Прийняття на роботу неповнолітніх осіб // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 390-392;

 74. Дейнека В.М. Примирні процедури з розгляду колективних трудових спорів // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 646-648;

 75. Демський Е., Шамрай В., Мельник О. Відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення // Юридична Україна. – 2014. – № 7. – С. 89-94;

 76. Денисенко А. Загальна характеристика умов та підстав виникнення трудових відносин з керівником підприємства // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 417-422;

 77. Дергач Е.Г. Правовое регулирование материальной ответственности сторон трудового договора // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 345-346;

 78. Дмитрієва К.І. Становлення та розвиток вчення про час відпочинку // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 644-646;

 79. Дудар С.К. Об’єкт юридичної науки: проблема визначення // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 31-33

 80. Дудка О. Особливості трудового права Німеччини // Юридичний журнал. – 2012. – № 12. – С. 61-65;

 81. Дуравкіна Н.І. Матеріальна відповідальність за діючим та проектованим трудовим законодавством // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 341-342;

 82. Єрмошенко А.М., Горячева К.С. Особливості побудови системи оплати праці і мотивації у фінансових установах // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8. – С. 284-289

 83. Єрьоменко В. Висновок від протилежного як один із засобів вирішення колізій у трудовому праві // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 2. – С. 143-151;

 84. Єрьоменко В. Колізії між Конституцією та іншими актами трудового права // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 4. – С. 144-153;

 85. Єрьоменко В.В. Колізійні норми в проекті Трудового кодексу України // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – № 8. – С. 34-40;

 86. Єрьоменко В.В. Поняття та окремі види норм трудового права в аспекті правозастосування // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – № 12. – С. 37-43;

 87. Жигалкін І. До визначення правового статусу керівника юридичної особи як її органу і як працівника // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 4. – С. 105-113

 88. Жолнович О.І. Робоче місце як складова належних умов праці юриста // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – № 4. – С. 248-255

 89. Журавель В. Нормативно-правове регулювання взаємодії організацій працівників і роботодавців актами Міжнародної організації праці // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 233-240;

 90. Журавель В.І. Світовий досвід взаємодії організацій працівників та роботодавців // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 267-273;

 91. Заблодська І. В., Большенко С. Ф. Концептуальні засади формування механізму забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу регіонів // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 247-253;

 92. Задорожний Ю. А. До питання про тлумачення принципу верховенства права // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 7. – С. 51-58;

 93. Заїка В. Класифікаційна характеристика державних нагород України // Часопис Київського університету права – 2008 – № 1 – с. 79-85;

 94. Замченко А.О. Умови та підстави припинення трудових відносин у проекті Трудового кодексу України // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2009. – № 2 – http://www.journal.yurpayintel.com.ua/2009/2/article04/;

 95. Занфірова Т. Аксіологічні, онтологічні та гносеологічні засади норм трудового права: проблема взаємозв’язку // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 3. – С. 187-196;

 96. Заржицький О., Башмакова Н. До питання про трудові процесуальні правовідносини // Право України. – 2010. – № 11. – С. 135-139;

 97. Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2013 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ. – 2013. – 312 с.;

 98. Здійснення правової експертизи нормативно-правових актів в Міністерстві юстиції України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 5. – С. 12-16;

 99. Зінченко М.Ю. Зміст трудової функції працівника // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 388-390;

 100. Зінченко М.Ю. Юридична природа трудової функції працівників // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 660-662;

 101. Ибрахим И. Правовая природа конвенций и рекомендаций МОТ // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 392-396;

 102. Івчук Ю.Ю. Матеріальна відповідальність роботодавця у зв’язку з відшкодуванням шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 619-621;

 103. Ізарова І., Ковтун А. Перспективи розвитку інституту наказного провадження у цивільному процесі України // Право України. – 2014. – № 11. – С. 154-162

 104. Ільїна В. Безпека людини як комплексний підхід до питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та пожежної безпеки // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 6. – С. 15-16;

 105. Іншин М. До проблеми класифікації трудових прав громадян // Публічне право. – 2013. – № 4. – С. 150-157;

 106. Іншин М. Значення захисту трудових прав працівників у становленні правової держави // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 2. – С. 66-71;

 107. Іншин М. Надання працівникам можливостей для захисту від незаконного звільнення // Публічне право. – 2014. – № 4. – С. 139-144

 108. Іншин М. Необхідність забезпечення права на державну службу як передумова формування кадрів в системі інноваційного розвитку // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 169-174;

 109. Іншин М. Підходи до розуміння відповідальності державних службовців // Публічне право. – 2012. – № 1. – С. 161-168;

 110. Іншин М., Щербина В. Предмет трудового права // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 245-251

 111. Ісаєв Ю.В. Розірвання трудового договору за п.1-1 ст.41 Кодексу законів про працю України // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 385-386;

 112. Кабаченко М.О. Щодо методів забезпечення дисципліни праці // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 623-625;

 113. Кабаченко М. Тимчасова непрацездатність: деякі актуальні питання // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 263-268;

 114. Кабаченко М.О. Міжнародні стандарти праці: спроба визначення поняття // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 284-294

 115. Калатур М.В. Щодо особливостей наукової організації праці слідчих ОВС // Юридична наука. – 2014. – № 12. – С. 141-148

