Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pr..doc Рішення задач з трудового права.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Тема 15. Місце та роль трудового колективу в управлінській діяльності підприємства.

Вивчити рекомендовану літературу до семінарського заняття з цієї теми.

Ознайомитися та детально дослідити питання до семінарського заняття з цієї теми.

Звернути увагу на основні положення, які визначають правовий статус трудового колективу та його взаємодію з власником або уповноваженим ним органом – з одного боку та окремими працівниками – з другого.

Вивчити положення про сутність загальних принципів здійснення трудовим колективом самоуправлінської діяльності.

Рекомендована література:

Основна:

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996 – № 30 – ст. 141;

Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10 грудня 1971 року (із наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – додаток до № 50;

Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями: Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 17 червня 1983 року № 9500-X // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83;

Про колективні договори і угоди: Закон України від 01 липня 1993 року № 3356-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – ст. 361;

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03 березня 1998 року № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – ст. 227;

Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с.;

Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – 879 с.;

Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 2. Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. – М.: Статут, 2009. – 1151 с.;

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права – Львів, 1999. – 214 с.;

Трудове право України: Навчальний посібник: Практикум. – 3-тє видання, перероблене і доповнене / Чанишева Г.І., Додіна Т.М., Щукін О.С. та ін. Відп. ред. Г.І. Чанишева. – Х.: Одіссей, 2011. – 288 с.;

Трудове право України: практикум: навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н., проф. П. Д. Пилипенка. – 2-те вид., перероб. та допов. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2014. – 352 с.;

Трудове право: підручник / За заг. ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2012. – 496 с.;

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2001. – 328 с.;

Щербина В.І. Трудове право України: Підручник / За ред. В.С. Венедіктова. – К.: Істина, 2008. – 384 с.;

Додаткова:

Міщук М. Сутність і значення правовідносин соціального партнерства у трудовому праві // Публічне право. – 2014. – № 4. – С. 156-162

Мороз О.С. Проблеми регулювання відносин між сторонами соціального діалогу // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1. – С. 399-407

Стадник М.П. Новий Трудовий кодекс України: проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 299-305;

Стадник М.П. Правові проблеми захисту колективних прав та інтересів найманих працівників // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 184-189

Чанишева Г.І. Форми соціального діалогу у сфері праці // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 303-305;

Шедяков В.Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 33-46;

Шелпякова Т.В. Колективні трудові права працівників за законодавством ЄС // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 376-378

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]