Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма дидактика.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
114.76 Кб
Скачать

Орієнтовна тематика індивідуально-дослідних завдань:

  1. Основні шляхи гуманізації змісту сучасної початкової освіти.

  2. Складіть порівняльну таблицю сильних і слабких сторін основних видів навчання, охарактеризуйте їх.

  3. Розробіть систему прийомів для стимулювання в учнів зацікавленості в навчанні на різних етапах уроку в початковій школі.

  4. Складіть план, сформулюйте питання і запропонуйте методику проведення уроку-рольової гри в початковій школі.

  5. Побудуйте фрагмент уроку на рівні дидактичної клітинки у структурі дидактичної матриці. Скористайтесь для цього шкільним підручником початкової школи (на вибір).

  6. До принципу науковості навчання доберіть систему вимог, врахування яких сприяє його реалізації на уроках (на вибір з будь-якого предмету початкової школи).

  7. Сутність проблемного типу навчання, характеристика його методів.

  8. Складіть план уроку формування практичних умінь і навичок. Сформулюйте його мету для обраної теми.

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання індз

№ п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Чіткість визначення та формулювання мети проекту

3 бали

2.

Відповідність завдань меті проекту

3 бали

3.

Логічність побудови структури проекту

3 бали

4.

Науковість викладу змісту проекту

4 бали

5.

Адекватність методів меті і завданням проекту

4 бали

6.

Повнота виконання та презентація результатів

7 балів

7.

Методичне портфоліо

6 балів

Разом

30 балів

Таблиця 7.2

Шкала оцінювання індз

Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

29 -30

Відмінно

Достатній

24- 25

Добре

Середній

19 – 20

Задовільно

Низький

14

Незадовільно

VIII. Система поточного і підсумкового контролю знань

Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної карти, де позначено види і терміни контролю.

Реферати, підготовлені за заданою тематикою, обговорюються та захищаються під час семінарських занять. Заходи з модульного контролю проводяться після завершення вивчення навчального матеріалу даного модуля.

За пропуски навчальних занять (лекцій, семінарських, практичних) нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при вивченні підсумкової оцінки.

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути поставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу. Студент може підвищувати оцінку «задовільно» або «добре», яку

він отримав за результатами поточного контролю, складанням семестрового екзамену.

Розрахунок рейтингових балів проводиться за наступною системою, наведеною у таблиці:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.