Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки РГЗ ФК ГіК 13.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.02.2015
Размер:
294.4 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Навчально-науковий інститут аграрної економіки

Фінансово-економічний факультет

Кафедра фінансів та кредиту

ГРОШІ І КРЕДИТ

Методичні вказівки

до виконання розрахункової роботи

для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

ВІННИЦЯ - 2013

УДК:

Автори:

Вдовенко Л.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Руда О.Л. асистент кафедри фінансів та кредиту.- Гроші і кредит. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету

Рецензенти:

Даценко Г.В. к.е.н.. кафедри фінансового контролю та аналізу ВТЕІ КНТЕУ

Кравцова А.М. к.е.н., доц. кафедри міжнародної економіки ВНАУ

Коротка анотація

Методичні вказівки містять вимоги до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Гроші і кредит». Виконання розрахункової роботи сприяє розвитку в студентів необхідних навичок пошукової та аналітичної роботи, закріпленню знань, які вони одержують під час аудиторних занять.

Рекомендовано науково-методичною комісією Вінницького національного аграрного університету (протокол № від 2013 року)

___________________________________________

Зав. видавничим центром Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк. 6 Обл.-вид. арк.

Наклад 200 прим. зам. №

Видавничий центр ВНАУ

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

6

3. СТРУКТУРА РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

9

4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

11

5. 3АХИСТ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

11

6. ТЕМАТИКА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ

13

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМ

16

РЕКОМЕНДОВАНА Л1ТЕРАТУРА

23

ДОДАТКИ

26

1. Загальні положення

В умовах трансформації ринкових відносин підвищується роль грошей і кредиту в економіці України. Неможливо уявити ефективну робо­ту економіста без ґрунтовних знань закономірностей і перспектив розвитку грошово-кредитної сфери економіки, вивчення законодавчих і нормативних документів, що регулюють її функціонування.

Метою навчального курсу «Гроші та кредит» є ознайомлення студентів з відповідним методологічним і методичним апаратом знань з теорії грошей і кредиту, кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму, грошового обігу, грошового ринку та грошових систем, кредитних і валютних відносин для розвитку грошової та кредитної системи.

Курс «Гроші та кредит» тісно поєднаний з такими економічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, макроекономіка, банківські операції, міжнародні фінанси.

Основними завданнями курсу є:

  • одержання необхідних знань і практики функціонування грошово-кредитної сфери;

  • знання основ функціонування грошово-кредитних систем; сучасного стану грошово-кредитної системи, а також стану банківської системи України;

  • вміння використовувати теоретичні знання при аналізі грошово-кредитної системи, а також стану банківської системи.

Для успішного виконання завдань студент повинен прослухати теоретичний курс і самостійно вивчити додаткову літературу з наведених питань, що виносяться на самостійне вивчення, отримати додаткову інформацію на семінарських заняттях.

За допомогою запропонованої системи індивідуальних завдань студенти зможуть з’ясувати, як вони засвоїли теоретичні основи з курсу «Гроші та кредит» і швидко і об’єктивно оцінити рівень своїх знань через пошук проблемних питань і шляхів їх вирішення. Процес розв’язування індивідуальних завдань має допомогти вільно оперувати термінами та поняттями, сприяти розвитку логічного мислення, ефективному пошукові нестандартних розв’язань поставлених завдань.

Розрахунково-графічна робота являє собою самостійне дослідження студента, яке виконується в основному на матеріалах статистичних щорічників, періодичних видань, джерел Міністерства фінансів України тощо або на фактичних матеріалах конкретних підприємств тощо.

Розпорядженням по кафедрі затверджується тема розрахунково-графічної роботи та призначається науковий керівник із викладачів кафедри (згідно з планом навчального навантаження). Після затвердження теми та наукового керівника студент складає план, який узгоджується з керівником.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.