 116. Камінська І.Б. Матриця індикаторів стану соціально-трудових відносин як важливий елемент інформаційної бази для формування бюджету витрат на персонал // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7. – С. 350-357

 117. Кармаліта М. Місце правової доктрини в сучасній системі джерел (форм) права України // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 279-287;

 118. Кацуба О. Класифікація функцій системи трудового законодавства // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 188-193;

 119. Кельман Л. Суб’єкти трудових правовідносин: проблемні питання // Право України. – 2011. – № 2. – С. 235-241;

 120. Кириленко І.С. Методологічна основа дослідження локальної нормотворчості // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 9. – С. 96-102

 121. Кисельова О., Семенова А. Недійсність трудового договору // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2013. – № 4. – С. 61-65;

 122. Клемпарський М. Уточнення сучасної концепції державної служби в Україні як різновиду трудової діяльності // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 218-226;

 123. Клемпарський М. Щодо питання співвідношення загального, спеціального і локального регулювання службово-трудової діяльності державних службовців // Публічне право. – 2012. – № 1. – С. 203-212;

 124. Клемпарський М.М. Щодо видів державних службовців як суб’єктів трудового права // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 319-324;

 125. Клочков В. Проблеми визначення об’єкта та інших термінів прокурорського нагляду // Юридична Україна. – 2015. – № 3. – С. 63-74

 126. Кобегенова Г., Ильясова Ж. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде по законодательству Республики Казахстан // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIII Прибузькі юридичні читання», 23-24 листопада 2012 року / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С. 301-303;

 127. Кобець В. Стандарти безпеки від «Філіп Морріс Україна» // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2013. – № 6. – С. 11;

 128. Коваленко В. Дидактологістика у вищій школі: критерії та стандарти текстовізованого розуму // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 28-35;

 129. Ковальов С. Щодо строків та особливостей притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих категорій працівників // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 416-423;

 130. Ковальов С.С. Поняття та особливості дисциплінарного провадження: принципи, суб’єкти, стадії // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 352-357;

 131. Ковригін В.С. Дисциплінарне стягнення і відсторонення працівника: проблема розмежування // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 383-385;

 132. Кодекс законів про працю України. Постанови Пленуму Верховного Суду України з питань трудового права: станом на 12 лютого 2013р.: відповідає офіційному тексту. – Х.: Право, 2013. – 160 с.;

 133. Кожушко С.І., Буяло К.М. Організаційно-трудові відносини у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 487-491;

 134. Козін С. Види трудових обов’язків працівників // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 153-159

 135. Козіна М. Професійна діяльність спортсменів як об’єкт правового регулювання нормами трудового законодавства // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 424-429;

 136. Козуб І. Особливості трудової дієздатності осіб зі зниженою працездатністю // Право України. – 2010. – № 9. – С. 275-280;

 137. Козуб І. Про деякі аспекти сутності права на працю // Право України. – 2012. – № 7. – С. 215-220;

 138. Козуб І. Дуальність права на працю як симбіоз публічних і приватних начал // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIII Прибузькі юридичні читання», 23-24 листопада 2012 року / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С. 275-276;

 139. Колесник Т. Причини порушення дисципліни праці: науково-практичний аспект // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 234-240;

 140. Коляда М. Співвідношення понять «соціальне партнерство» і «соціальний діалог» у трудовому праві: теорія та практика // Публічне право. – 2013. – № 4. – С. 291-296;

 141. Коренев А.О. Становлення в Україні принципу рівності прав і можливостей працівників // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 3. – С. 301-307;

 142. Коритко Л.Я., Юрчишин В.Д. Вплив «негативної» правотворчості Європейського суду з прав людини та Конституційного суду України та трудове законодавство // Прикарпатський юридичний вісник. – 2012. – Випуск 2. – С. 102-110;

 143. Коритцев Г. Премія як грошове заохочення працівників // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 328-334;

 144. Коритцев Г.І. Принципи заохочення сумлінної праці // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 358-362;

 145. Корольова Ю.В. Джерела права в аспекті їх соціального виміру // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 51-59

 146. Корольчук Л.М. Поняття та ознаки охорони праці: проблеми та перспективи // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 274-284

 147. Костилєва Т. Поняття та склад правовідносин у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 241-248;

 148. Костилєва Т.І. Удосконалення нормативно-правового забезпечення контролю дотримання законодавства про працю // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 3. – С. 313-318;

 149. Костюк В. Зміст трудової правосуб’єктності працівника за трудовим законодавством України та проектом Трудового кодексу: науково/правовий аспект // Право України. – 2010. – № 11. – С. 140-146;

 150. Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності роботодавця у контексті кодифікації трудового законодавства // Право України. – 2010. – № 8. – С. 95-101;

 151. Костюк В. Громадський контроль за дотриманням трудового законодавства: науково-правовий аспект // Публічне право. – 2014. – № 3. – С. 122-129

 152. Костюк В. Роль Організації Об’єднаних Націй та Міжнародної організації праці у міжнародно-правовому регулюванні трудової правосуб’єктності // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 151-157;

 153. Костюк В.Л. Право на щорічну відпустку у системі трудових прав працівників: науково-теоретичний аспект // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 235-245

