Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма дидактика.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
114.76 Кб
Скачать

Лекція 11. Аналіз уроку як системи

Сутність аналізу уроку як доцільно продуманої системи. Різні підходи в дидактиці до проблеми аналізу уроку. Основні вимоги до аналізу уроку. Поетапний аналіз уроку. Мета уроку як об’єкт аналізу. Наявність цільових завдань. Оцінювання якості знань. Сутність цілісного підходу до аналізу методів навчання. Алгоритм оцінки методів навчання. Схема дидактичного аналізу. Сутність матричного підходу до аналізу уроку як системи. Загальний алгоритм аналізу уроку як системи.

Основні поняття теми: аналіз уроку, поетапний аналіз уроку; матричний підхід до аналізу уроку, загальний алгоритм аналізу уроку.

Рекомендована література Основна:

 1. Алексюк А.М. Методи навчання і методи учіння / А.М.Алексюк. – К.: знання, 1980. – 48 с.

 2. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар.- К.: Либідь, 2005 .- 264 с.

 3. Бондар В.І. Проектування уроку як оптимальної системи (Матрично-модульний підхід): навч.- метод. посіб./ В.І.Бондар, О.Г.Коханко. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – 54 с.

 4. Дидактика современной школы: пособие для учителя / под ред. В.А.Онищука. – К.: Рад.шк., 1987. – 350 с.

 5. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика / В.В.Краевский, А.В.Хуторской. – М.: Академия, 2007. – 352 с.

 6. Кукушин В.С. Дидактика (теория обучения). – М.; Ростов-на-Дону, 2003.

 7. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / за ред. В.І.Бондаря; упорядкув. О.Я.Митника. – К.: Початкова школа, 2011. – 384 с.

 8. Оконь В. Введение в общую дидактику / В.Оконь; пер. С польск. Л.Г.Кашкуревича, Н.Г.Горина. – М.: Высш. шк., 1990. – 382 с.

 9. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / О.Я.Савченко.- К. Абрис, 1999. – 372с.

 10. Ситаров В.А. Дидактика / В.А.Ситаров; ред. В.А.Сластенин. – М.: Академия, 2004. – 368 с.

 11. Хуторской А.В. Современная дидактика / А.В.Хуторской. – 2-е узд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007. – 639 с.

 12. Чайка В.М. Основи дидактики: навч. посіб. / В.М.Чайка. – К.: Академвидав, 2011. – 240 с.

Додаткова:

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник: довідкове видання / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 2. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и методикам обучения / А.В.Хуторской. – СПб.: Питер, 2004. – 541 с.

 3. Чайка В. Педагогіка (тестові завдання): навч. посіб. Для студ. вищих пед. закл. освіти / В.Чайка. – Т.: ТДПУ, 2000. – 168 с.

 4. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе / Г.И.Щукина. – М.: Просвещение, 1979. – 160 с.

 5. Яновицкая Е. Большая дидактика и 1000 мелочей в разноуровневом обучении / Е.Яновицкая, М.Адамский. – СПб.: Агенство образовательного сотрудничества, 2005. – 96 с.

Іv. Навчально-методична карта дисципліни «Дидактика»

Разом: 162 год., із них 24год. – лекції, 24год. – семінарські заняття, 16 год. – ІНДЗ, 55 год. – самостійна робота; модульний контроль – 7 год; підготовка до екзамену – 36 год.

Модулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Назва

модуля

Загальні засади дидактики

Процес навчання, його структура та види

Методи, і форми організації навчання у сучасній школі

Кількість балів за модуль

69 балів

70 балів

150 балів

Теми лекцій

24 год. (12 балів)

Дидактика: історія розвитку, сучасні проблеми. (0,5 балів)

Предмет дидактики, її функції і завдання. Основні категорії дидактики(0,5 б)

Зміст загальної і середньої освіти. Державний стандарт початкової освіти (1бал)

Видові поняття процесу навчання. Процес навчання як система (1 бал)

Сутність, функції і структура процесу навчання (1 б.)

Закономірності, принципи і правила навчання (1 бал)

Структура і функції методів навчання. Класифікації методів навчання (2 бали)

Форми організації навчальної діяльності учнів. (2 бали)

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів (1 бал)

Ефективність і критерії ефективності процесу навчання у початковій школі (1 бал)

Аналіз уроку як системи (1 бал)

Теми семінарських занять

24 год. (132 бали)

Дидактика як наука й навчальна дисципліна

Сутність і основні компоненти змісту освіти

Сутність і структура процесу навчання

Закономірності, принципи і правила навчання

Методи навчання та їх класифікація

Форми організації навчання

Загальний алгоритм матрично-модульного проектування

уроку

Проектування уроків природничих дисциплін у початковій школі

на засадах матрично-модульного підходу

Проектування уроків математики у початковій школі на засадах матрично-модульного підходу

Проектування уроків письма, рідної мови та читання у початковій школі на засадах матрично-модульного підходу

Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці

Контроль й оцінка у навчальному процесі

Самостійна робота

55 год. (40 балів)

Табл.6.1. (10 балів)

Табл.6.1. (10 балів)

Табл.6.1. (20 балів)

ІНДЗ

(30 балів)

10 балів

10 балів

20 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота (25 балів)

Модульна контрольна робота (25 балів)

Модульна контрольна робота (25 балів)

Підсумковий контроль

Екзамен 40 балів

К=289:60= 4,8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.