Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма жур ІІ .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
133.12 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Гуманітарний інститут

Кафедра української літератури, компаративістики

і соціальних комунікацій

Програма практичної підготовки

Галузь знань 03.03 Журналістика та інформація

Напрям підготовки 6.030301 Журналістика

(освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Гуманітарний інститут

Кафедра української літератури, компаративістики

і соціальних комунікацій

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної

Та навчальної роботи

_________________ О.Б. Жильцов

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Гуманітарного інституту

Протокол № ___ від ____________ 2012_ р.

Програма практичної підготовки

Галузь знань 03.03 Журналістика та інформація

Напрям підготовки 6.030301 Журналістика

(освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»)

«УХВАЛЕНО»

на засіданні кафедри української літератури,

компаративістики і соціальних комунікацій

Протокол № ____ від ____________ 2012 р.

Київ 2012

І. Пояснювальна записка

Програма практик (далі – Програма) є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено випусковою кафедрою української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту на основі освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузь знань 03.03 Журналістика та інформація, напрям підготовки 6.030301 Журналістика відповідно до затвердженого навчального плану.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.)

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та алгоритму вивчення навчального матеріалу.

Програма визначає мету, завдання та зміст навчальної практики.

Мета практик – підготовка студентів до професійної діяльності, набуття ними умінь і навичок, необхідних для роботи за фахом.

Завдання практик:

 • закріпити теоретичні знання і набути уміння їхнього практичного застосування;

 • вироблення навичок вирішення практичних завдань;

 • освоювання професійної етики та стилю поведінки;

 • адаптація молодих працівників до роботи у трудовому колективі;

 • спонукання молодих фахівців до професійного самовдосконалення.

Навчальні результати / досягнення:

 • формування умінь і навичок застосування теоретичних знань під час професійної діяльності;

 • формування умінь і навичок роботи у трудовому колективі;

 • формування творчого ставлення майбутніх фахівців до обраної професії та прагнення до систематичного підвищення професійної майстерності.

Вид практики:

 • навчальна практика – друковані видання.

Для організації практики здійснюється:

 • розробка і затвердження програми практики;

 • розробка і затвердження форм звітної документації;

 • встановлення баз практик і укладання договорів про проведення практик з відповідними організаціями.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.