 154. Кочина О.С. Поняття та юридична природа моральної шкоди у цивільному праві // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 231-237

 155. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 240 с. – С. 199-237;

 156. Кравченко В.Г. Визначення поняття трудової міграції // Альманах права. – 2012. – Випуск 3. – С. 375-379;

 157. Кравчук В. Міжгалузевий правовий аналіз поняття «контроль» // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 203-210

 158. Краєвська В. Організаційно-правові основи працевлаштування вивільнених працівників // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 213-218;

 159. Крайник Г. Визначення робіт з підвищеною небезпекою в Україні // Юридична Україна. – 2014. – № 2. – С. 70-73;

 160. Краснов Є.В. Основні трудові права // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 319-321;

 161. Крахмальова К.О. Проблема визначення поняття «внутрішньо переміщені особи» в юридичній науці // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 137-145

 162. Крилова С. Дійсне соціальне партнерство як передумова та різновид краса відносин в освітньому процесі // Вища освіта України. – 2014. – № 3. – С. 38-43

 163. Кримська О. Атестація та її вплив на професійне зростання працівника // Публічне право. – 2012. – № 1. – С. 302-307;

 164. Кримчак С. Удосконалення нормативно-правової основи діяльності Міністерства соціальної політики України // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 342-347;

 165. Кримчак С.О. Співвідношення нагляду та контролю у діяльності державних органів як суб’єктів трудового права // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 389-393;

 166. Кузьменко Г. Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та Сполучених Штатів Америки // Юридична Україна. – 2014. – № 11. – С. 86-89

 167. Кузьменко О. Атестація для роботодавця // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2012. – № 5. – С. 12-13;

 168. Кулик Д. До проблеми законодавчого регулювання переведення на іншу роботу працівників органів внутрішніх справ України // Право України. – 2010. – № 9. – С. 153-161;

 169. Кундієв Ю. Єдиний реєстр – перший крок до удосконалення контролю за станом профзахворювань // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2013. – № 8. – С. 50-51;

 170. Куян І.А. «Право на страйк» як форма прояву народного суверенітету: проблеми теорії і практики // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 92-95;

 171. Лазор Л. Правове регулювання правосуб’єктності у сфері трудового права в ринкових умовах // Право України. – 2010. – № 12. – С. 108-114;

 172. Лакіза О. Умови праці як системне трудо-правове явище // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 1. – С. 170-179

 173. Лемак В. Законодавство і практика люстрації: досвід Чеської Республіки // Право України. – 2014. – № 4. – С. 126-133;

 174. Лизанец А. Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти управління якістю праці на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 160-167;

 175. Логвиненко М.І. Деякі аспекти специфіки правового статусу та охорони праці суддів України // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 571-574;

 176. Логвиненко М.І., Дігтяр А.О. Перспективи працевлаштування молоді в контексті нового законодавства про занятість населення // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 3. – С. 385-388;

 177. Лушников А., Лушникова М. Методологічні проблеми запозичення міжнародного та зарубіжного досвіду правового регулювання трудових відносин // Право України. – 2013. – № 3-4. – С. 251-257;

 178. Любчик О. Сутність джерел трудового права // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 194-198;

 179. Лютов Н. Л. Международные трудовые стандарты и международная торговля в условиях глобализации: проблемы взаимодействия (в свете вступления России в ВТО) // Российский юридический журнал. – 2013. – № 6. – С. 127-134;

 180. Майстренко О. Роль тлумачень та роз’яснень законодавства // Бюлетень міністерства юстиції України – 2007 – № 2 – с. 110-118;

 181. Малиновська О.А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України // Регіональна економіка. – 2013. – № 3 (69). – С. 82-93

 182. Маловичко С. До питання правового регулювання роботи за сумісництвом // Право України. – 2010. – № 9. – С. 146-152;

 183. Маляренко А. До питання упередженості як підстави дисциплінарної відповідальності суддів // Право України. – 2012. – № 1-2. – С. 414-420;

 184. Мартинюк В.Д. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників як інститут трудового права України // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 363-364;

 185. Мартинюк Ю. Технологія особистісно-орієнтованого підходу до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 11. – С. 14-16;

 186. Марушева О.А. Правила внутрішнього трудового розпорядку: види, зміст і співвідношення // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 662-664;

 187. Марченко А. А. Прецедентний характер рішень Європейського суду з прав людини в правовій системі України // Митна справа. – 2013. – № 6. – С. 23-28;

 188. Марчук Л. П. Механізм управління творчою активністю персоналу підприємства як засіб інноваційної трансформації виробництва // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 359-367;

 189. Матусевич К.М. Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 24-32;

 190. Машков К. Підстави застосування до працівників заохочень за трудові досягнення // Право України – 2007 – № 11 – с. 35-40;

 191. Мельник К.Ю. Загальна та спеціальна трудова правосуб’єктність працівників // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 617-624;

 192. Мельницька Н. В. Місце роботи і робоче місце основні правові ознаки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 1. – С. 482-488;

 193. Мельничук Н. Сторони колективного договору // Право України. – 2010. – № 7. – С. 107-113;

 194. Мельничук Н.О. Перспективи контракту як одного з механізмів договірного регулювання трудових відносин // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 307-323;

