Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма дидактика.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
114.76 Кб
Скачать

Ііі. Програма

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 1. Загальні засади дидактики

Лекція 1. Дидактика: історія розвитку, сучасні проблеми

Дидактика як відносно самостійна частина педагогіки, галузь педагогіки, що містить теорію освіти і навчання. Деякі історичні аспекти розвитку дидактики. Три історичні періоди становлення дидактики як науки. Основні компоненти теорії освіти і навчання. Сучасні проблеми дидактики. Дидактика як система. Зв'язок дидактики з іншими науками.

Основні поняття теми: педагогіка, дидактика, освіта, навчання.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар.- К.: Либідь, 2005 .- 264 с.

 2. Гуманізація процесу навчання в школі: навч. посіб. / за ред.. С.П.Бондар. – [2-е вид., допов.]. – К.: Стилос, 2001. – 256 с.

 3. Дидактика современной школы: пособие для учителя / под ред. В.А.Онищука. – К.: Рад.шк., 1987. – 350 с.

 4. Історія педагогіки: навч. посіб/ за ред. О.А.Дубасенюк, М.В.Левківського. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.

 5. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва: навч. посіб. / В.Кравець. - Т. [б.в.], 1996. – 436 с.

 6. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика / В.В.Краевский, А.В.Хуторской. – М.: Академия, 2007. – 352 с.

 7. Кукушин В.С. Дидактика (теория обучения). – М.; Ростов-на-Дону, 2003.

 8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навч. посіб. / Н.Є.Мойсеюк. – [3-тє вид., допов.] – К.: ВАТ КДНК, 2001. – 608 с.

 9. Оконь В. Введение в общую дидактику / В.Оконь; пер. С польск. Л.Г.Кашкуревича, Н.Г.Горина. – М.: Высш. шк., 1990. – 382 с.

 10. Ситаров В.А. Дидактика / В.А.Ситаров; ред. В.А.Сластенин. – М.: Академия, 2004. – 368 с.

 11. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посіб./ М.М.Фіцула.- К.:»Академія», 2000.- 544с.

 12. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посіб / М.М.Фіцула.- Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 2002.- 192с.

 13. Хуторской А.В. Современная дидактика / А.В.Хуторской. – 2-е узд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007. – 639 с.

 14. Чайка В.М. Основи дидактики: навч. посіб. / В.М.Чайка. – К.: Академвидав, 2011. – 240 с.

 15. Ягупов В.В. Педагогіка / В.В.Ягупов.- К. Освіта, 2002.-287с.

Додаткова:

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник: довідкове видання / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 2. Гончарук А.И. Концепция Школы ХХІ века / А.И.Гончарук. – Красноярск: узд-во КГУ, 2002. – 56 с.

 3. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1996. – 432 с.

Лекція 2. Предмет дидактики, її функції і завдання. Основні категорії дидактики

Предмет дидактики – зміст освіти, форми й методи його засвоєння, закономірності й принципи організації процесу навчання тощо. Залежність предмета дидактики від мети освіти й навчання на різних етапах розвитку суспільства. Об'єкт дидактики – навчання як особливий вид діяльності, яка спрямована на передавання наступним поколінням соціального досвіду. Основні функції дидактики: теоретична (діагностична, прогностична), практична (нормативна, інструментальна). Завдання, які постають перед дидактикою на сучасному етапі розвитку освіти. Основні категорії дидактики: навчання, освіта, самоосвіта, викладання, учіння,навчальна діяльність, дидактичні закономірності, принципи, процес навчання і його компоненти, знання, уміння, пізнавальні інтереси і потреби, об’єкт і суб'єкт пізнання.

Основні поняття теми: дидактика, предмет дидактики, функції дидактики, категорії дидактики, навчання, зміст освіти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.