Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма дидактика.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
114.76 Кб
Скачать

Семінарське заняття 10.

Тема: Проектування уроків письма, рідної мови та читання у початковій школі на засадах матрично-модульного підходу

План:

 1. Моделювання фрагментів уроків та їх презентація з подальшим обговоренням (робота проводиться у мікрогрупах по 4-5 осіб).

 2. Розв’язування проблемних ситуацій та задач з проектування уроків письма, рідної мови та читання.

Рекомендована література

Основна:

 1. Алексюк А.М. Методи навчання і методи учіння / А.М.Алексюк. – К.: знання, 1980. – 48 с.

 2. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар.- К.: Либідь, 2005 .- 264 с.

 3. Бондар В.І. Проектування уроку як оптимальної системи (Матрично-модульний підхід): навч.- метод. посіб./ В.І.Бондар, О.Г.Коханко. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – 54 с.

 4. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа, - 2000. - №12.

 5. Дидактика современной школы: пособие для учителя / под ред. В.А.Онищука. – К.: Рад.шк., 1987. – 350 с.

 6. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика / В.В.Краевский, А.В.Хуторской. – М.: Академия, 2007. – 352 с.

 7. Кукушин В.С. Дидактика (теория обучения). – М.; Ростов-на-Дону, 2003.

 8. Лернер И.Я.Дидактические основы методов обучения / И.Я.Лернер. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.

 9. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / за ред. В.І.Бондаря; упорядкув. О.Я.Митника. – К.: Початкова школа, 2011. – 384 с.

 10. Оконь В. Введение в общую дидактику / В.Оконь; пер. С польск. Л.Г.Кашкуревича, Н.Г.Горина. – М.: Высш. шк., 1990. – 382 с.

 11. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / О.Я.Савченко.- К. Абрис, 1999. – 372с.

 12. Ситаров В.А. Дидактика / В.А.Ситаров; ред. В.А.Сластенин. – М.: Академия, 2004. – 368 с.

 13. Хуторской А.В. Современная дидактика / А.В.Хуторской. – 2-е узд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007. – 639 с.

 14. Чайка В.М. Основи дидактики: навч. посіб. / В.М.Чайка. – К.: Академвидав, 2011. – 240 с.

Додаткова:

 1. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и методикам обучения / А.В.Хуторской. – СПб.: Питер, 2004. – 541 с.

 2. Чайка В. Педагогіка (тестові завдання): навч. посіб. Для студ. вищих пед. закл. освіти / В.Чайка. – Т.: ТДПУ, 2000. – 168 с.

 3. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе / Г.И.Щукина. – М.: Просвещение, 1979. – 160 с.

 4. Яновицкая Е. Большая дидактика и 1000 мелочей в разноуровневом обучении / Е.Яновицкая, М.Адамский. – СПб.: Агенство образовательного сотрудничества, 2005. – 96 с.

Семінарське заняття 11.

Тема: Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці

План:

 1. Сутність поняття «форма організації навчальної діяльності учнів».

 2. Різні форми спілкування з учнями на уроці: індивідуальна, парна, групова, загальнокласна.

 3. Психолого-педагогічна сутність та цінність групової навчальної діяльності учнів.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар.- К.: Либідь, 2005 .- 264 с.

 2. Бондар В.І. Проектування уроку як оптимальної системи (Матрично-модульний підхід): навч.- метод. посіб./ В.І.Бондар, О.Г.Коханко. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – 54 с.

 3. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа, - 2000. - №12.

 4. Дидактика современной школы: пособие для учителя / под ред. В.А.Онищука. – К.: Рад.шк., 1987. – 350 с.

 5. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика / В.В.Краевский, А.В.Хуторской. – М.: Академия, 2007. – 352 с.

 6. Кукушин В.С. Дидактика (теория обучения). – М.; Ростов-на-Дону, 2003.

 7. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навч. посіб. / Н.Є.Мойсеюк. – [3-тє вид., допов.] – К.: ВАТ КДНК, 2001. – 608 с.

 8. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / за ред. В.І.Бондаря; упорядкув. О.Я.Митника. – К.: Початкова школа, 2011. – 384 с.

 9. Оконь В. Введение в общую дидактику / В.Оконь; пер. С польск. Л.Г.Кашкуревича, Н.Г.Горина. – М.: Высш. шк., 1990. – 382 с.

 10. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / О.Я.Савченко.- К. Абрис, 1999. – 372с.

 11. Ситаров В.А. Дидактика / В.А.Ситаров; ред. В.А.Сластенин. – М.: Академия, 2004. – 368 с.

 12. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посіб / М.М.Фіцула.- Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 2002.- 192с.

 13. Хуторской А.В. Современная дидактика / А.В.Хуторской. – 2-е узд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007. – 639 с.

 14. Чайка В.М. Основи дидактики: навч. посіб. / В.М.Чайка. – К.: Академвидав, 2011. – 240 с.

 15. Ягупов В.В. Педагогіка / В.В.Ягупов.- К. Освіта, 2002.-287с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.