 195. Мироненко В.П., Онищенко О.С. Загальні умови виникнення зобов’язань по відшкодуванню моральної шкоди // Юридична наука. – 2014. – № 9. – С. 23-28

 196. Михайлюк Я.Б. Критерії трудової правосуб’єктності фізичної особи-роботодавця // Альманах права. – 2012. – Випуск 3. – С. 505-508;

 197. Мізік Ю.І., Писаревська Г.І. Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7. – С. 365-372

 198. Мішина Ж.В. Медіація як альтернативна форма вирішення спорів // Альманах права. – 2012. – Випуск 3. – С. 234-238;

 199. Міщук М. Сутність і значення правовідносин соціального партнерства у трудовому праві // Публічне право. – 2014. – № 4. – С. 156-162

 200. Міщук М. О. Особливості правового регулювання конкурсного заміщення посад наукових кадрів // Адвокат. – 2013. – № 12. – С. 32-36;

 201. Міщук М.О. Особливості дисциплінарного провадження у трудових правовідносинах та його стадії // Адвокат. – 2013. – № 3. – С. 23-26;

 202. Міщук М.О. Особливості правового регулювання дисципліни праці // Адвокат. – 2013. – № 2. – С. 26-30;

 203. Міщук М.О. Проблеми накладення дисциплінарних стягнень // Адвокат. – 2013. – № 4. – С. 26-28;

 204. Мокрицька Н. Особливості реалізації права на працю особами, які перебувають під вартою // Юридична Україна. – 2014. – № 12. – С. 55-59

 205. Мороз О.С. Проблеми регулювання відносин між сторонами соціального діалогу // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1. – С. 399-407

 206. Мун В.А. Государственно-правовая политика России во второй половине ХІХ века в области трудового права // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 4. – С. 151-156

 207. Муравский В.А. О различии между источником и формой права // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5. – С. 63-80

 208. Недюха М. Корупція як соціально-правовий феномен // Юридична Україна. – 2014. – № 8. – С. 21-27;

 209. Нікітін Ю.О., Рукас-Пасічнюк В.Г. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 238-246

 210. Ніндипова В.І. Особливості правозахисної діяльності прокуратури у сфері оплати праці підприємствами-банкрутами // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 587-590;

 211. Новак О. До питання дисциплінарного провадження стосовно державних службовців: нормативно-правове регулювання та стадії // Право України. – 2013. – № 3-4. – С. 450-458;

 212. Новосельська І. Діалектичний аспект розвитку поняття «дисципліна праці» // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 12. – С. 65-68;

 213. Новосельська І. Питання визначення трудоправової відповідальності як виду юридичної відповідальності // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 11. – С. 50-54;

 214. Новосельська І. Теоретико-правові питання визначення основних відмінностей загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 12. – С. 16-22

 215. Обручков Р. Вирішення колективних трудових спорів за Новою моделлю: перспективи реалізації // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 579-581;

 216. Обручков Р. Відповідальність за порушення строків виплати заробітної плати // Духовні засади сучасного правогенезису: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «IX Прибузькі юридичні читання», 29-30 листопада 2013 року / відп. ред. д-р юрид. наук, проф., академік С. В. Ківалов. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С. 234-237;

 217. Обручков Р. Відповідальність у трудовому праві: загальний аналіз // Новітні кримінально-правові дослідження – 2015: збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2015. – С. 267-272;

 218. Обручков Р. Деякі аспекти вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2013 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ. – 2013. – С. 234-238;

 219. Обручков Р. Міжнародно-правове регулювання праці: загальнотеоретичний аспект // Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи: збірник наукових праць / за ред. П. М. Шапірка, І. Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2014. – С. 153-156;

 220. Обручков Р. Нові підстави припинення трудового договору з працівником у зв’язку із зміною антикорупційного законодавства // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIII Прибузькі юридичні читання», 23-24 листопада 2012 року / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С. 303-305;

 221. Обручков Р. Організація оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери у сучасний період // Новітні наукові дослідження держави і права – 2013: збірник наукових праць / За ред. П. М. Шапірка, О. В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2013. – С. 113-117;

 222. Обручков Р. Способи удосконалення порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / Відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 629-631;

 223. Обручков Р. Функції трудового права: поняття, класифікація та зміст // Новітні наукові дослідження держави і права – 2014: збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О. В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2014. – С. 102-109;

 224. Обушенко О. Співвідношення інституту охорони праці з іншими інститутами трудового права України // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 227-232;

 225. Овчаренко О. Проблема забезпечення незалежності суддів при звільненні їх за порушення присяги // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 4. – С. 243-252;

 226. Одегов Ю.Г., Бабынина Л.С., Александрова Е.В. Таланты и война за них // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 275-281

 227. Олейнічук О.М. Кваліфікуючі ознаки складу злочину безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат // Юридична наука. – 2015. – № 4. – С. 84-94

 228. Олєйнічук О.М. Кримінально-правове визначення предмета злочину, передбаченого ст. 175 КК України // Юридична наука. – 2014. – № 9. – С. 65-76

 229. Олуйко В. М. Створення системи кадрового оновлення або інвестиції в кадри // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 2. – С. 11-22;

 230. Олюха В. Аутстафінг у капітальному будівництві // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 12. – С. 39-43;

 231. Онищенко О.С. Способи відшкодування моральної шкоди // Юридична наука. – 2015. – № 1. – С. 15-20

