Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

Контрольні запитання

1. Дайте визначення таким поняттям, як спадковість, успадкування, успадковуваність.

2. З якою метою визначають коефіцієнт успадковуваності і яким символом його позначають?

  1. Про що свідчить значення коефіцієнта успадковуваність?

  1. Які існують методи визначення коефіцієнта успадковуваності?

  2. Назвіть значення h2 основних селекційних ознак тварин.

  3. Якщо коефіцієнт кореляції між надоєм корів-матерів і корів-дочок в одному стаді становить 0,35, а в іншому 0,15, то в якому з них ефективність добору буде вищою?

  4. Які фактори впливають на значення коефіцієнта успадковуваності?

  5. Методика визначення селекційного диференціалу та коефіцієнту ефективності селекції та їх значення в племінній роботі.

Лабораторна робота №11

Тема: “Коефіцієнт повторюваності (rw), його розрахунок та використання в селекції”

Мета заняття: освоїти методи розрахунку коефіцієнта повторюваності та набути практичних навиків використання показників повторюваності в селекції тварин.

Теоретичні положення

Для прогнозування результатів відбору велике значення має такий популяційно-генетичний параметр як повторюваність.

Поняття “коефіцієнт повторюваності” введено C. Лашем. Це поняття означає повторювання значень даної ознаки однієї і тієї ж тварини протягом життя або яких-небудь періодів (онтогенезу, року, сезону, доби). Чим більше варіює ознака (надої за лактацію, плодючість в опоросах, густина або тонина вовни на різних ділянках тіла вівці і т.д.), тим менше буде показник повторюваності і тим важче оцінити селекційні якості тварин за разовими показниками.

Коефіцієнт повторюваності визначають шляхом визначення коефіцієнта кореляції між послідовними вимірюваннями ознаки (коефіцієнт кореляції між надоями корови за всі лактації), де х – значення ознаки одного періоду онтогенезу, у – значення тієї ж ознаки в іншому періоді онтогенезу.

Значення коефіцієнту повторюваності коливається в межах від 0 до 1. В залежності від числового значення даного коефіцієнту розрізняють повторюваність низьку (0,1-0,3), середню (0,4-0,5) та високу (0,6-1). При низькому коефіцієнті повторюваності відбір за даною ознакою буде не ефективним, при високому – ефективним.

Коефіцієнт повторюваності дозволяє вирішувати різні питання генетики і селекції: 1) дозволяє оцінити генотипову різноманітність в популяції (стаді, групі і т.д.); 2) він служить верхньою межею коефіцієнта успадковуваності, так як включає в себе всі типи спадковості і впливу зовнішнього середовища, які викликають варіювання ознак у особин; 3) за коефіцієнтом повторюваності можна судити про те, чи слід вводити похибки ознак на вплив віку, годівлі та інші, або ці похибки не будуть ефективні в уточненні генетичного аналізу; 4) за допомогою коефіцієнта повторюваності можна оцінювати тварину за разовими визначеннями селекціонованої ознаки, внаслідок чого він придатний для прогнозування та ранньої оцінки тварин.

В селекції велике значення коефіцієнт повторюваності має для відбору тварин в ранньому віці, так як чим більше коефіцієнт повторюваності, тим більш стійкі показники даної ознаки. Тому, по величині ознаки, отриманої в більш ранньому віці можна вже прогнозувати майбутню продуктивність тварини, вважаючи, що при більшій постійності ознаки вона і при наступних вимірюваннях буде близька до того, що отримано по першому її вимірюванню. Наприклад, якщо розподілити тварин за першим періодом експлуатації на кращих, середніх та гірших, і якщо повторюваність ознаки висока, то ранговий розподіл тварин зберігається і в наступних періодах їх експлуатації.

Між коефіцієнтом повторюваності і коефіцієнтом успадковуваності (h2) є певна залежність. Чим менша величина коефіцієнта повторюваності, тим менша величина коефіцієнта успадковуваності, так як величина h2 залежить від того, наскільки змінюється ознака під впливом зовнішнього середовища. Разом з тим, величина h2 залежить від того, за скількома повторюваностями (за якою кількістю лактацій, опоросів і т.д.) визначають коефіцієнт кореляції для даної ознаки. Чим більше повторних вимірювань увійшло в опрацювання при визначенні h2, тим вища достовірність оцінки генотипу.

Спостерігаючи мінливість ознаки при багаточисельному вимірюванні у однієї тієї ж тварини, можна зробити висновок про те, що це варіювання ознаки для особини обумовлене мінливими умовами, в яких так або інакше реалізовується генотип даної тварини.

Значення успадковуваності і повторюваності в селекційній роботі показує на ефективність відбору по селекціонованій ознаці.

Методика виконання типового завдання

Розрахувати коефіцієнт повторюваності вмісту жиру в молоці корів за суміжні лактації (І-ІІ) у дочок бугая Вольного, дані представлено в таблиці 1, де х – вміст жиру за першу лактацію; у – вміст жиру за другу лактацію, %.

1.Форма запису для розрахунку коефіцієнта повторюваності

№ п/п

х

у

х2

у2

d=x-y

d2

1

3,80

3,90

14,44

15,21

-0,1

0,01

2

4,00

4,20

16,00

17,64

-0,2

0,04

3

3,90

4,05

15,21

16,40

-0,15

0,023

4

4,20

4,00

17,64

16,00

0,2

0,04

5

3,90

4,00

15,21

16,00

-0,1

0,01

6

3,87

3,78

14,98

14,28

0,09

0,0081

7

3,90

3,91

15,21

15,28

-0,01

0,0001

8

3,90

3,91

15,21

15,28

-0,01

0,0001

9

4,00

3,90

16,00

15,21

0,1

0,01

10

3,90

3,90

15,21

15,21

0

0

11

4,40

4,00

19,36

16,00

0,4

0,16

12

3,89

3,90

15,13

15,21

-0,01

0,0001

13

4,00

4,10

16,00

16,81

-0,1

0,01

14

3,85

3,95

14,82

15,6

-0,1

0,01

15

3,91

3,91

15,28

15,28

0

0

n=15

Σх=59,42

Σу=59,41

Σх2=235,7

Σу2=235,41

-

Σd2=0,3214

Сума квадратів центральних відхилень у випадку роботи із малозначними варіантами розраховується за такими формулами:

; ;

Коефіцієнт повторюваності дорівнює розрахованому коефіцієнту кореляції і становить:

де Схсума квадратів центральних відхилень за ознакою х;

Су – сума квадратів центральних відхилень за ознакою у;

Сd – сума квадратів центральних відхилень для різниці х-у;

n – об’єм вибірки.

Отже, величина коефіцієнта повторюваності низька. Тому відбір корів-дочок бугая Вольного за вмістом жиру в молоці у ранньому віці не ефективний.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.