Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод по курс роботі фін ринок.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства України Вінницький національний аграрний університет

Фінансово-екОномічний факультет

ННІ Аграрної економіки

Кафедра фінансів та кредиту

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

студентами денної форми навчання факультету обліку та аудиту

Освітньо-професійний рівень «Спеціаліст»

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки 7.050106 «Облік і аудит»

Спеціалізація «Фінансування і кредитування в галузі АПК»

Вінниця 2012

УДК 336.76(072)

Автори: Алескерова Ю.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Марченко С.К. асистент кафедри фінансів та кредиту,Марценюк-Разарьонова О.В. асистент кафедри фінансів та кредит / Фінансовий ринок. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітньо-професійного рівня «Спеціаліст» (галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 7.050106 «Облік і аудит», спеціалізація «Фінансування і кредитування в галузі АПК»)

Рецензенти:

Подолянчук О.А., к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю ВНАУ

Сьомченков О.А., к.е.н., доцент кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ

Рекомендовано науково-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

(протокол №_____ від ____________ 2012 р.)

___________________________________________________________________

Зміст

1. Загальні положення

2. Рекомендований перелік тем курсової роботи

3.Структура курсової роботи

4. Оформлення курсової роботи

5. Орієнтовані плани деяких тем курсових робіт

6. Дослідження по курсовій роботі

7. 3ахист курсової роботи

8. Розрахунок кількості балів по курсовій роботі

9. Список рекомендованої літератури

10. Додатки

1. Загальні положення

Курсова робота студентів є однією із форм навчально-виховного процесу, яка охоплює поза аудиторну роботу. Правильна організація її проведення сприяє активізації мислення, розвитку ініціативи, виробленню навичок самостійної творчої діяльності.

Формування ринкових відносин в Україні супроводжується суттєвими змінами фінансової системи, зростанням ролі та ускладненням функцій фінансів. Перебудова економічної системи в країні висуває нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних зрозуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин. розробити шляхи фінансової стабілізації держави.

Виконання курсової роботи з фінансового ринку сприяє розвитку в студентів необхідних навичок пошукової та аналітичної роботи, закріпленню знань, які вони одержують під час аудиторних занять.

Курсова робота являє собою самостійне дослідження студента, яке виконується в основному на матеріалах статистичних щорічників, періодичних видань, джерел Міністерства фінансів України тощо.

Розпорядженням по кафедрі затверджується тема курсової роботи та призначається науковий керівник із викладачів кафедри (згідно з планом навчального навантаження).

Після затвердження теми та наукового керівника студент складає план курсової роботи, який узгоджується з керівником. Курсова робота виконується на основі одержаних під час навчання знань, вивчення наукових праць вчених, економістів, фінансистів, інструктивних матеріалів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, економіки, аграрної політики та ін., матеріалів власних досліджень на конкретному підприємстві.

Дані методичні вказівки складені з метою надання допомоги студентам факультету економіки та підприємництва ВНАУ у виконанні курсової роботи. В них студент знайде відповіді щодо порядку розкриття окремих питань роботи, отримає інформацію по роботі з літературними джерелами, систематизації, збору та аналізу зібраних матеріалів, ознайомиться з вимогами щодо оформлення роботи та організації її захисту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.