 232. Оніщенко Н., Береза С. Громадянське суспільство і гендерні відносини: моральний вимір // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 179-184

 233. Оніщенко Н.М., Львова О.П. Гендерна рівність: крок до розвитку чи моральна криза сучасного суспільства? // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 3-11

 234. Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. До питання про дослідження сутності інституту юридичної відповідальності // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 3-9

 235. Особливості звільнення за угодою сторін // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 7. – С. 25-29;

 236. Отраднова О.О. Деліктна відповідальність: поняття, сутність та співвідношення із деліктним зобов’язанням // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – № 3. – С. 152-158

 237. Пададименко Н.В. Правове регулювання захисту колективних трудових прав в Україні та ЄС: порівняльний аспект // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 177-181

 238. Падалка А.О. Державний захист трудових прав працівників та роботодавців як форма захисту // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 532-537;

 239. Панасюк О.Т. Про методологію розвитку предмету трудового права: [техно]футуристично, але не фатально // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 715-722;

 240. Пашко Л. А. Становлення службовця-професіонала як потреба сьогодення // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 2. – С. 139-144;

 241. Петренко І.В. Нормативно-правове регулювання діяльності Державної служби зайнятості // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова: Правознавство. – 2012. – Том 17. – Вип. 7. – С. 130-137;

 242. Петренко І. Функції Державної служби зайнятості України // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 335-341;

 243. Пилипенко Ю. Заходи заохочення сумлінної праці та їх види за трудовим законодавством // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 294-299;

 244. Пилипенко П. Про право зайнятості, або нові контури трудового права // Право України. – 2014. – № 6. – С. 197-207;

 245. Підвальна М. Особливості реалізації принципу верховенства права при розгляді спорів із приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 295-301;

 246. Піддубна В.Ф. Цивільно-правовий статус виробничого кооперативу // Університетські наукові записки. – 2014. – № 4. – С. 69-79

 247. Підкопай Д. Система принципів правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 274-279;

 248. Плавич В.П. Феномен нормотворчості та його співвідношення із суміжними категоріями: правотворчість, законотворчість, правотворчий та законотворчий процеси // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 11-16

 249. Плахотіна Н.А. Проблеми правового регулювання змісту трудового договору: визначення нових тенденцій // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 252-258;

 250. Пленюк М. Поняття юридичного факту: в доктрині цивільного права: історія і сучасність // Юридична Україна. – 2014. – № 11. – С. 58-62

 251. Плесньов К. Щодо проблемних питань порядку розірвання трудового договору у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі // Публічне право. – 2013. – № 4. – С. 254-259;

 252. Погорєлова О. Нестандартні форми зайнятості: як уникнути негативних наслідків для найманих працівників // Право України. – 2015. – № 3. – С. 145-152

 253. Подгорна Г.В. До питання застосування статті 15 Закону України «Про оплату праці» під час здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 3. – С. 558-562;

 254. Пожарова О.В. Право працюючих жінок на охорону материнства за трудовим законодавством України // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 66. – С. 216-222;

 255. Поліщук М. Правовий аналіз понятійного апарату інституту оплати праці // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 8. – С. 47-50;

 256. Поляничко А.О. Принципи права: сучасний загальнотеоретичний погляд // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – № 3. – С. 55-60

 257. Поняття трудового договору та підстави його припинення // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 3. – С. 25-30;

 258. Поп С.Й. Теоретико-правові засади правового регулювання повної матеріальної відповідальності працівника // Альманах права. – 2012. – Випуск 3. – С. 509-513;

 259. Постригань Т.Л. Позовна давність за трудовим правом // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – № 10. – С. 55-60;

 260. Постригань Т.Л. Трудовий аспект у корпоративних правовідносинах // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – № 7. – С. 54-60;

 261. Потопахіна О.М. Колективний договір як джерело трудового права // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 595-597;

 262. Правове письмо: навч. пос. / За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Алерта, 2011. – 148 с.;

 263. Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки: матеріали науково-практичної конференції; м. Севастополь, 19-21 травня 2011 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України. – 2011. – 324 с.;

 264. Прилипко С., Ярошенко О. Право на працю в системі прав людини // Право України. – 2014. – № 6. – С. 102-110;

 265. Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час роботи на ПЕОМ // Безпека життєдіяльності: всеукраїнський науково-популярний журнал. – 2012. – № 11. – С. 9-10;

 266. Приміч Д.В. Принцип сумлінності при веденні колективних переговорів // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 631-633;

 267. Прокопчук Ю. Міжнародні стандарти захисту права людини на працю в актах ООН // Право України. – 2011. – № 10. – С. 297-303;

 268. Просянчук В.Л. Діагностування трудової активності персоналу // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 351-357

 269. Проходження служби в органах прокуратури: адміністративно-правове регулювання: монографія / С.В. Ківалов, С.І. Нечипоренко. – Одеса: Фенікс, 2011. – 186 с.;

 270. Прохорова Л.М. Виконання законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах для дітей з особливими потребами // Безпека життєдіяльності: всеукраїнський науково-популярний журнал. – 2012. – № 12. – С. 29-30;

 271. Процевський О. Правова природа згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця // Право України. – 2012. – № 6. – С. 171-180;

