Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pr..doc Рішення задач з трудового права.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Тема 5. Колективний договір та колективні угоди.

Вивчити рекомендовану літературу до семінарського заняття з цієї теми, особливу увагу приділити Закону України «Про колективні договори (угоди)» від 01 липня 1993 року.

Ознайомитися та детально дослідити питання до семінарського заняття з цієї теми.

Усвідомити поняття сторони колективного договору, поняття сторони угоди.

Розкрити зміст співвідношення колективного договору та угоди.

Необхідно уточнити правове навантаження ст.15 КЗпП України про обов’язкову повідомну реєстрацію колективного договору.

З’ясувати сутність та зміст поняття «соціальний діалог», дослідити етапи розвитку даного поняття в Укрїні.

Рекомендована література:

Основна:

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996 – № 30 – ст. 141;

Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10 грудня 1971 року (із наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – додаток до № 50;

Про колективні договори і угоди: Закон України від 01 липня 1993 року № 3356-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – ст. 361;

Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – ст. 255;

Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 16. – стор. 11. – ст. 554;

Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с.;

Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – 879 с.;

Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 2. Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. – М.: Статут, 2009. – 1151 с.;

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права – Львів, 1999. – 214 с.;

Трудове право України: Навчальний посібник: Практикум. – 3-тє видання, перероблене і доповнене / Чанишева Г.І., Додіна Т.М., Щукін О.С. та ін. Відп. ред. Г.І. Чанишева. – Х.: Одіссей, 2011. – 288 с.;

Трудове право України: практикум: навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н., проф. П. Д. Пилипенка. – 2-те вид., перероб. та допов. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2014. – 352 с.;

Трудове право: підручник / За заг. ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2012. – 496 с.;

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2001. – 328 с.;

Щербина В.І. Трудове право України: Підручник / За ред. В.С. Венедіктова. – К.: Істина, 2008. – 384 с.;

Додаткова:

Белошенко Е.Ю. Роль государства в системе социального партнерства // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. Складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 67-68;

Болгова Л. Колективні договори – під контроль місцевих органів влади // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2012. – № 4. – С. 52-53;

Коляда М. Співвідношення понять «соціальне партнерство» і «соціальний діалог» у трудовому праві: теорія та практика // Публічне право. – 2013. – № 4. – С. 291-296;

Крилова С. Дійсне соціальне партнерство як передумова та різновид краса відносин в освітньому процесі // Вища освіта України. – 2014. – № 3. – С. 38-43

Мельничук Н. Сторони колективного договору // Право України. – 2010. – № 7. – С. 107-113;

Міщук М. Сутність і значення правовідносин соціального партнерства у трудовому праві // Публічне право. – 2014. – № 4. – С. 156-162

Мороз О.С. Проблеми регулювання відносин між сторонами соціального діалогу // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1. – С. 399-407

Потопахіна О.М. Колективний договір як джерело трудового права // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 595-597;

Приміч Д.В. Принцип сумлінності при веденні колективних переговорів // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 631-633;

Пушкаренко С.О. Генеральна угода як основний акт соціального діалогу // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 359-361;

Пушкаренко С.О. Предмет соціального діалогу у сфері праці // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 640-642;

Сорочишин М.В. Галузевий рівень соціального діалогу у сфері праці // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 352-353;

Чанишева Г.І. Форми соціального діалогу у сфері праці // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 303-305;

Шедяков В.Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 33-46;

Шелпякова Т.В. Колективні трудові права працівників за законодавством ЄС // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 376-378

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]