Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма історія заруб. культ.08.10. 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
397.31 Кб
Скачать

15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ СУСПІЛЬСТВА

Кафедра філософії

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів денної форми

за галуззю знань 0203 «Гуманітарні науки»

за напрямом професійної підготовки 6.020301«Філософія»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ СУСПІЛЬСТВА

Кафедра філософії

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор

з науково-методичної та навчальної Вченою радою Інституту суспільства,

роботи _____________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»_______2012 р.

«___»_______________ 2012 р. Учений секретар___________

Робоча навчальна програма історія зарубіжної культури

для студентів денної форми

за галуззю знань 0203 «Гуманітарні науки»

за напрямом професійної підготовки 6.020301«Філософія»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри філософії

протокол № __ від «___» _____________ 2012 р.

завідувач кафедри___________О. С. Александрова

Київ 2012

Укладач: Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії КУ імені Бориса Грінченка; Астряб Наталія Борисівна, викладач кафедри філософії КУ імені Бориса Грінченка, 2012.

Історія зарубіжної культури. Навчальна програма за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Укл. О.С.Александрова, Н.Б. Астряб. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012.

Рецензенти:

Горбань Олександр Володимирович, доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії і соціології філософського факультету Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;

Стадник Микола Миколайович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Навчальна програма складена за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Вона містить: опис предмета навчального курсу; мету курсу; програму курсу; структуру залікового кредиту; теми, плани та рекомендовану літературу до семінарських завдань; методичний блок; методичні рекомендації до написання ІНДЗ; завдання для самостійної роботи; навчальний проект; критерії оцінювання; розподіл балів.

©Александрова О.С., Астряб Н.Б., 2012

©Київський університет

імені Бориса Грінченка, 2012

ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І………………………………………………………………….....9

Змістовий модуль ІІ……………………………….. …………. ……………………...... 11

Змістовий модуль ІІІ……………………………………………………………........ 14

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Історія зарубіжної культури» . . . . . .16

V. Плани семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………... 17

VІ. Завдання для самостійної роботи ………………………………………………..20

Карта самостійної роботи студента …………………………………………. 24

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота ……………………………………… 25

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27

ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ХІ. Питання до іспиту ……………………………………………………………... 31

ХІІ. Рекомендована література

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.