 272. Процевський О. Чи є майбутнє у галузі трудового права? // Право України. – 2014. – № 12. – С. 119 -130

 273. Процевський О.І Функції трудового права в нових умовах господарювання // Право України. – 2011. – № 2. – С. 223-234;

 274. Процевський О.І. Особливості юридичної відповідальності у сфері трудового права // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. «Право». Випуск 21. – 2014. – С. 13-25

 275. Проценко В. Загальна характеристика посередництва в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 10. – С. 11-15

 276. Проценко Д. Допустимість медіації в цивільних, господарських, адміністративних і трудових спорах // Юридичний журнал. – 2013. – № 6-7. – С. 102-107;

 277. Процишен М. Невідповідність законопроекту Трудового кодексу України міжнародному досвіду: правовий аналіз положень, що стосуються права на страйк // Право України. – 2011. – № 8. – С. 360-366;

 278. Прудников В.А. Ненормоманий робочий день – особливий режим робочого часу // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 665-667;

 279. Прудников В.А. Становлення і розвиток правового регулювання випробування при прийнятті на роботу // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 377-379;

 280. Пряжеников М. О. Об эффективности локального правового регулирования социально-трудовых отношений // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 3. – С. 46-50;

 281. Публічна служба в Україні: підручник / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова. – 2-е вид. – Одеса: Фенікс, 2011. – 688 с.;

 282. Пушкаренко С.О. Генеральна угода як основний акт соціального діалогу // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 359-361;

 283. Пушкаренко С.О. Предмет соціального діалогу у сфері праці // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 640-642;

 284. Радчук О.П. Трудові відносини: міжнародно-правовий аспект // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 3. – С. 590-595;

 285. Рапаєва М.В. Державна молодіжна політика в Україні: законодавчі гарантії і практична реалізація // Юридична наука. – 2015. – № 4. – С. 167-175

 286. Рапаєва М.В. Законодавче підґрунтя і реалії гендерних аспектів соціального виключення в Україні // Юридична наука. – 2015. – № 3. – С. 170-178

 287. Рєзніченко В. Поняття та сутність нестандартних форм зайнятості працівників в Україні // Публічне право. – 2014. – № 4. – С. 170-176

 288. Ригіна О. Keating-Owe№ Child Labor Act of 1916 – перша федеральна законодавча спроба заборонити використання праці дитини у США // Право України. – 2013. – № 12. – С. 296-304;

 289. Ризики на виробництві // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2012. – № 9 (219). – С. 3-6;

 290. Рим О.М. Правове регулювання усунення керівних працівників від виконання їхніх трудових обов’язків // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – № 4. – С. 256-263

 291. Римар Б.А. Критерії класифікації трудових договорів // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 612-614;

 292. Римар І.А. Контракт як підстава виникнення індивідуальних трудових правовідносин // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 348-350;

 293. Римар І.А. Трудовий договір як правова форма закріплення волі сторін у індивідуально-трудових правовідносинах // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 625-626;

 294. Римар Б. Трудові договори при нестандартних формах зайнятості // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIII Прибузькі юридичні читання», 23-24 листопада 2012 року / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С. 288-289;

 295. Руднєва О.М. Проблеми забезпечення соціальних та економічних прав у правозастосовчій практиці України // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – № 5. – С. 90-96;

 296. Рунова Н. Державна служба як різновид публічної служби в Україні: проблеми інституалізації // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 241-246;

 297. Рябошапка Р. Г. Закон про відповідальність юридичних осіб: Quo vadis? // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 11. – С. 24-29;

 298. Савельєва Н. Ефективність охорони праці у США: факти та коментарі // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2013. – № 7. – С. 20-21;

 299. Сагань Ю. Складові відомчого контролю // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2013. – № 6. – С. 12-13;

 300. Сазонець О.М. Наукові підходи до виявлення тенденцій оплати праці в Україні і країнах світу // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 344-350

 301. Святун О. Діяльність Європейського Союзу щодо протидії сучасним формам рабства // Європейське право. – 2013. – № 1-2. – С. 139-145;

 302. Семенова А. Юридична природа права на охорону здоров’я // Публічне право. – 2014. – № 4. – С. 145-149

 303. Середа О. Міжнародні стандарти з охорони праці: сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 219-226;

 304. Сидорчук О. Особливості застосування відсторонення від посади щодо суддів як виду заходів забезпечення кримінального провадження // Вісник прокуратури. – 2013. – № 12. – С. 28-32;

 305. Сімутіна Я.В. Анулювання трудового договору: питання теорії та практики // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 284-289;

 306. Сімутіна Я.В. Проблеми класифікації юридичних фактів у трудовому праві // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова: Правознавство. – 2012. – Том 17. – Вип. 7. – С. 146-153;

 307. Сімутіна Я.В. Правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторін та ініціативи працівника: окремі проблеми // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 159-167

 308. Сімутіна Я.В. Правові презумпції та їх взаємозв’язок з принципами трудового права // Альманах права. – 2012. – Випуск 3. – С. 439-442;

 309. Скомороха Л. Конституційно-моральні критерії прогнозування професійної придатності для роботи на посаді судді // Право України. – 2014. – № 10. – С. 175-185

 310. Слюсар А. Класифікація суб’єктів трудового права України // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 3. – С. 195-205;

 311. Слюсар А. Роль держави у встановленні мінімальної заробітної плати: досягнення та прорахунки // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3. – С. 169-177;

 312. Слюсар А. Сутність і правова природа категорії «роботодавець» // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 3. – С. 205-215;

 313. Сорочишин М.В. Галузевий рівень соціального діалогу у сфері праці // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 352-353;

 314. Співак В.М. Профспілки: проблеми трансформаційних змін в умовах глобалізації // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 395-402

 315. Спіцина Г.О. Особливості регулювання трудових відносин в Сполученому Королівстві Великобританії та Північній Ірландії // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 245-255

 316. Справочник квалификационных характеристик профессий работников. – Х.: Фактор, 2005, – 732 с.;

 317. Стадник М.П. Новий Трудовий кодекс України: проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 299-305;

 318. Стадник М.П. Правові проблеми захисту колективних прав та інтересів найманих працівників // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 184-189

 319. Стародубцев А.А. Атестація працівників органів внутрішніх справ як елемент службової кар’єри // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 899-903;

 320. Старчук О. Окремі аспекти правового регулювання заборони дискримінації жінок // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 145-152

 321. Старчук О.В. Підходи до розуміння нормативності принципів трудового права України // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – № 12. – С. 44-49;

 322. Стрілець О.М. Місце та роль правових звичаїв у сфері приватноправового регулювання // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 51-57

 323. Суровська Л. Правове регулювання трудового арбітражу в Україні // Право України. – 2010. – № 7. – С. 114-121;

 324. Сьомич М. Перспективи вдосконалення правового регулювання відповідальності роботодавця в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 10. – С. 26-29

 325. Таранова Т. С. Альтернативный порядок разрешения споров // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 1. – С. 317-322;

 326. Тарасенко В.С. Проблемні питання виплати компенсації працівникам, що виконують громадські роботи // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 592-594;

 327. Тарахонич Т.І. Види правового регулювання: теоретичні аспекти розуміння // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 28-31

 328. Тарахонич Т.І. Принцип рівності в системі загальних принципів права // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 43-46

 329. Терентьєв О.М. Методологічні підходи до інтерпретації професійного простору державної служби // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – № 4. – С. 509-515

 330. Терещенко О. В. Застосування принципу справедливості в суді // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 387-391;

 331. Тиха А. Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників // Юридична Україна. – 2015. – № 3. – С. 27-32

 332. Тихонович Ю. Загальна характеристика звільнення працівників // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 199-203;

 333. Ткач Г. Принципи службової діяльності у новому Законі України «Про державну службу» // Вісник Академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2013. – № 1. – С. 176-185;

 334. Толкованов В. В. Підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 2. – С. 23-29;

 335. Тополь Ю. О. Джерело та форма права: поняття, зміст, проблема співвідношення // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 1. – С. 145-151;

 336. Топчеєва Ю.В. Умови забезпечення трудової дисципліни на підприємстві, установі, організації // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 3. – С. 753-757;

 337. Торжевський М. В. Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення // Економіка України. – 2014. – № 1. – С. 87-95;

 338. Трач О.М. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду судового наказу // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – № 4. – С. 151-160

 339. Трач О.М. Право апеляційного оскарження судового наказу та особливості його здійснення // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – № 3. – С165-170

 340. Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції; м. Путивль, 14-16 червня 2012 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Путивль: Українська асоціація фахівців трудового права, Сумський національний аграрний університет, Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету. – 2012. – 294 с.;

 341. Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави: матеріали науково-практичної конференції; м. Харків 24-25 вересня 2010 року / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2010. – 292 с.;

 342. Трюхан О.А. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 603-605;

 343. Трюхан О.А. Трудовий кодекс України – новий етап процесу реформування трудового законодавства України // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 325-327;

 344. Турегельдинова А. Ж. Анализ эффективности структуры социального пакета // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 383-387;

 345. Устінова-Бойченко Г.М. Взаємозв’язок цивільної дієздатності та трудової дієздатності // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 725-727;

 346. Фальчук В.В. Право на страйк: європейські трудові стандарти і законодавство України // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 649-651;

 347. Фартушок Т.Б. Захист прав працівників на оплату праці при банкрутстві роботодавця // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 167-175

 348. Федоренко М. Нещасний випадок за кордоном // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2012. – № 10. – С. 36-38;

 349. Федоренко М. Нещасні випадки, пов’язані з протиправними діями сторонніх осіб // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2012. – № 6. – С. 44-45;

 350. Федоренко М. Робота у спеку // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2013. – № 7. – С. 44-47;

 351. Федорова А. Захист соціальних прав у рамках Європейської конвенції з прав людини. Значення для України // Право України. – 2012. – № 11-12. – С. 241-251;

 352. Феленко Ю. Щодо порядку відшкодування шкоди, за нормами трудового права // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 160-166

 353. Фесан В. Порядок проведення розслідування: крок уперед, два кроки назад // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2013. – № 7. – С. 54-56;

 354. Феськов М.М. Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації. – К.: Знання, 2005. – 276 с.;

 355. Форманюк В.В. Правове регулювання робочого часу у проекті Трудового кодексу України // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 331-333;

 356. Форманюк В.В. Трудова правосуб’єктність і компетенція роботодавця // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 609-612;

 357. Харитонова О. Дослідження проблем корпоративного права // Право України. – 2014. – № 6. – С. 93-101;

 358. Хныкин Г. В. Локальная система правовых стимулов труда и трудовой активности работников // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 1. – С. 472-481;

 359. Хуторян Н.М. Принципи та цілі кодифікації трудового законодавства України // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 273-278;

 360. Хуторян Н. Підстави та умови матеріальної відповідальності у трудовому праві // Право України. – 2014. – № 5. – С. 126-132;

 361. Цапенко А. Проблеми припинення трудового договору за обставинами, що не залежать від волі його сторін // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 3. – С. 285-292;

 362. Царюк М.З. Правове регулювання гнучких режимів робочого часу у західних країнах // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 365-366;

 363. Цесарський Ф. Особливості правового регулювання змісту, умов та форми трудового договору в країнах Європейського Союзу // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 144-151;

 364. Цесарський Ф. Типові моделі правової регламентації трудових договорів у законодавстві країн Центральної та Східної Європи // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 2. – С. 167-174;

 365. Цесарський Ф.А. До питання про поняття трудового договору // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 337-339;

 366. Цогла О.О. Економічне стимулювання безпечних умов праці на виробництві // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7. – С. 393-396

 367. Чанишева Г.І. Поняття та ознаки трудоправової інформації // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 579-581;

 368. Чанишева Г.І. Форми соціального діалогу у сфері праці // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 303-305;

 369. Чанишева Г.І. Співвідношення трудового договору із цивільно-правовими договорами про працю // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. XII / редкол. С.В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.]; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – С. 203-213;

 370. Чаплюк О.І. Соціальна обумовленість правотворчості як теоретико-правова проблема // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 46-50

 371. Череп А.В. Необхідність формування механізму мотивації праці на підприємствах // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 134-148;

 372. Чернишевич О.В. Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні: конституційно-правовий аспект // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 127-130

 373. Чернота С. Роль стандартів і правил поведінки у професійній діяльності суддів // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 189-196;

 374. Черноус С. Використання прийому юридичної фікції в нормах про укладення трудового договору // Публічне право. – 2014. – № 4. – С. 150-155

 375. Чечоткін В. Види і класифікація правовідносин, що становлять предмет трудового права // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 247-253;

 376. Чорноус О.В. Працевлаштування жінок в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 3. – С. 814-819;

 377. Чувакова А.М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты: монография / Под ред. Ю.Н. Оборотова. – Одесса: Фенікс, 2009. – 112 с.;

 378. Чугуєвська М. Проблемні аспекти правового регулювання працевлаштування громадян України за кордоном // Віче: громадсько-політичне і теоретичне видання. – 2012. – № 24. – С. 22-24;

 379. Шайхутдинова Г.Р. Понятие достойного уровня жизни по Европейской Социальной хартии: теоретико-правовой анализ // Правовая политика и правовая жизнь: Академический и вузовский юридический научный журнал. – 2012. – № 3. – С. 97-100;

 380. Шамшина І. Юридична доцільність закріплення дефініції «працівник» у сучасному трудовому праві // Право України. – 2010. – № 12. – С. 124-130;

 381. Шамшина І.І. Поняття «роботодавець» як правова категорія: проблемні питання // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 245-252;

 382. Швайковская В.Н. К вопросу о законодательном закреплении оснований досрочного расторжения трудового договора с иностранцем // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 3. – С. 823-827;

 383. Швець Н. Реалізація права на страйк в Україні та за її межами // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 11. – С. 55-57;

 384. Шевченко А.В. Деякі особливості дисциплінарної відповідальності суддів // Вісник Верховного Суду України: Офіційне науково-практичне видання. – 2013. – № 1. – С. 33-39;

 385. Шевченко О. Окремі аспекти правового регулювання робочого часу працівників органів внутрішніх справ // Публічне право. – 2012. – № 1. – С. 308-313;

 386. Шевчук З. Трудові спори про недотримання роботодавцем вимог з оплати праці // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 437-442;

 387. Шевчук З.І. Структура права на судовий захист трудових прав // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 2. – С. 769-773;

 388. Шедяков В.Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 33-46;

 389. Шелпякова Т.В. Колективні трудові права працівників за законодавством ЄС // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 376-378

 390. Щербюк Н. Сфера регулювання трудового права: погляд на проблему // Право України. – 2010. – № 11. – С. 305-310;

 391. Юсупова Д. Комерційна таємниця як об’єкт трудових відносин: поняття та ознаки // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 336-343;

 392. Ярошенко О.М. Відмінності відсторонення працівника від роботи від суміжних правових явищ // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 583-585;

 393. Ярошенко О. Щодо окремих проблемних питань централізованого правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку // Вісник Академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2013. – № 1. – С. 131-138;

 394. Ярошенко О. Щодо центрального місця соціальної держави в системі суб’єктів трудового права України // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 2. – С. 72-80;

 395. Ярцев В. Без проблем працевлаштування // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2013. – № 8. – С. 18-19.

 396. Яцкевич І. Поняття та ознаки юридичних гарантій у трудовому праві України // Публічне право. – 2014. – № 3. – С. 137-144

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]